دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

ضرورت های خاص انجام تحقیق: ۸

اهداف تحقیق.. ۹

هدف اصلی : ۹

اهداف فرعی : ۹

اهداف کاربردی.. ۹

فرضیه های تحقیق.. ۹

فرضیه اصلی : ۹

فرضیه های فرعی.. ۱۰

تعاریف نظری و عملیاتی.. ۱۰

تعاریف نظری.. ۱۰

تعاریف عملیاتی.. ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه. ۱۳

مفهوم سلامت… ۱۴

مفهوم سازمان. ۱۵

مفهوم سلامت سازمانی.. ۱۸

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز. ۲۲

مبنای نظری، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI)از دیدگاه هوی و همکاران. ۳۱

سطح نهادی وبعدآن : ۳۱

سطح اداری وابعادآن : ۳۱

سطح فنی وابعادآن : ۳۲

ویژگیهای اساسی سازمان های سالم و ناسالم. ۳۳

مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی.. ۴۰

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری.. ۴۱

تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. ۴۵

رویکردهای کیفیت زندگی کاری.. ۴۶

جدول (۲-۱)رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۵۰

اهداف کیفیت زندگی کاری.. ۵۱

مولفه ساختار. ۵۲

مولفه انطباق.. ۵۲

مولفه تمرکز. ۵۲

مولفه مشارکت… ۵۲

مولفه فرایند تصمیم گیری.. ۵۳

مولفه تسهیل.. ۵۳

مولفه آموزش و تعلیم. ۵۳

مولفه رابطه اتحادیه مدیریت… ۵۴

مولفه محتوای موضوعات… ۵۴

تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری.. ۵۴

مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۴

ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است: ۵۵

توانمند سازی کارکنان. ۵۵

مهندسی مجدد (باز مهندسی )سازمان. ۵۶

شاخص های کیفیت زندگی کاری.. ۵۶

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۵۸

انسانی تر کردن کار. ۵۸

طراحی شغل.. ۵۹

تعهد سازمانی.. ۶۱

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی.. ۶۲

تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی.. ۶۷

اهمیت تعهد سازمانی.. ۷۰

مدل سه بخشی تعهد سازمانی.. ۷۲

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. ۷۳

ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی.. ۸۰

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی.. ۸۶

دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی.. ۸۶

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. ۸۸

الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی.. ۸۹

سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی.. ۹۰

تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی.. ۹۲

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. ۹۴

مروری بر پژوهش های پیشین.. ۹۵

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. ۹۵

جمع بندی.. ۱۰۵

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه. ۱۱۱

روش تحقیق.. ۱۱۱

جامعه آماری.. ۱۱۱

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۱۱۱

ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. ۱۱۱

پرسشنامه تعهد سازمانی.. ۱۱۲

روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی.. ۱۱۲

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری.. ۱۱۳

پایایی و روایی گویه های متغیر کیفیت زندگی کاری.. ۱۱۳

پرسشنامه سلامت سازمانی: ۱۱۴

روش اجرای پژوهش…. ۱۱۵

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۱۵

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه. ۱۱۷

تعیین  پایایی و روایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ.. ۱۱۷

الف: یافته های توصیفی.. ۱۱۸

توزیع فراوانی کارکنان مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک… ۱۱۹

آمارهای توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی کاری.. ۱۲۰

آمارهای توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ابعاد سلامت سازمانی.. ۱۲۱

آمارهای توصیفی تعهد کارکنان مورد مطالعه. ۱۲۱

ب: آمار استنباطی.. ۱۲۲

تحلیل رگرسیون. ۱۲۲

فرضیه اصلی: بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های غیر دولتی شیراز رابطه معناداری وجود دارد. ۱۲۴

فرضیه فرعی اول: مولفه های سلامت سازمانی پیش بینی کننده معنی دار تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های غیر دولتی شیراز می باشد. ۱۲۷

فرضیه فرعی دوم: مولفه های کیفیت زندگی کاری پیش بینی کننده معنی دار تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های غیر دولتی شیراز می باشد. ۱۲۹

فرضیه فرعی سوم: متغیرهای جمعیت شناختی پیش بینی کننده معنی داری برای تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های غیر دولتی شیراز است. ۱۳۱

فرضیه فرعی چهارم: مولفه های کیفیت زندگی کاری و مولفه های سلامت سازمانی پیش بینی کننده معنی دار برای تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های غیر دولتی شیراز است. ۱۳۳

