علمی : روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب …

و کتابهای فارسی:

 1. حق الیقین(در اعتقادات دینی).
 2. زاد المعاد(در ادعیهی مأثوره).
 3. تحفه الزائر(در آداب زیارات امامان و امام زادگان).
 4. عین الحیاه(شامل مواعظ و حکم برگرفته از آیات و روایات معصومین(علیهم السلام)).
 5. صراط النجاه(ترجمه و شرح حدیث اعرابی در جنگ جمل).
 6. صراط النجاه(در شرح گناهان کبیره و صغیره).
 7. حلیه المتقین(در آداب و مستحبات روزانه و در طول زندگی).
 8. حیاه القلوب(در تاریخ پیامبران و ائمه(ع) در سه جلد).
 9. مشکاه الأنوار(در فضیلت و آداب قرائت قرآن).
 10. جلاء العیون(در تاریخ و مصائب اهل بیت (علیهم السلام)).
 11. توقیعات امام عصر(عج) همراه با ترجمهی آنها.
 12. کتب فراوانی به‌ عنوان ترجمهی احادیث خاص مانند: ترجمهی توحید مفضلو … .
 13. کتبی در موضوع ترجمهی ادعیه و زیارات همچون: زیارت جامعهی کبیرهو دعای سماتو … .
 14. اجازات الحدیث (مشتمل بر اجازههای روایی مجلسی به عالمان معاصر خود).
 15. صواعق الیهود (احکام جزیه گرفتن از یهود و نصارا و احکام دیهی مربوط به آنها).
 16. ربیع الاسابیع (در اعمال روزها و شبهای هفته است، مخصوصا شب و روز جمعه).
 17. حکمت شهادت حضرت سید الشهدا (ع).
 18. فقه المجلسی (مشتمل بر فتاوی علامه مجلسی در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات).
 19. مفاتیح الغیب (در فضیلت و اوقات استخاره).
 20. مقباس المصابیح (در ادعیهی وارده و تعقیبات نمازها و اذکار سجده و ادعیهی ساعات روز در ده فصل).

۲-۱-۴-۷- وفات
علامهمحمدباقرمجلسـىآنمحققپـرکاروعالـمنامـدارپـسازعمرىپربرکتکهسراسروقفخدمتگزارىبهعلـمودیـنودانـشوفرهنگدرجهاناسلامگردید، عاقبتدرسـن ۷۳ سالگـىودرآخـریـنروزهاىماهمبـارکرمضانسـال ۱۱۱۱ هـ.قدرشهردانـشپـروراصفهان،چشـمازجهانفروبستوبهسراىباقـىشتافت. هرچندبعضیوفاتاورادر ۲۷ ماهرمضانسال ۱۱۱۰ مینویسند.قبرشریفشدرجامعاصفهانکنارپدربزرگوارشزیارتگاهاست.
۲-۱-۵- کتاب مرآه العقول
نام کامل آن،«مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول» است که به زبان عربی تدوین شده و بیشتر احادیث منقول از طرق شیعی در ابواب گوناگون را در بردارد. این اثر در شرح دورهی کامل کتاب کافی (اصول، فروع و روضه) اثر شیخ کلینی، نوشته شده است.
۲-۱-۵-۱- انگیزهی مؤلّف
مجلسی در بیان انگیزهی تالیف کتاب مینویسد: در خلال مذاکره با برادران دینی و طلاب، حواشی و تعلیقههای پراکنده را بر کتب احادیث نوشته بودم امّا خوف آن داشتم که با گذشت زمان از بین برود. از این رو در عین مشغولیت خاطر به جمع و تدوین آنها اقدام نمودم. کار خود را با کتاب الکافی شیخ کلینی آغاز کردم و تصمیم گرفتم به بیان حال اسانید- تا آنجا که نیاز به بیان بود اختصار ورزم– چرا که اسناد احادیث به منزلهی اساس و مبنای آنهاست و نیز در شرح الفاظ مشکل و مطالب دشوار به بیان نکاتی کوتاه که اهل تحقیق به سرعت معانی را درک کنند اکتفا نموده و از حواشی دانشمندان فاضل نیز مطالبی را ذکر کرده و آن را کتاب «مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول» نام نهادم (مجلسی،۱۴۰۴،ج۱: ۳).
۲-۱-۵-۲- روش تألیف
مؤلّف در پدید آوردن این اثر – که عدهای از محققان آن را بهترین شرح کافی تلقّی میکنند – تمام دانستههای خود را به خدمت گرفته و به تفصیل، در راهحلّ دشواریهای واژهای و کشف معانی عبارات کوشیده است؛ از شروح پیشین و معاصران خویش سود جسته و در نقد احادیث، به جنبههای سندی و متنی اهتمام نشان داده است (مسعودی،بیتا: ۲۹- ۵۴). اهمیت توضیحات علم الحدیثی و فقه الحدیثی علامه مجلسی در کتاب مرآه العقول، این کتاب را در موقعیت ممتازی قرار داده است.
۲-۱-۵-۴- موضوعات ابواب فقهی
مرآه العقول دارای موضوعاتی متنوع و فراگیر است و در بابهای متعدد تعیین شده است که در هر کتاب نیز، به تناسب موضوع، بابهای کوچک و بزرگی به چشم میخورد. فهرست کتب مرآه العقول (بخش فروع آن) همراه با ابواب اصلی و فرعی آنها به ترتیب عبارتند از:

 1. کتاب الطهاره (چگونگی وضو و تیمم، اقسام غسل و …)
 2. کتاب الحیض (استبرای حائض، احکام زن زائو و …)
 3. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است