عنوان پایان نامه :

 ساخت و مشخصه یابی فوتوکاتالیست های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی بنزوتیوفن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خلاصه فارسی

مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه های دنیا، سوخت هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می کنند. یکی از روش های نوین و مقرون
به صرفه کاهش گوگرد از بین تمامی روش های موجود روش های اکسیداسیون فوتوکاتالیستی می باشد.

در تحقیق حاضر، ۳۰ نانوفوتوکاتالیست متفاوت با نسبت های بارگذاری و دوپینگ و همچنین با مقادیر درصد وزنی متفاوت از فلزهای کروم، نقره، سریم ، مس و نیکل دوپه شده، طراحی، ساخته و با بهره گرفتن از تکنیک های مشخصه یابی XRD، XRF، FESEM، EDXA، TEM و BET/BJH مورد بررسی قرار گرفتند. پایه ی زئولیتی به کار رفته در ساخت اکثر فوتوکاتالیست ها، نانوزئولیت فوجاسیت NaX می باشد که به روش هیدروترمال سنتز شده است.

از بین تمام نانوفوتوکاتالیست های مورد استفاده در این پروژه، فوتوکاتالیست با ترکیب درصد ۸% وزنی نیکل دوپه شده در تیتانیوم دی اکسید بر پایه ی نانوزئولیت NaX، تهیه شده به روش سل-ژل، با ساختار کریستالی تتراگونال، به عنوان کاتالیست منتخب در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی مدنظر در این تحقیق تعیین گردید. میزان راندمان در آزمایش بهینه توسط کاتالیست مذکور و تحت تابش نور مرئی، ۹۹/۹۹% به دست آمد.

میانگین سایز نانوذرات به دست آمده از روش دبای-شرر ۹۵/۵۰ نانومتر محاسبه گردید که در توافق خوبی با نتایج میکروسکوپ الکترونی (۳۶/۵۰ نانومتر) می باشد. میزان کریستالیته ی این کاتالیست طبق روش WAXS بالای ۹۵% و میزان توزیع ذرات نیکل در سطح کاتالیست به صورت میانگین ۴۳/۸% به دست آمد.

در آ زمایشات راکتوری گوگردزدایی فوتوکاتالیستی سوخت دیزل مدل که شامل ترکیب مقاوم دی بنزوتیوفن در حلال دکان (با میزان ppmw100گوگرد) می باشد، در شرایط علمیاتی ملایم و بدون حضور هیدروژن انجام و تأثیر پارامترهای عملیاتی نظیر جرم کاتالیست، مقدار اکسیدانت، نوع و میزان تابش نور، میزان دوپانت و نوع کاتالیست بر بازده فرآیند، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری غلظت های اولیه و نهایی گوگرد و نیز تعیین محصولات حاصل از تخریب، توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) انجام شده است.

مدل های سینتیکی شبه مرتبه ی اول لاگرگرن و الوویچ و مدل شبه مرتبه ی دوم بلانچارد برای واکنش تخریب فوتوکاتالیستی گوگرد در فوتوراکتور طراحی شده با سیستم ناپیوسته، مورد مطالعه قرار گرفت و درجه واکنش و ثابت سرعت تعیین شد. با توجه به بالاترین ضریب هم بستگی مشخص گردید سینتیک واکنش از مدل شبه مرتبه ی اول پیروی و ثابت سرعت به دست آمده برابر با   ۰۴۸/۰ می باشد.

یک نمونه گازوئیل نیز در شرایط بهینه مورد آزمایش قرار گرفت نتایج حاکی از کارایی تکنیک گوگردزدایی روی نمونه ی واقعی می باشد.

واژه های کلیدی: فوتوکاتالیست، تیتانیوم دی اکسید، نیکل، نانوزئولیت، گوگردزدایی، دیزل، دی بنزوتیوفن،
GC-MS.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ساخت و مشخصه یابی فوتوکاتالیست های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی بنزوتیوفن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: