دانلود پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات

“افزایش افشای اطلاعات برای استفاده کنندگانی که قادر به تعیین چشم انداز آتی شرکت نیستند سود مند است واین سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه هایشان می باشد. روشن است که این نفع مستقیمی است که به تک تک استفاده کنندگان از گزارش های واحد های تجاری می رسد.”

در ادبیات مالی در خصوص افشا تعاریف مختلفی بیان شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

هندریکسن و ونبردا (۱۹۹۲) در تعریف افشا چنین گفته اند: افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار می کنند و آن را به معنی انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در غالب گزارش های مالی سالیانه می دانند.

مونیتز افشا را یک امر بدیهی و ضروری در نظر داشته است که در توصیف آن به صورت منفی چنین بیان می کند: آنچه برای گمراه کننده نبودن گزارش های مالی ضروری است. انجمن حسابداری آمریکا افشا را “جریان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام تعریف می کند”. بلکویی در کتاب تئوری حسابداری افشا را در برگیرنده اطلاعاتی می داند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورت آشکارتر اصل افشا به این معنی است که هیچ اطلاعات مهم٬ مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف و یا پنهان شود.

 

 

۲-۴-۲-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری