دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان

دانشگـاه آزاد اسلامـی

واحـد تهـران مرکـزی

دانشکـده روانشناسی و علوم اجتماعی – گـروه روانشناسی

پایـان نامـه بـرای دریـافت درجـه کارشناسـی ارشد (M.A)

گرایـش: ” روانشناسی تربیتی”

عنـوان:

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان

استـاد راهنمـا:

دکتـر مهنـاز استکـی

استـاد مشـاور:

دکتـر افسانـه قنبـری پنـاه

تابستـان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱-  مقدمه. ۱
۱-۲- بیان مسئله. ۵
۱-۳- اهداف پژوهش…. ۹
۱-۴- ضرورت موضوع پژوهش…. ۱۰
۱-۵- فرضیه پژوهش…. ۱۳
۱-۶- تعریف متغیرهای پژوهش…. ۱۳
۱-۶-۱- متغیر مستقل : قصه درمانی.. ۱۳
۱-۶-۲- متغیر وابسته : اختلال لجبازی – نافرمانی کودک (ODD) 14
فصل دوم : مرور پیشینه
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- بخش اول اختلال لجبازی – نافرمانی.. ۱۵
۲-۲-۱- اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی.. ۱۵
۲-۲-۲- همه گیر شناسی.. ۲۱
۲-۲-۳- ملاحظات تشخیصی و ویژگیهای بالینی.. ۲۴
۲-۲-۴- تشخیص افتراقی.. ۲۸
۲-۲-۵- ویژگیها و اختلال های توأم. ۳۰
۲-۲-۶- بررسی های آسیب شناختی و آزمایشگاهی.. ۳۱
۲-۲-۷- سیروپیش آگهی.. ۳۱
۲-۲-۸- سبب شناسی.. ۳۲
۲-۲-۹- سازوکارهای شناختی رفتاری.. ۳۴
۲-۲-۱۰- درمان. ۳۹
۲-۳- بخش دوم : قصه ، جایگاه و کابردهای بالینی آن. ۴۲
۲-۳-۱- اهداف ادبیات کودکان. ۴۲
۲-۳-۲- روند رشد ادبیات کودکان در جهان. ۴۳
۲-۳-۳- قصه و اهمیت آن. ۴۴
۲-۳-۴- نقش قصه در رشد عاطفی ، اجتماعی و شناختی کودک… ۴۷
۲-۳-۵- معیارهای مورد توجه قصه گو برای انتخاب قصه. ۵۲
۲-۳-۶- نکات مورد توجه قصه گو در حین قصه گویی.. ۵۳
۲-۳-۷- ویژگی های قصه در فرآیند قصه درمانی.. ۵۴
۲-۳-۸- رویه های قصه درمانی.. ۵۵
۲-۳-۹- قصه گویی به عنوان یک راهبرد درمانی.. ۶۲
۲-۳-۱۰- قصه در خانواده درمانی.. ۶۵
۲-۳-۱۱- قصه پردازی در روان درمانی کودک… ۶۸
۲-۳-۱۲- قصه درمانی به شیوه گروهی.. ۶۹
۲-۳-۱۳- قصه در رویکردهای نظری روان درمانی.. ۷۲
۲-۳-۱۴- روان تحلیل گری.. ۷۳
۲-۳-۱۵- روان شناسی فردی (آدلری ) ۷۵
۲-۳-۱۶- شناخت درمانی.. ۷۶
۲-۳-۱۷- رفتار درمانی.. ۷۷
۲-۳-۱۸- پیشینه پژوهش…. ۷۹
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۸۸
۳-۲- جامعه آماری.. ۸۹
۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۹
۳-۴- ابزار اندازگیری.. ۹۰
۳-۵- پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4. 90
۳-۶- اجرا و نمره گذاری پرسشنامه CSI-4. 90
۳-۶-۱- نمره گذاری براساس نمره برش غربال شده ۹۱
۳-۶-۲- نمره گذاری بر اساس شدت نشانه های مرضی.. ۹۱
۳-۶-۳- چگونگی نمره گذاری پژوهشگر. ۹۱
۳-۷- پایایی و اعتبار پرسشنامه در ۴  CSI- 92
۳-۸- وسایل لازم برای قصه درمانی.. ۹۴
۳-۹- طرح درمانی و شرح مختصر جلسات… ۹۵
۳-۱۰- روش تحلیل داده ها ۱۰۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱- مقدمه. ۱۰۶
۴-۲- مفروضات تحلیل کوواریانس…. ۱۰۸
۴-۳- فرضیه ی پژوهش…. ۱۱۳
فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۵
۵-۲- محدودیت های پژوهش…. ۱۱۶
۵-۳- پیشنهادها ۱۱۷
۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۱۷
۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۸
منابع و مآخذ
منابع فارسی.. ۱۲۲
منابع انگلیسی.. ۱۲۶
پیوست­ها
پیوست ها ۱۳۰
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                        صفحه
جدول (۴-۱) نتیجه اجرای پرسشنامه CSI-4 مربوط   به متغییر لجبازی-نافرمانی گروه های آزمایش و کنترل  ۱۰۷
(جدول۴-۲ ) خلاصه نتایج مفروضه یکسانی شیب رگرسیون بین متغیر گروه ها و پیش آزمون  ۱۰۸
جدول (۴ -۳ ) شاخصه های آماری برای محاسبه آزمون کالموگروف اسمیرنف (مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها) ۱۱۰
جدول (۴ -۴ ) شاخصه های آماری برای محاسبه آزمون لوین (مفروضه برابری واریانس ها) ۱۱۱
جدول(۴- ۵) خلاصه نتایج مفروضات تحلیل کوواریانس…. ۱۱۲
جدول (۴- ۶) خلاصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس…. ۱۱۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                        صفحه
نمودار (۴-۱) میانگین پیش آزمون و پس آزمون لجبازی و نافرمانی در هر دو گروه ۱۰۸
نمودار(۴-۲) شیب رگرسیون. ۱۰۹
نمودار (۴-۳)  نتایج مربوط به برابری واریانس متغیر لجبازی – نافرمانی در پیش آزمون و پس آزمون  ۱۱۱
نمودار(۴-۴) مفروضه خطی بودن رابطه بین پیش آزمون و پس آزمون تحلیل کوواریانس…. ۱۱۲
(نمودار۴- ۵) میانگین تعدیل شده پس از حذف اثر پیش آزمون بر پس آزمون. ۱۱۳
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش


۱-۱-  مقدمه
امروزه اگرچه شاهد علاقه زیادی در زمینه مراقبت و درمان کودکان مبتلا به اختلال رفتاری هستیم ، اما این امر در حوزه بهداشت روانی پدیده ای نسبتا جدید است ، آغاز توجه به بهداشت روانی کودک را، به وضوح تنها تا مدتی قبل از اوائل قرن بیستم می توان ردیابی کرد . البته مدت زمانی هم طول کشید که در راهنماهای تشخیص اختلال روانی ، فصلی هم به اختلال های روان شناختی و الگوهای ناسازگارانه رفتار کودکان و نشانه شناسی آنان اختصاص یافت . امروز در سایه مطالعات علمی ، دانش ما درباره مشکلات دوره کودکی به طور روز افزون در حال افزایش است . شیوه های مطالعه علمی ، دنیایی از یافته ها و البته سوالهای بیشتر را پیش روی ما گشوده است . این یافته ها طبقه بندی های قبلی را اصلاح می کند ، بسط می دهد و دسته بندی های جدیدی را اضافه می نماید (موریس[۱] و کراتوچویل [۲] ،ترجمه نائینیان۱۳۸۹ )
براساس DSM-V[3] جدیدترین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی پانزدهمین طبقه  تشخیصی شامل :
اختلال لجبازی- نافرمانی ، اختلال انفجاری متناوب ، اختلال سلوک ،اختلال شخصیت ضد اجتماعی،آتش افروزی، دزدی بیمارگون وسایر اختلالهای در هم گسیخته خاص و غیر خاص ، کنترل تکانشی و سلوک می باشد. ( راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ؛۲۰۱۳ )
اغلب کودکان به ویژه در نوجوانی یک دوره منفی گرایی و نافرمانی و نافرمانی خفیف را پشت سر می گذارند و اغلب والدین از خصومت یا جر و بحث کردن های گاه و بی گاه فرزندانشان شاکی هستند . اما اگر چنین رفتارهایی بیشتر اوقات وجود داشته باشند ، چه پیش می آید ؟ کودکان و نوجوانان دارای اختلال لجبازی ـ نافرمانی ، الگوی رفتاری منفی ، خصمانه و نافرمان نشان می دهند که به مشکلات خانوادگی یا تحصیلی مهمی منجر می شود . این اختلال از تمرد و نافرمانی معمولی کودکی و نوجوانی خیلی شدیدتر است . کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال ، بارها از کوره در می روند ، جرو بحث می کنند ، از انجام دادن آنچه به آنها گفته شده خودداری می کنند و عملا دیگران را می رنجانند . آنها زود رنج ، ناراحت وستیزه جو ، مغرور و حق به جانب هستند . آنها به جای اینکه خودشان را علت مشکلاتشان بدانند ، دیگران را سرزنش می کنند یا اصرار دارند که آنها قربانی شرایط هستند . برخی از کودکان که به این صورت رفتار می کنند ، بیشتر با والدینشان مقابله می کنند  تا با غریبه ها ، اما اکثر آنها در هر زمینه ای مشکل دارند .رفتار آنها در عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی شان طوری اختلال ایجاد می کند که احترام معلم ها و دوستی همسالانشان را از دست می دهند . این شکستها باعث می شوند که آنها احساس بی کفایتی و افسردگی کنند (هالجین[۴]، و کراس [۵] ترجمه سید محمدی ، ۱۳۹۱ )
اولین نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی معمولاً در سالهای پیش از دبستان ، و به ندرت دیرتر از سنین نوجوانی ظاهر می شود . پسرها بیشتر از دخترهای هم سن ، به این اختلال دچار می شوند ، اما بعد از بلوغ این اختلال به طور برابر در دخترها و پسرها شایع است . در برخی موارد اختلال لجبازی –نافرمانی به اختلال سلوک تبدیل می شود . در واقع اغلب کودکان دارای اختلال سلوک سابقه لجبازی و نافرمانی دارند .
با این حال ، همه کودکان دارای اختلال لجبازی –نافرمانی به سمت رفتارهای اخلالگرانه جدی تر که با اختلال سلوک همراه هستند پیش نمی روند (لاهی [۶] و همکاران ، ۱۹۹۲ )
به موازات پژوهشهای گسترده ، که به شناخت و آگاهی بیشتر درباره انواع ، نشانه ها ، عوامل زمینه ساز و تمیز بین اختلال های رفتاری کودکان انجامیده ، حجم مطالعات در مورد درمان روان شناختی آنها نیز به سرعت در حال افزایش است .روش های منتج از سیستم های نظریه ای اولیه (روان تحلیل گری ، رفتارگرایی ، سیستم های خانواده و نظریه های مربوط به رشد ) مدام در حال نوپردازی و اصلاح و تعدیل هستند . در کنار آن ، هر روز چشم اندازهای جدیدتری در برابر روان درمانی کودک گشوده می شود . مرور ادبیات اخیر ، کاربرد و اثر بخشی رویکردهایی مثل روان تحلیل گری و درمان شناختی رفتاری کودک و همچنین دامنه وسیعی از درمان هایی مثل هنر و موسیقی را نشان می دهد . در بین درمانهای موجود ، اغلب تالیفات روی بازی درمانی و کاربرد قصه ها در درمان کودکان تمرکز دارند (اسکورزلی [۷]، گلد [۸] ۱۹۹۹)
استفاده از بازی درمانی به عنوان یک فن ، به نهضت روان تحلیل گری و به کارهای آنافروید [۹]و ملانی کلاین [۱۰] در درمان کودکان بر می گردد . (لندرث[۱۱]، ترجمه آرین ، ۱۳۹۰ )
کاربرد درمانی قصه نیز ، ریشه در تفکرات روان تحلیل گری دارد و با کارهای میلتون اریکسون[۱۲] آغاز شد (کارلسون [۱۳]۲۰۰۱) اریکسون درجلسات درمان ، قصه هایی را متناسب با موقعیت روانی مراجع برای او نقل می کرد و اعتقاد داشت که با بازگویی قصه ها ، نیروهای سازنده و مثبت ، ناخودآگاه مراجع را برای او قابل دسترس می سازد .
بتلهایم[۱۴] و گاردنر[۱۵] نیز بعد ها به کاربرد قصه ، به عنوان ابزار درمانی پرداختند . قصه ها اگرچه در روان درمانی بزرگسالان نیزمورد استفاده قرار می گیرند ، به دلیل هماهنگی ویژه ای که با جهان کودکی دارند ، به طور گسترده تری می توانند در روان درمانی کودکان به کار گرفته شوند . قصه ها فرصت همانند سازی با شخصیت ها ، برون سازی تعارضها و تخلیه هیجانها و کسب بینش را به کودک می دهد(اریکسون ، ترجمه قراچه داغی ، ۱۳۸۶)
مرور ادبیات پژوهشی نشان می دهد که درمانگران کودک ، قصه و قصه گویی را چه در زمینه بازی درمانی و چه به طور مستقل ، هم برای درمان (کودکان دچار سو استفاده جنسی ، دارای اختلال های یادگیری ، مبتلا به ناتوانی های هیجانی و . . . )و هم آموزش مهارت های خاص (مهارت حل مسئله، مهارتهای خود تنظیمی ، شناخت احساسات ، کنترل پرخاشگری و . . . ) به کار گرفته اند .
 
۱-۲- بیان مسئله
اگرچه رفتار مقابله ای و سرپیچی ، مخصوصا” در میان کودکان پیش دبستانی ممکن است رفتار هنجاری محسوب شود ، گروهی از کودکان رفتارمقابله ای را چنان فراوان و با شدت نشان می دهند که تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی اجتناب ناپذیر است . همان طور که در چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM-V تعریف شده است ، اختلال لجبازی ، نافرمانی و الگوی عود کننده ای از رفتار منفی کارانه ، نافرمانی ، سرکشی و خصم آلود در برابر اشخاص صاحب قدرت می باشد .
برای اینکه کودک ملاکهای تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی را دریافت کند ، باید دست کم چهار رفتار از رفتارهای زیر را حداقل در طول یک دوره ۶ ماهه نشان دهد ۱-لجبازی ، ۲-جروبحث با بزرگسالان ، ۳-امتناع از اطاعت کردن از درخواستها یا اوامر بزرگسالان ۴-آزار عمدی مردم         ۵-سرزنش کردن دیگران ۶-زودرنجی در برابر دیگران ۷-خشمگین شدن و رنجیدن یا غرض ورزی ۸-انتقام جویی. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ،۲۰۱۳)
علاوه بر این ، اختلال لجبازی – نافرمانی تنها زمانی تشخیص داده می شود که این رفتارها با فراوانی بیشتر از آنچه معمولا در میان کودکان دارای سن وسطح رشدی یکسان دیده می شود ، رخ دهند و به کارکرد اجتماعی ، تحصیلی یا شغلی آسیب رسانند . با این حال ، اگر ملاکهای اختلال سلوک نیز وجود داشته باشند یا رفتارهای مقابله ای تنها در طول دوره اختلال خلقی یا روان پریشی ظاهر شوند، اختلال لجبازی – نافرمانی تشخیص داده نمی شود . (انجمن روان پزشکی آمریکا ۱۹۹۴)
شیوع کنونی اختلال لجبازی –نافرمانی ، در دامنه شیوع ۱% تا ۱۱%  جمعیت قرار دارد. با متوسط براورد شیوع حدود ۳/۳ % میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ممکن است متفاوت باشد بسته به سن و جنس کودک.به نظر میرسد شیوع این اختلال ،قبل از نوجوانی در مردان  تا حدودی بیشتر از زنان است( ۱: ۴/۱ ). (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ،۲۰۱۳)
به علاوه ، اختلال لجبازی ـ نافرمانی نوعا” در اوایل کودکی شکل می گیرد و رفتارهایی که مشخصه این اختلال هستند (مانند نافرمانی ، خصومت ، جرو بحث ) معمولا تا ۶سالگی ظاهر می شوند (فریک و همکاران ، ۱۹۹۳) از آنجا که رفتارهای نافرمانی و خصمانه که مشخصه اختلال لجبازی – نافرمانی هستند می توانند تشدید گردند و به رفتارهای ضد اجتماعی شدید تر تبدیل شوند ، شناسایی و درمان زودهنگام این اختلال می تواند در پیشگیری از پیدایش اختلال سلوک موثر باشد (تولان[۱۶]ولوبر[۱۷] ، ۱۹۹۲ )
این در حالی است که استفاده از قصه در چارچوب قصه گویی و قصه درمانی در سالهای اخیر به عنوان یکی از روش های بازی درمانی در متون پژوهشی مطرح شده است (آراد[۱۸]۲۰۰۴)
از جمله آنکه شاپیرو[۱۹]و راس[۲۰] (۲۰۰۲) به اثر بخشی و شفابخش رویکردهای قصه ای در روابط درمانگر و بیمار اشاره کرده اند . محدودیت های شناختی کودکان به ویژه سنین پایین از یک سو و پایین بودن انگیزه انها برای مشارکت در فرایندهای درمانی از سوی دیگر ، استفاده از روش های درمانی مستقیم مانند درمان های شناختی – رفتاری را با مشکلاتی رو به رو کرده است . از این نظر به کارگیری رویکردهای قصه با توجه به این که هم نوعی بازی درمانی تلقی می شود (آراد، ۲۰۰۴) و هم نوعی روش آموزشی برای تغییر دادن شیوه های تفکر و رفتار کردن محسوب می شود (تریزنبرگ [۲۱]ومگ گراث[۲۲]، ۲۰۰۱) می تواند محدودیت های فوق را در روان درمانی کودکان کاهش داده و بر اثر بخشی فرایند درمان بیفزاید .
رویکردهای درمانی مبتنی بر قصه ، موجب تحریک ذهن و فعالیت خود اکتشافی کودکان می شود و توان بسیاری برای برانگیختن بینش و تغییر رفتار دارند . این نوع درمان می تواند الگویی برای غلبه بر مقاومت کودک ، یادگیری مفاهیم جدید و الگویی برای رفتار مناسب ارائه کند (زایپس [۲۳] ۱۹۹۵ ، دیوینی [۲۴] ۱۹۹۵ ) .
