دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: نقد و بررسی رمان سووشون

متن کامل پایان نامه با عنوان : نقد و بررسی رمان سووشون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

نقد و بررسی رمان سووشون

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
نقد جامعه شناسی برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می آید، تنها بررسی تأثیر مستقیم رخدادهای اجتماعی مشخصی بر ادبیات یک دوره نیست و برخلاف بسیاری مکاتب دیگر نمی توان یک مقطع معین تاریخی و یک محدوده ی مشخص جغرافیایی و فرهنگی برای آن درنظر گرفت. بلکه در طول سال ها افت و خیزهای فراوانی را پشت سرگذاشته و با جریان های بسیار در پیوسته است.
یکی از مهم ترین این جریان ها که پیوندی گسست ناپذیر با جامعه شناسی دارد، نقد فمنیستی است. بسیاری از منتقدان، فمنیسم را شاخه ای از نقد جامعه شناسی می دانند که در آن به جامعه از رهگذر امکانات و شرایطی می نگرد که همواره از زنان دریغ داشته شده است.
این رساله ابتدا به معرفی مشروح رویکرد جامعه شناسی می پردازد و ویژگی های اصلی آن را جست و جو می کند و مهم ترین گرایش های این گونه ی نقد ادبی را معرفی می کند. فصل دوم رمان سووشون را براساس شیوه های این رویکرد تحلیل می کند و مناسبات سووشون را با جامعه ای که در آن شکل گرفته و نیز جامعه ای که روایتش می کند مورد کنکاش قرار می دهد. در فصل سوم از رویکرد فمنیستی و نقد ادبی سخن می رود و در فصل پایانی سووشون از چشم انداز این رویکرد نوآیین و در حال شکل گیری بررسی می شود.
دیباچه:
نقد ادبی در برنامه ی دانشگاهی میهن ما به ویژه در رشته زبان و ادبیات فارسی هنوز مقامی درخور و سزاوار نیافته است. بررسی گره گاه های این کاستی نابخشودنی البته در این مجال نمی گنجد. اما این قدر هست که تمرکز بر شاخه های معینی از قلمرو وسیع و دائم التغیر نقد ادبی و فهم ومعرفی شایسته ی آن، اگر با تطبیق آن رویکردها بر یک یا چند متن مشخص بومی همراه شود، گامی بس راه گشا خواهد بود. در این میان منطقی به نظر می آید که به جای توجه به آخرین و تازه ترین جریان های روز، از جریان های اولیه و پیشین آغاز کرد که جنبه ی آموختاری (کلاسیک) افزون تری یافته اند. اساساً چگونه می توان بدون آشنایی عمیق با سرآغازهای این راه پرپیچ و خم تجربه های نو آیین را شناخت و بازشناساند. بی هیچ مجامله و تعارفی جامعه ی فرهنگی و دانشگاهی هنوز با نقد دوره ی رمانتیک و آموزه های شلگل و کولریچ یک سره بیگانه است. پیداست جریان عظیم نقد ادبی مغرب زمین را که سیری به تعبیر باختین گفت و گویی دارد، باید از آغاز، آغازید نه از فرجام. از این گذشته، فهم عمیق تر این جریان ها تنها از رهگذر کاربست آموزه ها و شیوه های آن ها در آثار ایرانی صورت می پذیرد و ما را از مرحله ی ترجمه به مقام تجربه ارتقا می دهد.
نگارنده با درک مجملی که از این احتیاج مبرم جامعه ی پژوهشی و فرهنگی داشت، بر آن شد که «با نخستین قدم های ناآزموده ی نوپایی خویش» در گشودن این راه دشوار سهمی هر چند کوچک داشته باشد.
آنچه البته او را از آغاز تا فرجام این راه دراز آهنگ دلیری و امید می بخشید دم همّت استاد فرزانه دکتر پورنامداریان بود که از پیشگامان برجسته ی این میدان اند و در شناسایی سنجیده ی شیوه های گوناگون نقد و زیبایی شناسی فرنگی از رهگذر تطبیق و سنجش آن با میراث بلاغت اسلامی ـ ایرانی کهن و کاربست آن در آثار کهن و نو چهره ای دوران ساز به شمار می آیند.
به راهنمایی استاد، رمان سووشون را برگزیدم که بی گمان هنوز از چهار، پنج رمان زبان فارسی است که مستعد و سزامند بررسی های ادبی از چشم اندازهای گوناگون است. سووشون به ویژه از نظریه ی دریافت، رمان بسیار مهمی است چرا که از زمان نشر با همه ی فراز و نشیب های اجتماعی، همواره مخاطبان پرشماری بدان روی آورده اند، توفیقی که رمان های انگشت شماری از آن نصیب برده اند.
از میان شیوه های نقد، رویکرد جامعه شناختی را به دلایلی چند برگزیدیم: نخست آن که سووشون از این چشم انداز بسیار تأمل برانگیز است و روایتی است عمیقاً اجتماعی. دیگر آن که نقد جامعه شناختی از شاخه های با سابقه و گسترده ی نقد است که خود بر بسیاری از شاخه های تازه تر به شیوه های مختلف تأثیر نهاده است و فهم و معرفی آن ضرورتی بنیانی دارد. به ویژه یکی از شیوه های نوآیین نقد که انتظار می رود مخصوصاً از رهگذر آن به سراغ سووشون برویم یعنی نقد فمنیستی که تقریباً شاخه ای نورسته است بر این شاخ کهن تر. شاید دقیق تر آن باشد که بگوییم از نظر ما سووشون آن قرائت نقد فمنیستی را بیشتر می تابد که آن را می توان نقد جامعه شناختی ـ فمنیستی خواند.
همین جا به توضیح نکته ای ضروری باید پرداخت. در تبویب و بخش بندی این رساله هم در مقام معرفی رویکردها و هم در مرحله ی تحلیل سووشون بر پایه ی رویکردها، آشکارا سهم بسیار افزون تری به نقد جامعه شناختی داده ایم و در برابر نقد فمنیستی سهم اندکی دارد. این مسأله به نظر ما کاملاً طبیعی و مقرون به صحت و صواب می نماید، زیرا اولاً نقد جامعه شناختی رویکردی به نسبت نقد فمنیستی بسیار گسترده تر، با سابقه تر و پیچیده تر و فربه تر است و نقد فمنیستی جریانی به شدت نوخاسته است و چنانکه یادآور شده ایم، مطالعات نقد فمنیستی عملاً بیشتر فمنیسم در مفهوم عام را شامل است و کمتر به نقد ادبی و هنری در مفهوم دقیق و متعارف آن می پردازد، حتی به نظر می آید که این نقد هنوز راهی دراز در پیش دارد تا بتواند هم پای رویکردهای دیگر نقد به صورتی مستقل و تأمل برانگیز طرح شود.
ثانیاً نقد فمنیستی در معنای ویژه که پیش تر بر آن تأکید کردیم و با قرائت ما از سووشون هم خوان بود، بیشتر در حد و اندازه ی یکی از شیوه ها و زیر گروه های نقد جامعه شناسی قابل طرح بود و هرگز با کلیت عظیم آن نقد سنجیدنی نمی نمود.
ثالثاً سووشون آشکارا دایره ی گفت و گوی بسیار فراخ تری با نقد جامعه شناسی دارد تا نقد فمنیستی و قرائت فمنیستی آن نیز غالباً به تحلیل های جامعه شناسی می انجامد.
بدین سان در آغاز به معرفی نسبتاً مشروح نقد جامعه شناختی پرداختیم که البته به مقتضای حد متعارف رساله های دانشگاهی بخشی از آن به ناچار حذف شد. کوشیدیم نخست با طرح اجمالی مناسبات محتمل جامعه و ادبیات طرحی از بنیانی ترین مسائل این نقد به دست دهیم. از آن پس تکوین این نقد را از نخستین تأملات پراکنده و خام تا جریان های جدی و گسترده ی سده ی بیستمی نشان دادیم. علاوه بر اشاره به جریان های عمده از اندیشگران و فعالان برجسته ی این رویکرد یاد کردیم. از آن میان از سه تن به واسطه ی اهمیت و دوران سازی آموزه هایشان با تأکید و تفصیل افزون تری سخن گفتیم: لوکاچ، گلدمن و باختین (فصل اول).
 
پس از آن با این چشم انداز به سراغ سووشون رفتیم و کوشیدیم ربط و نسبت های گوناگون روایت را با جامعه بسنجیم. تلقی ما از جامعه البته محدود به شیراز و دوره ای معین از تاریخ نبود. خواستیم نشان دهیم. سووشون در سطوح مختلف جامعه و تاریخ ما در پیوسته است و می توان با توجه به لایه های نمادین و شبکه های اشارات روایت تا آن جا پیش رفت که رمان، روایتی از تاریخ اجتماعی ایران از گذشته های دور اساطیری تا روزگار ماست. (فصل دوم(
در معرفی نقد فمنیستی با آن که ناگزیر از معرفی جریان عام و عمده ی فمنیسم بوده ایم، بیشتر به رهیافت هایی تکیه کرده ایم که در نقد ادبی شأنیت و اهمیتی می توانند داشت. از اشاره به این نکته نیز پروا و پرهیز نکرده ایم که این رویکرد هنوز در آغاز راه است و حتی در مغرب زمین هم شیوه ای روشمند و سازوار و دانشگاهی به شمار نمی آید. به گمان ما هنوز در میانه ی انبوه سخنان متناقض و متفاوت ناقدان ادبی فمنیست، شاید سنجیده ترین تأملات از آن نویسنده ی ژرف بین بریتانیایی ویرجینیا وولف باشد که در زمانی دورتر در این باب قلم زده است. هر چند او به معنای حرفه ای و متعارف کلمه منتقد و محقق نبود و خود واژه ی فمنیسم را خوش نمی داشت و به کار نمی گرفت اما اتاقی از آن خود او، آرایی ژرف در زمینه ی نگاه زنانه در روایت را در برداشت. (فصل سوم)
سرانجام سووشون را از این زاویه نگریسته ایم که این رمان به عنوان نخستین رمانی که نگاشته ی یک زن ایرانی است و در عین حال قهرمان داستانی آن زن است چه مایه از روایت های دیگر متمایز است؟ روایت و راوی چگونه موقعیت و وضعیت زن ایرانی را گزارش می دهند و چگونه حال و روز او را داوری و نقد می کنند؟ و آیا خود این نقد ـ نقد دانشور و راوی رمان و زری ـ را می توان نقادی کرد ونقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ (فصل چهارم)
اشاره به چند نکته ضروری می نماید:
۱ـ ارجاع ها و پانوشت ها که گاه بسیار مفصل است در پایان فصل آمده است. در این زمینه در فصل های دوم و چهارم استثنایی قائل شده ایم. به علت ارجاعات مکرر به سووشون و امکان دسترسی آسان تر و سریع تر به آن قسمت از روایت، شماره ی صفحه ی بدون هر گونه توضیحی داخل پرانتز و در درون متن قید شده است.
۲ـ کوشیده ایم داوری ما درباره ی سووشون جنبه ی توصیفی داشته باشد و از ستایش های پرشور و احساسی اجتناب کرده ایم و اساساً تلقی ما از نقد، تصور کلیشه ای محک زدن و تعیین ارزش نبوده است.
۳ـ تحلیل داستان سیاوش را که در فهم لایه های نمادین اثر، اهمیتی بنیادین دارد با چند تصویر از مینیاتور و نقاشی مربوط به شاهنامه و داستان عاشورا همراه کرده ایم.
این پایان نامه با همه ی کاستی ها اگر تا اندازه ای در خور تأمل باشد، البته وامدار فضل و فضیلت استادانی است که افتخار راهنمایی و مشاوره را به شاگرد کوچک خویش بخشیدند. نخست استاد فرزانه دکتر تقی پورنامداریان که نه تنها مشوق من در قدم نهادن به این راه بودند، بلکه از دستگیری و راهنمایی من در تمام مراحل و منازل دریغ نکردند.
استاد ارجمند دکتر ابوالقاسم رادفر نیز از سر مهر و فروتنی مشاوره ی این پایان نامه را پذیرفتند و وجود عزیزشان همیشه باعث دلگرمی من بود.
مدیون شماری از استادان و دوستان نیز هستم که در یادآوری نکته ها، معرفی و در اختیار نهادن منابع یا دیگر مراحل فراهم آمدن رساله مرا شرمسار الطاف خویش ساختند؛ دکتر مسعود جعفری، دکتر جابر عناصری، دکتر علی محمدشاه سنی، دکتر عبدالله حسن زاده، محمد یکه دهقان و خواهر دلبندم مرضیه سرمشقی.
به ویژه از دوست و همسر مهربانم دکتر حمیدرضا توکلی سپاس ها دارم که اگر همراهی ها و تشویق های ایشان نبود، این رساله هیچ گاه سرانجام نمی یافت. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
فصل اول: معرفی رویکرد جامعه شناسی
پیوندهای جامعه و ادبیات در نگاه نخستی
نخستین تصوری که از شنیدن ترکیب جامعه شناسی ادبیات در ذهن نقش می بندد، احتمالاً بررسی تأثیر مستقیم رخدادهای اجتماعی مشخصی بر ادبیات یک دوره و به ویژه نمودهای معین آن در آثاری خاص است.
اما حتی پیش از آن که به سراغ آنچه ناقدان کهنه و نو در این باره گفته اند، برویم با تأمل در مجموعه ی نسبت های محتمل میان ادبیات و جامعه می توانیم آرام آرام دریابیم که این ماجرا بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که در آغاز می پنداشتیم، ببینیم پیوندها و تأثیر و تأثرات متقابل میان دو مفهوم گسترده ی جامعه و ادبیات چه ابهاماتی در ذهن ما برمی انگیزند:
۱ـ آیا می توان از عکس این نسبت یعنی تأثیر ادبیات بر جامعه نیز سخن گفت؟
۲ـ آیا می توان این رابطه را تأثیر و تأثری دوجانبه و دیالکتیکی دانست؟
۳ـ آیا جامعه مستقیماً بر متن ادبی تأثیر می گذارد یا به واسطه ی تأثیر بر نویسنده؟
۴ـ آیا حوادث جامعه مستقیماً براثر ادبی تأثیر می نهند یا آن که حوادث اجتماعی با تحولی که در فضای فرهنگی و ادبی ایجاد می کنند، اثر را تحت تأثیر قرار می دهند؟
۵ـ آیا نویسنده حتماً باید تحت تأثیر فضای اجتماعی قرار گیرد یا آن که در مواردی باید در برابر این تأثیر ایستادگی کند و حتی آن را خنثی و یا دیگرگون سازد؟
۶ـ تأثیر جامعه بر ادبیات در قلمرو خود آگاه نویسنده جای دارد یا ناخودآگاه؟
۷ـ تأثیر جامعه بر ادبیات به جنبه ی هنری ـ ادبی متن باز می گردد یا اثر از طریق تأثیر بر فضای فکری دوران و ذهنیت نویسنده از جامعه رنگ می پذیرد؟
۸ـ آیا تأثیرپذیری از جامعه صرفاً در آثار رئال تحقق پذیر است؟
۹ـ آیا تأثیرپذیری از جامعه محدود به انواع و قالب های خاصی است؟ آیا اثرپذیری شعر و داستان با اثر تغزلی و تعلیمی به یک نسبت است؟
۱۰ـ آیا می توان از اثرپذیری اجتماعی نظریه های ادبی سخن گفت؟
۱۱ـ آیا منظور از جامعه در این تعابیر صرفاً جنبه های سیاسی را دربر می گیرد؟ آیا تأثیر جامعه به معنای تأثیر حکومت و ایدئولوژی خاصی است؟
۱۲ـ آیا ممکن است تأثیرات اجتماعی در مورد دو نویسنده، یا دو متن متفاوت و یا حتی متضاد باشد؟ آیا ممکن است اثری به گونه ای منفی و واکنشی تحت تأثیر جامعه قرار گیرد؟
۱۳ـ واقعیت های اجتماعی براثر تأثیر می نهند یا آرمان هایی که هنوز تحقق نیافته اند؟
۱۴ـ آیا نشانه های اثرپذیری اجتماعی اثر ادبی به طور پراکنده در متن منتشر است یا آن که ساخت کلی متن از جامعه اثر می پذیرد؟
۱۵ـ آیا اثر تحت تأثیر و نمایشگر بخش و طبقه ی خاصی از جامعه است یا می کوشد تصویری از همه ی جوانب اجتماع به دست دهد؟
۱۶ـ آیا اثر با مقطع معینی از جامعه نسبت دارد یا با گستره ای تاریخی از اجتماع در ارتباط است؟
۱۷ـ آیا روابط اثر و جامعه به گونه ای آشکار مطرح شده است یا به صورتی پنهان و نامستقیم؟
۱۸ـ آیا اثر همواره صرفاً به روایت بی کم و کاست فضای جامعه دست می زند یا در آن تصرف و اغراق می کند و احیاناً با دیدگاهی ناقدانه به آن می نگرد؟
۱۹ـ آیا آثار نویسندگانی که ظاهراً به جامعه توجهی نشان نمی دهند، برکنار از هرگونه تأثیر اجتماعی است؟
۲۰ـ آیا نگاه اجتماعی به ادبیات الزاماً به معنای داوری ارزشی و نگاه تعهدآمیز است؟
بی تردید با تأمل بیشتر می توان بر این پرسش ها افزود و یا بسیاری از آن ها را به شکلی دقیق تر و فنی تر مطرح کرد.
مسأله ی پیوند جامعه و ادبیات بسیار پیچیده و دارای جوانبی گوناگون است و همواره در مباحث نقد ادبی حضور داشته است. در حقیقت گرایش های گوناگون جامعه شناسی ادبیات یا مکاتب دیگری که به نحوی با این قلمرو ارتباط یافته اند، هرکدام به بخش هایی از این زمینه ی پهناور توجه کرده اند و در پی پاسخ تنها تعدادی از پرسش های بیست گانه ی پیش گفته، برآمده اند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۳۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***