تعریف سلامت روانی در جامعه امروز

<p>در تعریف اول، سلامت روانی به معنای سلامت فکر می باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می تواند نسبت به ایجاد سیستم با ارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین الملل<br />ی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روان شناخته شد، نسبت به دستیابی به آن اقدام می شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز می گردد. به این منظور لازم است معیارهای سلامت روانی مشخص گردند تا بتوان با توجه به آنها بیماری روانی را شناخت و در نتیجه برای احراز سلامت روانی فعالیت نمود و از بیماری روانی دور ماند (حسینی، ۱۳۸۵).</p>
<p></p>
<p>در تعریف دوم منظور از سلامت روانی عبارت از رشته ای تخصصی از سلامت عمومی است که در زمینه کاستن بیماری های روانی در یک اجتماع فعالیت می نماید و در حوزه انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل بیماری زای روانی در یک اجتماع فعالیت می نماید و پیرامون انواع مختلف اختلالات روانی، عضوی و اجتماعی که در بروز این بیماری ها اثر مشخصی دارند، بحث می نماید. یعنی به همان ترتیب که در بهداشت عمومی، مثلاً بیماری های عفونی مورد بحث قرار می گیرند و عوامل بیماری زا و چگونگی ایجاد بیماری و علائم بالینی و راه های سرایت مورد توجه قرار می گیرند تا روش پیشگیری بیماری مشخص شود، در مورد بیماری های روانی نیز سعی می شود تا عوامل بیماری زا و طرز به وجود آمدن بیماری مشخص گردند تا طرز پیش گیری نیز شناخته شود و بتوان نسبت به از بین بردن این بیماری ها در اجتماعات انسانی اقدام نمود. با این دید، منظور از سلامت روانی بررسی روشهای پیشگیری است. در این مورد باید توجه داشت که اصول سلامت روانی به سادگی سلامت عمومی نیست. زیرا عواملی که بیماری های عمومی را اعم از عفونی و غیرعفونی ایجاد می نمایند، شناخته شده اند. مخصوصاً در مورد بیماری های عفونی، فعالیت شبانه روزی دانشمندان، روشنایی های زیادی ایجاد کرده و درمان یک بیماری عفونی مانند تفوئید، موجب شگفتی می شود. اما در مورد بیماری های روانی هنوز وضع به این روشنی نیست زیرا در ایجاد بیماری های روانی چند عامل باید دست به دست دهند تا بیماری ایجاد گردد و با نتایجی که به دست آمده این امید هست که بتوان به نتایج بیشتر و آینده درخشان تری امید داشت (حسینی، ۱۳۸۵).</p>