دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی  با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

رشته روانشناسی عمومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان :

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی

با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

استاد راهنما:

دکترقاسم نظیری

استاد مشاور

دکتر لادن هاشمی

 بهار ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

 
چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول : کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………۹
۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۵- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۶- تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………۱۵
فصل دوم : مباحث نظری و پیشینه تحقیق   ……………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱- چهارچوب نظری متغیرها: …………………………………………………………………………………………………..۱۹
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 
۲-۱-۱-۱- شخصیت  …………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۱-۲- خصوصیات افراد با شخصیت سالم  ……………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۱-۳- عوامل بوجود آورنده شخصیت :  ………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱-۱-۴- دیدگاه های قدیمی در حوزه شخصیت …………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۱-۵- نظریه های روانشناسی شخصیت : ………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۱-۶- ساختارزیستی در سیستم های مغزی رفتاری: …………………………………………………………………۳۴
۲-۱-۱-۷- ابعاد سرشت: …………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۱-۸- ابعاد منش: ………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱-۲- خودکشی  …………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱-۲-۱- تعاریف خودکشی ………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱-۲-۲- رویکرد‏های خودکشی ………………………………………………………………………………………………..۴۱
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 
۲-۱-۲-۳- علت شناسی خودکشی ……………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱-۲-۴- انواع خودکشی …………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱-۲-۵- عوامل مرتبط با خودکشی ……………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲- پیشینه تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۲-۳- جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..۸۰
فصل سوم : روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۱- نوع مطالعه  ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۲- جامعه نمونه آماری و روش نمونه گیری : ……………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲-۱- حجم نمونه: …………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۲-۲- روش گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانه ای و غیره): ………………………………………………………۸۴
۳-۳- گروه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………….۸۴
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 
۳-۳-۱- اقدام کنندگان به خودکشی ………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۳-۲- افراد به هنجار ………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۴-۱- پرسشنامه سرشت ومنش …………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۴-۱-۱-  هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125  در ایران …………………………………………………۸۷
۳-۴-۱-۲-  هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125  در شیراز ……………………………………………….۹۶
۳-۴-۱-۲-  بررسی پایایی تست  TCI-125  ……………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۴-۲- پرسشنامه دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳-۷- ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
فصل چهارم : تجریه و تحلیل نتایج …………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 
۴-۱- هنجار ایرانی دکتر کاویانی …………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۴-۲- هنجار شیراز دکتر حق شناس و تهران دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو…………………………….۱۱۵
۴-۳-بررسی فرضیه‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۴-۳-۱-  فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۴-۳-۲- فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۴-۳-۲-۱-  فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۴-۳-۲-۲- فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۴-۳-۲-۳- فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
۴-۳-۲-۴- فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۴-۳-۲-۵- فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۴-۳-۲-۶-  فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 
۴-۳-۲-۷- فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………………………۱۲۴
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۵-۱- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۵-۲- بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۵-۲-۱-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………….۱۲۸
۵-۲-۲-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول  پژوهش …………………………………………………..۱۳۳
۵-۲-۳-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم  پژوهش ………………………………………………….۱۳۴
۵-۲-۴-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم  پژوهش ………………………………………………….۱۳۶
۵-۲-۵-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم  پژوهش ……………………………………………….۱۳۷
۵-۲-۶-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم  پژوهش …………………………………………………۱۳۹
۵-۲-۷-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی ششم  پژوهش ………………………………………………..۱۴۰
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 
۵-۲-۸-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم  پژوهش …………………………………………………۱۴۲
۵-۳- نتیجه گیری نهایی  ……………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۵-۴- پیشنهادات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۵-۵- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۵-۶- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده  …………………………………………………………………………………………۱۴۸
۵-۶- محدویت‏ها و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۵-۷- کاربست ها  …………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰
منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱
منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
پیوست ها   ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳
پرسشنامه شخصیت سرشت و منش TCI-125   …………………………………………………………………………۱۷۴
پرسشنامه دموگرافیک  ……………………………………………………………………………………………………………….۱۸۰
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۱
 
فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                   صفحه

 
جدول(۳-۱) توزیع سنی – جنسی شرکت کنندگان در مطالعه……………………………………………………………۹۰
جدول(۳-۲) فراوانی و درصد آزمودنی ها در سطوح تحصیلی سه گانه و دسته های شغلی مختلف ……….۹۱
جدول(۳-۳) ضرایب پایایی بازآزمایی مقیاس TCI…………………………………………………………………………92
جدول(۳-۴) همبستگی های درونی مقیاس‏ TCI …………………………………………………………………………. 92
جدول(۳-۵) ضرایب روایی مقیاس TCI……………………………………………………………………………………….93
جدول(۳-۶) ضرایب همبستگی درونی مقیاس TCI………………………………………………………………………..93
جدول(۳-۷) مشخصات سنی و جنسیتی نمونه را به تفکیک محل نمونه گیری ……………………………………۹۸
جدول(۳-۸) میانگین و انحراف معیار به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری ………………………………..۹۹
جدول(۳-۹) ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد هفتگانه TCI و همچنین سن در کل نمونه پژوهش…..۱۰۱
جدول(۳-۱۰) داده‏های محاسبه آلفای کرونباخ  و ضرایب همبستگی بار ثبات  بازآزمایی  برای ابعاد  هفتگانه
TCI-125……………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول(۳-۱۱) بیمارستانهای در نظر گرفته شده در پژوهش …………………………………………………………….۱۰۴
جدول (۳-۱۲) افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش  از نظر جنس  ……………………….۱۰۵
فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                صفحه

 
جدول (۳-۱۳) افراد اقدام کننده به خودکشی از نظر وضعیت تاهل…………………………………………………..۱۰۵
جدول (۳-۱۴) میزان تحصیلات افراد اقدام کننده به خودکشی…………………………………………………………۱۰۶
جدول (۳-۱۵) محل سکونت افراد اقدام کننده به خودکشی ……………………………………………………………۱۰۷
جدول (۳-۱۶) میزان درآمد  افراد اقدام کننده به خودکشی  ……………………………………………………………۱۰۸
جدول(۳-۱۷) نوع ماده مصرف شده جهت اقدام کننده به خودکشی در افراد شرکت کننده در پژوهش …۱۰۹
جدول (۳-۱۸)  تعداد دفعات اقدام به خودکشی   …………………………………………………………………………۱۱۰
جدول (۳-۱۹) توزیع سنی شرکت کنندگان بر منبای شاخص های مرکزی و پراکندگی ……………………..۱۱۰
جدول (۴-۱) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان۹۵%) نمرات کل و به تفکیک جنس در مقیاس TCI………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
جدول (۴-۲) میانگین و انحراف معیار(در پرانتز) به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری……………….۱۱۵
جدول (۴-۳) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان۹۵%) پژوهش حاضر و مقایسه با هنجارهای ایران، شیراز و تهران……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                صفحه

 
جدول‏(۴-۴) نتایج آزمون t مستقل در بُعد نوجویی در مقایسه با هنجارهای موجود……………………………۱۱۸
جدول‏(۴-۵) نتایج آزمون tمستقل دربُعد اجتناب از‏آسیب درمقایسه با‏هنجارهای موجود……………………..۱۱۹
جدول ‏(۴-۶) نتایج آزمون tمستقل دربُعد پاداش-‏وابستگی‏درمقایسه‏با‏هنجارهای موجود……………………..۱۲۰
جدول‏(۴-۷) نتایج آزمون t مستقل در بُعد پشتکار در مقایسه با هنجارهای موجود ……………………………۱۲۱
جدول‏(۴-۸) نتایج آزمون t مستقل در بُعد همکاری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………………..۱۲۲
جدول‏(۴-۹) نتایج آزمون t مستقل  در بُعد خودراهبری در مقایسه با هنجارهای موجود……………………..۱۲۳
جدول‏(۴-۱۰)نتایج آزمون t مستقل  در بُعد خودفرآوری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………….۱۲۴
 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی        می‏باشد. بدین منظور ۱۰۰ نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب شده بودند؛ در ابعاد مقیاس شخصیت سرشت‏ و ‏منش‏ کلونینجرTCI-125، با افراد عادی از سه نمونه پژوهشی مختلف مقایسه شدند. داده‏ها با آزمون تی برای یک گروه با داده‏های هنجاری ایران، شهر شیراز و شهر تهران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ابعاد شخصیت سرشت و منش، بین افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در بیشتر زمینه‏ها تفاوت‏های معنی‏داری دیده می‏شود. به طوری که در ابعاد شخصیت سرشت، هم‏چون نوجویی، اجتناب از آسیب و پاداش-‏ وابستگی تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد پشتکار تفاوت معنی‏داری دیده نشد.  هم‏چنین در ابعاد شخصیت منش نیز هم‏چون همکاری و خود‏راهبری دارای تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد خودفرآوری تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد. این نکته ضروری است که نتایج این پژوهش می‏تواند مورد توجه سیاست‏گزاران سلامت قرار گرفته، تا نسبت به تدوین یک برنامه مدون جهت آموزش و پیشگیری از اقدام به خودکشی و کاهش ابعاد فاجعه ‏‏‏‏بارآن در سطوح مختلف سازمانی و اداری، وزرای آموزش‏و‏پرورش، بهداشت و آموزش‏پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه‏های سراسر کشور، ارباب جراید و رسانه‏ها، اقدام شود.
کلید واژه : ابعاد شخصیت سرشت و منش ، اقدام کنندگان به خودکشی، افراد به‏هنجار.
 
فصل اول
کلیات  پژوهش
 

  • مقدمه

خودکشی به معنای نابودی و از بین بردن خود و یا به اصطلاح قتل نفس سالیان درازی است که از روابط عشیره‏ای و سنتی تا روابط پیچیده صنعتی‏– شهری گریبان بشر را گرفته و در فراز و نشیب تحولات اجتماعی، قلب و روح خانواده‏ها را آزرده است. مطالعات همه‏گیرشناسی نشان می‏دهد که خودکشی در بین همه‏ی طبقات و گروه‏های جمعیتی، و همه سنین،  نژاد و اقلیت‏های اجتماعی رخ می‏دهد و در زمره ده علت مرگ و میر جهان است ‏(گیلیون[۱]و جامس[۲]، ۱۹۹۳). خودکشی از جمله بیماری‏هایی است که به لحاظ ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان، تفکرات سوء حاکم بر جامعه و انگ اجتماعی، نه تنها از جنبه سلامت جسمانی بلکه از بعد سلامت روانی اجتماعی نیز، وضعیت بیماران را متأثر کرده و منجر به بروز مشکلات عدیده در فعالیت‏های مفید و علایق بیماران گردیده و‏می‏تواند اثرات زیادی در آسیب‏های اجتماعی بر جامعه وارد نماید‏، به همین منظور، ضرورت انجام بررسی‏های علمی برای شناسایی جنبه‏های مختلف این پدیده‏ی نگران‏کننده احساس می‏شود. به طور کلی، در زمینه‏ی سبب‏شناسی خودکشی می‏توان به عواملی مثل اختلالات روانپزشکی و عوامل روانی، اجتماعی و زیست‏شناختی اشاره کرد (سادوک و سادوک[۳]، ۲۰۰۳). بنابر این شناسایی عواملی که به بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت پرداخته و در‏ نهایت در پیشگیری از اقدام‏ به‏ خودکشی و اثرات سوء آن در جامعه پردازند، می‏تواند گام موثری در پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی باشد. در راستای این اهداف مطالعه‏ی حاضر، محتوا و فرآیند شخصیت افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی را بر اساس مدل زیستی- روانی کلونینجر مورد بررسی قرار داده، ‏تا بر این اساس در پیش‏بینی علایمی هم چون افسردگی، ناامیدی و افکار خودکشی که منجر به این اقدام گشته، بررسی‏هایی صورت گرفته و به این وسیله در امر پیشگیری از این آسیب‏ها قدمی برداشته شود.
 

