دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد:رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده انسانی

گروه آموزشی  روان شناسی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روان شناسی گرایش بالینی

عنوان:

رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی

استاد راهنما:

دکتر حسن بلند

نیمسال تحصیلی

آذر ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده ز
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مساله. ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴
۱-۴-هدف های پژوهش… ۶
۱-۶-متغیرهای پژوهش… ۶
۱-۷-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶
فصل دوم:پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه. ۸
۲-۲-خانواده ۱۰
۲-۳-دیدگاه های نظری درباره ازدواج.. ۱۱
۲-۴-مقایسه دیدگاه های نظری درباره عوامل مخرب در ازدواج.. ۱۳
۲-۵-پیش بینی کننده های ازدواج موفق.. ۱۴
۲-۶-چالش های عمده زندگی.. ۱۶
۲-۷-رضایت زناشویی.. ۱۷
۲-۸-تنوع نقش ها در ارتباطات زناشویی.. ۱۸
۲-۹-زمینه های اصلی رضایت زناشویی.. ۲۰
۲-۱۰-عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. ۲۱
۲-۱۱-تعریف شخصیت… ۳۲
۲-۱۲-دیدگاههایی درباره شخصیت… ۳۴
۲-۱۳-اصول و مفاهیم نظریه آیزنک… ۳۹
۲-۱۴-ناتوانی هیجانی.. ۴۴
۲-۱۵-تفاوتهای جنسیتی و آلکسیتیمیا ۴۸
۲-۱۶-پیشینه تحقیق.. ۴۹
فصل سوم: روش شناسی
۳-۱- مقدمه. ۵۵
۳-۲- روش پژوهش… ۵۷
۳-۳- جامعه آماری.. ۵۷
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۷
۳-۵- ابزارهای اندازه گیری.. ۵۸
۳-۶-تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶۰
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱-مقدمه. ۶۱
۴-۲-تحلیل داده ها ۶۲
۴-۳-یافته های استنباطی.. ۶۷
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه. ۷۳
۵-۲-بحث و نتیجه گیری.. ۷۴
۵-۳- محدودیت های پژوهش… ۸۱
۵ -۴-پیشنهادهای پژوهشی.. ۸۱
۵-۵-پیشنهادات کاربردی.. ۸۱
منابع. ۸۳
پیوست ………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار آزمودنیها بر اساس سن.. ۶۲
جدول ۴-۲ وضعیت تحصیلی آزمودنیها ۶۲
جدول ۴-۳ وضعیت شغلی آزمودنیها ۶۳
جدول ۴-۴ مدت ازدواج آزمودنیها ۶۳
جدول ۴-۵ رشته تحصیلی آزمودنیها ۶۴
جدول ۴-۶ وضعیت معدل آزمودنیها ۶۵
جدول ۴- ۷ تعداد فرزندان آزمودنی ها ۶۵
جدول ۴-۸ نتایج آزمون کالموگروف – اسمیرنوف برای طبیعی بودن توزیع داده ها در بین زنها، مردها و کل نمونه پژوهش…. ۶۶
جدول ۴-۹ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در کل آزمودنی ها ۶۷
جدول ۴-۱۰ نتایج ضریب همبستگی پیرسون تعامل درون/ برونگرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی   ۶۷
جدول۴-۱۱ ضرایب رگرسیونی بین درون/ برونگرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی.. ۶۸
جدول ۴-۱۲ نتایج واریانس رضایت زناشویی از روی متغیر پیش بین: درون/ برونگرایی.. ۶۸
جدول۴-۱۳ برآورد ضرایب رگرسیونی پیشبینی رضایت زناشویی.. ۶۹
جدول ۴-۱۴ نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه درون/ برون گرایی و رضایت زناشویی.. ۷۰
جدول ۴-۱۵ نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی.. ۷۰
جدول ۴-۱۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه درون/ برون گرایی و ناگویی هیجانی.. ۷۱
جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون t گروه های وابسته  جهت مقایسه میانگین رضایت زناشویی زنان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی.. ۷۱
جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون t گروه های وابسته جهت مقایسه میانگین رضایت زناشویی مردان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی.. ۷۲
 
چکیده
هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل ۲سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد.آزمودنی های این پژوهش شامل ۳۹۶ نفر دانشجوی متاهل (۱۹۸ زوج دانشجو، یعنی ۱۹۸نفر زن و ۱۹۸ نفر مرد) بودند .از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. ابزار پژوهش عبارت بودند از : ۱- مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو. ۲- پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ.۳- پرسش نامه شخصیتی آیزنک. جهت تحلیل آماری داده های پژوهش از روش آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تی گروه های وابسته، استفاده شده است.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین درون/ برونگرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (۲۱۴/۰r=، ۰۰۰/۰p<). در حالی که بین ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی (۰۲۷/۰-r= ،۰۵/۰<p) و بین درون/ برونگرایی با ناگویی هیجانی (۰۶۶/۰r= ، ۰۵/۰<p) رابطه معنی دار مشاهده نشد ، بین میانگین رضایت زناشویی زنان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معنی­دار وجود نداشت (۴۶۷/۱-t= ،۱۵۳/۰p<).اما بین میانگین رضایت زناشویی مردان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معنی­دار مشاهده شد(۲۷۶/۳- t=، ۰۰۳/۰p<). به بیان دیگر، بین میانگین رضایت زناشویی مردان در دو کرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معنادار وجود دارد.
 
کلید واژه ها: ناگویی هیجانی ، درون گرایی/برونگرایی ، رضایت زناشویی.
 
در این فصل به بحث درباره کلیات پژوهش پرداخته می­شود. بنابراین، موضوعاتی از قبیل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، بیان متغیرها و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهشمورد بحث قرار می­گیرد.
۱-۱-مقدمه
در جوامع امروز زندگی انسانها در تمامی ابعاد دستخوش تغییرات سریع و شگرفی بوده است.بازتاب ماهیت پیچیده این تغییرات و تحولات در زندگی فردی و اجتماعی افراد کاملا محسوس و ملموس است.ازدواج و زندگی زناشویی و تشکیل خانواده نیز از این قاعدی مستثنی نیست.زن و مرد به دلایل متعدد از جمله شناخت ناکافی از یکدیگر،انتظارات و توقعات غیر واقعی از ازدواج و همسر،مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی ،لاجرم می بایست مسائل و مشکلات بسیاری را در ایجاد و حفظ و بقای زندگی زناشویی در روابط نزدیک و صمیمانه با یکدیگر تجربه کنند.(نوابی نژاد ،۱۳۸۰). رضایت زناشویی[۱] یک ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زناشویی و میزان برآورده شدن نیازها،خواسته ها و آرزوهای شخصی و زوجی در این رابطه است(گلز[۲]،۱۹۹۵). رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد  از رابطه زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه ی زناشویی باشد.می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روانشناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است.به ویژه در سالهای اولیه،رضایت زاشویی بسیار بی ثبات است و در روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند.(احمدی و همکاران،۲۰۱۰).
ناگویی هیجانی عبارت از آشفتگی در کنش های عاطفی و شناختی،همراه با ناتوانی تبدیل انگیختگی عاطفی تجربه ها به احساسات و تخیلاتی است که نماد و نشانه هیجان هاست.از ویژگی های ناگ.یی هیجانی میتوان به توصیف مدام نشانه های جسمی به جای هیجان ها،گفتار و افکار عینی وابسته به وقایع بیرونی،همچنین فقر و محدودیت زندگی تخیلی اشاره کرد(سیفنوس[۳]،۲۰۰۰)افراد دچار ناگویی هیجانی در بازشناسی،آشکارسازی،پردازش و تنظیم هیجان ها با دشواریهایی مواجه اند.ناگویی هیجانی در کل به عنوان نقص در خودتنظیم گری هیجانی در نظر گرفته می شود(کریتلر[۴]،۲۰۰۲).بیان عواطف عامل اساسی در تمایز زوج های راضی از ناراضی است،چون نقش مهمی در صمیمیت رابطه دارد(کاترین وتیمرمن،۲۰۰۳ به نقل از بشارت،۱۳۹۱).  ابراز متقابل عواطف در زوجین احساس حمایت شدن را ایجاد نموده و خودآشکارسازی بیشتری را به دنبال دارد(ساندرسون و اوانس[۵]،۲۰۰۱).
شخصیت[۶] بیانگر آن دسته از ویژگیهای افراد است که الگوی ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد(پروین،۱۹۸۹،ترجمه ی جوادی ۱۳۷۸). یونگ دو واژه درون گرایی و برون گرایی را دو بعد شخصیت افراد نامید و معتقد بود که این افراد از نظر روانی در یکی از این دو می گنجند.نگرش برونگرای انها نسان را به سوی دنیای عینی سوق میدهد،درحالیکه نگرش درونگرایانه،او را متوجه دنیاید رنخود می نماید،این دو نگرش معمولادرهرشخص وجود دارد،ولی به طورمعمول یکی غالب و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است یونگ برای هر کدام (افراد درونگرا و برونگرا) خصایصی می شمارد. درونگرایان به افکارواحساسات خویش توجه دارند،گران آینده ومحافظه کارند،اصول و معیارهارا مهمترازخود اعمال می دانند و در نوشتن بهتر از گفتن هستند. برونگرای آن به افراد و اشیا توجه دارند.درزمان حال زندگی می کنند و به خوداعمال توجه دارند.خونگرم،پرحرف،زود آشنا و اهل معاشرت و اجتماعی هستند.( شعاری نژاد،۱۳۵۴). بر این اساس می توانیم با توجه به شخصیت افراد چگونگی واکنش آنها را درموقعیت ای مختلف پیش بینی کنیم،شخصیت  به صورت مستقیم وبه عنوان عاملی تاثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوجها اثر می گذارد و بالطبع رضایت زناشویی زوجها را نیز متاثر می سازد. شخصیت یک نفر انواع معین و متفاوتی از واکنشها را ازطرف مقابل فرا می خواند که درکل بر رضایت آنها موثر است(کاگلین،هالتون و هالت[۷]،۲۰۰۰). با توجه به آنچه که گفته شد هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی می باشد.
 
۱-۲-بیان مساله
شواهد حاکی از آن است که زوج ها در جوامع امروزی  برای برقراری و حفظ ارتباط صمیمی ودرک احساسات  از جانب همسرشان به مشکلات فراگیر و متعددی دچارند، بدیهی است که کمبود های موجود در کفایت های عاطفی و هیجانی دو همسر در کنار عوامل متعدد دیگر از قبیل (عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و…) اثرات نامطلوبی بر زندگی اجتماعی آنها می گذارد و بطور  منطقی  هرچه نارضایتی از زندگی مشترک  بیشتر باشد،  احتمال ناسازگاری و جدایی افزایش می یابد(پارسا، ۱۳۸۷).
در خانواده های دارای کارکرد خوب، زوج ها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان دارند. بلکه این تعارض و مشکلات به شیوه موثری حل می شوند(گریف[۸]،۲۰۰۰).
ناگویی هیجانی در معنای اصلی به فقدان واژه برای نامیدن و توصیف هیجانها اطلاق می شود که از ریشه ی یونانی (الکسی[۹]) نبود واژه(تیموس[۱۰]) هیجان برگرفته شده است (کمپوس، چیوا، مورئو[۱۱]، ۲۰۰۰) افراد دارای این صفت  مشکلاتی را در فهم حالات هیجانی دیگران دارند و در روابط ببین فردی همدلی محدودی را نشان می دهند( کریستال[۱۲] ، ۱۹۷۹؛به نقل از هاشمی و همکاران،۱۳۹۱). ارتباط موثر نقش برجسته ای در رضایت زناشویی دارد و می تواند نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت روی زوجین داشته باشد(استنلی[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۲) بیان عواطف  عامل اساسی  در تمایز زوجهای راضی از ناراضی است، چون نقش مهمی در رشد صمیمیت دارد(یام[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۳) ابراز متقابل عواطف زوجین احساس حمایت شدن را ایجاد نموده و خود آشکار سازی بیشتر در رابطه را در پی دارد(ساندرسون و اوانس[۱۵]، ۲۰۰۱).
اگرچه داشتن تشابه فرهنگی ، اعتقادی، مذهبی از معیارهای لازم انتخاب همسر تعیین شده است اما وجود این عوامل برای بنیان و ادامه یک زندگی لذت بخش و موفق کافی نیست ، یکی از معیارهایی که حتما باید به آن توجه بیشتری شود ، خصوصیات شخصی افراد است(همگونه شخصیتی) یکی از ویژگیهای شخصیتی موثر بر موفقیت و تداوم زندگی زناشویی میزان درون گرایی و برون گرایی زوجین است(برشتاین و برشتاین[۱۶]، ۲۰۰۲،ترجمه سهرابی،۱۳۷۳). با توجه به این مسئله  که نارضا مندی زناشویی و طلاق ، موجب بروز اختلالهای جسمانی و روانی زوجین شده اند(ساپینگتون[۱۷]،۱۹۹۹؛ترجمه حسین شاهی برواتی،۱۳۸۲). ودر نهایت ، از جانب خانواده های ناسالم ، جامعه نیز آسیب خواهد دید،  همه این  امور محقق را وادار می کند تا در پی کشف مولفه های  رضامندی زناشویی بوده تا بتواند عوامل آن را شناسایی کند.از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین درون/برون گرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی رابطه دارد؟
 
