پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی  – گرایش فیزیولوژی ورزشی

با عنوان : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان
بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش آموزان
دختر غیر ورزشکار ۱۷-۱۳ ساله

استاد راهنما:
دکتر نعمت اله نعمتی

استاد مشاور:
دکتر علی یونسیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱٫ مقدمه ۲

۱-۲٫ بیان مسئله ۲

۱-۳٫ ضرورت و اهمیت ۳

۱-۴٫ اهداف تحقیق ۵

۱-۴-۱٫ هدف کلی ۵

۱-۴-۲٫  اهداف اختصاصی ۵

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق ۵

۱-۶٫ قلمرو محدودیت های تحقیق ۶

۱-۶-۱٫ قلمرو تحقیق ۶

۱-۶-۲٫ محدودیت های قابل کنترل ۶

۱-۶-۳٫ محدودیت های غیر قابل کنترل ۶

۱-۷٫ تعریف واژه ها ۷

۱-۷-۱٫ تمرینات هوازی ۷

۱-۷-۱-۱٫ تمرینات هوازی تداومی ۷

۱-۷-۱-۲٫ تمرینات هوازی تناوبی ۷

۱-۷-۲٫ ترکیب بدن ۷

۱-۷-۳٫ توان هوازی ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ۹

۲-۱٫ مقدمه ۱۰

۲-۲٫ آمادگی جسمانی و اثرات آن بر زندگی ۱۰

۲-۲-۱٫ اجزای آمادگی جسمانی ۱۱

۲-۳٫ آمادگی قلبی ـ تنفسی ۱۲

۲-۳-۱٫ سازگاری های قلبی ـ تنفسی با ورزش ۱۳

۲-۳-۱-۱٫ سازگاری های قلبی ـ عروقی با تمرین ۱۴

۲-۳-۱-۲٫ سازگاری های تنفسی با تمرین ۱۴

۲-۳-۱-۳٫ سازگاری های متابولیک ۱۶

۲-۳-۲٫ عوامل مؤثر بر توان هوازی بیشینه ۱۶

۲-۳-۲-۱٫ شیوه ی تمرین ۱۷

۲-۳-۲-۲٫ وراثت ۱۸

۲-۳-۲-۳٫ وضعیت تمرین ۱۹

۲-۳-۲-۴٫ جنسیت ۱۹

۲-۳-۲-۵٫ اندازه و ترکیب بدن ۲۰

۲-۳-۲-۶٫ بلوغ ۲۱

۲-۳-۲-۷٫ سن ۲۱

۲-۳-۳٫ تعیین فیزیولوژیک VO2 max و عوامل مؤثر آن ۲۱

۲-۳-۴٫ اندازه گیری VO2 max 22

۲-۴٫ ترکیب بدنی ۲۳

۲-۴-۱٫ اهمیت ارزیابی ترکیب بدن ۲۸

۲-۴-۲٫ روش های ارزیابی ترکیب بدن ۲۹

۲-۴-۲-۱٫ روش های آزمایشگاهی ۲۹

۲-۴-۲-۲٫ روش های میدانی ۳۲

۲-۵٫ تمرین هوازی ۳۳

۲-۵-۱٫ تمرین تداومی هوازی ۳۴

۲-۵-۲٫ تمرین تناوبی (اینتروال) ۳۵

۲-۶٫ مروری بر تحقیقات پیشین ۳۸

۲-۶-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۳۸

۲-۶-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۵۲

۳-۱٫ مقدمه ۵۳

۳-۲٫ روش پژوهش ۵۳

۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری ۵۳

۳-۴٫ متغیرهای تحقیق ۵۳

۳-۴-۱٫ متغیرهای مستقل ۵۳

۳-۴-۲٫ متغیرهای وابسته ۵۳

۳-۵٫ ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۴

۳-۶٫ روش های جمع آوری اطلاعات ۵۴

۳-۶-۱٫ مطالعه مقدماتی ۵۴

۳-۶-۲٫ نحوه ی اندازه گیری و ارزیابی ترکیب بدنی ۵۵

۳-۶-۳٫ نحوه اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) 55

۳-۷٫ پروتکل اجرایی ۵۵

۳-۸٫ روش های آماری پژوهش ۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ۵۷

۴-۱٫ مقدمه ۵۸

۴-۲٫ آمار توصیفی ۵۸

۴-۲-۱٫ وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی ۵۹

۴-۲-۲٫ وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: ۵۹

۴-۳٫ آزمون فرضیه ها ۶۱

۴-۳-۱٫ فرض نرمال بودن داده ها ۶۱

۴-۳-۲٫ فرضیه اول ۶۲

۴-۳-۳٫ فرضیه ی دوم ۶۳

۴-۳-۴٫ فرضیه ی سوم ۶۴

۴-۳-۵٫ فرضیه ی چهارم ۶۵

۴-۳-۶٫ فرضیه ی پنجم ۶۶

۴-۳-۷٫ فرضیه ی ششم ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری ۶۸

۵-۱٫ مقدمه ۶۹

۵-۲٫ خلاصه تحقیق ۶۹

۵-۳٫ بحث و بررسی فرضیه ها ۷۰

۵-۴٫ نتیجه گیری نهایی ۷۲

۵-۵٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۷۲

۵-۶٫ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۷۲

فرم رضایت نامه ۷۳

فهرست منابع ۷۴

الف: منابع فارسی ۷۴

ب: انگلیسی ۷۶

Abstract 79

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار ۱۳ تا ۱۷ ساله می باشد. بدین منظور ۲۲ دانش آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی  2 ± ۱۵ سال،وزن۷۰۰/۴۹کیلوگرم، قد ۸۵/۱۵۸  سانتی متر و  BMI79/19 که تجربه ای در هیچ یک از رشته های ورزشی نداشته اند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تداومی هوازی (۱۱ نفر) و تمرین تناوبی هوازی (۱۱نفر)  تقسیم شدند. هر کدام از دو گروه تجربی، به مدت ۷ هفته با  3 جلسه تمرین در هفته به مدت هر جلسه ۳۰ دقیقه ـ گروه تمرین تداومی با شدت ۶۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تمرین تناوبی با شدت ۷۵ -۷۰ درصد ـ به تمرین پرداختند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش توان هوازی از آزمون کوپر و ترکیب بدن آنها با دستگاه آنالیز ترکیب بدن برآورد گردید. یافته های حاصل از این پژوهش، نشان داد که ۷ هفته تمرین تداومی هوازی، بر توان هوازی و ترکیب بدن تأثیر معنی دار داشته است. همچنین هفت هفته تمرین تناوبی هوازی باعث تفاوت معنی دار بر توان هوازی شده است ولی تأثیر معنی داری بر ترکیب بدن نداشته است. در مقایسه این دو روش با هم از نظر تأثیر نوع تمرین بر توان هوازی و ترکیب بدن نیز طبق یافته های پژوهش، می توان گفت بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تمرین هوازی تناوبی از لحاظ ترکیب بدنی و توان هوازی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: دختران غیر ورزشکار، تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی هوازی، توان هوازی، ترکیب بدن

 

فصل اول: کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

هدف اصلی تربیت بدنی (که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است) تربیت همه جانبه ی کودکان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است. بنابراین برنامه های تربیت بدنی از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان باید دارای ویژگی هایی باشد که از آن جمله می توان بدین نکته اشاره نمود که باید فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند، یعنی بتواند آمادگی و کارآیی بدن را تضمین کند. همچنین فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارت های لازم را کسب نموده و آن را تقویت نماید.

آمادگی جسمانی جوانان یک امر بنیانی و اساسی است که سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می کند، باید گفت قدرت کارآیی بدن جز از راه تربیت بدنی، از هیچ برنامه ی تربیتی دیگری حاصل نمی شود. شخصی که قدرت و کارآیی لازم بدنی دارد، قادر است وظایف و کارهای روزانه خود را بدون خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. نیرو، قدرت، استقامت، چابکی، انعطاف پذیری و سرعت از ویژگی ها و صفات اصلی کارآیی بدن است که باید ضمن اجرای برنامه های ورزشی طرح ریزی شده، حاصل شود.

