رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :  مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

واحد علوم تحقیقات گلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر منصور گرکز


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
فصل اول : ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۲-۱- اظهار مسئله. ۵
۳-۱- مدیریت سود. ۸
۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش : ۱۴
۵-۱- اهداف پژوهش : ۱۴
۶-۱- فرضیه های پژوهش: ۱۵
۷-۱- سئوالات پژوهش: ۱۵
۸-۱- تعاریف واژگان.. ۱۵
۱-۸-۱- قدرت بازار تولید. ۱۵
۲-۸-۱- رقابت صنعت… ۱۶
۳-۸-۱- مدیریت سود. ۱۶
فصل دوم : ۱۸
۱-۲- مقدمه. ۱۹
۲-۲- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : ۲۴
۳-۲- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف): ۲۶
۴-۲- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ): ۲۶
۵-۲- مفهوم سود در سطح اقدام( چگونگی بهره گیری از آن توسط بهره گیری کنندگان): ۲۷
۶-۲- ثبات و پایداری سود : ۲۸
۱-۶-۲- ثبات سود (سود همیشگی) ۲۸
۲-۶-۲- اجزای همیشگی پیش روی اجزاء موقتی سود. ۲۹
۳-۶-۲- ابزارهای مدیریت سود. ۳۱
۷-۲- پیشینه پژوهش.. ۳۶
۸-۲- تحقیقات در زمینۀ مدیریت سود در ایران.. ۴۳
۹-۲- تعریف مدیریت سود. ۴۴
۱-۹-۲- عوامل موثر در قیمت گذاری کالا : ۴۴
۲-۹-۲- کشف مدیریت سود. ۴۷
۱۰-۲- چارچوب نظری مدیریت سود. ۴۹
۱-۱۰-۲- اجزای دستکاری سود. ۴۹
۲-۱۰-۲- مطالعه و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود. ۵۱
فصل سوم : ۵۴
۱-۳- مقدمه. ۵۵
۲-۳- نوع پژوهش…. ۵۵
۳-۳- جامعه آماری.. ۵۶
۴-۳- قلمرو موضوعی،  زمانی و مکانی پژوهش.. ۵۶
۱-۴-۳- قلمرو موضوعی.. ۵۶
۲-۴-۳- قلمرو زمانی.. ۵۶
۳-۴-۳- قلمرو مکانی.. ۵۶
۵-۳- روش نمونه گیری.. ۵۷
۶-۳- تعیین حجم نمونه. ۵۷
۲-۴- مطالعه شرکت های مورد بهره گیری در این پژوهش.. ۵۹
۸-۳- روش جمع آوری اطلاعات… ۶۲
۹-۳- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش…. ۶۲
۱۰-۳- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
۱-۱۰-۳- آزمون t مستقل.. ۶۳
۲-۱۰-۳- مطالعه پایایی و ناپایایی داده ها ۶۳
۳-۱۰-۳-هسیتوگرام و آزمون نرمال بودن.. ۶۴
۱۱-۳- تعریف متغیرها و روش تجزیه و تحلیل.. ۶۴
۱-۱۱-۳- اندازه گیری قدرت بازار تولید. ۶۴
۲-۱۱-۳- اندازه گیری رقابت صنعت… ۶۵
۳-۱۱-۳- اندازه گیری مدیریت سود. ۶۶
۴-۱۱-۳- تعریف متغیرهای کنترلی پژوهش…. ۶۷
۵-۱۱-۳- مدل پژوهش.. ۶۹
فصل چهارم : ۷۱
۱-۴- مقدمه. ۷۲
۳-۴- آمار توصیفی.. ۷۳
۴-۴- آزمون فرضها: ۷۵
۴-۴-۴- فرضیه اول : ۷۵
۵-۴-۴- فرضیه دوم : ۷۷
فصل پنجم.. ۷۹
۱-۵- مقدمه: ۸۰
۲-۵- اختصار پژوهش…. ۸۰
۳-۵- تشریح نتایج آزمونها: ۸۲
۴-۵- محدودیت های پژوهش: ۸۵
۵-۵- پیشنهادات: ۸۵
۱-۵-۵- پیشنهادات کاربردی: ۸۵
۲-۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۶
۶- منابع و مآخذ: ۸۷
چکیده:
موقعیت قوی یک تولید،  قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به بیانی دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها پیش روی کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد پس،  ممکن می باشد رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. پیش روی،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی تصریح می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا اظهار می کند.
جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که ۱۱۰ شرکت بعنوان  نمونه  انتخاب گردید . فرضیات اصلی پژوهش،  در دو دسته (قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود- شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود) مورد آزمون قرار گرفته می باشد.
نتایج پژوهش،  روش آماری بهره گیری شده به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها،  روش توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین جهت مطالعه وجود ناهمسانی واریانس از آزمون tاستفاده شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ الی۱۳۹۱است. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره های زمانی مطالعه شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و تأثیر مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها ارتباط معنی داری هست. و طبق فرضیه دوم نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر چه شرکت ها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به مقصود قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به مقصود دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.
۱-۱- مقدمه
حجم گسترده ای از پژوهش های تجربی در مورد هموارسازی سود در کشورهای مختلف انجام گرفته می باشد (بنیش[۱]،  ۲۰۰۱). بعضی پژوهش های دیگر،  هموارسازی سود را در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار داده اند (داروغ،  پورجلالی و سوداگران،  ۱۹۹۹،  باتاچاریا،  داوک و ولکر،  ۲۰۰۱). فاکتورهایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته می باشد،  دربرگیرنده مورد هایی زیرا هزینه های استقراض،  اندازه،  مالکیت و پاداش مدیریت می باشد.
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند،  این پژوهش ها از جنبه رفتاری،  اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده می باشد که نوسان کم و پایدار سود،  حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که طریقه سود آنها باثبات تر می باشد.
هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،  مدیر آنها از واحد حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند،  و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش،  به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد (هوپ و هوپ،  ۱۹۹۶). داده های مور نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد،  زیرا طیف متنوع بهره گیری کنندگان از آن،  نظیر سرمایه گذاران (از آنجائی که نیاز به دانستن اندازه سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند،  مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند)،  بانکها و تامین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند.
یکی از روشهایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکتها مورد بهره گیری قرار می گیرد،  مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،  اطلاق می گردد (وایلد و همکاران،  ۲۰۰۱: ۱۲۰). مدیریت سود روشی می باشد که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال،  هموار کردن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود،  نمونه ای از دستکاری داده ها به شمار می رود. این قبیل اقدامات ممکن می باشد داده های موجود در صورتهای مالی را به اندازه قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. راههای مختلفی هست که طی آن می توان از ثبتهای دفتری در جهت مدیریت سود بهره گیری نمود. در بیشتر زمانها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به مقصود سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی بهره گیری می گردد،  در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود بهره گیری می گردد. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود،  آشکارا می داند که هدف از این کار،  نگهداری از منافع شرکت پیش روی صاحبان سود می باشد. حتی در موردها دیگر مدیریت سود به مقصود کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود می باشد.
 
تعداد صفحه : ۱۰۲
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***