دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

 

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
درآمد. ۳
اهمیت موضوع. ۵
اهداف تحقیق.. ۶
سوالات تحقیق.. ۶
فرضیه تحقیق.. ۶
پیشینه تحقیق.. ۶
چارچوب نظری پژوهش…. ۷
بخش اوّل
شناخت تعاریف و مبانی نظری
فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. ۱۰
مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. ۱۰
گفتاراول: تعریف آیین دادرسی کیفری.. ۱۰
گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. ۱۳
بند اول: موضوع اصلی.. ۱۳
بند دوم: موضوع فرعی.. ۱۳
گفتار سوم: اهداف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. ۱۴
بنداول: تأمین منافع جامعه. ۱۴
بند دوم: تأمین منافع فرد. ۱۴
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته ها ۱۴
بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا ۱۴
بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. ۱۵
بند سوم: ارتباط آیین دادسی کیفری با جرم شناسی.. ۱۶
بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. ۱۶
گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. ۱۸
بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. ۱۸
بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. ۱۹
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. ۱۹
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. ۱۹
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. ۲۰
بند دوم: رویه قضایی.. ۲۱
بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) ۲۲
مبحث دوم: نظام های یا سیستم های دادرسی کیفری.. ۲۳
گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. ۲۴
بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. ۲۵
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. ۲۶
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. ۲۶
بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. ۲۸
بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. ۲۸
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) ۲۸
گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام های دادرسی.. ۲۹
بنداول: عزل و نصب قاضی.. ۳۰
بند دوم: یک مرحله ای بودن دادرسی.. ۳۰
بند سوم: اصل وحدت قاضی.. ۳۱
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. ۳۲
فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. ۳۷
مبحث اول:واژه شناسی حقوق متهم. ۳۷
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. ۳۷
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. ۳۷
گفتار سوم: متهم ، منظنون و مجرم. ۳۸
مبحث دوم: حقوق متهم. ۳۹
گفتار اول: ریشه های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. ۴۰
گفتار دوم: منابع حقوق متهم. ۴۲
بند اول: منابع بین المللی.. ۴۲
بند دوم:  منابع داخلی.. ۴۵
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. ۴۷
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. ۴۷
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. ۴۸
بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. ۴۸
بند دوم: تقسیم بندی هوفلدی از حق.. ۴۹
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی.. ۴۹
بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. ۵۱
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. ۵۳
بند اول: فرض بی گناهی.. ۵۴
بند دوم: دادرسی عادلانه ۵۸
بند سوم: مصلحت گرایی.. ۵۹
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم زیستی مسالمت آمیز. ۶۰
بخش دوم
جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… ۶۲
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۶۲
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. ۶۲
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. ۶۳
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. ۶۴
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. ۶۵
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. ۷۰
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… ۷۲
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. ۷۳
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. ۷۴
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. ۷۴
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. ۷۶
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده ۸۰
گفتار چهارم: حق سکوت متهم. ۸۰
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱
گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. ۸۱
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… ۸۲
گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۳
گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. ۸۴
گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. ۸۵
گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. ۸۷
گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… ۸۷
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. ۸۷
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. ۸۸
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع آوری ادله. ۸۸
گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. ۸۸
فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… ۹۰
مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. ۹۰
گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. ۹۰
بند اول : اصل برائت… ۹۰
بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. ۹۰
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. ۹۱
بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. ۹۱
بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. ۹۳
مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. ۹۵
گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. ۹۶
گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. ۹۷
گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸
گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. ۱۰۰
گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. ۱۰۲
نتیجه گیری.. ۱۰۴
پیشنهادات… ۱۰۹
منابع.. ۱۱۱
 
چکیده:
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می آید، و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه ای به حقوق متهم شده و نوآوری هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.
کلیات
درآمد
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.[۱]
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[۲]
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه ای به حقوق متهم شده و نوآوری هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.
پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.
حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.
تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.
تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی اش مشخص می شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می شود می تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات های سنگین گرفته نمی شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.
موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه ها موثر می باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

 • آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
 • نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
 • آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع
همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.[۳]
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می گیرد، و پایه گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی غرضانه خواهد بود.
این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه ی تدوین قانون، «خلاها، نقص ها و ابهام های موجود در قوانین را برطرف نماید « این پژوهش می تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.
اهداف تحقیق
یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.
سوالات تحقیق
۱- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟
۲- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟
فرضیه تحقیق

 1. به نظر می رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.
 2. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می رسد قانون گذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.

