دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی ، گروه روانشناسی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : عمومی

 

عنوان پایان نامه:

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری

 

 

استاد راهنما:

دکتر سیداحمد میرجعفری

 

  تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
 
فصل نخست: کلیات  پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………. ۳
اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۸
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹
اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………….. ۹
فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
مبانی نظری رفتار رانندگی……………………………………………………………………………….. ۱۱
شخصیت فردی و رفتار رانندگی……………………………………………………………………….. ۱۷
مبانی نظری ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………….. ۱۹
نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………. ۲۵
مبانی نظری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. ۳۷
تعریف هوش هیجانی……………………………………………………………………………………… ۳۷
تاریخچه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………… ۴۰
نظریه های هوش هیجانی ……………………………………………………………………………….. ۴۲
مؤلفه های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………… ۴۴
پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………….. ۵۲
فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………. ۵۸
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………… ۵۸
فصل سوم : روش تحقیق
طرح کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶۲
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….۶۲
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….۶۲
یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….۶۳
ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۶۶
پرسشنامه شخصیت…………………………………………………………………………………. …۶۶
پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………….. .۶۸
پرسشنامه رفتار رانندگی…………………………………………………………………………….. .۷۰
روش کار………………………………………………………………………………………………… ۷۳
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. ۷۳
ملاحظات اخلاقی پژوهش………………………………………………………………………………. ۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………. ۷۵
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….. ۷۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ۸۷
محدودیتها…………………………………………………………………………………………………… ۹۲
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
پیوست………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
پرسشنامه ویژگی های شخصیت نئو………………………………………………………………….. ۱۰۵
پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. ۱۰۹
پرسشنامه رفتار رانندگی…………………………………………………………………………………. ۱۱۱
فهرست جداول
جدول ۳-۱ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب متغیر سن……………………… ۶۳
جدول ۳-۲ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع استخدام………………… ۶۴
جدول ۳-۳ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت……………….. ۶۴
جدول ۳-۴ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب میزان تحصیلات               ۶۵
جدول ۳-۵ ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع مالکیت ……………………..۶۵
جدول۴-۱: اطلاعات مربوط به ابعاد ویژگی های شخصیت………………………………………. ۷۵
جدول۴-۲ میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر هوش هیجانی               ۷۶
جدول۴-۳ میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر رفتار رانندگی               ۷۷
جدول۴-۴ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………… ۷۸
جدول۴-۵ : تحلیل رگرسیون چند متغیره ابعاد شخصیت در تبیین رفتار رانندگی              ۷۹
جدول۴-۶: تحلیل رگرسیون چند متغیره مولفه های هوش هیجانی در تبیین رفتار رانندگی…..۸۰
جدول۴-۷ : مقایسه رفتار رانندگی گروه های سنی مختلف رانندگان……………………………. ۸۱
جدول شماره۴-۸ آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………………………. ۸۲
جدول۴-۹ : مقایسه رفتار رانندگی رانندگان با سوابق کاری مختلف……………………………. ۸۲
جدول۴-۱۰ : مقایسه رفتار رانندگی رانندگان خویش فرما و سایر رانندگان…………………… ۸۳
جدول۴-۱۱ : مقایسه رفتار رانندگی گروه های تحصیلی مختلف رانندگان…………………….. ۸۴
چکیده :
تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که با هدف کلی بررسی و تبیین نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری شیراز انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه رانندگان اتوبوس های برون شهری شرکت های مسافربری شیراز به تعداد تقریبی ۱۲۰۰ نفر بود که تعداد ۲۰۲ نفر از رانندگان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با بهره گرفتن از پرسشنامه های شخصیت، هوش هیجانی و رفتار رانندگی مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های آماری در قالب آمار توصیفی(همبستگی پیرسون) و استنباطی(رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یکراهه) مورد بررسی  قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد: ۱-از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، تنها بعد وظیفه شناسی پیش بینی کننده منفی رفتار رانندگی است و متغیرهای پنجگانه شخصیت مجموعا ۹ درصد از واریانس کل متغیر رفتار رانندگی را پیش بینی می کنند. ۲- از بین مولفه های هوش هیجانی، بعد خودآگاهی به طور منفی و معنادار پیش بینی کننده رفتار رانندگی می باشد و مولفه های هوش هیجانی در مجموع قادرند ۲۱ درصد از واریانس کل متغیر رفتار رانندگی را تبیین کنند. ۳-بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به سن تفاوت معنی داری وجود دارد و رانندگان رده سنی ۲۰ تا ۳۰ رفتار رانندگی بالاتری را نسبت به رانندگان رده سنی ۵۰ سال به بالا گزارش کرده اند. ۴- بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به سابقه کار تفاوتی مشاهده نشد. ۵- بین رفتار رانندگی رانندگان خویش فرما و سایر رانندگان، تفاوت به نفع گروه رانندگان خویش فرما معنی دار بوده است. ۶- بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به تحصیلات، تفاوتی مشاهده نشد.
**نکته: رفتار رانندگی یک نمره کلی از پرسشنامه منچستر می باشد که معرفی کننده خطاها، اشتباهات و تخلفات می باشد.
 
کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، رفتار رانندگی، رانندگان.
فصل نخست:
کلیات پژوهش

  • مقدمه:

امروزه یکى از مولفه هاى اساسى در تقویت توسعه پایدار مساله ى ارتقاء سلامت جامعه مى باشد. چرا که محور توسعه پایدار انسان سالم است. از طرفى رانندگى انسانها در جهان امروز با خطرات زیادى روبه رو می باشد. از جمله مهم ترین و قابل توجه ترین خطراتى که امروز زندگى افراد را در کشورهاى مختلف جهان تهدید مى کند، افزایش حوادث و آسیب هاى عمدى و غیر عمدى است که سالانه باعث مرگ بیش از ۶ میلیون نفر در جهان مى شود(شاکری نیا، ۱۳۸۸).
حوادث رانندگی و پیامدهای آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین علل مرگ و میر و جراحات محسوب می شوند. در کشور ما نیز حوادث رانندگی علاوه بر وارد کردن صدمات اقتصادی، باعث تلفات شدید انسانی می شود(فام ایرج، ۱۳۸۵).
برآورد شده است که سالانه دو میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر تصادفات جاده ای، جان خود را از دست می دهند و تعداد مجروحان رانندگی در سال، بیش از ١۵ میلیون نفر تخمین زده می شود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما آنچه کشور ما را در این زمینه متمایز می کند، روند رو به رشد حوادث رانندگی در کشور و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان است. که در این راستا پژوهش های متعددی نیز به بررسی علل تصادفات و سوانح پرداخته و اکثرا تخلفات رانندگی رانندگان را یکی از علل عمده و اصلی ذکر می کنند(عریضی و حقایق، ۱۳۸۸).
این تحقیقات همچنین نشان داده اند که گروه خاصی از افراد دارای آمار تصادفات رانندگی بیشتری هستند و این گروه با دیگران در برخی از ویژگی های شخصیتی متفاوت می باشند. در یک بررسی که به رابطه ی بین شخصیت و تفاوت های فردی پرداخته است، نشان داده شده که نمره ی صفت شخصیتی هیجان طلبی۱ از همه بیشتر احتمال انجام خشونت در رانندگی را نشان می دهد (برگس۲، ۲۰۰۲).
بنابراین علاوه بر ویژگی های شخصیتی، مسایل هیجانی چالش برانگیز نیز می تواند رفتار رانندگی رانندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارتی امور مربوط به رانندگی از آن جهت که اموری غیر قابل پیش بینی بوده دائماً اتفاق می افتند و رانندگان در برخورد با این مسئله با توجه به ویژگی های شخصیتی مجزا، هر یک بسیار متفاوتند. بسیاری از رانندگان این شرایط را تنشی هیجانی تلقی کرده و در نتیجه مقابله و برخورد با آن را دشوار می دانند. از سوی دیگر رانندگان اغلب دارای انگیزه رقابت جویی بوده و از آزردگی هیجانی خود، آگاه نیستند. این امر انگیزه ها و اهداف آنان را متأثر ساخته و موجب تحریف تفکر راننده و افزا یش هیجانات خارج از کنترل فرد می شود. رانندگانی که درگیر این گونه هیجانات می شوند دست به رفتارهای تکانشگرانه و پرخطر می زنند که این هیجانات رانندگان را ترغیب به تکروی و خودپسندی می کند(ابراهیمی قوام، ۱۳۸۸).
در مجموع با توجه به آنچه بیان شد، نمره کلی رانندگی باهوش هیجانی بالا به معنای داشتن نیمرخ مثبت در مؤلفه های شخصیتی می باشد. بنابراین می توان رانندگی افراد را با توجه به نیمرخ روانی شان در این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار داد. که پژوهش حاضر نیز در صدد بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(نئو) و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان می باشد.