  • بیان مسئله :

مطالعات همه گیرشناسی خودکشی در ایران طی دو دهه اخیر نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن رو به افزایش است‏. سنین ۱۵ تا ۲۴ سال به عنوان دوره‏ی پر خطر اقدام به خودکشی محسوب می‏شود. مسلماً با از دست دادن این گروه سنی، نه تنها جامعه نیروی مولد خود را از دست می‏دهد بلکه به دلیل بیماری، معلولیت و آسیب‏های اجتماعی و روانی ناشی از معضل خودکشی، هزینه‏های نگه‏داری و ارائه مراقبت‏های خاص در طی سال‏های طولانی را باید ‏تقبل نماید. هم‏چنین خودکشی به سلامت روانی اعضای خانواده صدماتی وارد می‏کند و احتمال وقوع آن را افزایش می‏دهد (محسنی، ۱۳۶۶). نتایج نشان داده‏اند که خودکشی شایع‏ترین عامل مرگ و میر در افراد ۱۵ تا ۲۵ ساله در جهان می‏باشد     (‏سازمان بهداشت جهانی[۴]،‏WHO). و در کشورهای توسعه یافته، ۱ تا ۲ درصد کل مرگ ها را ناشی می شود (گیلیون[۵]، ۲۰۰۰‏). میزان خودکشی منجر به فوت در پسران جوان پنج برابر دختران اما اقدام به‏ خودکشی در دختران سه برابر پسران است (اسماعیل‏نیا و همکاران، ۱۳۸۴). این منحصر به فرد بودن در نوع جنس، در خودکشی به دلیل تفاوت‏های فیزیولوژیکی و روانی بین مردان و زنان به دست آمده است (ژانگ[۶]، و همکاران،۲۰۰۴).
میزان خودکشی از سال ۱۳۸۰ در ایران به ترتیب ۳۲/۵، ۴۷/۵، ۵۸/۵، ۵/۵ و ۷/۵ در صد هزار بوده و همین نتایج نشان می‏دهد که خودکشی در گروه‏های سنی مختلف در کل کشور درصد‏های مختلفی را شامل می‏شود، از جمله ۱۷ سال و کمتر ۳/۹ درصد‏، سنین بین ۱۸ تا ۲۴ سال حدود ۴۰ درصد‏، سنین بین ۲۵ تا ۳۴ سال در حدود ۳۰ درصد و این درصدها برای سنین ۳۵ سال و بیشتر، ۷/۲۰ درصد بوده است(معیدفر و همکاران، ۱۳۸۹). به طور کلی آمار بین المللی‏، اقدام به خودکشی را رقمی حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت  محاسبه می‏کند(‏حیدری‏، ۱۳۷۶). میزان خودکشی در بین جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله در جهان در سال ۱۹۵۰ حدود ۷/۲ در ۱۰۰ نفر بوده که به ۳/۱۱ در ۱۰۰ نفر در سال ۱۹۸۸ رسیده است (‏سادوک و سادوک،۲۰۰۰). آمار خودکشی درایران در سال ۱۳۹۱، ۱۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور بوده است، که در۶ مورد به مرگ منجر شده است (وزارت بهداشت‏، درمان و آموزش پزشکی‏). آمار خودکشی در استآن‏های مختلف کشور، از نظرعوامل و تعداد، تفاوت محسوسی را نشان می‏دهد (محمد‏خانی، ۱۳۸۰). آمارها در سال ۱۳۷۹ نشان می‏دهند که خودکشی در افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بیشتر از سرطان و در سنین ۱۰ تا ۴۰ سال بیشتر از بیماری‏های عفونی و در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال، بیشتر از بیماری‏های قلبی و عروقی، منجربه مرگ شده است (پشت مشهدی و همکاران، ۱۳۸۶‏). آمار اقدام به خودکشی در سال ۱۳۹۱ در استان فارس ۹۵/۱۳۵ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است که از این تعداد ۵۴/۴  نفر به مرگ منجر شده است (واحد بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز).
این روند رو به رشد اقدام به خودکشی‏، می‏تواند اثرات زیادی در آسیب‏های اجتماعی بر جامعه وارد نماید، به همین منظور، ضرورت انجام بررسی‏‏های علمی برای شناسایی جنبه‏های مختلف این پدیده‏ی نگران کننده احساس می‏شود‏. با رشد فکر و خردمندانه‏تر شدن رفتارها و توسعه بینش‏های علمی، بشر به این پدیده ناخوشایند اجتماعی به دیده انتقادی و موشکافانه نگریسته و برای یافتن علل و عوامل کنترل آن‏، از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است. در قرن نوزدهم جامعه‏شناسان و روانشناسان به بحث و بررسی در مورد علت و انگیزه‏های آن پرداخته‏اند و این دو دیدگاه در تبیین این مساله بعضاً رو‏درروی یک‏دیگر قرار‏گرفته‏اند. اکثر کسانی که گرایش به خودکشی دارند، در اصل نمی‏خواهند بمیرند، آن‏ها صرفاً می‏خواهند به درد و رنج‏شان (واقعی یا خیالی) پایان دهند و به عبارتی، آن‏ها نیازمند به کمک هستند (آذر و همکاران، ۱۳۸۵).
در تحقیقات انجام گرفته عوامل متعددی از جمله سن، جنس، نژاد، مذهب، تأهل، شغل، بیماری‏های روانپزشکی، بیماری‏های جسمی، سوء مصرف مواد و اختلالات شخصیتی به عنوان ریسک فاکتورهای اقدام به خودکشی مورد ‏توجه قرار‏گرفته‏اند (سادوک، ۲۰۰۷ به نقل از نوری،۱۳۹۰). بعضی مطالعات نیز عوامل سبب‏سازی چون اختلافات خانوادگی و زناشویی، درگیری با بستگان، بی‏کاری و اختلالات روان‏‏شناختی را با خودکشی ربط می‏دهند (محسنی،۱۳۶۶). مطالعات متعددی نیز متداول‏ترین عوامل خطر برای خودکشی را، اختلالات شخصیت، اقدام به خودکشی قبلی و اختلال‏های افسردگی می‏دانند (دل آذر، ۱۳۸۸، به نقل از نوری، ۱۳۹۰). پژوهش‏های مختلف نشان داده‏اند که با وجود یک ویژگی شخصیتی بنیادی، وجود علایم خاص افسردگی قابل پیش بینی است. اگر چه ماهیت دقیق ارتباط شخصیت با خلق افسرده تا حدودی نامشخص است، اما زیرگونه‏هایی از شخصیت به عنوان خطر برای دوره‏های افسردگی آینده مشخص می‏باشد (کریستین سن[۷]،۲۰۰۶).
اختلال شخصیت یک بیماری شایع و مزمن است که شیوع آن بین ۱۵-۱۰ درصد جمعیت عمومی تخمن زده می شود. در حدود نصف بیماران روانپزشکی به اختلال شخصیت مبتلا هستند (شوراکیک[۸]و همکاران، ۲۰۰۲). بسیاری از محققان اقدام به خودکشی را با اختلالات خلقی مرتبط می دانند (شر[۹]،۲۰۰۶)، که با برخی از ویژگی‏های شخصیتی مرتبط می باشند و به دلیل این که ویژگی‏های شخصیت نسبتاً ثابت هستند، می‏توانند در پیش‏بینی احتمال افکار خودکشی و اقدام به خودکشی فرد اهمیت داشته باشند (کربای[۱۰]،۲۰۰۳). از بین اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت اضطرابی،‏ خودشیفته و ضد اجتماعی بیشترین توان پیش‏بینی اقدام به خودکشی را دارا هستند (زرخانه،۱۳۸۸). بنابراین پرداختن به مقوله شخصیت و بررسی ابعاد آن می‏تواند در پیشگیری از اقدام به خودکشی نقش مهمی داشته باشد.
