دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی

 مدیریت آموزشی

تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

استاد راهنما

دکترجعفر ترک زاده

بهمن ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-  بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-  ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶-  تعاریف مفهومی متغیر ها…………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۶-۱-رفتار سازمانی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۲-مبانی رفتار سازمانی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۳-عوامل فردی………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

 ۱-۶-۴ -عوامل گروهی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۶- ۵-عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۷- تعاریف عملیاتی متغیر ها……………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۱ – مبانی رفتار سازمانی………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۷-۲- عوامل فردی………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۳- عوامل گروهی……………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۴- عوامل سازمانی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۷-۵- معیارهای مقایسه………………………………………………………………………………………………. ۱۵

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲- ۱ – مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲- سطوح، مدلها و چارچوبهای رفتار سازمانی……………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳- بعد فردی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-۱- ویژگیهای بیوگرافیک………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۱-۱- سن………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۱-۲- جنسیت…………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۱-۳- وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۲- شخصیت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۳-۲-۱- تعاریف مختلف در باب شخصیت…………………………………………………………… ۲۵

۲-۳ -۲-۲-سطوح مختلف شخصیت………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۲-۳-  نظریه های مختلف در باب شخصیت…………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۲-۳-۱-رویکردهای نظریه ای……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۲-۳-۲-رویکرد اندیشه نگارانه……………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۲-۳-۳-  رویکرد تحلیل روانشناختی و رویکرد شناختی…………………………. ۲۹

۲-۳-۲-۳-۴-نظریات نوع شناختی…………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۲-۳-۵- رویکرد خصایص……………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۲-۳-۶-رویکرد انسان شناسانه……………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۲-۳-۷-رویکرد التقاطی یا تلفیقی …………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۲-۳-۸-رویکردهای مربوط به رشد…………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۲-۳-۹- رویکرد خصایص اجتماعی، ادراک شخصی و ثبات عاطفی ……… ۳۲

۲-۳-۲-۴- نقش شخصیت در رفتار…………………………………………………………………………. ۳۳

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

۲-۳-۳- هوش………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۳-۱- تعاریف مختلف در باب هوش…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۳-۳-۲- انواع هوش……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۳-۳- نقش هوش در رفتار………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۴- توانایی ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۴-۱- تعاریف موجود در باب توانایی……………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۴-۲- انواع توانایی…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۴-۳- نقش توانایی در رفتار……………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۵- نظام اعتقادی………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۵-۱- انواع ارزش ها………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳-۵-۲- منابع ارزش……………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۵-۳- نقش نظام اعتقادی و ارزشها در رفتار…………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۶- نگرش ها………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۶-۱- تعاریف موجود پیرامون نگرش……………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۶-۲- کارکرد های نگرش………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۶-۳- تفاوت ارزشها و نگرشها…………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۶-۴- اجزای تشکیل دهنده نگرش………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۶-۵- نگرشهای مربوط به رفتار سازمانی…………………………………………………………. ۴۶

۲-۳-۶-۵-۱- رضایت شغلی………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۶-۵-۲- تعهد سازمانی………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۶-۵-۳-  ناهماهنگی شناختی……………………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۶-۶- نقش نگرش در رفتار…………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۷- ادراک…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۳-۷-۱- تعاریف مربوط به ادراک…………………………………………………………………………. ۵۰

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

۲-۳-۷-۲- کاربرد ادراک در رفتار سازمانی……………………………………………………………… ۵۰

۲-۳-۷-۳- نظریه های موجود در باب ادراک………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳-۷-۳-۱- نظریه اسناد…………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۳-۷-۳-۲-کانون کنترل…………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۷-۴- عوامل تأثیرگذار بر ادراک افراد……………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۷-۵- نقش ادراک در رفتار………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳-۸- یادگیری……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۳-۸-۱- تعاریف موجود در باب یادگیری…………………………………………………………….. ۵۳

۲-۳-۸-۲- نظریه های موجود در باب یادگیری………………………………………………………. ۵۴

۲-۳-۸-۲-۱- نظریه های رفتاری……………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۸-۲-۲- نظریات شناختی…………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۳-۸-۳- انواع یادگیری………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۳-۸-۴- نقش یادگیری در رفتار…………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۳-۹- انگیزش………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۳-۹-۱- تعاریف موجود در باب انگیزش……………………………………………………………… ۵۷

۲-۳-۹-۲- ابعاد انگیزش……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۳-۹-۳- عناصر متشکله انگیزش………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۳-۹-۴- نظریه های موجود در باب انگیزش……………………………………………………….. ۵۸

۲-۳-۹-۴-۱- نظریه های محتوایی…………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۳-۹-۴-۲- نظریه های فرایندی……………………………………………………………………… ۵۹

۲-۳-۹-۵- نقش انگیزش در رفتار……………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۴- بعد گروهی…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۴-۱- ویژگی های گروه……………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴-۱-۱- نقش…………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

۲-۴-۱-۲- هنجارها……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۴-۱-۳- موقعیت……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۴-۱-۴- اندازه………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۴-۱-۵- انسجام……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۴-۱-۶- ترکیب گروه…………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۴-۱-۷- مقام فردی……………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۴-۲- دلایل پیوستن افراد به گروه ها…………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۴-۳- رهبری………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۴-۳-۱- تعاریف موجود در باب رهبری……………………………………………………………….. ۶۸

۲-۴-۳-۲- ابعاد متمایز کننده رهبری و مدیریت در سازمان…………………………………. ۶۹

۲-۴-۳-۳- دیدگاه های مختلف در باب رهبری………………………………………………………… ۷۰

۲-۴-۳-۳-۱- رویکرد خصایص……………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۴-۳-۳-۲-رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………….. ۷۱

۲- ۴-۳-۳-۳-رویکرد کارکردی (گروهی)…………………………………………………………… ۷۳

۲-۴-۳-۴- سبک های رهبری………………………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۴-۳-۵- نقش رهبری در رفتار……………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۴-۴- ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۴-۴-۱- تعاریف موجود در باب ارتباطات……………………………………………………………. ۷۹

۲-۴-۴-۲- کارکردهای ارتباطات در سازمان……………………………………………………………. ۷۹

۲-۴-۴-۳- کانالها و جهت های ارتباطی در سازمان………………………………………………… ۸۰

۲-۴-۲-۴- انواع ارتباطات ………………………………………………………………………………………… ۸۰

۲- ۴-۵- نظریه اسلام در مورد ارتباطات………………………………………………………………………. ۸۲

۲-۴-۶- موانع ارتباطی در سازمان………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۴-۷- نقش ارتباطات در رفتار…………………………………………………………………………………….. ۸۳

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

۲-۴-۷- قدرت…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۴-۷-۱- تعاریف قدرت………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲-۴-۷-۲- منابع و سطوح قدرت در سازمان…………………………………………………………… ۸۵

۲-۴-۷-۳- زوایای مهم قدرت…………………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۴-۷-۴- انواع دیدگاه ها و رویکردها در باب قدرت سازمانی……………………………….. ۸۸

۲-۴-۷-۴-۱- رویکردهای احتمالی قدرت………………………………………………………….. ۸۸

۲-۴-۷-۴-۲- قدرت ناشی از ساختار…………………………………………………………………. ۸۸

۲-۴-۷-۴-۳- رویکردهای کثرت گرایی به قدرت …………………………………………….. ۸۹

۲-۴-۷-۴-۴- ﺑﺮرﺳﻲﻗﺪرتدردﻳﺪﮔﺎهﺳﺎﺧﺘﺎری……………………………………………………… ۸۹

۲-۴-۷-۴-۵- ﺑﺮرﺳﻲﻗﺪرتدردﻳﺪﮔﺎهﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازانﻛﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞ……………………………. ۹۰

۲-۴-۷-۴-۶- دیدگاه اسلام در مورد قدرت……………………………………………………….. ۹۱

۲-۴-۷-۵- نقش قدرت در رفتار………………………………………………………………………………. ۹۱

۲-۴-۸- سیاست………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۴-۸-۱- تعاریف سیاست………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۴-۸-۲- دلایل بروز رفتار سیاسی در سازمان……………………………………………………… ۹۳

