دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رونشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : رابطه­ ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶  و۱۱با اهمال کاری تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: روانشناسی تربیتی

 

 

عنوان:

رابطه­ ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶  و۱۱با اهمال کاری تحصیلی

 

استاد راهنما:

دکتر مرجان جعفری روشن

 

 

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) بیان مسأله. ۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷
۱-۴) اهداف پژوهش… ۸
۱-۴-۱) هدف اصلی.. ۸
۱-۴-۲) هدف های اختصاصی.. ۸
۱-۵ ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش… ۹
۱-۶) تعاریف نظری.. ۹
۱ -۶-۱) اهمال کاری تحصیلی.. ۹
۱-۶-۲) خودتنظیمی.. ۱۰
۱-۶-۳) هوش هیجانی.. ۱۰
۱-۶-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت… ۱۰
۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰
۱-۷-۱) اهمال کاری تحصیلی.. ۱۰
۱-۷-۲) خودتنظیمی.. ۱۰
۱-۷-۳)  هوش هیجانی.. ۱۰
۱-۷-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت… ۱۰
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) اهمال کاری.. ۱۲
۲-۱-۱) تعاریف اهمال کاری.. ۱۲
۲-۱) اهمال کاری اجتنابی.. ۱۳
۲-۲) اهمال کاری تحصیلی.. ۱۶
۳-۲ هوش هیجانی.. ۲۶
۲-۲-۱)گسترش مفهوم هوش… ۳۰
۲-۲-۳) تاریخچه هوش هیجانی.. ۳۱
۲-۲-۳) نظریه های هوش هیجانی.. ۳۳
۳-۳) خودتنظیمی.. ۳۶
۳-۳-۱) خود تنظیمی رفتار. ۳۷
۲-۳-۲) خود واکنشی (خود مشوقی) ۳۸
۲-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت… ۵۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش پژوهش… ۶۶
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۶۶
روش اجرای پژوهش… ۶۷
ابزار(ابزارهای) گردآوری داده ها ۶۷
روش اجرا ۶۹
نمره گذاری.. ۶۹
قابلیت اعتماد یا پایایی ( Reliability ) 69
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
داده ها ۷۲
بخش اول: آمار توصیفی.. ۷۳
بخش دوم: آمار استنباطی.. ۷۵
فرضیه های پژوهش… ۷۵
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری.. ۸۳
فرضیه اصلی پژوهش… ۸۶
محدودیت های پژوهش… ۸۹
پیشنهادهای پژوهش… ۸۹
منابع فارسی.. ۹۱
ضمائم. ۱۰۰
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                               صفحه
جدول۲-۱: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(۱۹۸۶) ۴۴
جدول۳-۱ اعتبار کل پرسشنامه ها ۷۰
جدول ۳-۲ پایایی پرسشنامه ها به تفکیک مولفه ها ۷۰
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن دانش آموزان. ۷۳
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک منطقه آموزشی.. ۷۴
جدول ۴-۳ آماره­های توصیفی مولفه های یادگیری خود تنظیمی, مولفه های هوش هیجانی و اهمال کاری  ۷۴
جدول ۴-۴  بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی  با اهمال کاری تحصیلی.. ۷۶
جدول ۴-۵  بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی.. ۷۷
جدول ۴-۶)بررسی میران همبستگی زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی.. ۷۸
جدول ۴-۷  خلاصه مدل  و ضرایب  رگرسیونی.. ۷۹
جدول ۴ -۸  آنالیز واریانس… ۷۹
جدول ۴-۹  ضرایب رگرسیونی.. ۸۰
 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های  یادگیری خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی ۶ و۱۱ با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه ۶ و۱۱ شهر تهران بودند. نمونه ی پژوهش شامل ۴۸۰ دانش آموز بود که با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای این دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با بهره گرفتن از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،۱۹۸۴)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, ۱۹۸۸) و هوش هیجانی شات (مایرو سالووی، ۱۹۹۰) جمع آوری شد. داده­های پژوهش با روش­های ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ی انگیزشی،(نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی، دو مولفه ی بهره برداری از هیجان ،بصورت منفی و مولفه تنظیم هیجان ، بصورت مثبت پیش بینی کننده اهمال کاری دانش آموزی بود. در مجموع حدوداً ۱۴ درصد از واریانس، اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کردند. متغییر زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی نیز در حاشیه معنی داری قرار گرفت.
کلمات کلیدی: مولفه های هوش هیجانی، مولفه های یادگیری خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی، اهمالکاری تحصیلی