  • بیان مساله:

تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه جوامع می باشد که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان و نوع آن متفاوت خواهد بود.گرچه در بروز تخلفات رانندگی، عوامل محیطی- کنترلی، اجرایی و عدم تناسب ساختارهای مواصلاتی با تعداد خودروها و واحدهای عبور و مرور و غیره نیز دخیل می باشد، اما علل انسانی به عنوان اصلی ترین عامل، بالاترین درصد علت تخلفات است(حق شناس و همکاران، ۱۳۸۷).
شرایط رانندگی بسیار متعدد است به خصوص شرایط روانی، اخلاقی و اجتماعی. بنابراین داشتن گواهی نامه رانندگی دلیل بر صلاحیت کامل افراد برای رانندگی نیست؛ چه بسا افرادی که از دقت دید مناسب برخوردارند؛ اما از مشکلات و عقده های روانی، اجتماعی و فرهنگی رنج می برند. تنها داشتن دید خوب نمی تواند ملاک صلاحیت رانندگی باشد؛ بلکه تجربه، استعدادهای طبیعی، دقت و تعادل روانی است که به انسان برای رانندگی صلاحیت می دهد. اولین تحقیق پیرامون احراز شایستگی برای رانندگی و اثرات حالت روانی راننده در سال ۱۹۲۹ در آمریکا انجام شد؛ محور این تحقیقات “رفتار انسان” بود. در این پژوهش محققان دریافتند که تقریباً ۹۶ درصد حوادث از طرف رانندگان با تجربه ای رخ می دهد که دچار مشکلات شخصیتی بوده اند(نوابی و همکاران، ۱۳۸۵).
به طور کلی هر فردی دارای یک سری ویژگی هایی می باشد که باعث می شوند به صورت منظم و دایم یک شیوه ی رفتاری خاصی را از خود نشان دهد. این ویژگی ها در مجموع، شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد. رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی۱ و رفتار رانندگی مورد بررسی های متعددی در سطح جهان قرار گرفته است. به نظر می رسد، عناصر خاصی از شخصیت باعث رفتارهای قانون شکنی می شوند، از آن رو که این رفتارها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد می شوند با این که مغایرت با سیستم قانونمند محیط اطراف دارد.  در تحقیقات گذشته حدود ۹۰ % تصادفات را به خصوصیات رفتاری ربط داده اند و نشان داده اند که در ۹۵-۹۰ % تصادفات، رفتار انسان، عامل تعیین کننده اصلی است. به عبارتی ویژگی های شخصیتی می تواند با رفتارهای ترافیکی و نحوه رانندگی فرد ارتباط داشته باشد. شواهد زیادی حاکی از وجود رابطه میان صفات شخصیتی و رفتار رانندگان پرخطر است(مهماندار، ۱۳۸۸). رفتار رانندگی پرخطر یعنی ارتکاب دو یا چند عمل خلاف که موجب به خطرانداختن افراد یا وسایل دیگر شود به عبارت دیگر هرگونه عمل خلاف تعمدی که نیازمند واکنش تدافعی از سوی راننده دیگر باشد(باتیست۱، ۲۰۰۵).
این تحقیقات همچنین نشان داده اند که گروه خاصی از افراد دارای آمار تصادفات رانندگی بیشتری هستند و این گروه با دیگران در برخی از ویژگی های شخصیتی متفاوت می باشند. در یک بررسی که به رابطه ی بین شخصیت و تفاوت های فردی پرداخته است، نشان داده شده که نمره ی صفت شخصیتی هیجان طلبی۲ از همه بیشتر احتمال انجام خشونت در رانندگی را نشان می دهد (برگس۳، ۲۰۰۲).
