دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل ۱٫ ۱
۱-۱٫   تعریف مسئله. ۲
۱-۲٫   اهداف: ۲
۱-۳٫   سوالات در این پژوهش… ۲
۱-۴٫   فرضیه ها ۳
۱-۵٫   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. ۳
۱-۶٫   دامنه. ۳
فصل ۲٫ ۵
۲-۱٫   تعریف… ۶
۲-۲٫   ارکان جرم. ۶
۲-۲-۱٫ کارمند دولت… ۷
۲-۲-۲٫ دولت… ۸
۲-۳٫   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. ۱۲
۲-۴٫   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) ۱۶
۲-۵٫   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… ۲۰
۲-۵-۱٫ مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. ۲۱
۲-۵-۲٫ مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. ۲۴
۲-۵-۳٫ تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) ۲۶
۲-۵-۴٫ تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): ۲۹
فصل ۳٫ ۳۳
۳-۱٫   رشوه ۳۴
۳-۲٫   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. ۳۷
۳-۲-۱٫ کانادا ۳۹
۳-۲-۲٫ ژاپن.. ۴۰
۳-۲-۳٫ چین.. ۴۰
۳-۲-۴٫ فرانسه. ۴۱
۳-۲-۵٫ کره جنوبی.. ۴۱
۳-۲-۶٫ ترکمنستان. ۴۲
۳-۳٫   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. ۴۲
۳-۳-۱٫ قبل از انقلاب… ۴۲
۳-۳-۲٫ بعد از انقلاب… ۴۳
۳-۴٫   تعریف رشوه ۴۳
۳-۴-۱٫ تعریف لغوی رشوه ۴۳
۳-۴-۲٫ تعریف رشوه در کتب حقوقی.. ۴۴
۳-۴-۳٫ رشوه در شرایع و ادیان. ۴۵
۳-۴-۴٫ رشوه در عرف بازاری.. ۴۵
۳-۴-۵٫ ترمینولوژی حقوق.. ۴۵
۳-۵٫   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه ۴۶
۳-۵-۱٫ عنصر قانونی.. ۴۶
۳-۶٫   شرح ماده ۴۸
۳-۷٫   ادله شرعی جرم انگاری رشوه ۵۴
۳-۷-۱٫ قرآن. ۵۴
۳-۷-۲٫ سنت… ۵۶
۳-۷-۳٫ اجماع. ۵۸
۳-۷-۴٫ عقل.. ۵۹
۳-۸٫   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. ۵۹
۳-۹٫   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : ۶۰
۳-۱۰٫ مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. ۶۱
۳-۱۰-۱٫ موارد تشدید مجازات مرتشی.. ۶۵
۳-۱۱٫ مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. ۶۶
۳-۱۱-۱٫ موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. ۶۷
۳-۱۲٫ فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. ۷۰
۳-۱۲-۱٫ رشوه اهدائی.. ۷۰
۳-۱۲-۲٫ رشوه بیانی.. ۷۰
۳-۱۲-۳٫ رشوه طعامی.. ۷۰
۳-۱۲-۴٫رشوه خیالی یا سیاسی.. ۷۰
۳-۱۲-۵٫ رشوه زور و قلدری.. ۷۱
۳-۱۲-۶٫ رشوه ناموسی.. ۷۱
۳-۱۲-۷٫ رشوه مادی.. ۷۱
۳-۱۳٫ فرق بین رشوه و هدیه. ۷۲
۳-۱۳-۱٫ پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. ۷۲
۳-۱۴٫ تفاوت رشوه با جعل.. ۷۴
۳-۱۵٫ ابهامات در این زمینه. ۷۴
۳-۱۶٫ آثار فردی رشوه ۷۷
۳-۱۶-۱٫ قساوت و سنگدلی.. ۷۷
۳-۱۶-۲٫ قبول نشدن دعا و عبادت… ۷۸
۳-۱۷٫ آثار اجتماعی رشوه ۷۸
۳-۱۷-۱٫ مانع اجرای عدالت و قانون. ۷۸
۳-۱۷-۲٫ فساد مالی و اداری.. ۷۹
۳-۱۸٫ نقاط ضعف قوانین ایران. ۷۹
فصل ۴٫ ۸۲
۴-۱٫ اختلاس… ۸۳
۴-۲٫ تعریف جرم اختلاس… ۸۴
۴-۲-۱٫ معانی لغوی.. ۸۴
۴-۲-۲٫ تعریف فقهی جرم اختلاس… ۸۴
۴-۲-۳٫ اختلاس در تعریف حقوقی.. ۸۵
۴-۳٫   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… ۸۹
۴-۳-۱٫ عنصر قانونی.. ۸۹
۴-۳-۲٫ عنصر مادی.. ۹۰
۴-۳-۲-۱٫ رفتار مادی  ۹۰
۴-۳-۲-۲٫ شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… ۹۱
۴-۳-۲-۲-۱٫ سمت مرتکب   ۹۲
۴-۳-۲-۲-۲٫ ویژگی مال مورد اختلاس… ۹۳
۴-۳-۲-۲-۳٫ مالکیت مال مورد اختلاس… ۹۶
۴-۳-۲-۲-۴٫ سپرده شدن مال به نفع متهم. ۹۷
۴-۳-۲-۲-۵٫ ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. ۹۸
۴-۳-۲-۲-۶٫ نتیجه حاصله ۹۹
۴-۳-۲-۳٫ شروع به جرم اختلاس… ۹۹
۴-۳-۳٫ عنصر روانی.. ۱۰۰
۴-۴٫   مجازات اختلاس… ۱۰۱
۴-۴-۱٫ مجازات قانونی اختلاس… ۱۰۱
۴-۴-۲٫ تخفیف مجازات… ۱۰۲
۴-۴-۳٫ تعلیق مجازات… ۱۰۵
۴-۵٫ اختلاس باندی.. ۱۰۸
۴-۶٫ مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. ۱۱۰
۴-۶-۱٫ اختلاس و سرقت… ۱۱۰
۴-۶-۲٫ اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) ۱۱۱
۴-۶-۳٫ اختلاس و خیانت در امانت… ۱۱۲
۴-۶-۴٫ اختلاس و فروش و… اموال دولتی ۱۱۳
۴-۷٫   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره ۱۱۴
۴-۷-۱٫ قرار تأمین.. ۱۱۴
۴-۷-۲٫ تعلیق شغل.. ۱۱۵
۴-۸٫   خلاصه فصل.. ۱۱۹
فصل ۵٫ ۱۲۱
۵-۱٫   معاملات دولتی.. ۱۲۲
۵-۲٫   مفهوم معامله. ۱۲۴
۵-۳٫   مفهوم مزایده و مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۱٫ مزایده ۱۲۶
۵-۳-۲٫ مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۲-۱٫ تعریف مناقصه. ۱۲۷
۵-۳-۲-۲٫ تعریف مزایده ۱۲۷
۵-۴٫   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. ۱۲۷
۵-۵٫  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. ۱۲۸
۵-۶٫   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. ۱۲۹
۵-۷٫   تغییرات پس از انقلاب… ۱۳۲
۵-۸٫   پورسانت… ۱۳۴
۵-۸-۱٫ پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. ۱۳۵
۵-۸-۲٫ اصطلاحی و حقوقی.. ۱۳۶
۵-۸-۳٫ تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. ۱۳۷
۵-۸-۴٫ عناصر بزه اخذ پورسانت… ۱۴۰
۵-۸-۴-۱٫ عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰
۵-۸-۴-۲٫ مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱٫ مبانی شرعی  ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۱٫ کتاب…………………………………………………………………………………………………۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۲٫ روایات………………………………………………………………………………………………۱۴۲
۵-۸-۴-۲-۱-۳٫ مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..۱۴۳
۵-۸-۴-۳٫ رکن مادی  ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱٫ موضوع جرم ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۱٫ وجه………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۲مال……………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۱-۳٫ سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲٫مرتکب جرم. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲-۱٫ فعل مرتکب………………………………………………………………………………………۱۴۶
۵-۸-۴-۳-۳٫ اوضاع و احوال. ۱۴۶
۵-۸-۴-۴٫ عنصر روانی.. ۱۴۶
۵-۸-۴-۵٫ شروع به بزه اخذ پورسانت… ۱۴۷
۵-۹٫   تعدد جرم. ۱۴۷
۵-۱۰٫ تکرار جرم. ۱۴۸
۵-۱۱٫ مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… ۱۴۸
۵-۱۱-۱٫ پاسخ های کیفری.. ۱۴۸
۵-۱۱-۲٫ مجازات های مالی.. ۱۴۹
۵-۱۱-۲-۱٫ رد مال…………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۵-۱۱-۲-۲٫ جزای نقدی.. ۱۴۹
۵-۱۲٫ خلاصه مبحث… ۱۵۰
۵-۱۳٫ شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… ۱۵۱
۵-۱۳-۱٫ معاونت درجرم اخذ پورسانت… ۱۵۲
۵-۱۴٫ تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. ۱۵۲
۵-۱۴-۱٫ از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲
۵-۱۵٫ تدلیس در معاملات دولتی.. ۱۵۲
۵-۱۵-۱٫ تدلیس    ۱۵۳
۵-۱۵-۲٫ تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. ۱۵۳
۵-۱۶٫ ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. ۱۵۴
۵-۱۶-۱٫ عنصر قانونی جرم. ۱۵۴
۵-۱۶-۲٫ عنصر مادی جرم. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۱٫ توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۲٫ کسب منفعت برای خود یا دیگری.. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۳٫ نتیجه حاصله. ۱۵۶
۵-۱۶-۳٫ عنصر معنوی جرم. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۱٫ سوء نیت عام. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۲٫ سوء نیت خاص…. ۱۵۷
۵-۱۷٫ مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷
۵-۱۸٫ نتیجه گیری.. ۱۵۷
۵-۱۹٫ پیشنهادات کلی.. ۱۵۹
۵-۲۰٫ منابع. ۱۶۱
 

فصل ۱

کلیات
 

۱-۱٫تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

۱-۲٫     اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

۱-۳٫     سوالات در این پژوهش

۱٫آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

۳٫اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
 
 

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

۱-۴٫فرضیه ها

۱- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
۲- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
۳- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.
تعداد صفحه : ۱۷۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***