دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : فقیهی آماده

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
بیوگرافی : ۸
اهداف تحقیق : ۱۰
چکیده ۱۲
ارزشیابی تحصیلی.. ۱۳
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (achievement  evelution Academic  ). ۱۴
ویژگی ارزشیابی فرایند – مدار. ۱۵
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. ۱۵
«تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی ». ۱۷
ارزشیابی توصیفی.. ۱۷
تشخیص مفاهیم : ۱۸
تعریف مدیریت.. ۱۸
وظایف مدیردر امور دانش آموزان : ۱۹
وظایف مدیر درامور کارکنان. ۲۰
قدرت شخصی.. ۲۱
قدرت مقام. ۲۲
وظایف مدیر در زمینه بـرنامه آموزشـی و تدریس.. ۲۲
مدیریت آموزشی.. ۲۳
تعاریف مدیریت آموزشی.. ۲۳
انواع سبکهای مدیریت : ۲۴
رهبری فرهمند. ۲۵
رهبری تحول گرا ۲۵
روش های آموزش : ۲۵
روش های جدید آموزشی.. ۲۶
ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها : ۲۹
ویژگیهای روش واحد ها : ۳۰
روش واحد موضوع : ۳۱
ویژگیهای روش واحد موضوع : ۳۳
محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع : ۳۳
نمونه ای از یک واحد تجربی : اهیمت آب در زندگی.. ۳۴
روش واحد طرح : ۳۵
ویژگیهای روش واحد طرح : ۳۵
محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح : ۳۶
نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی.. ۳۸
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تخصص…. ۴۱
ضرورت ارزشیابی آموزشی.. ۴۱
جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدار. ۴۲
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. ۴۳
اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی.. ۴۴
اهدافی که ارزشیابی آموزشی در نظر دارد. ۴۴
نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی.. ۴۴
سخنان حضرت امام خمینی (ره) با تمسک به قرآن و به شرط وحدت ناگسستنی.. ۴۷
فرهنگ و معارف قرآنی. ۵۶
نقش وزارت آموزش و پرورش  د رتوسعه معارف بین نوجوانان. ۶۱
تهیه و تدوین متون درسی.. ۶۲
همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی.. ۶۹
عوامل مؤثر ارتباطی : ۷۵
-عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران. ۸۵
۲- امنیت شغلی۱ در آینده ۸۷
۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار. ۸۷
۴- روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار. ۸۷
۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه ای.. ۸۸
۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران. ۸۸
۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار. ۸۹
۸- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار. ۸۹
۹- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه ای محیط کار. ۹۰
۹- ۱- فرهنگ… ۹۰
۹-۲- سیستم ها ۹۰
۹-۳- سخت افزار. ۹۱
۱۰- اجزای برنامه ایمنی.. ۹۱
۱۱- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۹۱
۱۱-۱- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۹۱
۱۲- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه ۹۲
۱۳- انواع برنامه های ایمنی.. ۹۲
۱۳-۱- برنامه های ایمنی بر مبنای رفتار. ۹۲
۱۳-۲- برنامه های ایمنی بر مبنای مشوق.. ۹۳
۱۴- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. ۹۳
۱۵- استرس۱۳٫ ۹۴
۱۵-۱- استرس شغلی.. ۹۴
۱۵-۲- سندروم سازگاری عمومی۱۴٫ ۹۴
۱۵-۳- ایجاد کننده های استرس۱۵٫ ۹۵
۱۵-۴- منابع استرس.. ۹۶
۱۵-۵- علل کاری استرس.. ۹۶
۱۵-۵-۱- بار زیاد کاری.. ۹۷
۱۵-۵-۲- فشار کاری کم. ۹۷
۱۵-۵-۳- نوبت کاری.. ۹۷
۱۵-۵-۴- روابط بین شخصی.. ۹۷
۱۵-۵-۵- تغییر. ۹۷
۱۵-۵-۶- جو سازمانی.. ۹۸
۱۵-۵-۷- محیط فیزیکی.. ۹۹
۱۵-۵-۸- ابهام نقش.. ۹۹
۱۵-۵-۹- عوامل شخصی.. ۹۹
۱۵-۵-۱۰- عوامل خارجی.. ۹۹
۱۵-۵-۱۱- شرایط اقتصادی.. ۹۹
۱۵-۵-۱۲- مقررات و قوانین دولتی.. ۱۰۰
۱۵-۵-۱۳- مسافرت.. ۱۰۰
۱۵-۵-۱۴- ارزش های جامعه. ۱۰۱
۱۵-۵-۱۵- جرم و جنایت.. ۱۰۱
۱۵-۵-۱۶- موضوعات خانوادگی و شخصی.. ۱۰۱
۱۶- استرس و عملکرد کاری.. ۱۰۱
۱۷- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. ۱۰۲
۱۸- تصمیم گیری و استرس.. ۱۰۲
۱۹- علائم استرس.. ۱۰۳
۲۰- مدیریت استرس.. ۱۰۳
۲۰-۱- استراحت.. ۱۰۳
۲۰-۲- ورزش.. ۱۰۵
۲۰-۳- رژیم غذایی.. ۱۰۵
۲۰-۴- صحبت کردن. ۱۰۵
۲۰-۵- برنامه ریزی و مدیریت زمان. ۱۰۵
۲۰-۶- تفویض…. ۱۰۵
۲۱- ده راه که مدیریت بوسیله آن می تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد. ۱۰۵
نتیجه گیری.. ۱۰۶
 
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
مقدمه
ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .
معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .
ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .
در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .
اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد
با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :
– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .
– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .
– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .
– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر
–  تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .
 
اهداف این تحقیق عبارتند از :
مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .
در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .
فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت  او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.
 
 

اهداف تحقیق :

کسب مهارت های بحث و گفتگو
مشارکت در فعالیتهای گروهی
ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری
کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی
کسب مهارتهای مطالعه درست
توجه به موضوع مورد مطالعه
کسب مهارت تفکر انتقادی
ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی
تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب
تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن
افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

چکیده

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .
بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .
پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .
برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .
در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .
 
تعداد صفحه :۱۰۸
قیمت : ۸۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***