پیشینه تحقیق

 • غفاری،هدی؛ عباسی کلیمانی،عاطفه (۱۳۸۵)، « مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فرا ملی».
 • عالی پور،حسن(۱۳۸۸)، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»
 • پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب(۱۳۸۵)در مقاله با عنوان«حقوق متهم در مرحله ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران»
 • جناب آقای گلدوست جویباری،وآقای افشین عبداللهی(۱۳۸۸) مشترکاً در مقاله تحت عنوان«اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران»
 • صالحی،جواد(۱۳۸۸)، «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه»
 • رضوی،محمد؛خزایی،سید علی(۱۳۸۶)«حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم»

هرکدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به حقوق متهم توجه دارند، در پژوهش نخست به حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی اشاره دارد در پژوهش دوم به ارتباط بین نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم اشاره دارد و بیان می دارد که باید بین حفظ نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم بخصوص در ارتباط با جرائم سازمان یافته (تروریستی) تعادل برقرار باشد، در پژوهش سوم فقط به حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در قانون سابق (آیین دادرسی کیفری۷۸) پرداخته است و همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهد، در پژوهش چهارم به یکی از حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی (اخذ آخرین دفاع از متهم) در حقوق کیفری ایران اشاره شده، در پژوهش پنجم هم به یکی دیگر از حقوق متهم در فرآیند دادرسی(حق سکوت) اشاره شده است؛ در پژوهش ششم هم به حقوق شهروندی متهم در فرآیند کشف جرم اشاره شده و همه ی مراحل دادرسی را در بر نمی گیرد.
لازم به ذکر است هر کدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به متهم و حقوق او در فرآیند دادرسی        اشاره ای گذرا دارند و حقوق متهم را به صورت کامل در همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهند.
اما پژوهش اینجانب به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کشف و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و محاکمه، تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری۹۲ که برخی از این حقوق برگرفته از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳ اشاره دارد و به نوآوری های ایجاد شده توسط قانون گذار در ارتباط با حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی پرداخته است.
امیدوارم که پژوهش اینجانب در این راستا مفید و مثمر ثمر واقع شود.
چارچوب نظری پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می آید، و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه ای استفاده شده، ابزار های جمع آوری اطلاعات نیز کتب، مجلات، سایت های اینترنتی و مقالات بوده. همانطور که تا بدینجا به کرّات اشاره شده هدف این پژوهش بررسی جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد با این رویکرد پژوهش حاضر در دو بخش اصلی که هر بخش شامل دو فصل است تدوین و گردآوری شده است . در بخش اول به بررسی تعاریف، مفاهیم و فلسفه موضوع پرداخته ایم که در فصل اول این بخش، به شناخت آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن و همچنین انواع سیستم های دادرسی کیفری پرداخته است است. در فصل دوم این بخش نیز به تفصیل به تعاریف متهم، وجوه افتراق آن با مجرم، مظنون ، حقوق متهم و سیر تاریخی آن پرداخته شده است. سعی شده در این بخش از منابع مورد وثوق و قابل تایید توسط اساتید استفاده شود.
در بخش دوم به بررسی موضوع تحقیق پرداخته شده که در فصل اول به حقوق متهم در مرحله کشف جرم و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شده است و در فصل دوم حقوق متهم درمراحل دادرسی، محاکمه و تجدید نظرخواهی پرداخته شده است. لازم به ذکر است در بخش دوم سعی شده تمام تفاسیر با رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد.
در زمینه منابع مورد استفاده در بخش دوم باید اذعان داشت با توجه به موضوع پژوهش که قانون جدید آیین دادرسی می باشد سعی شده از جدیدترین آثار و کتب و مقالاتی که در سال ۱۳۹۲ بعد از تصویب قانون و نیز در سال ۱۳۹۳ به نگارش درآمده است استفاده شود.
[۱] – آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۳:ص۳۰
[۲] – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵:ص ۳۲
[۳]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، ۱۳۸۷ص۱۲
تعداد صفحه : ۱۲۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***