رانندگی عادی یا ایمن فعالیتی است همراه با حرکات کنترل شده که در آن راننده باید اطلاعات و داده های مربوط به رانندگی را از طرق مختلف به خصوص از راه دیدن اخذ کرده براساس آنها در ذهن تصمیم گیری کرده و تصمیمات خود را به بهترین وجه عملی کند تا بتواند حرکتی همواره با ایمنی داشته باشد(سانتوز۴، ۲۰۰۵؛ به نقل از موسوی، ۱۳۸۸).
در مطالعه انجام شده در ایران که به بررسی رابطه بین تحریک جویی و رفتار رانندگی پرخطر پرداخته است نیز نشان داده شده است که نمره کلی تحریک جویی و سه خرده مقیاس های آن شامل تجربه جویی، هیجان طلبی و تنوع طلبی با رفتارهای رانندگی پرخطر همبستگی مثبت و معناداری دارد(گودرزی و شیرازی، ۱۳۸۶). عناصر شخصیتی می توانند باعث شوند که افراد رفتار خاصی را انجام دهند که این رفتارهای خاص باعث ارضائ نیازهای شخصی فرد مرتبط با ویژگی های روان شناختی، زیستی و اجتماعی او می شود.
در این پژوهش ویژگی های شخصیتی رانندگان براساس مدل پنج عامل اصلی شخصیت نئو مورد بررسی قرار خواهند گرفت که شامل:۱-عصبیت(دارای احساس نگرانی و ناایمنی، مضطرب و عصبی)؛۲-برون گرایی(اهل هیجان و خطر پذیری بالا، معاشرتی و لذت جو)؛ ۳- بازبودن به تجربه(افرادی مبتکر، مستقل، خلاق و شجاع)؛ ۴-توافق(افرادی خوش قلب، دارای حس همدردی، دلسوز و مودب)؛ و ۵-وجدانی بودن(توانا در کنترل تکانه ها، بادقت، قابل اعتماد، منظم و سخت کوش) می باشد(حق شناس، ۱۳۸۵).
همچنین امور مربوط به رانندگی از آن جهت که اموری غیر قابل پیش بینی بوده که دائماً اتفاق می افتد و امور خطرناکی را شامل می شوند، مسایل هیجانی چالش برانگیزی هستند. رانندگان در این امر بسیار متفاوتند. بسیاری از رانندگان این شرایط را تنشی هیجانی تلقی کرده و در نتیجه مقابله و برخورد با آن را دشوار می دانند. از سوی دیگر رانندگان اغلب دارای انگیزه رقابت جویی بوده و از آزردگی هیجانی خود، آگاه نیستند. این امر انگیزه ها و اهداف آنان را متأثر ساخته و موجب تحریف تفکر راننده و افزا یش هیجانات خارج از کنترل فرد می شود. رانندگانی که درگیر این گونه هیجانات می شوند دست به رفتارهای تکانشگرانه و پرخطر می زنند که این هیجانات رانندگان را ترغیب به تکروی و خودپسندی می کند(ابراهیمی قوام، ۱۳۸۸).
توجه به مفهوم هوش هیجانی به عنوان سازه روانشناختی که با داشتن مولفه های درون فردی و بین فردی تمامی مناسبات فرد را با خود و دنیای پیرامونش دستخوش تغییر می سازد از اهمیت ویژه ای در رانندگی برخوردار است. هوش هیجانی، چارچوبی است که در آن مجموعه ای از مهارت ها فرض می شود که در ارزیابی و ابراز واقعی هیجانات خود و دیگران دخیل بوده و می تواند تنظیم اثربخش هیجانات خود و دیگران و کاربرد احساسات جهت با انگیزه ساختن، برنامه ریزی و تداوم پیشرفت خود را به دنبال داشته باشد.