فصل اول

کلیات پژوهش

 

۱-۱) مقدمه

موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی[۱]( ۱۸۹۶)اشاره دارد که: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود”(فاران[۲]، ۲۰۰۴,به نقل از پور کمالی,۱۳۹۲).
یکی از ویژگی هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می شود، اهمال کاری[۳]است. اصطلاح”اهمال کاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می باشد و ترکیب آن به معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می باشد(رساریو[۴] و همکاران، ۲۰۰۹). اهمال کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال کاری تحصیلی می باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند[۵]، ۲۰۰۹؛ لوی[۶]، ۲۰۰۱؛به نقل از پور کمالی,۱۳۹۲).
اهمال کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال کاری است که در حیطه ها و ساختارهای تحصیلی نمایان می گردد(لوی، ۲۰۱۰). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده ای را به همراه دارد. و به شکل تاخیر در فعالیت هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می شود(سولومون و راث بلوم، ۱۹۸۴؛ به نقل از پور کمالی,۱۳۹۲).از آن جایی که اهمال کاری به عنوان صفتی درنظر گرفته می شود که دارای مؤلفه های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. به نظر می رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، ۲۰۱۱). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده اند.
یکی از پیشایندهای اهمال کاری، هوش هیجانی است. منظور از هوش هیجانی از نظر گاردنر[۷] (۲۰۱۱) متشکل از دو مولفه است: هوش درون فردی: این هوش مبین آگاهی فرد از احساسها و هیجانهای خویش، ابراز باورها و احساسهای شخصیت و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استفلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع کنترل شخصی بر هیجانها و احساسات خود رهبری است.
   هوش میان فردی: که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می خواهد بداند چه چیزهایی احساس آنها را برمی انگیزد، چگونه فعالیت می کنند و چگونه می توان با آنها همکاری داشت، به نظر گاردنر، فروشندگان، سیاستمداران، معلمان متخصصان بالینی ورهبران مذهبی موفق احتمالاً ازهوش میان فردی بالایی برخوردارند( به نقل از جلالی، ۱۳۸۱).
 
پیشایند دیگر اهمال کاری، خودتنظیمی[۸]است. در سالهای اخیر،اهمال کاری به عنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده است(استیل[۹]،۲۰۰۷(. به طورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیت های هدفمند است .یادگیری خودتنظیمی از جمله مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری می پردازد.اهمیت این سازه در یادگیری به حدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه داده اند.از جمله این الگوها،”الگوی پینتریچ “(۱۹۹۰) است. یافته ها در این زمینه حاکی است که اهمال کاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط است (لی[۱۰]،۲۰۰۵). درهمین راستا، تن[۱۱] و همکاران(۲۰۰۸، به نقل از لوی،۲۰۱۰) از مطالعه بر روی دانش آموزان دریافتند که دانش آموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیری شان توانا ادراک می کنند، از سایرین کمتر دچار اهمال کاری می شوند.
با توجه به اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند
 
 