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش
در زندگی مشترک، غالبا به هنگام مواجهه با مشکلات احساس ناکامی تحقیرو…احساسات وهیجانات به جای عقل و منطق بر همسران غلبه میکند لذا شناخت وهدایت هیجانات برای حفظ روابط زناشویی بسیار مهم است. با توجه به پژوهش­های انجام شده درخصوص روابط همسران به نظر می­رسد که مولفه­های هوش هیجانی میتوانند در رضایت زناشویی موثر باشد.روابط صمیمانه زوجین نیاز به مهارتهای ارتباطی دارد از قبیل توجه افراد به مسایل از دید همسرانشان وتوانایی درک هم دلانه ی آنچه همسرشان تجربه نموده است وهمچنین حساس و آگاه بودن از نیازهای او(گاتمن[۱۸] وهمکاران، ۱۹۷۶)  همسرانی که از خودآگاهی بالاتری برخوردارند(خویشتن داری)ودر نحوه ی ابراز احساسات و هیجانات خود نسبت به دیگران خصوصا همسرشان تسلط دارند مانع بروز بسیاری از برخوردها و سوتفاهمات در زندگی زناشویی خود می­شوند(پارسا،۱۳۸۷). رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می آید، زیرا لازمه آن انطباق سلیقه ها ، شناخت وی‍ژگیهای شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده است (احمدی،۱۳۸۲).
از آنجاییکه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی هم نقطه ی عطفی در رشد و هم پیشرفتی  شخصی تلقی می شود و از آنجا که بی تردید یکی از مهمترین تصمیم های که در طول زندگی خود می گیریم انتخاب یک شریک زندگی است (برنشتاین و برنشتاین،۲۰۰۲؛ ترجمه سهرابی،۱۳۷۳) اهمیت مسئله ایجاب می کند  که در هنگام همسر گزینی، علاوه بر عوامل عینی  نظیر مذهب ، طبقه اجتماعی، نحوه لباس پوشیدن، سن، قیافه و سطح تحصیلات به عوامل زیر بنایی از جمله وی‍ژگیهای شخصیتی نیز توجه شود تا با انتخاب درست در سایه ی خشنودی و رضایت زناشویی از ازدواجی مناسب، محیطی سالم و سازنده فراهم شود که پایه و اساس نسل های آینده، پیشرفت جامعه، اعتلای فرهنگ و انتقال ارزش ها در آن  میسر گردد(دانش،۱۳۸۴).
با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه استحکام بخش زندگی خانوادگی است، ضروری به نظر میرسد (ثنایی و همکاران،۱۳۸۹). شخصیت به صورت مستقیم و به عنوان عاملی تاثیرگذار بر فرایند ارتباطی زوج ها اثر میگذارد و بالطبع رضایت زناشویی زوج ها را نیز متاثر می سازد. شخصیت یک نفرانواع معین ومتفاوتی از واکنش ها را از طرف مقابل فرامی خواند که در کل بر رضایت آن ها مؤثر است (کاگلین[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۰). هیجانات دارای کیفیت بالایی هستند به این صورت که می توانند باعث واکنش مثبت و منفی در افراد شوند (گروس[۲۰]،۱۹۹۸). بنابراین اگر رفتارهای شخصیتی بالاخص درون /برونگرایی و نحوه صحیح ابراز احساسات را جزو معیارهای اولیه انتخاب همسر قرار دهیم، بدون شک بسیاری از مشکلات رفتاری و مشکلات مشابه به خودی خود ازبین می رود.همچنین با ارتقا سطح رضامندی زناشویی از رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد (ثنایی و همکاران،۱۳۸۹).
 
۱-۴-هدف های پژوهش:
هدف اصلی:
هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون گرایی/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد.
هدف های فرعی:
۱- بررسی رابطه ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی.
۲-بررسی رابطه درون/برون گرایی زوجین با رضایت زناشویی.
۳- رابطه میان درون/برون گرایی و ناگویی.
[۱]. Marital satisfaction
[۲]. Gelles
[۳]. Sifneos
[۴]. Kreitler
[۵] . Sanderson & Evanse
[۶] .persanality
[۷] . Coaghlin,Huslax,Houts
[۸] -Greef
[۹]-Alexy
[۱۰] -Timus
[۱۱] -Campos,Chiva,Moreau
[۱۲] -Krystal
[۱۳] -Stanley
[۱۴] -Yam
[۱۵] -Sanderson
[۱۶] -Breshtain
[۱۷] -Sapuington
[۱۸] .Gattman
[۱۹]. Coughlin
۳ -Grass
تعداد صفحه : ۱۰۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***