شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

-۱۱٫۴۸

۰٫۰۰۰۶۹۲

۶۱۳٫۲۹۲۲

انحراف معیار

۶٫۳۵۲۶۲۷

۶٫۷۰۷۵۲

۹٫۷۰۴۸۸۵

۹٫۹۵۰۸۶۲

۰٫۲۰۲۱۸۸

۹۰۲٫۳۶۱۷

آمار توصیفی در جدول شماره ۴-۱ ارائه گردیده است. به‌طور کلی، آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به‌عنوان نمونه، آمار توصیفی مربوط رشد سود شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل قابلیت رشد سود به ترتیب برابر ۶۱٫۴۲ و ۷۳٫۲۵- و انحراف معیار آن نیز برابر با ۶٫۳۵ است. در خصوص سایر متغیرها نیز چنین ویژگی‌ای وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می‌باشد.
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول
فرضیه اولپایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر میزان تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
(۴-۳)
ابتدا مدل رشد سود و رشد جریان‌های نقدی برآورد و نتایج مربوط به تخمین مدل ارائه می شود و سپس با وارد کردن متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت به مدل‌ها و مقایسه نتایج مدل‌ها قبل و بعد از ورود متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت، فرضیه‌های پژوهش بررسی می‌گردد.
در این پژوهش با توجه به نوع مدل، اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون میشود. جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ نتایج آزمون F برای تعیین مناسبت رگرسیون در رابطه با فرضیه را نشان میدهد.
در داده‌های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده‌ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می‌شود. طبق مدل اثرات ثابت – زمانی برای هر یک از سال‌ها یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت – مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود. حال برای این‌که ببینیم این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.
بنابر این فرضیه و به صورت زیر مطرح می‌شود:
: تمام عرض از مبداها با هم برابرند ↔ Pooled
: عرض از مبداها با هم تفاوت دارند ↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو
که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هر یک از حالت‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:
Pooled ↔
Panel از نوع اثرات ثابت زمانی ↔
Panel از نوع اثرات ثابت مقطعی ↔
Panel از نوع اثرات ثابت زمانی و مقطعی ↔
با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل کوچکتر از ۰٫۰۵ میباشد، فرضیه مبنی بر برابری عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت ارجح است.
نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول ۴-۲و ۴-۳ ارائه شده است.
جدول ۴-۲: نتایج اثرات ثابت مقطعی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.