۲-۴-۸-۳-  عوامل بروز رفتار سیاسی……………………………………………………………………… ۹۳

۲-۴-۸-۴- سطوحعمل سیاسی در سازمان……………………………………………………………… ۹۵

۲-۴-۸-۵- دیدگاه های مربوط به سیاست درسازمان………………………………………………. ۹۵

۲-۴-۸-۶- سیاست به عنوان وسیله ای برای حفاظت شخصی……………………………… ۹۶

۲-۴-۸-۷- انواع راهبردهای سیاسی…………………………………………………………………………. ۹۶

۲-۴-۸-۸-شکل گیری رفتار سیاسی و تأثیر آن در سازمان………………………………….. ۹۷

۲-۴-۸-۹- انواع رفتارهای سیاسی در سازمان………………………………………………………… ۹۸

۲-۸-۸-۹-۱- انواع تاکتیکهای سیاسی………………………………………………………………. ۹۸

۲-۶-۸-۹-۲- انواع  بازیهای سیاسی…………………………………………………………………. ۱۰۰

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

۲-۴-۸-۹-۳-  انواع بازیهای قدرت……………………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۴-۸-۱۰- نقش سیاست در رفتار………………………………………………………………….. ۱۰۳

۲-۴-۹- تعارض………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۲-۴-۹-۱- تعاریف موجود پیرامون تعارض…………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۴-۹-۲- کارکردهای تعارض در سازمان………………………………………………………………. ۱۰۶

۲-۴-۹-۳- انواع و سطوح تعارض سازمانی…………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۴-۹-۴- طرق بررسی تعارض در سازمان……………………………………………………………. ۱۰۹

۲-۴-۹-۵- منابع تعارض در سازمان……………………………………………………………………….. ۱۱۰

۲-۴-۹-۷- عوامل بروز تعارض در سازمان………………………………………………………………. ۱۱۰

۲-۴-۹-۹- دیدگاه های موجود در رابطه با تعارض…………………………………………………. ۱۱۱

۲-۴-۹-۹-۱- دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۴-۹-۹-۲- دیدگاه نهضت روابط انسانی……………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۴-۹-۹-۳- دیدگاه تعاملگرایان………………………………………………………………………. ۱۱۱

۲-۴-۹- ۱۰- نقش تعارض در رفتار………………………………………………………………………… ۱۱۲

۲-۴-۱۰ – سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۲-۴-۱۰-۱- تعاریف موجود…………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۲-۴-۱۰-۲- مزایای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….. ۱۱۵

۲-۴-۱۰-۳- تأثیرات سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………… ۱۱۵

۲-۴-۱۰-۴- ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………… ۱۱۵

۲-۴-۱۰-۵- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی…………………………………………………………. ۱۱۶

۲-۴-۱۰-۶- عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………….. ۱۱۶

۲-۴-۱۰-۷- منابع، مکانیسمها و پیامدهای سرمایه اجتماعی……………………………….. ۱۱۹

۲-۴-۱۰-۸- نقش سرمایه اجتماعی در رفتار…………………………………………………………. ۱۲۰

۲-۵- بعد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

 

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

فصل سوم: روش پژوهش

۳- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۷

۳- ۱- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۷

۳-۲- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۷

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………… ۲۲۸

۳-۴- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹

۳-۵- روایی  و پایایی مقیاس ……………………………………………………………………………………………… ۲۳۰

۳-۵-۱-روایی و پایایی ابعاد رفتار سازمانی ………………………………………………………………….. ۲۳۰

۳-۵-۲ – روایی و پایایی عوامل رفتار سازمانی……………………………………………………………… ۲۳۰

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….. ۲۳۲

۳ – ۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. ۲۳۲

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴

۴-۲-۱- سؤال اول: تأثیر مبانی فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان

دانشگاه شیراز به چه میزان است؟………………………………………………………………………………… ۲۳۴

۴-۲-۲-  سؤال دوم: تأثیر مبانی گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان

 دانشگاه شیراز به چه میزان است؟……………………………………………………………………………….. ۲۳۵

۴-۲-۳- سؤال سوم: تأثیر مبانی سازمانی رفتار سازمانی دررفتار کارمندان

 دانشگاه شیراز به چه میزان است؟……………………………………………………………………………….. ۲۳۶

۴-۲-۴- سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد

فردی رفتار  در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟…………………………………………. ۲۳۷

۴-۲-۵- سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد گروهی

 در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟…………………………………………………………….. ۲۳۹

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

۴-۲-۶- سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل

 بعد سازمانی در رفتارکارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟………………………………………… ۲۴۰

۴-۲-۷- سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر مجموعه عوامل فردی،

گروهی و سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ ……………………………… ۲۴۲

۴-۳- خلاصه نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۲۴۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۷

۵-۲- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۸

۵-۳- نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۲

۵-۴- محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۴

۵-۴-۱-  محدودیت های اجرایی……………………………………………………………………………………. ۲۶۴

۵-۴-۲- محدودیت های پژوهشی…………………………………………………………………………………… ۲۶۴

۵-۵-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۴

۵-۵-۱-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………… ۲۶۴

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………. ۲۶۶

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۸

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۷

پیوست

پیوست۱ مقیاس ارزیابی عوامل رفتار سازمانی ………………………………………………………………….. ۳۱۰

فصل اول

 

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

ازدهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون،بخشی ازادبیات نظریه سازمانی توجه عمیقی به تعریف،تبیین وتحلیل اثربخشی سازمانی داشته است واثربخشی سازمانی برای همه سازمان ها و مؤسسات یک مسأله ضروری واساسی شمرده می شود (روجاس[۱]، ۲۰۰۰). ازطرفی عملکرد و اثربخشی سازمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند به گونه ای که تحقیقات درطی ۳۵ سال گذشته نشان داده است که نه تنها دومفهوم عملکرد واثربخشی از یکدیگرمستقل نبوده اند بلکه درهم تنیده نیز می باشند (شنهاو[۲]،شرام[۳]وآلون[۴]، ۱۹۹۴،زکی،ادیبی سده و یزدخواستی، ۱۳۸۵) و شاخص اثربخشی نیز برای ارزیابی عملکردسازمانی به کاربرده می شود (زکی،ادیبی سده و یزدخواستی، ۱۳۸۵). از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی براساس تعریف دفت[۵] (۱۳۸۰) عبارت است ازدرجه یامیزانی که سازمان ها به اهداف مورد نظر خود می رسند و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳـﺎ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ(ﻫﻮ، ٢٠٠٨).

نکته مهم این است که دنیای مادنیای سازمان ها می باشد وگرداننده اصلی این گردونه انسان ها هستند. آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدف ها را میسر می سازند. بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است. ازاینروی، بررسی رفتارانسان هادرسازمان یا مبحث رفتارسازمانی همواره درعرصه مدیریت وسازمان ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اندیشمندان این رشته را به نگارش آثار بی شماری ترغیب ساخته است، چرا که نیروی انسانی سازمان مهمترین عنصر و بزرگترین ثروت آن محسوب می شود. در واقع نیروی انسانی، نیروی محرک سازمان ها درجهت رسیدن به اهدافشان قلمداد می شوند. امروزه مانند گذشته نیست که مزیت رقابتی یک سازمان تنها در تکنولوژی و ابزارآلات پیشرفته خلاصه شود، بلکه بزرگترین مزیت یک سازمان در به کارگیری نیروی خلاق و ماهر است. سازمانهای امروزی در واقع نیازمند افرادی هستند که بتوانند بااستفاده از دانش و مهارت و تعهد خود موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و به کارگیری آنها نیازمند زبده بودن مدیریت و توانایی او درتشخیص،کنترل و بعضا ًاصلاح رفتارآنها می باشد.

از طرف دیگر موفقیت و اثربخشی سازمانی به طور قابل توجهی به دانش آن، عوامل سازمانی و استفاده از منابع سازمانی بالقوه و بخصوص مدیریت بستگی دارد. به علاوه دانستن الگوهای رفتاری در سازمان و روابط آنها با ابعاد مختلف سازمانی می تواند نقش مهمی در مدیریت مسائل سازمان داشته باشد. رفتار در سازمان تنها حاصل عملکرد انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف سازمانی نیست بلکه نتیجه ارتباطات پویای بین این عناصر می باشد (اشراقی، هراتی، ابراهیمی، نصیری، ۲۰۱۱).

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﻓﺘﺎراﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻛﺎری از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ ۱۹۶۰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز آنﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ (حاج کریمی، طبرسا و رحیمی، ۱۳۸۶) ولی به طور کلی رفتار سازمانی با توجه خاصی که به تأثیر عناصر و عوامل مختلف فردی  تا سازمانی بر رفتار درون سازمان دارد در بهسازی  عملکرد افراد و متعاقباً اثربخشی فردی و سازمانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد
(رابینز و جاج، ۲۰۰۸).

۱-۲-  بیان مسأله

این مسأله که دانشگاه ها از ملزومات مهم جامعه می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا دانشگاه به عنوان بزرگترین محل تولید دانش و پژوهش نقش کلیدی در محیطخویش بازی می کند (کستلز[۶]، ۲۰۰۱؛ برنان و همکاران، ۲۰۰۴) و بدین طریق مقدمات و شرایط پیشرفت در جامعه را فراهم می آورد(ناوارولوپز[۷] و گنزالز[۸]، ۲۰۱۱). به علاوه دانشگاه همواره به عنوان موضوع اغلب مباحث حیاتی و مهم در علوم اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است به گونه ای که افرادی مانند پارسونز و هندرسون[۹] (۱۹۷۳)، بوردیو[۱۰] (۱۹۸۸ و ۱۹۹۶) ، دلانتی[۱۱] (۲۰۰۱) و بسیاری از محققان دیگر تحقیقات خود را در مورد نقش دانشگاه ها، در متن جامعه متمرکز داشته اند. شاید بتوان ویژگی منحصر به فرد دانشگاه ها در جامعه امروز را ارتباط قوی بین آنها تلقی نمود. دانشگاه ها توسط جوامع پی ریزی شده و دستورهای کاری خود را توسط آنها دریافت می دارند و در مقابل آنها پاسخگو می باشند (دادراستد[۱۲]، ۱۹۹۹).

دانشگاه نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر(اولسن[۱۳]، ۲۰۰۵) باید دارای اثربخشی باشد تا از طریق آن بتواند به جامعه خویش خدمت کرده و انتظارات آن را برآورده سازد. رسیدن به این اثربخشی نیز مستلزم عملکرد مناسب اعضای آن است که همچون روحی در کالبد دانشگاه در جریان هستند و به آن موجودیت می بخشند.از طرفی در دوران کنونی به خاطر ویژگی هایی که دانشگاه­ها دارند و وظیفه آنها در تولید دانش و نیز نیاز جامعه امروز به وجود دانش نقش آن ها پر رنگتر از قبل به چشم می خورد (فرنک[۱۴] و مییر، ۲۰۰۷). ولی پر واضح است که رسیدن به عملکرد مؤثر در درون این نهاد اجتماعی(دانشگاه) مستلزم بررسی رفتار اعضای درون آن است.

آنچه امروزه در این حیطه یاری رسان است دانش رفتار سازمانی است. اکثر محققان و صاحبنظران رفتار سازمانی را مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی رفتار فرد و سازمان و بالاخره مطالعه خود سازمان می دانند (مورهد وگریفین[۱۵]، ۱۹۹۵، ۲۰۱۰؛ رابینز و جاج[۱۶]، ۲۰۰۸؛ رابینز[۱۷]، ۱۳۷۸؛ آزبورن و همکاران[۱۸]، ۲۰۰۲؛ میشل[۱۹] ۱۹۷۹؛ اشنایدر[۲۰]، ۱۹۸۵؛ دانکن[۲۱]، ۱۹۷۸؛ ارگان و بتمن[۲۲]، ۱۹۸۶؛ وگنر و هلنبک[۲۳]، ۱۹۸۵، ۲۰۱۰؛ هیت و سیتکین[۲۴]، ۲۰۰۱؛ مولینز[۲۵]، ۲۰۱۰ نلسون و کوئیک[۲۶]، ۲۰۱۲؛ اولگوئین و همکاران[۲۷]، ۲۰۰۹).  دانش رفتار سازمانی آنچه بر رفتار افراد تأثیر گذار می باشد را در سه حوزه فردی، گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار می دهد.

