دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 

دانشکده حقوق

موضوع:

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد دمرچیلی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین سادات حسینی


زمستان ۹۲-۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست نشانه های اختصارات
الف) فارسی
ق.م. : قانون مدنی
ق.ت. : قانون تجارت
ل.ا.ق.ت. : لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ج: جلد
چ: چاپ
ش: شماره
ص: صفحه
ب) لاتین
Vol: جلد
ed:چاپ
Ibid: منبع اخیرالذکر
op.cit: همان منبع
P: صفحه
No: شماره
 
 
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن
الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن ……………………………………………………………………………………………. س
ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ………………………………………………………………………………………… ع
ج- سئوالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ع
د- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ف
هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ……………………………………………………………………………………….. ف
مفاهیم و کلیات
مبحث اول مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………….. ۳
گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ……………………………………………………………………………………………. ۳
گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها ………………………………………………………………………………. ۵
گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………………………………………. ۸
مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ………………………………………….. ۹
گفتار اول – حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
گفتار دوم – حقوق تجارت …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
گفتارسوم – فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه………………………… ۱۴
الف – مفهوم ظاهر ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون …………………………………………………………………………………. ۱۶
۲- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ………………………………………………………………………………… ۱۶
بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه ……………………………………………………………. ۱۷
الف- نص و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
ب – اصل و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
بند سوم – اقسام ظهور ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
الف – ظهور الفاظ …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
ب – ظهور و اعمال ………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
ج – اصاله الظهور ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
د – حجت ظواهر ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
ه – نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
مبحث سوم پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ………………………………………………………. ۲۷
گفتار اول – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
گفتار دوم – حقوق رم …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر …………………………………………………………………. ۲۹
گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ……………………………………………………………………………………………… ۲۹
گفتار دوم – مبنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
بند اول – قانون ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
بند دوم – مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………. ۳۴
الف- نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
ب- نظریه خطر اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. ۳۵
ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………………………………. ۳۷
د- شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
ه- حسن نیت…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
مبحث   پنجم ارکان نظریه ………………………………………………………………………….. ۴۲
گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) ……………………………………. ۴۲
گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ………………………………………. ۴۳
گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد ……………………………………………………………. ۴۳
 
فصل دوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران
مبحث اول مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………. ۵۰
گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………………….. ۵۰
گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. ۵۲
بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ………………………………………………………………….. ۵۲
بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ………………………………………………………………………………. ۵۳
گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………….. ۵۴
بند اول – رکن ظاهری ………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
الف – وضع مالک واقعی ………………………………………………………………………………………………… ۵۴
ب – وضع مالک ظاهری ………………………………………………………………………………………………… ۵۵
بند دوم : رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) ……………………………………………………………………… ۵۶
ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… ۵۸
گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری ………………………………………………………………………………….. ۵۹
بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. ۵۹
بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. ۶۰
بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی …………………………………………………………….. ۶۱
الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… ۶۱
۱- رد ثمن………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲- ضمان عین………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳- ضمان منافع………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۴- مطالبه هزینه های اداره………………………………………………………………………………………………. ۶۲
ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… ۶۲
۱- رد ارزش واقعی مال ………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲- ضمان تلف مال ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳- ضمان منافع………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………….. ۶۴
بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. ۶۴
بند دوم – طلبکار ظاهری ………………………………………………………………………………………………. ۶۵
بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. ۶۷
بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… ۷۰
مبحث دوم وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… ۷۱
گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲
بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. ۷۲
گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… ۷۴
الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. ۷۵
۱- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… ۷۶
۲- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. ۸۱
بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… ۸۱
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. ۸۳
الف – ماده ۶۸۰ قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. ۸۴
ب – مقایسه ماده ۶۸۰ با وکالت ظاهری ………………………………………………………………………. ۸۷
ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. ۸۷
د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… ۹۱
ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
مبحث سوم تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. ۹۵
گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. ۹۶
گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. ۹۸
مبحث چهارم تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. ۱۰۲
مبحث پنجم تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. ۱۰۴
 
فصل سوم اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت
مبحث اول تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. ۱۱۳
گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. ۱۲۰
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..۱۲۳
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… ۱۲۶
گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           ۱۲۶
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….۱۲۶
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. ۱۲۸
الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. ۱۲۸
ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. ۱۳۱
۱- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. ۱۳۱
۲- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۳- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵
۴- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. ۱۳۷
۱- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات ۱۳۸
۲- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. ۱۳۸
گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. ۱۳۹
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. ۱۳۹
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… ۱۴۰
گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. ۱۴۲
بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… ۱۴۲
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… ۱۴۴
گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. ۱۴۹
گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….۱۵۴
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….۱۵۴
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………۱۵۶
گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……۱۵۹
گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..۱۶۵
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………۱۶۵
بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..۱۶۷
گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………۱۷۱
گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174
مبحث دوم نمایندگی ظاهری در شرکتهای تجاری ……………………………………………………….. ۱۸۱
گفتار اول – موضوع شرکت …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲
گفتار دوم – اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری ایران …………………………………………………………. ۱۸۳
بند اول – شرکت تضامنی………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳
بند دوم – شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… ۱۸۷
۱- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷
۲- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. ۱۸۹
گفتار سوم – شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲
گفتارچهارم – شرکت عملی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
گفتار پنجم – شرکت های زنجیره ای …………………………………………………………………………………………… ۱۹۷
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۰
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸
 
مقدمه
نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی کوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می کند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیکه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیکه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است که اشخاص به اشتباه پیش داوری می کنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و کمتر به واقعیت توجه دارند.
موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای کهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی کرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یکی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است که به افراد کمک می کند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست کشید و به واقعیت رسید.
علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.
برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.
الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن
ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.
ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده
روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.
ج: سئوالات اصلی
می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.
معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟
اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.
د : فرضیه
۱٫در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است.
۲٫در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.
 
ذ: اهداف
در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

  • رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
  • پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
  • بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
  • ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران 
هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن
گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.
در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.
در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.
در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه  Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.
در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.
تعداد صفحه : ۲۳۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***