دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره مالکیت فکری


با عنوان : مالکیت فکری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
الف) بیان مسأله:
مالکیت فکری ترجمه ای از اصطلاح Intellectual Property است که برخی از حقوقدان ها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کرده اند. مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماکیت صنعتی» و بخش دوم مربوط به «ماکیت ادبی و هنری» است. ماکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش پذیر است. اصطلاح «حقوق مؤلف» که در حقوق رومی-ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخه برداری» مطرح در کامن لا به لحاظ تأکید بیشتر بر جنبه ی مادی آثار فکری است که در معنای کپی رایت آورده شده است. حق نسخه برداری ترجمه ای از اصطلاح Copyright می باشد و نخستین بار در سال ۱۸۸۶١ در کنوانسیون برن وارد عرصه بین المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد.
کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.
ب) سؤالات تحقیق:
١- با توجه به مبانی دریافتی حقوق ایران و حقوق کامن لا در حوزه کپی رایت قواعد حمایتی از حیث حقوق دارنده و حقوق عمومی بین دو نظام حقوقی فوق هماهنگی وجود دارد؟
٢- آیا به لحاظ حقوق مادی و معنوی دامنه کپی رایت بین دو نظام فوق همسانی وجود دارد؟
ج) فرضیه های تحقیق:
١- با توجه به رهیافت و مبانی متفاوت بین دو نظام حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا قواعد حقوقی دارنده و حقوق عمومی در نظام های فوق متفاوت است.
٢- گستره حقوق مادی و معنوی دارنده کپی رایت در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با یکدیگر متفاوت است.
د) اهداف تحقیق:
بررسی و تحقیق در مورد کپی رایت و زیرمجموعه آن می تواند به صورت کاربردی در جامعه مطرح شود.. این که نتایج این تحقیق می تواند در تدوین قوانین کاربردی و دقیق برای صیانت از حقوق مؤلفین و مخترعین بسیار مورد اهمیت باشد.
ه) روش تحقیق:
این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. تمامی مطالب این تحقیق با مراجعه به قوانین، کتب و مقاله ها و پایان نامه های موجود در خصوص این امر و ب طور خاص منابع لاتین و بررسی دقیق موارد مربوطه صورت می پذیرد.
و) سابقه تحقیق:
نظر به اینکه گرایش حقوق مالکیت معنوی رشته نوپا و تازه متولد شده می باشد. اما در حق کپی رایت از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (کامن لا) بوده اما در حقوق ایران کمتر به این مسأله توجه شده و همچنین در آرای محاکم در این خصوص به ندرت شاهد رأی می باشیم و با توجه به نیاز روزافزون جامعه صنعتی جدید نیازمند توجه و قوانین جامع تری می باشد.
 مبحث اول : مفاهیم
گفتار اول: کپی رایت
در بسیاری از کتابها و متون درباره ی کپی رایت در ایران، کلمه ی کپی رایت، «حقوق مؤلف» یا «حقوق مؤلفان» ترجمه شده است. اما در واقع قوانین مصوب توافقنامه ی برن و توافقنامه ی ژنو شامل تمام گونه های نوشتاری، هنری، و علوم و اختراعات می گردد، در حالی که «مؤلف» در زبان رایج به معنی نویسنده است. بنابراین به واژه ای نیاز است که گستردگی کافی را داشته باشد. بدین لحاظ می توان به جای «حقوق مؤلف» از عبارت «حقوق پدیدآورنده» استفاده کرد، زیرا پدیدآورنده می تواند اثر نوشتاری یا علمی یا هنری را پدید آورد و خلق نماید به این ترتیب گستردگی واژگانی کافی به دست می آید.
به حقوق ناشی از مالکیت ادبی- هنری[۱]، حق مؤلف یا حقوق مؤلفان می گویند که از آن تعریف گوناگونی توسط حقوق دانان ارایه شده است :

  • « مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد . این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه ( اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده ی آن و پس از مرگ برای ورثه ی او.»[۲]
  • « حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.»[۳]

پس حق مؤلف، حق انحصاری مشروع برای نشر ، تولید مجدد و فروش موضوع،در شکل یک کار ادبی و هنری است.
تعریف قانونی از حق مؤلف در ماده ی ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ آمده است : « از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پدید آورنده . به آنچه از راه دانش و یا هنر و ابتکار انان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود .» پس حق مؤلف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانون گذار به پدید آورنده ی اثر ادبی و هنری اصیل و ابتکاری جهت استفاده و بهره برداری از منافع مالی ان و جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اعطاء می گردد. یا توجه به ماده ی فوق که مؤلف ، مصنف و هنرمند را پدید آورنده نامیده است به نظر می رسد که واژه ی مؤلف به تنهایی در بر گیرنده ی مفهومی که از حقوق مالکیت ادبی و هنری ناشی می شود نباشد هر چند که در بیشتر کتاب های حقوقی مؤلف معنایی عام دارد که شامل هنرمند نیز می گردد. اما بهتر است با در نظر گرفتن اینکه حقوق ایران در این زمینه تقریباً نوپاست و بیشتر دنباله رو حقوق خارجی است، واژه ی مناسبی را انتخاب کنیم که در برگیرنده ی همه ی صاحبان و مالکان این حقوق باشد به همین جهت در این مقاله از واژه ی حقوق پدید آورندگان یا حقوق آفرینندگان استفاده می شود. بنابراین هر جا از حقوق پدید آورندگان نام بردیم مقصود همان حقوق مؤلفان است.
با توجه به تعریف قانونی و تعاریف حقوقی می توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف ) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده ی آثار اصیل و ابتکاری تعلق می گیرد.
[۱] . مالکیت ادبی و هنری یکی از بخش های تشکیل دهنده ی مالکیت معنوی است که در آن از گونه های آثار ادبی و هنری مثل کتاب، مقاله، رساله، نمایشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سینمایی، پیکره، عکاسی… و حمایت از پدید آورندگان آنها بحث می شود .
[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران ۱۳۷۰،ص۱۶۴٫
[۳] مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۳۹، ص۱۵٫
تعداد صفحه :۱۷۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***