پایان نامهبررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر

دانشکده: معماری و شهرسازی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

موضوع:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

استاد راهنما:

دکترنادیه ایمانی

استاد مشاور:

دکترفریبا قرایی

تابستان ۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

 

فصل اول: مقدمات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

 

۱-۱- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۳-ﭘیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۴-ﭘیش فرض ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۵- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶- ضرورت و اهمیت ﭘژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۷-روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۸-محدوده پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

 

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی………………………………………………………………………………

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

 

بخش اول: مجتمع زیستی

۲-۱- ۱-معرفی مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۱- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی…………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۳- مجتمع های مسکونی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

۲-۲-۱- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۲- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۳- عرصه عمومی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۲-۴- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی…………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۵- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۶- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی……………………………………………………………………………………….۴۸

 

 

 

 

 

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع

۲-۳-۱- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۳-۲- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی…………………………………………………………………………………….۶۲

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

 

 

فصل سوم: نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

 

۳-۱- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۳-۲- نمونه های بررسی شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

 

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

 

۴-۱- شناخت عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲- میزان جذب انرژی سطوح…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۳- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۴- کاربری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴-۵- ارتفاع و مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۶- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها……………………………………………………………………………………………………………۹۳

۴-۷- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۴-۸- رعایت حقوق همسایگی و همجواری………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

 

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۱-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۲-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ……………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۳-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۴- ملاحظات طرح سازه ای جهت طراحی سازه مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۵- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۵-۶- کلیات طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۵-۷- سیستم سازه پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۵-۸- محاسن ساخت مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

 

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۶-۱-موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۶-۲- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۶-۳-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۶-۴-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۶-۵-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

 

 

 

 

 

مقدمه

طراحی و اجرای هماهنگ مجموعه های مسکونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده است. روابط کارفرما و سفارش دهنده مسکن از یک سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر که در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده است در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده است. از یک سو جدایی میان کارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسکن و مجموعه های مسکونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از دلایل ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.

با بوجود آمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره استفاده کنندگان از مسکن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتکا به تحقیق سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی که ساکنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده است. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسکونی شود که وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید. [۱]

در اینﭘایان نامه منظور از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی است که تحت عناوین مختلف از جمله مسکن اجتماعی، به گونه ای یکجا و همزمان در شهر های ﭘرجمعیت ایران از جمله تهران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می شوند. در این گونه مجموعه ها معمولاً مالکیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعی است. مقیاس این مجموعه ها معمولاً بسیار متفاوت و از چند واحد مسکونی(مانند ساختمانهایی که به صورت تجمیع شده در یک قطعه تفکیکی ساخته می شوند)، تا ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی(مانند مجموعه هایی چون آ.اس. ﭘ .یا مجموعه مسکونی ستارخان) و حتی مجموعه های بزرگی که به صورت ناحیه ای از شهر درآمده اند(مانند شهرک اکباتان) متغیر است.

با توجه به اینکه تراکم مجموعه های مسکونی عامل مهمی در شکل گیری و جریان زندگی در آنهاست، مقصود از افزایش افزایش تراکم در مجموعه های مسکونی علاوه بر تعاریف عام تراکم ساختمانی، یعنی نسبت فضای ساخته شده به واحد سطح، ویا تراکم جمعیتی به معنای نسبت جمعیت به واحد سطح، که تعاریفی  اعتباری و قراردادی هستند، تراکم ادراکی که مفهومی نسبی است نیز مورد نظر می باشد. تراکم ادراکی تراکمی است که مردم و ساکنین یک مجموعه با توجه به ﭘیشینه فرهنگی و مکانی خود از آن مجموعه دریافت می کنند. بنابراین تعریف حتی یک مجموعه واحد توسط افراد با ﭘیشینه های مختلف می تواند با تراکم های متفاوتی ادراک شود.

همچنین منظور از عوامل انسانی مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی است که در ادراک و دریافت مجموعه های مسکونی و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها مؤثر هستند.[۲]

این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی است شکل گرفته است، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و توجه به کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می شود. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش عنوان شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده است، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می شود که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می شود، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را شکل می دهند.فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می شود.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با بهره گرفتن از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد استفاده ذکر شده است.

گرچه ساختمانهای مسکونی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ طراحی معماری و مسائل شهری می باشند،اما توجه به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی،همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود. در حال حاضر ساختمانهای مسکونی در هر نقطه ای احداث می شوند و هرگونه که خواسته شود حضور خود را بر فضای شهری تحمیل می نمایند علیرغم پیچیدگی های خاص این گونه ساختمانها شناخت صحیحی از شرایط خاص مجتمع های مسکونی وجود ندارد و بطور کلی معیارها و ضوابط طراحی و ساخت این گونه از ساختمانها مشخص نیست.

در این تحقیق با بهره گرفتن از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل اطلاعات، نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمانهای مسکونی،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری،سازه،شهرسازی،اقتصاد،ایمنی و محیط زیست صورت  گرفته است.

با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده است. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی،و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده است. اگر چه بررسی و تحلیل هر یک از عوامل بر شمرده شده و تبیین رابطه بین آنها می تواند راه گشای بحث های تفضیلی و دقیق بعدی باشد.

اصولاً هدف این پایان نامه ارائه راهکار نیست، بلکه هدف دست یابی به روش مناسبی است جهت پایداری هرچه بیشتر مجتمع های مسکونی و تداوم و پایداری حیات آنها، با این همه در این پایان نامه پیشنهاداتی جهت دست یابی به مطالعات بیشتر به شیوه تحقیق ارائه شده است.

[۱]  مفهوم محیط های حمایت کننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و منظور از آن محیط هایی است که استفاده مردم از عملکردهایی خاص را تشویق یا تسهیل کند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986

[۲] گرچه این مجموعه ها مشکلات خاص خود را دارند اما از نظر زیر ساخت های شهری نسبت به شهرک های جدید مزیت های زیادی دارند.

تعداد صفحه :۱۲۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***