دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فقه و مبانی حقوق

عنوان : نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: فقه و مبانی حقوق

عنوان پایان نامه

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر عابدین مومنی

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان

سال دفاع

۲/۶/۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱۵
۱٫۱کلیات. ۲۰
۱٫۱٫۱بیان مسئله تحقیق. ۲۰
۱٫۱٫۲سؤالات تحقیق. ۲۰
۱٫۱٫۳فرضیات تحقیق. ۲۰
۱٫۱٫۴ضرورت و اهداف.. ۲۱
۱٫۱٫۵پیشینه تحقیق. ۲۱
۱٫۱٫۶چارچوب نظری تحقیق. ۲۲
۱٫۲مفاهیم ۲۲
۱٫۲٫۱حق. ۲۲
۱٫۲٫۲مجازات.. ۲۳
۱٫۲٫۳جرم ۲۴
۱٫۲٫۴حمایت.. ۲۴
۱٫۲٫۵برابری. ۲۵
۱٫۲٫۶تخفیف.. ۲۵
۱٫۲٫۷حقوق کیفری اسلام ۲۵
فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد ۲۶
۲٫۱دیدگاه های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد ۲۷
۲٫۱٫۱زن ودیدگاه ها ۲۷
۲٫۱٫۱٫۱ دیدگاه اول:تفریطی ها ۲۸
۲٫۱٫۱٫۲ دیدگاه دوم:دیدگاه افراط گونه ۳۲
۲٫۱٫۱٫۳ دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) ۳۶
۲٫۱٫۲مواردی که زن ومرد با هم مساویند ۴۱
۲٫۱٫۳تفاوت عین عدالت است.. ۴۴
۲٫۲حقوق اختصاصی زن و مرد ۴۷
۲٫۲٫۱حقوق اختصاصی مردها ۴۸
۲٫۲٫۱٫۱ قوامیت.. ۴۸
۲٫۲٫۱٫۲ سیری در قوانین مدنی ایران. ۵۰
۲٫۲٫۱٫۳ حق تمکین. ۵۱
۲٫۲٫۱٫۴ حق انتخاب محل سکونت.. ۵۴
۲٫۲٫۱٫۵ حق طلاق. ۵۴
۲٫۲٫۱٫۶ ادله انحصارطلاق به مرد ۵۵
۲٫۲٫۱٫۷ تعدد زوجات.. ۵۷
۲٫۲٫۱٫۸ حقوق اختصاصی زن. ۶۰
۲٫۲٫۱٫۹ اجرت رضاع. ۶۰
۲٫۲٫۱٫۱۰حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه ۶۱
۲٫۲٫۱٫۱۱حق حضانت.. ۶۳
۲٫۲٫۱٫۱۲حق جنسی زن. ۶۴
۲٫۲٫۱٫۱۳حقوق اقتصادی. ۶۵
۲٫۲٫۱٫۱۴نفقه ۶۵
۲٫۲٫۱٫۱۵مهریه ۶۷
۲٫۲٫۱٫۱۶حق حبس.. ۶۹
۲٫۲٫۱٫۱۷حق مضاجعه ۷۰
۲٫۲٫۲نتیجه حقوق خاص زن. ۷۰
۲٫۳حقوق ادعا شده ی اختصاصی مردها ۷۱
۲٫۳٫۱قضاوت.. ۷۱
۲٫۳٫۱٫۱ دلایل نقلی. ۷۲
۲٫۳٫۱٫۱٫۱     قرآن…………….. ۷۲
۲٫۳٫۱٫۱٫۲     روایات………….. ۷۳
۲٫۳٫۱٫۱٫۳     اجماع………… ۷۴
۲٫۳٫۱٫۲ دلایل عقلی. ۷۴
۲٫۳٫۱٫۲٫۱ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت.. ۷۵
۲٫۳٫۱٫۲٫۲     نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت.. ۷۵
۲٫۳٫۱٫۳ لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان. ۷۶
۲٫۳٫۱٫۴اصل عدم جواز قضاوت زن یا اصل مأذون بودن او. ۷۶
۲٫۳٫۱٫۴٫۱     ارزیابی اصل عدم ۷۷
۲٫۳٫۲نتیجه ۷۸
۲٫۳٫۳مرجعیت.. ۷۸
۲٫۳٫۳٫۱ مذاق شارع. ۷۹
۲٫۳٫۳٫۲ روایات.. ۷۹
۲٫۳٫۳٫۳ اولویت قطعیه ۸۰
۲٫۳٫۳٫۳٫۱     بررسی و نقد ادله مذکور. ۸۰
۲٫۴حاکمیت. ۸۲
۲٫۴٫۱٫۱ بررسی ادله ۸۲
۲٫۵نتیجه فصل. ۸۴
فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. ۸۶
۳٫۱حمایت های اجتماعی. ۸۷
۳٫۱٫۱ادای شهادت زن ومرد ۸۹
۳٫۱٫۱٫۱ در امور جزائی. ۸۹
۳٫۱٫۱٫۲ امور مدنی. ۹۰
۳٫۱٫۲برخی حکمت ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت.. ۹۲
۳٫۱٫۳جایگاه شهادت.. ۹۷
۳٫۱٫۴نتیجه ۹۹
۳٫۱٫۵واجب نبودن نماز جمعه بر زن. ۱۰۱
۳٫۱٫۵٫۱ علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. ۱۰۲
۳٫۱٫۵٫۲ امام جماعت بودن زن. ۱۰۳
۳٫۱٫۵٫۳ قضای نماز پدر و مادر. ۱۰۴
۳٫۱٫۶جهاد ۱۰۴
۳٫۱٫۶٫۱ سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان. ۱۰۶
۳٫۱٫۷قضاوت.. ۱۰۶
۳٫۱٫۸نتیجه حمایت های اجتماعی. ۱۰۹
۳٫۲حمایت های اقتصادی. ۱۱۰
۳٫۲٫۱مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام ۱۱۰
۳٫۲٫۱٫۱ ارث.. ۱۱۵
۳٫۲٫۱٫۲ نفقه ۱۱۷
۳٫۲٫۱٫۲٫۱     حوزه های اختصاصی مسئولیت هر یک از زوجین در محدوده خانواده ۱۱۹
۳٫۲٫۱٫۲٫۲     بررسی فلسفه حکم نفقه ۱۲۲
۳٫۲٫۱٫۳ مهریه در اسلام ۱۲۲
۳٫۳حمایت های اخلاقی. ۱۲۹
۳٫۳٫۱حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر. ۱۳۳
۳٫۳٫۱٫۱ آیات.. ۱۳۳
۳٫۳٫۱٫۲ روایات.. ۱۳۵
۳٫۳٫۲حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی. ۱۳۸
۳٫۳٫۲٫۱ آیات.. ۱۳۸
۳٫۳٫۲٫۲ روایات.. ۱۴۰
۳٫۳٫۳حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری. ۱۴۴
۳٫۳٫۳٫۱ آیات.. ۱۴۴
۳٫۳٫۳٫۲ روایات.. ۱۴۴
۳٫۳٫۴حمایت های قانون از زنان. ۱۴۷
۳٫۳٫۴٫۱ حمایت های جزایی. ۱۴۸
۳٫۴نتیجه. ۱۴۸
فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. ۱۵۰
۴٫۱موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا ۱۵۱
۴٫۱٫۱زنای بکر و بکره ۱۵۳
۴٫۱٫۱٫۱ نقل روایات.. ۱۵۴
۴٫۱٫۱٫۲ علت تبعید نشدن زن. ۱۵۶
۴٫۱٫۱٫۲٫۱     بیان نظرات فقها ۱۵۶
۴٫۱٫۱٫۳ حد زن زناکار بکره در قانون مجازات.. ۱۵۸
۴٫۱٫۲زنای مجنون و صغیر. ۱۵۸
۴٫۱٫۳زنای اکراهی. ۱۶۵
۴٫۱٫۳٫۱ تحقق اکراه در مرد ۱۶۵
۴٫۱٫۳٫۱٫۱     نظرات مخالفین: ۱۶۵
۴٫۱٫۳٫۱٫۲     نظرات موافقین. ۱۶۶
۴٫۱٫۳٫۱٫۳     بررسی روایات.. ۱۶۷
۴٫۲قیادت. ۱۶۸
۴٫۲٫۱تعریف قیادت.. ۱۶۹
۴٫۲٫۲مجازات قیادت.. ۱۶۹
۴٫۲٫۲٫۱ بیان نظرات فقها ۱۷۰
۴٫۲٫۲٫۲ حد قوادی زن از دیدگاه فقها ۱۷۱
۴٫۲٫۲٫۳ دلایل عدم مجازات.. ۱۷۲
۴٫۲٫۲٫۴ فلسفه قیادت.. ۱۷۳
۴٫۲٫۲٫۵ نتیجه قیادت.. ۱۷۴
۴٫۳محاربه. ۱۷۴
۴٫۳٫۱مجازات محارب.. ۱۷۵
۴٫۳٫۱٫۱ مستندات حکم ۱۷۶
۴٫۳٫۱٫۱٫۱     تخییری یا تفضیلی بودن مجازات.. ۱۷۶
۴٫۳٫۱٫۲ جرم زن محارب از نظر فقها ۱۷۶
۴٫۳٫۱٫۲٫۱     نظرات فقها ی اهل سنت.. ۱۷۸
۴٫۴ارتداد ۱۷۹
۴٫۴٫۱اقسام مرتد ۱۸۰
۴٫۴٫۲مجازات ارتداد ۱۸۱
۴٫۴٫۲٫۱ مجازات های مرتده ۱۸۳
۴٫۴٫۲٫۱٫۱     حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه ۱۸۳
۴٫۴٫۳تفاوت های زن و مرد در مجازات ارتداد ۱۸۴
۴٫۴٫۳٫۱٫۱     اهل سنت و ادله آن ها ۱۸۵
۴٫۴٫۴نتیجه ۱۸۸
۴٫۵ارفاقات در نحوه ی مجازات زنان. ۱۸۹
۴٫۵٫۱تازیانه ۱۸۹
۴٫۵٫۲نظرات فقها ۱۸۹
۴٫۵٫۲٫۱ نظرات فقهای امامیه ۱۹۰
۴٫۵٫۲٫۲ نظرات اهل سنت.. ۱۹۱
۴٫۶موارد پراکنده ۱۹۱
۴٫۶٫۱حد زن باردار. ۱۹۲
۴٫۶٫۲مریض و مستحاضه ۱۹۴
۴٫۶٫۲٫۱ نتیجه ۱۹۶
نتیجه نهایی. ۱۹۷
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۰
 
