رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

دانشگاه قم

دانشکده حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

استاد راهنما:

دکتر محسن قره خانی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
۱ فصل اول-طرح پژوهش  ۰
۱-۱ مقدمه. ۱
۱-۲  اظهار مسئله پژوهش.. ۲
۱-۳ ضرورت انجام پژوهش.. ۳
۱-۴ فرضیه و اهداف.. ۶
۱-۴-۱ فرضیه  ۶
۱-۴-۲ اهداف   ۶
۱-۵ روش پژوهش.. ۶
۱-۶ قلمرو پژوهش.. ۸
۱-۷ مطالعه اجمالی منابع در سال های اخیر. ۸
۱-۷-۱ ارتباط منابع (سپرده ها) با مصارف (تسهیلات) ۸
۱-۷-۲ ارتباط پس انداز و تورم  ۹
۱-۸ محدودیت های انجام پژوهش.. ۱۱
۱-۹ ساختار کلی پژوهش.. ۱۲
۱-۱۰ تعاریف واژگان.. ۱۴
۲ فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش  ۱۶
۲-۱ مقدمه. ۱۷
۲-۲ پول.. ۱۸
۲-۲-۱ اختصار ای از پیدایش پول  ۱۸
۲-۲-۲ اختصار ای از وظایف و ویژگی های پول در جامعه  ۱۹
۲-۲-۳ اصطلاحات مرتبط با پول  ۲۱
۲-۳  بانکداری.. ۲۵
۲-۴ مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی.. ۲۷
۲-۴-۱ تعریف مؤسسات مالی و اعتباری  ۲۷
۲-۴-۲ اهداف مؤسسات مالی و اعتباری  ۲۷
۲-۴-۳ بانک مرکزی  ۲۸
۲-۴-۴ انواع بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری  ۲۹
۲-۴-۵ رقابت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع  ۳۰
۲-۵ جذب منابع.. ۳۰
۲-۵-۱ مفهوم  جذب منابع  ۳۰
۲-۵-۲ مفهوم تعیین اهداف جذب منابع  ۳۰
۲-۵-۳ عوامل مؤثر برجذب منابع  ۳۱
۲-۵-۴ تأثیر پیش بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد ۳۲
۲-۶ پیش بینی و روش های آن.. ۳۵
۲-۶-۱ جایگاه پیش بینی در علم  ۳۶
۲-۶-۲ تعریف پیش بینی  ۳۸
۲-۶-۳ جایگاه پیش بینی در مؤسسات مالی و اعتباری  ۳۸
۲-۶-۴ سیستم پیش بینی  ۳۸
۲-۶-۵ طبقه بندی پیش بینی  ۴۰
۲-۷ شبکه عصبی و منطق فازی.. ۴۵
۲-۷-۱ شبکه عصبی.. ۴۵
۲-۷-۲ منطق فازی  ۵۷
۲-۷-۳ شبکه عصبی – فازی  ۶۱
۲-۸ پیشینه. ۶۵
۲-۸-۱ پیشینه داخلی  ۶۵
۲-۸-۲ پیشینه خارجی  ۷۴
۳ فصل سوم – روش پژوهش  ۸۱
۳-۱ مقدمه. ۸۲
۳-۲ متدولوژی پژوهش.. ۸۲
۳-۳ جامعه آماری.. ۸۴
۳-۴ شیوه گردآوری اطلاعات.. ۸۴
۳-۵ چگونگی آماده سازی داده ها ۸۴
۳-۵-۱ جمع آوری داده و یکسان کردن داده ها ۸۵
۳-۵-۲ پاک سازی داده ۸۵
۳-۵-۳ انتخاب ویژگی  ۸۷
۳-۵-۴ نمونه برداری  ۸۷
۳-۵-۵ تبدیل داده ۸۸
۳-۶ مطالعه متغیرهای پژوهش.. ۹۰
۳-۶-۱ نظریه های تقاضای پول  ۹۰
۳-۶-۲ متغیرهای تأثیرگذار بر منابع  ۹۳
۳-۷ ساختار شبکه عصبی- فازی.. ۹۸
۳-۸ ساختار پیش بینی.. ۹۸
۳-۹ ساختار تعیین اهداف.. ۹۹
۴ فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده ها ۱۰۱
۴-۱ مقدمه. ۱۰۲
۴-۲ شبکه عصبی فازی.. ۱۰۲
۴-۳ اجرای.. ۱۰۲
۴-۳-۱ طراحی الگوی شبکه عصبی فازی  ۱۰۲
۴-۳-۳ اجرای مدل  ۱۰۳
۴-۴ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۱۰۳
۴-۵ اندازه گیری اندازه خطا در پیش بینی.. ۱۰۴
۴-۶ اندازه گیری اندازه انحراف در تعیین اهداف جذب منابع.. ۱۰۵
۴-۶-۱ انحراف منابع محقق شده باهدف گذاری به روش جاری  ۱۰۵
۴-۶-۲ انحراف منابع محقق شده باهدف گذاری بر اساس ۱۵۰درصد پیش بینی  ۱۰۵
۵ فصل پنجم – نتایج وپیشنهادات   ۱۰۶
۵-۱ مقدمه. ۱۰۷
۵-۲ مطالعه نتایج سیستم پیش بینی.. ۱۰۷
۵-۳ مطالعه نتایج سیستم هدف گذاری.. ۱۰۸
۵-۴ مطالعه فرضیه و اهداف.. ۱۱۱
۵-۵ نتیجه گیری.. ۱۱۵
۵-۶ پیشنهادات.. ۱۱۸
۶ فهرست منابع  ۱۱۹
۷ پیوست ها ۱۲۴
 
