شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- قسمت …

برای طبقه‌بندی داده‌ها و انجام محاسبات لازم از نرم‌افزار Excel و جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار EViews بهره گرفته شده است.
۳-۵- روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
۳-۶- فرضیات تحقیق
فرضیه[۱۰۰] یا انگاشته یک توضیح برای یک رخداد و یا پیشنهادی است برای این‌که چگونه چند رخداد با یکدیگر رابطه دارند. در تعریفی دیگر، فرضیه، به فرضی که گفته می‌شود که به عنوان یک توضیح و تفسیر آزمایشی به‌کار می‌رود و پایه تحقیقات بعدی را تشکیل می‌دهد. معمولا تشکیل یک فرضیه، نخستین گام در حل مساله یا مشکل است (شعاری‌نژاد، ۱۳۶۵). در روش تحقیق (پژوهش)، فرضیه عبارت است از راه‌حل پیشنهادی پژوهشگر برای پاسخ به مسئله (دلاور، ۱۳۹۰).
به عبارت دیگر، ریشه یک فرضیه مناسب با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است. فرضیه ابزار نیرومندی است که پژوهشگر را قادر می‌سازد تا نظریه را به مشاهده و مشاهده را به نظریه ربط دهد. فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید بر اساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش گذشته، آزمایش شود. دلاور (۱۳۹۰) از زبان ون دالن (۱۹۷۳) می‌گوید: فرضیه همانند نورافکن پرقدرتی است که راه را برای پژوهشگر روشن می‌کند.
فرضیه نباید به شیوه‌ای صورت‌بندی شود که سزاوار ملاحظه و توجهات خاصی باشد، اما باید توجه داشت که امکان ندارد تصویر روشنی از مسئله، بدون داشتن یک یا چند فرضیه داشت. بنابر این، تنها موضوع مهم این است که فرضیه باید آگاهانه تشخیص داده شود و با مهارت صورت‌بندی شود تا از آن بتوان به عنوان محوری که پژوهش را هدایت می‌کند، استفاده کرد. فرضیه، قبل از جمع‌آوری اطلاعات، تدوین می‌شود.
با توجه به توضیحات فوق و مسئله تحقیق، فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
۳-۷- متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به‌عبارتی دیگر متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آن‌ها را مشاهده یا اندازه‌گیری کرد و یا دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن قرار داد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به دو دسته تقسیم می‌شود؛ الف) متغیر مستقل[۱۰۱] و ب) متغیر وابسته[۱۰۲] (دلاور، ۱۳۷۶).
۳-۷-۱- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل متغیر محرک[۱۰۳] درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر تعیین شود. متغیر مستقل پیش‌فرض متغیر وابسته است. به‌عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است. در اینجا متغیرهای مستقل رشد سود دوره قبل ()، رشد جریان‌های نقدی دوره قبل ()، میزان تمرکز صنعت (HHI) و سرمایه‌بری شرکت (CI) می‌باشند.
۳-۷-۲- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجوهی از یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش‌بینی می‌شود. در مطالعه همبستگی به‌دلیل این‌که وجود متغیر وابسته بستگی به متغیر مستقل دارد، لذا آن را متغیر تابع یا وابسته می‌نامیم. در اینجا متغیرهای وابسته تحقیق رشد سود دوره جاری () و رشد جریان‌های نقدی دوره جاری () می‌باشد.
جدول ۳-۱: متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل متغیر وابسته
سطح تمرکز صنعت (HHI) رشد سود دوره جاری ()
سرمایه‌بری شرکت (CI) رشد جریان‌های نقدی دوره جاری ()
رشد سود دوره قبل ()
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.