دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان : نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان:

نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حمید فروغی پور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱- ۲ اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۳-۱هدف کلی…………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۳-۲ اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴ فرضیات ویژه پژوهش……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۱ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- ۲ قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷ واژه هاواصطلاحات کلیدی …………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۱ فوتبال……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷-۲ رفتارهای نابهنجار………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷-۳ عوامل مدیریتی………………………………………………………………………………………….. ۱۱

ادامه فهرست مطالب

۱-۷-۴ تماشاگر…………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۵ پرخاشگری………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷-۶ خشونت………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۷-۷ اوباشگری………………………………………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱ مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱ رفتارهای نابهنجار………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۲عوامل رفتار نابهنجار درجامعه………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲-۱نقش خانواده………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۲-۲ عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۳عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۲-۴نقش دوستان وهمسالان…………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۵عوامل روانشناختی…………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲-۶علتهای دیگر نابهنجاری…………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۳عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه…………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۳-۱عامل محیط ورزشگاه……………………………………………………………………………….. ۱۹

ادامه فهرست مطالب

۲-۱-۳-۲عامل نحوه ی داوری………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۳-۳عامل رسانه های ورزشی…………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳-۴عامل زمان برگزاری مسابقه………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۲ اوباشگری………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۳ خشونت………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۴ پرخاشگری………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۴-۱ تعریف پرخاشگری…………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۴-۲ نظریه های پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۴-۲-۱ نظریه غرایز……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۴-۲-۲ نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………. ۳۱٫

۲-۱-۴-۲-۳ نظریه تخلیه……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۴-۲-۴ نظریه ناکامی ـ پرخاشگری……………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۴-۲-۵ نظریه تجدیدنظر ناکامی ـ پرخاشگری………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۴-۳ انواع پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۴-۴ عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۴-۵پرخاشگری در فوتبال ایران………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۱

ادامه فهرست مطالب

۲-۲-۱ تحقیقات داخل کشور…………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۲ تحقیقات خارج کشور…………………………………………………………………………………. ۵۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۱ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۲ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۳ حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۵ ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۶ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۷ پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۸ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱ بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه……………………………………………………………… ۶۴

۴-۲  بررسی ویژگی های استنباطی گرونمونه……………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۱ فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

ادامه فهرست مطالب

۴-۲-۲ فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۲-۳ فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۴ فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲-۵ فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۲-۶ فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۲-۷ فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۲-۸ فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-۹ فرضیه نهم……………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۲-۱۰ فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۱۱ فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۲-۱۲ فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-۱۳ فرضیه سیزدهم………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۲-۱۴ فرضیه چهاردهم………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۲-۱۵ فرضیه پانزدهم………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۲-۱۶ فرضیه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۲-۱۷ فرضیه هفدهم………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲-۱۸ فرضیه هجدهم………………………………………………………………………………………… ۸۲

ادامه فهرست مطالب

۴-۲-۱۹ فرضیه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲-۲۰ فرضیه بیستم…………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۲۱ فرضیه بیست ویکم…………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۲۲ فرضیه بیست ودوم…………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۲۳ فرضیه بیست وسوم………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۲-۲۴ فرضیه بیست وچهارم……………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۲۵ فرضیه بیست وپنجم…………………………………………………………………………………. ۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۱ بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش…………………………………………………………….. ۹۵

۵-۱-۱ فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۱-۲ فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱-۳ فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۱-۴ فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۱-۵ فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۱-۶ فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

ادامه فهرست مطالب

۵-۲ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۳ پیشنهاد های پژوهشی…………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۴ استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه……………………………………………………………………. ۱۰۸

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

پیوست ها

چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول۳-۱ مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… ۶۰

جدول۴-۱ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران………………………………………………………….. ۶۴

جدول۴-۲ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس سن………… ۶۵

جدول۴-۳ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس شغل………. ۶۶

جدول۴-۴ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تحصیلات.. ۶۷

جدول۴-۵ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تاهل………. ۶۸

جدول۴-۶ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس در آمد…….. ۶۹

فهرست نمودارها

نمودار۳-۱ مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… ۶۰

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس سن……….. ۶۵

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس شغل……… ۶۶

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تحصیلات. ۶۷

نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تاهل……… ۶۸

نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس درآمد…….. ۶۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی برگزاری مسابقات بربروز رفتار های  نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر محیط ورزشگاه، رسانه های گروهی ،داوری و زمان برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گرفت در پژوهش حاضر جهت سنجش سوالهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدکه پرسشنامه های مذکوردارای سوال های پنج گزینه ای (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد پرسشنامه اولیه با ۲۷ سوال به چند تن از اساتید و متخصصان داده شد که در نهایت آنها بر روی ۲۴ سوال از پرسشنامه ای تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضریب پایایی پرسشنامه  86/0 بدست آمد که ضریب مطلوبی بود. از آنجایی که جامعه آماری تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور ،تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت که در نهایت حجم نمونه محاسبه شده برای تماشاگران برابر با ۷۹۷ نفر شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روشهای من ویتنی،کراسکال والیس و فریدمن  استفاده شد. بررسی یافته های کلی نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال تیم های ورزشی سپاهان وذوب آهن محیط ورزشگاه می تواند بیشترین نقش را در بروز رفتارهای نا بهنجار  داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می گردد.

مقدمه :

در بین رشته های ورزشی که در سراسر دنیا دارای مسابقات منظم است ، بی تردید ورزش فوتبال پر طرفدار ترین و پر مشارکت ترین رشته ورزشی  به شمار می آید، تا آنجا که  بسیاری از کشورهای پنج قاره جهان آن را در ردیف ورزش ملی خودمحسوب کرده اند.

لبریز بودن ورزشگاه ها از تماشاچیان در دیدار های داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند صد میلیونی ،پخش تلوزیونی ، فوتبال را به عنوان مردمی ترین  ورزش جهان معرفی کرده است. فوتبال در ایران نیز رایج ترین و پر طرفدار ترین ورزش هاست که در مقایسه با تمام رشته ها ،بیشترین تعداد ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهه اخیر مورد توجه اند یشمندان اجتماعی و جامع شناسی قرار گرفته است،بررسی و تعیین رویداد ها و رفتار های نابهنجار در فوتبال است که هر چند وقت جلوه هایی از آن در هنگام بر گزاری مسابقات فوتبال در عرصه های ملی وبین المللی مشاهده می شود (برومند دولق، ۱۳۸۴).

فوتبال در ایران نیز روز به روز بین اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقریباً دوران گذار خود از فوتبال سنتی به دنیای حرفه ای را می گذراند. به موازت این حرکت و بیشرفت، در سال های اخیر خشونت و پرخاشگری در مسابقات فوتبال نیز شیوع یافته است و به حوادث تلخ و تأسف باری چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی تبدیل شده است واین موضوع نگرانی های فراوانی را برای دست اندرکاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم کرده است.با اینکه تیم های باشگاهی با عنوان باشگاه های فر هنگی ـ ورزشی  فعالیت می کنند، اما تاکنون در مورد نحوه رفتار ورزشکاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها  بررسی های جدی و قابل ملاحظه کمی صورت گرفته است ، پژوهش های گوناگون که در مورد بروز رفتار های نا بهنجار در رقابت ها ی ورزشی انجام گرفته است، نشانگر تأثیر معنی دار وضعیت های مختلف در بروز چنین رفتار هایی است. مثلاً مشخص شده که درپایان رقابت های ورزشی،رفتار خشونت آمیز و پر خاشگرانه تماشاگران تیم هایی که در خطر سقوط قرار دارند و با اینکه در جریان رقابت برای دست یابی  به مقام قهرمانی هستند، بیشتر می شود (برومند دولق،۱۳۸۴).مطالعات و بررسی های متعددی توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولی هنوز تحقیقات  و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون این رفتار ها در ورزش مورد نیاز است.از جمله رفتار های نابهنجار می توان به شرط بندی ، تبانی، اوباشگری، خشونت، پرخاشگری و افسردگی اشاره کرد (علی نورعلی وند،۱۳۸۶). که در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به خلا علمی که در مورد عوامل مدیریتی مؤثر در بروز این رفتار ها در فوتبال حرفه ای نو پای ایران به وضوح احساس می شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی  بر گزاری مسابقات و بروز رفتار های  نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است .

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com