رفتار در بعد فردی شامل رفتارهایی می شود که در نتیجه شراکت فرد در دانشگاه پدیدار می شود. این رفتار در مرحله اول شامل بهره وری است که به منزله یک شاخص برای کار مؤثر فرد در سازمان محسوب می شود و بر اساس خدماتی که ارائه می شود سنجیده می شود ولی در مرحله دوم شامل سنجش عملکرد است که وسعت آن نسبت به بهره وری بیشتر بوده و تمامی رفتارهای مربوط به کار را در بر می گیرد.در سطح گروهی نیز برخی از متغیرها مثل بهره وری و عملکرد مطرح می باشند. ولی برخی از ویژگیهای منحصر به فرد آن درتعیین اثربخشی رفتار گروه مؤثرنداز جمله هنجارهایی که رفتار افراد عضو گروه را هدایت کرده و سبب بوجود آمدن انسجام در بین اعضای گروه می گردند.

در سطح سازمانی نیز مواردی از قبیل عملکردهای سازمانی، اثربخشی، رابطه سازمان با محیط و رابطه کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار می گیرند که بر اساس آنها رفتار سازمان در جهت بازگشت سرمایه، نرخ رشد یا مواردی ازجمله توانایی سازمان برای بقا و میزان توانایی آنها در راضی نگهداشتن سرمایه گذاران و قانونگذاران در خارج سازمان و کارمندان و واحدها در داخل آن مورد بررسی قرار می گیرند ( دلتا[۲۸]، ۲۰۰۶؛ رابینز، ۲۰۰۳؛ دوبرین[۲۹]، ۲۰۰۷؛ مک شین و وان گلینو[۳۰]، ۲۰۱۰).

به طور مشخص عوامل رفتار فردی، گروهی و سازمانی که در تحقق موارد ذکر شده در بالا تأثیر برجسته ای دارند به شرح زیر می باشند:

  • بعد فردی شامل؛ ویژگیهای بیوگرافیک، شخصیت، هوش، توانایی ها، ارزش ها، نگرش ها وادراک، یادگیری وانگیزش آنان.
  • بعد گروهی شامل؛ ویژگیهای گروه، رهبری، ارتباطات، قدرت، سیاست و تعارض، وسرمایه اجتماعی.
  • بعد سازمانی شامل؛ توجه به استراتژی، ساختار، تکنولوژی وطراحی کار، فرهنگ و جو سازمانی و محیط (رابینز و جاج، ۲۰۰۸؛ وگنر و هلنبک، ۲۰۱۰؛ ایوانکو، ۲۰۱۲؛ دوبرین، ۲۰۰۷؛ شرمرهورن و همکاران، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳؛ مولینز، ۲۰۰۲؛ مورهد و گریفین، ۲۰۱۰)

بدیهی است که تأثیر این عوامل بسته به سطح تحلیل و موقعیت ما متفاوت است بر این اساس نیز مدلها وچارچوبهای مختلفی از تحلیل رفتار سازمانی ارائه گردیده است (بیر[۳۱]، ۱۹۸۰؛ ایوانکو[۳۲]، ۲۰۱۲) که تمامی آنها بیانگر اهمیت مبانی رفتار سازمانی در جهت اثر بخشی آن (سازمان)و ارتقاء عملکرد افراد و بطور کلی سازمان بوده اند. این مسأله بررسی سهم هر یک از این مبانی در گروه های مختلف در کل دانشگاه را می طلبد به گونه ای که با بررسی مبانی رفتار سازمانی در افراد، گروه ها و تمامی سازمان و تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل و نیز تعیین اولویت آنها ظرفیتی برای تولید دانش در این زمینه فراهم آورده خواهد شد تا مسؤلان در مراجعه به نتایج بدست آمده به مبنایی جهت تحلیل رفتار افراد در دانشگاه دست یابند و رفتارها و اعمال خود را در جهت آن تنظیم نموده و به نحوی از انحا موجبات عملکرد مؤثر افراد در سازمان و نهایتاً اثر بخشی و توسعه فردی و سازمانی (رابینز و جاج، ۲۰۰۸؛ دوبرین، ۲۰۰۷) را فراهم آورند. بر این اساس در این پژوهش سعی بر این بود تا برای اولین بار با مطالعه و بررسی سهم مبانی رفتار سازمانی ومقایسه آنها در سطوح فردی، گروهی و سازمانی در بین کارمندان دانشگاه و تحلیل نتایج آنها به این مهم دست یافته شود.

تعداد صفحه :۳۴۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***