فهرست جداول
جدول شماره ۲- ۱: عملکرد واقعی-هدف گذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدف گذاری بر اساس۱۵۰% پیش بینی . ۳۲
جدول شماره ۲- ۲:  تاریخچه شبکه عصبی.. ۴۶
جدول شماره ۲- ۳: چکیده ای از پیشینه های داخلی.. ۶۵
جدول شماره ۲- ۴: ادامه چکیده ای از پیشینه های داخلی.. ۶۶
جدول شماره ۲- ۵: چکیده ای از پیشینه های خارجی.. ۷۴
جدول شماره ۲- ۶: ادامه چکیده ای از پیشینه های خارجی.. ۷۵
جدول شماره ۳- ۱: تاریخ های داده ها ۹۷
جدول شماره ۵- ۱ : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری  ۱۰۷
جدول شماره ۵- ۲ : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. ۱۰۹
جدول شماره ۵- ۳ : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. ۱۱۰
جدول شماره ۵- ۴ : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی  ۱۱۱
جدول شماره ۵- ۵ : مقایسه میانگین جذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با اندازه واقعیت   ۱۱۳
جدول شماره ۵- ۶: روابط بین متغیرهای.. ۱۱۶
جدول شماره ۵- ۷ : ادامه روابط بین متغیرهای.. ۱۱۷
پیوست شماره ۶- ۱:  جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۵
پیوست شماره ۶- ۲: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۶
پیوست شماره ۶- ۳: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۷
پیوست شماره ۶- ۴: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۸
پیوست شماره ۶- ۵: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۹
پیوست شماره ۶- ۶:  ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۰
پیوست شماره ۶- ۷: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۱
پیوست شماره ۶- ۸: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۲
 
