دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی: رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش: روانشناسی تربیتی

عنوان : رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

دانشگاه شهید چمران اهواز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش روانشناسی تربیتی

عنوان:

رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

استاد راهنما:

دکتر سیروس عالی پور بیرگانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست جدول ها………………………………………………………………………………………………………………………………….V

فهرست نمودارها……………………………………………………………………………………………………………………………….VII

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۷

هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

فرضیه­­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

تعریف پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

انواع پرخاشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

پرخاشگری پیدا و پنهان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی…………………………………………………………………………………………………………۱۸

پرخاشگری ابزاری و خصمانه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه…………………………………………………………………………………………………………..۱۹

پرخاشگری دفاعی و مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………۲۰

دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………..۲۰

دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

دیدگاه عقلانی-هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………۲۳

دیدگاه جامعه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

دیدگاه ذاتی و غریزی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

دیدگاه موقعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

راه های کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

مؤلفه های مزاج…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

سطح فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید………………………………………………………………………………………۳۵

سازش پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

شدت بیان خلق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

ثبات فراخنای توجه ………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

حواسپرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

آستانه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

پدر و مادر شدن……… ……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

تعامل مادر-فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

تعامل پدر-فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………………………………………………………………………………………۵۲

نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………۵۲

نظریه زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

نظریه­ی انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

نظریه تعامل گرایی نمادین……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

نظریه منظومه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

نظریه طرد-پذیر.ش والدین………………………………………………………………………………………………………………۵۸

نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

دلبستگی در دوران کودکی………………………………………………………………………………………………………………۶۳

شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………۶۹

بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………..۸۶

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….۸۹

ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

طرد- پذیرش والدین……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

مزاج کودکی میانه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

پرخاشگری باس و وارن……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

روش­ اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۲۸

محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

منابع

فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

فهرست جداول

جدول۱-۳٫ توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده……………………………………………………۹۰

جدول ۲ – ۳ چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

جدول ۳-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

جدول ۴-۳٫ شاخص های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

جدول۵-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……………۹۸

جدول ۶-۳٫ شاخص های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان

(فرم مادر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

جدول ۷-۳٫ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه…………………………………………….۱۰۳

جدول۸-۳ ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه……………………………………………..۱۰۴

جدول -۳٫ ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر……….۱۰۶

جدول۱۰-۳ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس…………………………۱۰۷

جدول -۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر……………………….۱۱۰

.جدول۲-۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن…………………………………………………..۱۱۱

جدول۳-۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….۱۱۲

جدول -۴٫ همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..۱۱۳

جدول۵-۴٫ همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………۱۱۳

جدول۶-۴٫ همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری………………………………………………..۱۱۴

.جدول ۷-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه…………………………………………………..۱۱۶

جدول۸-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی…………………………………………۱۱۸

جدول ۹-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی………………………………………………..۱۱۹

جدول ۱۰-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم…………………………………………………………………..۱۲۱

جدول ۱۱-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت……………………………………………………۱۲۲

جدول ۱۲- ۴٫تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم…………………………………۱۲۴

جدول ۱۳-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا………………………………………………..۱۲۵

جدول ۱۴-۴٫تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین…………………………………………….۱۲۶

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۳٫ بارهای عاملی ماده های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)………..۹۶

نمودار ۲-۳٫ بارهای عاملی ماده های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……۱۰۰

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا ۱۹۶ نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است

مقدمه

پرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، ۲۰۰۷).

تحقیقات صورت گرفته در زمینه اختلال های رفتاری، این نتیجه را در برداشته که در بروز این اختلال های رفتاری عواملی مثل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین و عوامل ارثی و زیستی مثل شخصیت، سن،جنس و خلق و خوی کودک موثر است.خلق و خوی کودک چه به تنهایی و چه با توجه به محیط،عامل مهمی است که به صورت روانی و رفتاری در کودک نمود پیدا می کند و در تحول اجتماعی، شخصیت و سازگاری روانی کوکان نقش ایفا می کند.

مطالعات نشان داده است که رابطه والدین با فرزندان یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است و رفتار پرخاشگرانه فرزندان بیشتر حاصل خانواده های مشکل دار، دارای ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان است که در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند عدم سازگاری زناشویی، عدم پذیرش فرزندان توسط والدین (فقدان صمیمیت، محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت)، طرد والدین (فقدان احساسات مثبت و حضور گسترده ای از رفتارهای آسیب زای جسمانی و روان شناختی)، رفتارهای متفاوت والدین، کنترل روانی فرزندان توسط والدین و خلق و خوی دشوار آنها وجود دارد (شایگتو[۱]، منگلزدورف[۲] و بران[۳]، ۲۰۱۴؛ اکسینر[۴] و بایدر[۵]،۲۰۱۴؛ روهنر[۶]و خالقی[۷]، ۲۰۱۲؛ جولی[۸] و آندر[۹]، ۲۰۱۱). پس بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین و فرزندان و خلق و خوی خود کودک در شکل گیری اختلاهای رفتاری نظیر پرخاشگری نقش و اهمیت به سزایی دارد. بنابرین، برقراری محیطی گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین والدین و فرزندان باعث کاهش پرخاشگری فرزندان و رفتارهای برون ریزی شده آنها خواهد شد و توجه به خلق و خوی کودک و شناخت بهتر آن به سلامت و رشد بهینه کودکان کمک شایانی خواهد کرد.

تعداد صفحه : ۱۷۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***