درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی

  • دولت ها: سهام شرکت ها و آژانس های دولتی؛

  • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتا سهام خزانه هستند؛

  • سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیات مدیره و مدیران و اعضای خانواده ها که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند؛

  • سهام کارمندی و کارگری؛

  • سهام در اختیار بنیادها؛

  • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعاریف درصد سهام شناور آزاد در نظر گرفته می شود)؛

  • سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعاریف درصد سهام شناور آزاد در نظر گرفته می شود)؛

  • سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعاریف درصد سهام شناور آزاد در نظر گرفته می شود) (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

 

[۱]. Salomon Smith

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی