رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات گلستان

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:              

دکتر منصور گرکز


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات پژوهش.. ۳
۱-۱-مقدمه. ۴
۱-۲- اظهار مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش.. ۶
۱-۳- پرسش های پژوهش.. ۹
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۱۰
۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش.. ۱۰
۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش.. ۱۰
۱-۵- فرضیه های پژوهش.. ۱۱
۱-۶- روش پژوهش.. ۱۲
۱-۷- روش و ابزار  گردآوری اطلاعات… ۱۲
۱-۸- قلمرو پژوهش.. ۱۳
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی پژوهش.. ۱۳
۱-۸-۲ قلمرو زمانی پژوهش.. ۱۳
۱-۸-۳ قلمرو مکانی پژوهش.. ۱۳
۱-۹- تعریف واژه گان پژوهش.. ۱۳
۱-۱۰- ساختار کلی پژوهش.. ۱۶
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۱۷
۲-۱- مقدمه. ۱۸۲-۲ -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان. ۲۰
۲-۲-۱ -شرایط عدم اطمینان در تصمیم گیری.. ۲۰
۲-۲-۲-عوامل عدم اطمینان. ۲۴
۲-۲-۲-۱نبود اطلاعات… ۲۴
۲-۲-۲-۲- انباشتگی اطلاعات( پیچیدگی) ۲۵
۲-۲-۲-۳- شواهد متضاد. ۲۵
۲-۲-۲-۴- ابهام. ۲۶
۲-۲-۲-۵- اندازه گیری.. ۲۶
۲-۲-۳ -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت… ۲۹
۲-۲-۴ -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت… ۳۰
۲-۳- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی.. ۳۰
۲-۳-۱-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: ۳۲
۲-۳-۲ تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه: ۳۳
۲-۳-۳-عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار: ۳۴
۲-۳-۴- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی ۳۷
۲-۳-۵- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. ۳۸
۲-۳- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری.. ۴۱
۲-۳-۱- حسابداری تعهدی.. ۴۱
۲-۳-۲-اقلام تعهدی.. ۴۲
۲-۳-۳- اهمیت اقلام تعهدی.. ۴۳
۲-۳-۴- کیفیت اقلام تعهدی.. ۴۴۲-۳-۶-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری.. ۴۵
۲-۳-۷-مفهوم مدیریت سود. ۴۵
۲-۳-۸- اندازه گیری مدیریت سود. ۴۸
۲-۳-۸-۱-مدلهای اندازه گیری مدیریت سود. ۴۹
۲-۵ -گفتار چهارم: محافظه کاری سود. ۵۹
۲-۵-۱-مفهوم محافظه کاری.. ۵۹
۲-۵-۲-اهمیت محافظه کاری: ۶۳
۲-۵-۳-جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری: ۶۴
۲-۵-۴-معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. ۶۸
۲-۵-۵ -محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. ۷۰
۲-۶ -گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.. ۷۴
۲-۶-۱ -پژوهش های برون کشور. ۷۴
۲-۶-۲ -پژوهش های درون کشور. ۷۸
فصل سوم روش شناسی پژوهش.. ۸۵
۳-۱- مقدمه. ۸۶
۳-۲- جامعه آماری پژوهش.. ۸۶
۳-۲-۱-  حجم نمونه آماری.. ۸۶
۳-۳-  فرضیات پژوهش.. ۸۷
۳-۴- روش پژوهش.. ۸۷
۳-۵- روش جمع آوری داده ها ۸۸۳-۶ متغیرهای پژوهش و چگونگی محاسبه آنها ۸۸
متغیر(های) وابسته: ۸۸
۳-۶-۱-عدم تقارن اطلاعاتی.. ۸۸
متغیرهای مستقل ۸۹
۳-۶-۲- چگونگی سنجش سطح عدم اطمینان. ۸۹
۳-۶-۳-چگونگی سنجش اقلام تعهدی : ۹۰
۳-۶-۴-چگونگی سنجش محافظه کاری سود. ۹۲
متغیر(های) کنترلی.. ۹۲
۳-۶-۵-ضریب بتا ۹۲
۳-۶-۶-اندازه شرکت… ۹۳
۳-۶-۷-درصد سهام شناور آزاد. ۹۳
۳-۶-۸-سهامدار نهادی.. ۹۳
۳-۷- شیوه آزمون فرضیات… ۹۳
۳-۸- تابع آماره(ملاک آزمون کننده) ۹۵
۳-۸-۱- تحلیل توصیفی داده ها ۹۵
۳-۸-۲- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 95
۳-۸-۳-  آزمون دوربین – واتسون (DW) 96
۳-۸-۴-  ضریب همبستگی پیرسون. ۹۸
۳-۸-۵-  مدل های رگرسیون. ۹۹
۳-۸-۶- فرض های اساسی رگرسیون. ۱۰۱۳-۸-۷-  رگرسیون گام به گام. ۱۰۲
۳-۸-۸- آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون. ۱۰۲
۳-۸-۹- آزمون معنی دار بودن ضرایب… ۱۰۳
۳-۸-۱۰-  آزمون عامل تورم واریانس(VIF) 103
فصل چهارم برآورد الگو و یافته های پژوهش.. ۱۰۵
۴-۱) مقدمه. ۱۰۶
۴-۲) توصیف متغیرهای پژوهش.. ۱۰۶
۴-۳) مطالعه اعتبار الگوی رگرسیونی(فرض های اساسی رگرسیون) ۱۰۸
۴-۴) مطالعه نرمال بودن متغیر(های) وابسته. ۱۰۹
۴-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۱۰
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۱۲
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۱۱۴
۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم. ۱۱۶
۴-۸) اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات… ۱۱۸
فصل پنجم اختصار نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش.. ۱۲۰
۵-۱) مقدمه. ۱۲۱
۵-۲)اختصار و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه اول. ۱۲۲
۵-۳)اختصار و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه دوم. ۱۲۳
۵-۴)اختصار و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه سوم. ۱۲۵
۵-۵)اختصار و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه چهارم. ۱۲۶۵-۶) پیشنهادهای برآمده از نتایج پژوهش.. ۱۲۷
۵-۶-۱) پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۷
۵-۶-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۲۸
۵-۷) محدودیت های پژوهش.. ۱۲۸
منابع. ۱۲۹
خروجی های نرم افزار spss. 138
چکیده
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت می باشد از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی  و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. به مقصود دستیابی به این هدف، نمونه ای شامل ۱۲۵ شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های مورد نیاز پژوهش طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام گرفته می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره ساده بهره گیری شده می باشد.
نتایج حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات می باشد. مدیرانی که از اقلام تعهدی بهره گیری می کنند انگیزه های بالقوه ای برای پنهان کردن اطلاعات دارند. پس، بطور کلی، محیط اطلاعاتی شرکتهای با مدیران دارای این انگیزه ها، نامتقارن می باشد.
همچنین نتایج نشان داد که سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنادار نداشته می باشد. با در نظر داشتن نتایج گویا، مدیران از اقلام تعهدی، در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری نکرده اند.
مقدمه
کارآیی بازارهای اوراق بهادار، منوط به اطلاعات عمومی موجود می باشد که این خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطلاعات افشا شده توسط شرکت که به گونه عمده نتیجه تحلیل مدیران می باشد می باشد. نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران بایستی مدنظر قرار دهند شرایط عدم اطمینان[۱] می باشد. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را می خرند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. این بازده را می توان پیش بینی نمود، اگرچه ممکن می باشد بازده پیش بینی شده دست یافتنی نگردد که این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می گردد. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال ۲۰۰۹ بسیاری از شرکت ها تغییرات عمده ای را در رویه های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش بینی مدیران می گردد؛ مورد توجه قرار داده اند.  این در حالی می باشد که عدم اطمینان در باره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مساله ای می باشد که می تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات چاپ گردیده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، ۱۳۹۰).
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می گردد، عملکرد شرکت نیز به گونه ناخواسته دچار نوسان می گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور می باشد موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه ی این عوامل دائماً از نوسان های محیطی خود متأثر می شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به گونه ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی می باشد که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. پس می توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت های آن را محدود می کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن بهره گیری نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی ها می باشد. مدیران شرکت ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در پروسه گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی می باشد. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می گردد. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. به علاوه مدیریت سود، عدم اطمینان را درمورد ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی می باشد که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می گردد که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[۲]،۲۰۰۹). استانداردهای حسابدرای معمولاً درجاتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به گونه فرصت طلبانه ای از این روش ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده بهره گیری می کنند.
در این پژوهش مطالعه تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس تهران مطالعه می گردد. در این فصل از پژوهش کوشش شده می باشد که کلیات پژوهش شامل اظهار مسأله، هدف، فرضیه ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***