صفت بارز دیگر آمادگی بدن، زیبایی اندام است. برنامه این قسمت نیز باید با توجه خاص به اندام و تناسب عضله ها همراه باشد؛ همچنین نسبت به تغذیه کودکان و نوجوانان نیز باید توجه خاص شود. برنامه کارآیی بدن باید طوری تنظیم شود که سلامت و نیروی بدن را برای سالیان متمادی تضمین کند و انجام دادن فعالیت های بعد از دوره ی تحصیلی را تقویت کند.

۱-۲٫ بیان مسئله

فن آوری و مدرنیزه شدن زندگی و همچنین گسترش زندگی شهری و فرهنگ آپارتمانی، اگر چه از بسیاری جهات، رفاه و آسایش را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است، اما از طرف دیگر با کاهش تحرک و فعالیت بدنی همراه بوده و سلامت جسمانی و آمادگی قلبی عروقی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. زندگی شهری تا حدود زیادی چرخه ی طبیعی زندگی و خصوصاً فعالیت های حرکتی را محدود کرده و انسان امروزی را به واسطه ی فقر حرکتی، در معرض ابتلاء به بیماری هایی همچون افزایش فشار خون، افزایش چربی و عوارضی چون چاقی، تغییر شکل وضعیتی استخوان ها، ضعف عضلانی و ضعف عمومی در مقابله با انواع بیماری ها قرار داده است (پیروی، ۱۳۸۳).

کودکان و نوجوانان باید هر روز به فعالیت های منظم و سخت ورزشی بر اساس قدرت بدنی شان وادار شوند تا قدم های صحیح، به سوی آمادگی و کارآیی بدن برداشته شود. توجه به کارآیی بدن موجب می شود استخوان ها، پِی ها و عضله های بدن برای اجرای حرکات و فعالیت ها نیرومند شود. دستگاه های تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از اجرای برنامه ها و حرکت های صحیح ورزشی سود می برند. هر چه برنامه های متناسب ورزشی، زودتر و در سنین کمتری اجرا شود، ابتلای به امراض قلبی و دیگر نارسایی ها کمتر خواهد بود. ارتباط بین آمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگیری، انضباط، سازگاری با محیط، ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیر قابل تردید است و باید مربیان به آن توجه نمایند، مهارت های بدنی زاییده ی قدرت، استقامت و چابکی بدن است و با اجرای برنامه های صحیح ورزشی به دست می آید (پیروی، ۱۳۸۳).

۱-۳٫ ضرورت و اهمیت

تأثیر ورزش بر سلامتی جسم و روح و روان دانش آموزان حیاتی بوده و فعالیت های ورزشی سبب توسعه ی مهارت های روانی ـ حرکتی و افزایش آمادگی جسمانی دانش آموزان می شود و گامی مؤثر در ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان است. دانش آموزی که قدرت و کارآیی لازم بدنی را دارد قادر است وظایف و کارهای روزانه ی خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیش آمدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری ها و نارسایی ها و نواقص جسمانی به دور خواهد ماند و استقامت، چابکی، انعطاف پذیری و سرعت از ویژگی های اوست (شیرزادی، ۱۳۹۲).

طی بررسی های انجام شده، متأسفانه کودکان و نوجوانان به طور کامل فعال و با تحرک نیستند، پس ضروری است بچه ها به ورزش هایی بپردازند که برای بهبود سلامتی و ارتقای سطح سلامت آنها مفید باشد. در همین راستا نکته ی مهم این است که اولیای مدارس با هماهنگی والدین با توجه به عوامل مختلفی مانند سن، توانایی فیزیکی، سابقه ی بیماری های خانوادگی و وضعیت سلامتی کودک، ورزش مناسب دانش آموز را انتخاب نمایند و یکی از اهداف اصلی متخصصان این است که بتوانند ۳۰ دقیقه ورزش سبک و آرام را در اکثر روزهای هفته دانش آموزان بگنجانند و به ایجاد فرهنگ سلامت در روحیه ی دانش آموزان کمک نمایند. لازم به ذکر است تحقیقات متعدد در مورد تأثیر ورزش بر روی رشد و آمادگی جسمانی و همچنین نشاط دختران نشان دادند که دخترانی که ورزش می کنند دارای بدنی انعطاف پذیر و فعال هستند (شیرزادی، ۱۳۹۲).

تعداد صفحه :۹۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com