هوش هیجانی۱ شامل توانایی کنترل احساسها و هیجانهای خود و دیگران، پذیرش دیدگاه های سایر افراد و کنترل روابط و توانشهای اجتماعی است. به عبارت دیگر ، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، عواطف خود را بهتر شناسایی کرده و درک بهتری از عواطف دیگران پیدا می کند. هوش هیجانی د ر برد ارند ه ی آگاهی، تنظیم و بیان د رست د امنه‎ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد مهم هوش هیجانی است و ناتوانی فرد د ر هر کد ام از این توانایی‎ها منجر به نارضایتی در زندگی و محیط کار خواهد شد که حاکی از نقص خود گرد انی هیجانی است که ویژگی کلید ی هوش هیجانی می باشد(هاشمی،۱۳۹۱).
به عبارتی هوش هیجانی نوعی پردازش اطلاعات عاطفی است که شامل ارزیابی صحیح عواطف خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه است که به بهبود جریان زندگی منجر می شود، و در رابطه با رفتار رانندگی موجب می شود تا فرد: به جای سرزنش دیگران یا موقعیت، تمرکز بر خود داشته باشد. -نحوه رابطه بین عمل، احساسات و افکار را با همدیگر درک کند. – به جای واکنش هیجانی خشمگین شدن ابتدا به ماهیت آنچه باعث ناراحتی شده، بپردازد. -بیشتر به کسب نتایج پیامدها علاقه مند باشد تا اینکه بخواهد تکانشی عمل کند. – به جای تنها به فکر خود بودن به دیگران و حقوق شان احترام گذاشته شود. -ترافیک را به عنوان کار دسته جمعی  و نه رقابتی بپذیرد. -تنوع بین نیازها و سبک های رانندگان را بپذیرد و از سرزنش کردن آنها به خاطر اقدامات و نحوه رانندگیشان دور ی کند. –نقش های مثبت را به جای اعمال منفی تمرین کند. -درصدد یادگیری مهار و کنترل تکانه های مربوط به انتقاد کردن از دیگران با گسترش حس مزاح در حین رانندگی باشد. -رانندگی را جدی بگیرد و با آگاهی از اشتباهات خود در حین رانندگی درصدد اصلاح آنها برآید(جیمز و ناهل۱، ۲۰۰۷).
با توجه به آنچه که در مورد ویژگی های شخصیت، هوش هیجانی و رفتار رانندگی بیان شد، در این پژوهش محقق به دنبال دریافت این نکته است که آیا رابطه ای بین متغیرهای پیش بین یعنی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با متغیر ملاک یعنی رفتار رانندگی وجود دارد؟ و متغیرهای پیش بین می توانند نقشی در پیش بینی متغیر ملاک یعنی رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری داشته باشند؟ علاوه بر این، محقق به دنبال دریافت این نکته است که آیا بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری با توجه به سن و سابقه کار و نیز خود مالک بودن یا در استخدام دیگران بودن تفاوت وجود دارد؟
۱– sensation seeking
۲– Burgess
۱ – Personality traits
۱– Batist
۲ – sensation seeking
۳ – Burgess
۴– Santos
۱– emotional intelligence
۱– James and Nahl
تعداد صفحه : ۱۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***