گسترش فرایند استفاده از قصه درمانی به ویژه قصه درمانی کودکان دارای اختلالات روانی از یک سو و مطرح شدن اختلال لجبازی – نافرمانی به عنوان یکی از اختلالات روانی برجسته ترکودکان و نوجوانان ، مسئله پژوهش حاضر را بر این دو متغیر یعنی قصه درمانی و اختلال لجبازی – نافرمانی متمرکز کرده است .
برهمین اساس ، پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر قصه گویی را به عنوان یک فن درمانی برروی کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی مورد بررسی قرار دهد .
قصه ها به راحتی در درون کودک راه می یابند و او را همراه خود به مراحل مختلف ماجرا برده و گزینه های رفتاری و نتایج حاصل را به وی نشان می دهند ، بنابراین به طور خاص و گسترده می توانند در روان درمانی کودکان به کار گرفته شوند (تامپسون [۲۵]ورودلف[۲۶] ترجمه طهوریان ، ۱۳۸۸ ).
فرض بر این است که : قصه پردازی خود کودک به او فرصتی می دهد که به جستجوی مسائل خود و برخورد با آنها در فضایی خیالی و امن و بدون محدودیت بپردازد (داویس [۲۷]۱۹۸۹ به نقل از کارلسون ، ۲۰۰۱ )
کودک ،” قواعد خود ساخته ای” را براساس پیام استعاره ای قصه شکل می دهند که به جریانهای واقعی زندگی او تعمیم می یابند و رفتار کودک را هدایت خواهند کرد(هفنر [۲۸]۲۰۰) در این قالب درمانی لازم نیست که کودک به مشکلاتش اعتراف کند او می تواند شخصیت اصلی را ببیند که با مشکل مبارزه می کند ، به جستجوی گزینه های مختلف بر می خیزد و به راه حل مشکلات دست می یابد (داویس ، ۱۹۸۹ به نقل از کارلسون ۲۰۰۱)
با قهرمان داستان همانند سازی کرده و قالب رفتاری او را برای خود بر می گزیند. به عنوان مثال اغلب داستان ها شخصیتی را به تصویر می کشد که با یای نکره مشخص می شود : پادشاهی ، زنی ، مردی ، شاهزاده ای ، شوهری ، فرزندی و . . . به دلیل کلی بودن لفظ ، امکان همانند سازی با این شخصیت ها فراهم می گردد .
این جنبه عمومی پرسوناژهای داستانی به علت قابلیت تعمیم ، امکان جایگزینی شخصیت مخاطب داستان را فراهم کرده تا فرد به دور از هراس،دست به همانندسازی بزند (کریمی،۱۳۸۸) .
در این جریان ، کودک احساسات مختلف را تجربه کرده و در همان حال درباره آنچه که ممکن بود خود او در چنین مواقعی انجام دهد فکر می کند . کودک در فضای ایمن قصه به دور از اضطراب ، سرزنش و تنبیه ، با مقایسه وضعیت های موجود در قصه ، بازندگی واقعی خود به بینش و خودآگاهی دست می یابد (داویس ، ۱۹۸۹ به نقل از کارلسون ۲۰۰۱) این خوداگاهی می تواند مقدمه ای برای خود تنظیمی و خودکنترلی در کودک باشد .
قصه ها این فرصت را به کودکان می دهند که با شخصیت ها همانندسازی کرده ، تعارض ها را برون سازی ، هیجان ها را تخلیه کنند و به بینش نائل آیند (تبریزی ، ۱۳۷۴ )
بنابر کارکرد آشکارسازی غیر مستقیم نیازها و انگیزه های پنهان در قصه ، کودک از طریق مکانیزمهای مختلف دفاعی نظیر فرافکنی یا همانند سازی می تواند انگیزه ها و نیازهای سرکوب شده خویش را بشناسد و آنها را به شکل صحیح تری والایش کند . (کریمی۱۳۸۸).
با توجه به اینکه از یک سوشناسایی و درمان زود هنگام نشانه های لجبازی – نافرمانی بسیار اهمیت دارد و از سوی دیگرقصه می تواند به راحتی در درون کودک راه یابد، مسأله پژوهش حاضر این است که قصه درمانی چه تأثیری بر نشانه های لجبازی- نافرمانی در کودکان دارد ؟
[۱]- Mourice
[۲] -Cratochuile
[۳] -Diagnostic And Statistical Manual Disorder (DSM)
[۴] -Haljine
[۵] -Crass
[۶] -Lahey
[۷] -Scourzelli
[۸] -Gold
[۹] -Anna -Freud
[۱۰] -Melanie-Klein
[۱۱] -Kandreth
[۱۲] -Milton-Erikson
[۱۳] -Carlson
[۱۴] -Bettelhim
[۱۵] -Gardner
[۱۶] -Tolan
[۱۷] -Lober
[۱۸] -Arad
[۱۹] -Shapiro
[۲۰] -Ross
[۲۱] -Triezenberg
[۲۲] -Mc.Grath
[۲۳] -Zipes
[۲۴] -Divinyi
[۲۵] -Tampson
[۲۶] -Rodoulf
[۲۷] -Davise
[۲۸] -Heffner
تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***