فهرست اشکال
شکل شماره ۱- ۱: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی ۱۱
شکل شماره ۱- ۲: چارت ساختار پژوهش. ۱۳
شکل شماره ۲- ۱:  عملکرد واقعی-هدف گذاری روش معمولی(روش جاری) –هدف گذاری بر اساس۱۵۰% پیش بینی–مثال۱٫ ۳۳
شکل شماره ۲- ۲: عملکرد واقعی-هدف گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف گذاری بر اساس۱۵۰% پیش بینی–مثال۲٫ ۳۴
شکل شماره ۲- ۳: سیستم  پیش بینی) جعفر نژاد-۱۳۸۵ ( ۳۹
شکل شماره ۲- ۴: ساختار یک نرون (ویکی پدیا) ۴۷
شکل شماره ۲- ۵: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکه های عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،۱۳۹۱، صفحه ۴۳) ۴۸
شکل شماره ۲- ۶: ساختار یک شبکه بازگشتی.. ۴۹
شکل شماره ۲- ۷: نمودارتوابع فعال سازی مورداستفاده درشبکه های عصبی.. ۵۱
شکل شماره ۲- ۸: شبکه عصبی چندلایه پیش خور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکه های عصبی ، صفحه ۸۶٫) ۵۵
شکل شماره ۵- ۱ : نمودار خطای  بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۰۸
شکل شماره ۵- ۲  : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. ۱۰۹
شکل شماره ۵- ۳  :  نمودار خطای هدف گذاری بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. ۱۱
چکیده :
قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی می باشد که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به اندازه سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند کوشش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مورد هایی از این قبیل به اندازه شکل گیری اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش اندازه شکل گیری اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و اندازه هدف گذاری جزء می باشد ، با توجه شناسایی نقاط اشکال سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود پروسه سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ کوشش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش اندازه منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با بهره گیری از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با در نظر داشتن تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه گردید .
۱-۱٫      مقدمه
بانکداری، صنعت بزرگ هر کشور می باشد و بانک ها و موسی ات مالی و اعتباری محل نگهداری انبوه سپرده های افراد جامعه می باشند، بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر سر جذب سپرده ها رقابت هست و کوشش های همه جانبه از قبیل تبلیغات، ارائه نرخ های بالاتر پرداخت سود سپرده ها و… در جهت افزایش سهم منابع بازار نشانگر اصل و واقعیت رقابت می باشد.
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اهداف کل جذب منابع را تعیین و به زیرمجموعه خود ابلاغ می نمایند، اطلاع از آینده در خصوص منابع آتی، می تواند موسسه مالی و اعتباری را در هدف گذاری توانمند سازد، اطلاع از آینده از طریق پیش بینی شکل میگیرد. از نگاهی دیگر دنیای امروز دنیای تغییرات می باشد و اطلاع و آگاهی از آینده و شرایط و موقعیت های پیش رو عاملی مهم در حفظ حیات سازمان های مالی می باشد. همواره هدف گذاری در اغلب سازمان ها با توجه رسیدن به رشد و تعالی شکل میگیرد و زمانی می توان هدف گذاری مؤثر و کارایی داشت که بتوان برآورد و پیش بینی نسبتاً دقیقی از آینده داشت. پیش بینی دارای ساختارهای متفاوتی می باشد و از روش های متفاوتی بهره گیری می نماید که در این پژوهش هدف گذاری بر اساس پیش بینی ازنقطه نظر پیش بینی کمی موردبررسی قرارگرفته می باشد.
با پیشرفت علم بهره گیری از روش های جدید و هوشمند پیش بینی در اغلب سازمان های مالی با ساختار پیچیده رونق گرفته می باشد و به همین جهت در این پژوهش کوشش شده از شبکه های عصبی و منطق فازی بهره گیری گردد و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش بینی برای هدف گذاری جذب منابع و مقایسه آن با هدف گذاری بدون پیش بینی موردبررسی قرار گیرد.
در این فصل مسئله پژوهش و ضرورت انجام آن اظهار می گردد و در ادامه فرضیات و روش پژوهش. ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل آن ارائه شده می باشد. در ادامه نیز قلمرو پژوهش و در پایان محدودیت ها و تعاریف واژگان آورده شده می باشد.
تعداد صفحه : ۱۶۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***