فصل اول
کلیات و مفاهیم
 
مقدمه
از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می زند و بی بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی زیان می رساند.[۱]در شریعت اسلامی نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده ای از ارتکاب آن پیش بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه دار اجتماعی می انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی بازتاب و انعکاس انتقام جویی فرد یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت ها و افتراها تضمین می گردد که این امر در حکومت اسلامی زیر بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می شود.[۲] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه شیوه هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که یک امر مشترک بین زن ومرد می باشد می توان فهمید، یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی مانند توبه که باعث سقوط مجازات می شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.
می توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[۳] همانطور که در فصول آینده بیان می گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم، یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت ها ی کلی باهم دارند. تفاوت های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه ی اجرای مجازات ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی و از جمله جزائیات اسلامی نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی متفاوت با مردان می باشند. و آنچه در رساله حاضر در صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می باشد و جهت گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است. یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می شود ومنظور بررسی عوامل مخففه ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی کند مریض زن باشد یا مرد، که شامل بحث نمی شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی در چهار بخش اعمال می شود:
الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی باشند چون غالبأ حق الله است.
ب) قصاص: که از موارد حق الناس و در جرائم منجر به قتل و یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.
ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت تراضی می تواند در مواردی که حکم به قصاص می شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می باشد، دیه نیز از حق الناس و قابل اسقاط می باشد.
 د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می باشد.
در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش بینی نشده نمی توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می کند بنابراین چنین بررسی هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.
دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب های خود هنگامی که از حدود نام برده اند جرم های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده اند وپاره ای جرم های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون) یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی آورد زیرا ارتداد درهر یک از اقسام آن درمرد یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[۴]
[۱]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان ۸۲٫
[۲]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری یا نابرابری، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸٫
[۳]. مومنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، ۱۳۸۲٫
[۴]، فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد ار نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، زنجان، نیکان کتاب، ص۲٫
تعداد صفحه : ۱۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***