۱-۲) بیان مسأله

تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمال کاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، ۱۹۹۵؛ هاریوت و فراری[۱۲]، ۱۹۹۶؛ فراری و همکاران، ۱۹۹۵؛ فاران، ۲۰۰۴) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال کاری شده ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است.
بطورکلی، گزارش شده است که اهمال کاری در میان ۲۰٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این درحالی است که اهمال کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش آموختگان به ۶۵٪ می رسد و در میان دانش آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، ۲۰۱۱). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمال کاری که در حوزه تحصیلی رخ می دهد از سایر انواع اهمال کاری در حیطه های دیگر، کارا و سودمند بنظر می رسد (فراری و همکاران،۱۹۹۵؛ به نقل از استراند، ۲۰۰۹).
دامنه شیوع اهمال کاری در میان دانشجویان و دانش آموزان متغیر است؛ برای مثال، در متون مربوط به اهمال کاری عنوان شده است که۷۰٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل انگارانه هستند.دامنه ای که۵۰٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیتهایشان اهمال کاری می کنند و تنها ۳۸٪ به ندرت دچار اهمال کاری می شوند(سولومون و راث بلوم، ۱۹۸۴). بیشتر پژوهشهای حوزه اهمال کاری تحصیلی به سبب شناسی رفتار سهل انگارانه معطوف بوده اند و دلایل متعددی را به عنوان رفتار سهل انگارانه معرفی کرده اند، که در این پژوهش خودتنظیمی به دلیل اینکه در ادبیات پژوهشی گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته اند، مورد بررسی قرار می گیرد. درواقع،در سال های اخیر محققان به خودتنظیمی، به عنوان یکی از عوامل بروز اهمال کاری، توجه ویژه ای داشته اند؛ به طوریکه، پژوهشهای اخیر نشان داده است، ممکن است یادگیری خودتنظیمی یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال کاری باشد(کلاسن[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۹) و از روند رو به افزایش و درجات بالای اهمال کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری[۱۴]، ۲۰۰۶؛ لی، ۲۰۰۵). همچنین، بسیاری از پژوهشگران اهمال کاری را فقدان و یا کمبود مهارت خود تنظیمی تعریف  نموده اند (فراری، ۱۹۹۸؛ لی، ۲۰۰۵؛ استراند، ۲۰۰۹). برخی نیز آن را نتیجه شکست در خودتنظیمی عنوان کرده اند(از جمله، استیل، ۲۰۰۷؛ کلاسن و همکاران، ۲۰۰۹؛ آسیف، ۲۰۱۱).
در نهایت چون در ایران مشخص نشده که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی ۶و ۱۱، پیش بینی کنندگان اهمالکاری تحصیلی هستند. لذا در این راستا، پژوهش حاضر کوششی برای جمع آوری و ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه می باشد، که نتایج آن می تواند بستر بهتـری برای برنامه ریزیها، اتخاذ تصمیمات و رویکردهای مناسب تر، همچنین بکارگیری مداخلات صحیح تر از جمله: تربیت دانش آموزان خودتنظیم و دارای هوش هیجانی، و پیشگیری هرچه بیشتر و جدی تر از شیوع روز افزون آن و بالتبع نتایج و آثار منفی مترتب با آن را، فراهم آورد. لذا، با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که: کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند؟
 

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش:

اهمال کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در این میان بی تاثیر نیست. با این حال این مشخص نیست که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی در کنار منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت، تعیین کننده اهمالکاری تحصیلی در رابطه با دختران دبیرستانی در جامعه ایرانی  است. اهمال کاری یکی از واقعیات بی چون و چرای زندگی است که در بین قشر خاصی از افراد شیوع ندارد، بلکه در بین تمام اقشار جامعه اعم از دانشجو، دانش آموز و شاغلین دیده می شود (فراری و همکاران، ۱۹۹۵).
پژوهشگرانی که اهمال کاری را در محیط های آموزشی مطالعه کرده اند، بر این باورند که ۷۰ درصد دانشجویان گرفتار اهمال کاری مداوم هستند که این روند رو به افزایش می باشد(الیس و ناس،۱۹۹۷به نقل از پورکمالی، ۱۳۹۲).
یکی از این راهبردها تربیت دانش آموز خودتنظیم است. تربیت دانش آموز خودتنظیم از این نظر با اهمیت است که این افراد از نظر شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود شرکت فعال دارند. این دانش آموزان شخصا یادگیری را آغاز و آنرا اراده می نماید و در یادگیری به فعالیت و تلاش خود متکی هستند. از نظر شناختی نیز، در مراحل یادگیری شخصا به برنامه ریزی و نظارت پرداخته و از نظر انگیزشی دارای انگیزش درونی بالایی هستند(کدیور، ۱۳۸۶).
 
در نهایت، شیوع اهمال کاری تحصیلی در میان دانش آموزان و رشد روزافزون آن، لزوم توجه مسئولین، برنامه ریزان نظام آموزشی را به حوزه اهداف و بکارگیری راهبردهایی برای تغییر جهت گیری هدف، جهت کاهش اهمال کاری یا اصلاح آن ضروری می نماید؛ چرا که، اهمال کاری از یکسو با نقصان در خودتنظیمی و هوش هیجانی در دانش آموزان و از سویی دیگر رفتاری ناسازگارانه و راهبرد دفاعی غیر مؤثری است که افراد برای پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره می جویند. لذا توجه بیشتر به این مسئله و برخورد جدی و کارشناسانه می تواند گامی در جهت حل معضلات یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی و وصول به اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی باشد.
 
[۱]- Thomas Henry Huxley
[۲]- Farran
[۳]- procrastination
[۴]- Rosario
[۵] -Strand
[۶]- Lui
[۷]- Haward Earl Gardner
[۸]- self-  regulation
[۹]-  Steel
[۱۰]-  Lee
[۱۱]-  Ten
[۱۲] – Harriot & Ferrari
[۱۳]- Klassen
[۱۴] – Vlkyrie
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***