شخصیت نیز از اجزایی مانند سرشت‏ و ‏منش[۱۱]تشکیل شده است. سامانه‏های سرشتی در مغز، دارای سازمان یافتگی کارکردی، متشکل از سامانه‏های متفاوت و مستقل از یک‏دیگر برای فعال‏سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه‏های معینی از محرک‏ها است. مدل زیستی-روانی و اجتماعی کلونینجر از شخصیت شامل ابعاد روانی‏– زیست‏شناختی سرشت ومنش است. چهار بعد زیستی-ژنی سرشت عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، و پشتکار. این ابعاد، پاسخ‏‏های هیجانی خودکار هستند و تصور می‏شود از نظر ژنتیکی مستقل از یک‏دیگر، به طور متوسط ارثی و در طول زمان پایدار و باثبات باشند. سه بعد منش که بر پایه تئوری‏های رشد اجتماعی، شناختی و شخصیت استوار هستند عبارتند از: خودراهبری، همکاری، و خود فرآوری. منش به خودپنداره‏ها و تفاوت‏های فردی در اهداف و ارزش‏ها اطلاق می‏گردد که بر انتخاب‏، تمایلات و معنای آن چه که در زندگی فرد تجربه می‏شود تاثیر می‏گذارد. تفاوت‏ها در منش به طور متوسط تحت تاثیر یادگیری اجتماعی- فرهنگی قرار دارند. از نظرکلونینجر هر یک از این جنبه‏های شخصیت با یک دیگر در تعامل هستند و بر ایجاد اختلالات رفتاری و هیجانی تأثیر می‏گذارند. هم چنین بر ایجاد سازگاری با تجارب زندگی نقش دارند. پرسشنامه سرشت و منش‏(‏TCI)، یک مجموعه آزمون است که مدل هفت بعدی کلونینجر رااندازگیری می‏کند. این مدل، هم برای تشخیص و هم پیش بینی اختلالات شخصیت مفید است.
هریک از مقوله‏های اختلال شخصیت در ویرایش سوم راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی با یک نیم رخ واحد نمرات، بر اساس پرسشنامه سرشت و منش منطبق است. این مدل برای توصیف و پیش‏بینی سیر بالینی اختلالات روانپزشکی نیز موثر است. به نظر می‏رسد این مدل قادر به فراهم کردن تحلیل چند عاملی از شخصیت انسان باشد. ابعاد سرشت و منش در مدل کلونینجر تعامل بین عوامل رشدی و جنبه‏های زیستی شخصیت را ارائه می‏کند. این پرسش نامه جنبه‏های شناختی رفتار و هم بسته‏های رفتاری، تفاوت‏های فردی در ابعاد شخصیت برای اختلالات روانپزشکی را پیش بینی می‏کند (دادفر و همکاران، ۱۳۸۸). کلونینجر معتقد است که چهار بُعد سرشت با هیجآن‏های اصلی بشری نیز مترادف می‏باشند، چنآن‏چه ترس را با اجتناب ‏از ‏آسیب، خشم با نوجوئی، عشق و وابستگی با پاداش- وابستگی، و تسلط را با پشتکار مرتبط دانسته شده است (کلونینجر[۱۲]،۱۹۹۴ و شوراکیک و کلونینجر،۲۰۰۵).
هدف تحقیق حاضر تبیین مقایسه ابعاد سرشت‏ و ‏منش شخصیت افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی-روانی کلونینجر است.
 
[۱] -Gilifyon
۲ -James
[۳] – Sadock & Sadock
[۴]– Word health organisashen
[۵]– Gilion
[۶]– Gang
[۷]-Christensen
[۸]– Sorakic
[۹]– Sher
[۱۰]– Kerby
[۱۱]– attachment and temperament
[۱۲]-Cloninge
تعداد صفحه : ۲۰۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***