دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : تاثیر توبه در سقوط مجازات

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف توبه…………………………………………………………………………………. ۲
۱-۱- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………. ۲
گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق………………………………………………………………….. ۴
۲-۱- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴
۲-۲- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴
۲-۳- سئوال تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵
۲-۴- فرضیه ی تحقیق………………………………………………………………………………… ۵
فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه
گفتار اول: شرایط پذیرش توبه………………………………………………………………………. ۸
۱-۱- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی…………………………………………….. ۱۱
۱-۲- اهمیت توبه………………………………………………………………………………………. ۱۳
گفتار دوم: عدم پذیرش توبه ای از افراد …………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-مشرف به موت …………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-کفار…………………………………………………………………………………………………. ۱۵
گفتار سوم: اثر توبه …………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳-۱- آثار ثبوتی توبه ………………………………………………………………………………… ۱۷
۳-۲- آثار اثباتی توبه………………………………………………………………………………….. ۱۷
۳-۲-۱- سقوط مجازات ……………………………………………………………………………. ۱۷
۳-۲-۲- قبول شهادت ……………………………………………………………………………….. ۱۸
۳-۲-۳- عفو امام ……………………………………………………………………………………… ۱۹
گفتار چهارم:کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ……………………………………. ۲۰
۴-۱- علم قاضی و توبه ……………………………………………………………………………… ۲۱
۴-۱-۱-توبه قبل از علم قاضی ……………………………………………………………………. ۲۶
۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی …………………………………………………………………… ۳۰
۴-۲- مرور زمان و توبه ……………………………………………………………………………… ۳۲
۴-۲-۱- تبیین نظری موضوع ………………………………………………………………………. ۳۴
فصل سوم: کیفیت توبه در مجازات ها
گفتار اول: نقش توبه در حدود ……………………………………………………………………… ۳۸
۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم……………………………………………………….. ۳۸
۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم……………………………………………………………………… ۳۹
۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………….. ۴۰
۱-۴-زنا…………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۱-۵- لواط ………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۱-۶- مساحقه……………………………………………………………………………………………. ۴۴
۱-۷-شرب خمر………………………………………………………………………………………… ۴۵
۱-۸- قوادی……………………………………………………………………………………………… ۴۷
۱-۹- سرقت…………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۱-۱۰- قذف…………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۱-۱۱- محاربه………………………………………………………………………………………….. ۴۹
گفتار دوم: توبه در تعزیرات …………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن……………………………………………………………………… ۵۴
۲-۱-۱- تعریف تعزیر………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی…………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار…………………………………………………………… ۵۶
۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات های تعزیری ………………………………………….. ۵۷
۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه ………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۱-۴-۱- مرتد……………………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۱-۴-۲- ساب النبی……………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۱-۴-۳- ساحر …………………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۱-۴-۴- آکل الربا…………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱-۴-۵-زندیق………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱-۴-۶-مکتسل الصلوه …………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ……………………………………… ۶۱
۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده ۵۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱
۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶
گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات……………………………. ۷۲
۱-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص……………………………………………………… ۷۲
۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ……………………………………………………….. ۷۳
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………….. ۷۷
 
چکیده
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند. از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. بدین جهت طرح چنین مسائلی صرف نظر از بعد دانش افزایی می تواند در جهت پیشبرد مسایل فقهی و حقوقی راهگشا و نیز مورد استفاده علاقه مندان در این عرصه به ویژه متخصصان گردد. لذا در این اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی خواهیم پرداخت تا محاکم قضایی به این موضوع مهم و اثر گذار توجه بیشتری مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشیمانی مجرم از مجازات او در گذرند.
کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازات
 


مقدمه
اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده ایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش های آدمی در حال انطباق نمی یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می رسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه می تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
 
تعداد صفحه : ۸۵
قیمت : ۸۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***