پژوهش (پایان نامه) : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی بر طراحی فرآیندهایی تمرکز می کند که از حصول به اهداف و خَلق فرهنگی مثبت حمایت می کنند. نسخه واحدی را نمی توان برای طراحی استراتژی ها پیدا و تجویز نمود. برخی ازحوزه هایی را که برای استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی می توان مورد توّجه قرار داد به شرح ذیل قابل ذکرمی باشند هر چند بایستی اذعان داشت این فهرست ها کُلّی اند و بایستی مطابق با ارزیابی محیط های خاص سازمانی و نیازهای خاص آنها به فهرست های جزئی و تفضّیلی تقسیم گردند.

۱) اهداف و استراتژی های تحقیق آن به روشنی تعریف شده باشد.

۲) یک سیستم ارزشی که بر عملکرد، بهره وری، کیفیت، خدمات مشتری، کار گروهی و انعطاف پذیری تأکید کند.

۳) اِعمال رهبری مقتدرانه از سوی کادر عالی سازمان.

۴)  یک سیستم مدیریتی قدرتمند.

۵) یک نیروی کار منعّطف، ماهر، متعهد و با انگیزه.

۶) کار گروهی مؤثر در سراسر سازمان.

۷) فشار و تأکید مستمر برای خلاّقیت و رشد.

۸) توانایی پاسخ گویی سریع به فرصت ها و تهدیدها.

۹) توانایی مدیریت و در واقع فشار برای تغییر.

۱۰) یک پایه مالی مناسب و یک سیستم خوب برای مدیریت حسابداری و کنترل هزینه ها (آمسترانگ، ۱۳۸۱).

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی