دانلود کامل پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع :

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

استاد راهنما  :

استاد مشاور  :

سال تحصیلی : ۱۳۹۱-۱۳۹۰ 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده: ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

۱- ۱ بیان مسأله: ۴

۱- ۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۵

۱-۳ اهداف تحقیق: ۵

۱-۴ چارچوب نظری: ۶

۱-۵-  سؤالات تحقیق: ۷

۱-۶-  فرضیه‏های تحقیق: ۸

۱-۷ روش تحقیق : ۸

۱-۸ قلمرو تحقیق : ۹

۱-۹  محدودیتهای تحقیق : ۹

۱-۱۰ واژگان کلیدی : ۹

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: ۱۲

۲-۱ تعریف بازاریابی : ۱۲

۲-۲ ابعاد بازاریابی : ۱۲

۲-۳ فلسفه های مدیریت بازاریابی: ۱۵

۲-۳-۱ گرایش تولید: ۱۶

۲-۳-۲ گرایش محصول: ۱۶

۳-۳-۳ گرایش فروش: ۱۶

۲-۳-۴ گرایش بازریابی : ۱۶

۲-۳-۵ گرایش بازاریابی اجتماعی.. ۱۸

۲-۴ ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات… ۱۸

۲-۵ روشهای ترفیع: ۱۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

۲-۶ تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: ۱۹

۲-۷ عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: ۱۹

۲-۸ اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: ۲۰

۲-۹ انواع بازاریابی.. ۲۱

۲-۹-۱ بازاریابی خود (شخصی) ۲۱

۲-۹-۲ بازاریابی سازمان. ۲۱

۲-۹-۳ بازاریابی مکان. ۲۲

۲-۹-۴ بازاریابی ایده ۲۲

۲-۹-۵ بازاریابی خدماتی.. ۲۲

۲-۱۰مفهوم تبلیغات… ۲۳

۲-۱۱ طبقه بندی تبلیغات: ۲۴

۲-۱۲ انواع تبلیغ تجاری.. ۲۵

۲-۱۳عناصر تبلیغ. ۲۷

۲-۱۴ویژگی های تبلیغ. ۲۸

۲-۱۵ تمهیدات تبلیغ. ۲۸

۲-۱۶روش های تبلیغ. ۳۰

۲-۱۷زبان تبلیغ. ۳۱

۲- ۱۸ تصمیمات عمده در تبلیغ. ۳۲

۲-۸-۱ تعیین هدف: ۳۳

۲-۸-۲ تعیین بودجه تبلیغ. ۳۴

۲-۸-۳ تصمیمات در مورد پیام: ۳۵

۲-۸-۴ تصمیمات در مورد رسانه آگهی: ۳۵

۲-۸-۵ ارزیابی عملیات آگهی: ۳۶

۲-۱۹ ده اشتباه رایج در تبلیغات: ۳۶

۲-۲۰ اهداف تبلیغات… ۴۰

۲-۲۱ اهداف ترغیب مشتریان: ۴۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

۲-۲۲ویژگی های تبلیغات نوین.. ۴۰

۲-۲۲-۱ اشکال تبلیغات نوین.. ۴۱

۲-۲۳ مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت… ۴۴

۲-۲۳-۱ دسته بندی مخاطبان. ۴۵

۲-۲۳-۱-۱ دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی.. ۴۶

۲-۲۳-۱-۲ دسته بندی بر حسب باورها ۴۶

۲-۲۳-۱-۳ دسته بندی بر اساس نگرش ها ۴۶

۲-۲۳-۱-۴ دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی.. ۴۷

۲-۲۳-۱-۵ دسته بندی بر اساس اصل دسترسی.. ۴۷

۲-۲۳-۱-۶ دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان. ۴۸

۲-۲۳-۱-۷ دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد. ۴۸

۲-۲۳-۱-۸ دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها ۴۹

۲-۲۳-۱-۹ دسته بندی بر اساس مجرا و پیام. ۴۹

۲-۲۳-۲ هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف… ۴۹

۲-۲۴ رفتار مصرف کننده: ۵۲

۲-۲۴-۱ مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: ۵۲

۲-۲۴-۲ فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده ۵۵

۲-۲۴-۳عناصر مبادله. ۵۵

۲-۲۴-۴ شخصیت و رفتار مصرف کننده ۵۸

۲-۲۵ تصویر محصول: ۵۸

۲-۲۵-۱ تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: ۶۱

۲-۲۶ انواع دیدگاه ها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان. ۶۲

۲-۲۷ الگوی رفتار مصرف کننده ۶۶

۲-۲۸ فرآیند تصمیم گیری خریدار. ۶۷

۲-۲۹ تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) ۷۲

۲-۳۰ رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید. ۷۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

۲-۳۱ عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان. ۷۵

۲-۳۲ مصرف در نمایش… ۷۸

۲-۳۲- ۱ ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب… ۸۰

۲-۳۳ رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: ۸۲

۲-۳۴ پیش بینی رفتار خریداران با بهره گرفتن از مدل مازلو. ۸۳

۲-۳۵ تاثیر ارتباطات: ۸۶

۲-۳۵-۱ هرم تأثیرات ارتباطات… ۸۶

۲-۳۶ روش داگمار. ۸۸

۲-۳۷ تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. ۹۰

۲-۳۷- ۱ تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران. ۹۳

۲-۳۸ پیشینه تحقیق : ۹۷

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۱۰۵

۳-۲ روش تحقیق: ۱۰۵

۳-۲-۱ قلمرو تحقیق.. ۱۰۶

۳-۳ جامعه آماری: ۱۰۶

۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم. ۱۰۷

۳-۵ ابزار گرد آوری داده های پژوهشی.. ۱۰۸

۳-۵-۱ مطالعات کتابخانهای : ۱۰۸

۳-۵-۲ پرسشنامه : ۱۰۸

۳-۶ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : ۱۰۹

۳-۷ روایی ابزار اندازه گیری : ۱۰۹

۳-۸ اعتبار پایایی : ۱۱۰

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۱۰

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱مقدمه: ۱۱۲

۲-۴آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی: ۱۱۳

۴-۱-۱ جنسیت… ۱۱۳

۴-۱-۲ وضعیت تأهل.. ۱۱۴

۴-۱-۳سن.. ۱۱۵

۴-۱-۴  تحصیلات… ۱۱۶

۴-۱-۵ میزان درآمد. ۱۱۷

۴-۲ آمار استنباطی : ۱۱۸

۴-۲-۱ بررسی توزیع داده های تحقیق (پیوست ۳ ) ۱۱۸

۴-۲-۲ آزمون فرضیات اصلی.. ۱۲۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱ مقدمه: ۱۲۸

۵-۲ نتایج بررسی فرضیه اول: ۱۲۸

۵-۳ نتایج بررسی فرضیه دوم: ۱۲۸

۵-۴ نتایج بررسی فرضیه سوم : ۱۲۹

۵-۵ نتایج بررسی فرضیه چهارم : ۱۲۹

۵-۶ نتایج بررسی فرضیه پنجم: ۱۲۹

۵-۷ پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : ۱۳۰

۵-۸ پیشنهادات آیندگان : ۱۳۱

۵-۹ محدودیت های تحقیق : ۱۳۲

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. ۱۳۴

منابع غیر فارسی.. ۱۳۵

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

ضمائم. ۱۳۶

چکیده انگلیسی: ۱۴۰

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۲-۱ علل مطالعه رفتار مصرف کننده ۵۴

جدول ۲-۲ سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری.. ۶۳

جدول ۲-۳ برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق.. ۶۴

جدول ۲-۴ انواع نمایش های مصرف کننده ۷۹

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت… ۱۱۳

جدول ۴-۲توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل.. ۱۱۴

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن.. ۱۱۵

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات… ۱۱۶

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان درآمد ماهیانه. ۱۱۷

جدول ۴-۶نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید. ۱۱۸

جدول ۴-۷نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید  ۱۱۹

جدول ۴-۸نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی.. ۱۱۹

جدول ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید. ۱۲۰

جدول ۴- ۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار. ۱۲۰

 

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار (۴-۱) جنسیت… ۱۱۳

نمودار (۴-۲) وضعیت تأهل.. ۱۱۴

نمودار (۴-۳) سن.. ۱۱۵

نمودار (۴-۴) تحصیلات… ۱۱۶

نمودار (۴-۵) میزان درآمد. ۱۱۷

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل۱-۱چهارچوب نظری.(کاتلر، آرمسترانگ،۲۳۵،ص ۲۵۱) ۶

شکل ۲-۱ مفهوم قدیم (فروش) وجدید بازاریابی (۱) ۱۷

شکل ۲-۲  : جایگاه تبلیغات در بازاریابی و مراحل یک برنامه تبلیغاتی.. ۲۰

شکل۲-۳ تصمیمات مهم تبلیغ. ۳۳

شکل ۲-۵ فرآیند مبادله. ۵۶

شکل ۲-۵ چارچوب سازمانی رفتار مصرف کننده ۵۷

شکل۲-۶ الگوی رفتار خریدار. ۶۷

شکل۲-۷ فرآیند تصمیم گیری خریداران. ۶۸

شکل۲-۸ عوامل موثردر تصمیمات خرید مصرف کنندگان. ۷۶

شکل۲-۹ محیط مصرف کننده و فرآیند مبادله. ۷۷

شکل۲-۱۰ مدلی از فرآیند پس از حصول در مصرف کننده ۷۸

شکل۲-۱۱ مدل رضایت / عدم رضایت مصرف کننده ۸۱

شکل۲-۱۲  مدل تبدلی / معکوس سازی Levine –  siegel  ziff 82

شکل۲-۱۳  هرم اثرات ارتباطات… ۸۷

 

چکیده:

 تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم خرید خودرو به انجام رسیده است. اهداف این تحقیق عبارتند از: تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل رفتار بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو بوده است. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران وشهروندان تهرانی است ،که به صورت تصادفی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه وتجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بین مولفه های تشخیص مساله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی راه چاره ها، تصمیم خرید و در نهایت رفتار پس از خرید با متغیر خرید خودرو دارای رابطه معنادار می باشند. فرضیه های پژوهش که به بررسی رابطه تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو وتشخیص مسئله برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه دوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و جستجوی اطلاعات برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه سوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و ارزیابی راه چاره ها برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه چهارم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و تصمیم خرید برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه پنجم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و رفتار پس از خرید برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. نتایج داده های هر چهار فرضیه را مورد پذیرش قرار داد .

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

انسانها در هزاره جدید بیش از هر زمان دیگر در تلاش و حرکتند. بعضی از مردم در جستجوی تحقق ارزشها و ترویج آنها و برخی به هر وسیله ای به دنبال تحقق آرزوهای خود هستند و گروهی نیز مجموعه ای از خواسته ها را در کنار هم می طلبند. اما یک وجه مشترک در احوال همه آنها ملاحظه می شود و آن «نیاز» است. جامعه بشری امروز بیش از هر زمان دیگر با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است و تلاش می کند با بهره گرفتن از منابع محدود موجود پاسخگوی قسمتی از نیازهای نا محدودش باشد. اگر اقتصاد بررسی چگونگی رفع نیازهای نامحدود با بهره گرفتن از منابع محدود باشد، مدیریت مجموعه ای از مهارتها و دانسته ها برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود خواهد بود و بازاریابی علم تشخیص نیاز و رفع آنها از طریق تبادل منابع است.

در دنیای امروز دگرگونیهایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه هایی متنوع، به ویژه در بازارها، مشاهده می شود. «تغییر» واژه آشنایی است که توأم با فرصت ها و تهدیدهایی برای جوامع و زمینه های شغلی مختلف گاهی عامل رشد و توسعه و زمانی عامل نگرانی و تحیر و واماندگی می شود. کشورها و شرکت هایی که پویایی را هدف خود قرار داده اند سازندگی و توسعه را در تغییر می یابند و گروهی که فقط متقاضی برکت بدون حرکت هستند از ایجاد هرگونه تغییر در وضع موجود نگران بوده، مقاومت شدیدی در برابر آن نشان می دهند، تا روزی که مجبور به پذیرش آن گردند. استفاده از بازاریابی، که واژه ای نارسا و در عین حال جا افتاده و مصطلح برای بازاریابی[۱]است برای همه شرکت ها و سازمان هایی که در صدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند، ضرورت دارد. آنها باید تلاش کنند تا با بازارگرایی، بازارشناسی، بازارگردی و بازاریابی سهم بازار مناسبی برای خود به دست آورند و با عرضه محصولی خوب با قیمتی مناسب، به کارگیری روشهای مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا، فرصتها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش دهند و با خلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری و تطبیق منابع با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی، علاوه بر افزایش سهم بازار و بازاریابی برای هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار امروز ضرورت دارد، بازاری که دیگر نه مرز می شناسد و نه مشتری خاصی را در نظر دارد. «جهانی شدن»[۲] بازار پدیده ای است که به تدریج چهره مشتریان خود را نیز حفظ نمایند.خود را نمایان می سازد. شعار امروز بازاریابی برای همه کارآفرینان و مدیران و بازاریابان حرفه ای در این جمله کوتاه خلاصه می شود: «جهانی بیندیش، محلی عمل کن» جهانی شدن بازار یعنی اقتصاد و تجارت بدون مرز، و لازمه آن بینش وسیع، حرکت هدفمند، نگرش سیستمی، و افزایش توانمندی ها و بهبود مقررات و قوانین است. بازاریاب امروز باید مرزها را بشکند، مغزش را به کار اندازد و رمزهای کامیابی را زودتر از دیگران بیابد و بشناسد تا بتواند در تلاطم بازار واقعی که در آن حرفه ای ها در شکار لحظه ها هستند و فرصتها را به سادگی از دست نمی دهند خود را نجات دهد. بازاریابان باید جهان را به عنوان بازار محصولات و خدمات خود به حساب بیاورند و با اتخاذ نگرش و تفکری سیستمی تلاش کنند تا با شناخت محیط ها و فرهنگ های موجود در جهان، محصولات خود را هماهنگ با تقاضای مشتریان گوناگون عرضه کنند. ایران نیز در شرایط فعلی نیازمند آگاهی از علم بازاریابی و استفاده از آن است؛ زیرا بازاریابی آغاز و انجام تمامی تلاش ها برای تولید محصولات و ارائه خدمات به جامعه است.

 

۱- ۱ بیان مسأله:

تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده بازاریابی برای گسترش و نفوذ در بازار می باشد. تبلیغات، نه تنها به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی مورد علاقه و بحث صاحبنظران علم بازاریابی است، بلکه از آن جهت که در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان میباشد، به عنوان ملموس ترین فعالیت بازاریابی مورد توجه عموم مردم قرار دارد.به طور کلی امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر، بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله بنابراین بازاریاب باید رفتار خریداران و عکس العمل های آنها را در هنگام فرآیند خرید، مورد مطالعه و بررسی قرار دهند تا به نتیجه مطلوب برسند در قرن حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده، تبلیغات به عنوان عنصری ارزشمند، نقش اساسی در حفظ و بقاء سازمان ها از طریق شناسایی و معرفی محصولات ایفا می کند، لذا با توجه به جایگاه ویژه ای که آگهی های تبلیغاتی دارند، و با توجه به اینکه این علم هر روز با علوم جامعه شناسی ـ آمار- اقتصاد و روانشناسی پیوستگی بیشتری پیدا می کند و هنرهایی نظیر موسیقی ـ ادبیات – عکاسی ـ گرافیک و نقاشی را به خدمت می گیرد، آگهی های تبلیغاتی در رساندن پیام فروش به بازارها و مصرف کنندگان نقش اساسی را ایفا می کنند، لذا آگهی های تبلیغاتی به عنوان یک عامل بسیار مهم بر رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم خرید مورد توجه می باشد. (بهزادرهبر،ماهنامه سینما تئاتر ،شماره ۳۳،۱۳۷۸،ص۲۷)

بنابر آنچه گفته شد در تحقیق حاضر مسئله اصلی این است که آیا تبلیغات تلویزونی تا چه میزان بر روی فرایند تصمیم خرید خودرو موثر است؟

 

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***