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.. ۱۳۸

جمع بندی یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.. ۱۳۸

محدودیت ها ۱۴۳

پیشنهادها ۱۴۳

پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۴۳

پیشنهادهای کاربردی.. ۱۴۴

منابع.. ۱۴۵

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول ۴-۱- نتایج آزمون پایایی برای طیف های پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ   ۱۱۸

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی کارکنان مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک… ۱۱۹

جدول ۴-۳- آمارهای توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک مولفه های کیفیت زندگی کاری   ۱۲۰

جدول ۴-۴- آمارهای توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک مولفه های سلامت سازمانی   ۱۲۱

جدول ۴-۵- آمارهای توصیفی تعهد کارکنان مورد مطالعه. ۱۲۱

جدول ۴-۶- رگرسیون چندمتغیره میان مولفه های سلامت سازمانی با تعهد سازمانی (الف) و میان مولفه های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی (ب). ۱۲۲

جدول ۴-۷- ضرائب همبستگی میان کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی   ۱۲۴

جدول ۴-۸- ضرائب همبستگی میان کیفیت زندگی کاری و مولفه های تعهد سازمانی   ۱۲۵

جدول ۴-۹- ضرائب همبستگی میان سلامت سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی.. ۱۲۶

جدول ۴-۱۰- ضرائب همبستگی میان مولفه های سلامت سازمانی و تعهد سازمانی.. ۱۲۷

جدول ۴-۱۱- ضرائب همبستگی میان مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی   ۱۲۹

جدول ۴-۱۲- ضرائب همبستگی میان مولفه های کیفیت زندگی کاری و مولفه های تعهد سازمانی   ۱۳۱

جدول ۴-۱۳- ضرائب همبستگی میان مولفه های جمعیت شناختی و تعهد سازمانی.. ۱۳۲

جدول ۴-۱۴- بررسی تحلیل واریانس متغیرهای جمعیت شناختی با تعهد سازمانی.. ۱۳۳

جدول ۴-۱۵- ضرائب همبستگی میان مولفه های سلامت سازمانی و مولفه های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی.. ۱۳۴

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان های غیردولتی بودند. با روش تصادفی خوشه ای ۴ بیمارستان انتخاب و سپس از کلیه کارکنان بیمارستان ها خواسته شد تا پرسش نامه های تعهد سازمانی (پورتر و همکاران ۱۹۷۴)، کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی پاسخ دهند. داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS (والتون ۱۹۷۳) (هوی و همکاران ۱۹۹۱) ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های سلامت سازمانی مانند روحیه، ساخت دهی و یگانگی نهادی پیش بینی کننده معناداری برای تعهد سازمانی هستند. مؤلفه های تعهد سازمانی مانند پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، قانون گرایی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی نیز پیش بینی کننده معنادار تعهد سازمانی هستند. میان کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری (۰۰۱/۰) وجود دارد. بین سلامت سازمانی و مؤلفه های تعهد سازمانی نیز رابطه معناداری یافت شد. (P<0.001)

 

واژگان کلیدی: سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی

 

فصل نخست

کلیات تحقیق

مقدمه

یکی از عواملی که سازمان را در جهت تحقق اهداف آن یاری می رساند، سلامت سازمانی می باشد. سازمان سالم سازمانی است که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه ی زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی بقاء و سازش خود را به گونه ی مداوم گسترش می دهد (هوی و میشل،۲۰۰۰). یکی دیگر از مفاهیمی که امروزه به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است، مفهوم کیفیت زندگی کاری است(لوتنس ،۲۰۰۲). در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیر کاری)تاکید می شد. طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند، ادگار و بودین  کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می دانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می دهد(بودین و ادگار،۲۰۰۳).و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری است که بر سلامت کارکنان تاثیر می گذارد(کول و اتل،۲۰۰۵).و یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی وسازمانی در غرب گسترش یافته، مساله ” تعهدسازمانی ” است (اسماعیلی،۱۳۸۳). تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند . شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد . در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است. به همین منظور در این پژوهش سعی بر آن است که رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز در سال ۱۳۹۲ بررسی شود.

بیان مسئله

امروزه سازمانها شاهد تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی زیادی در محیط پیرامون خود هستند. محیطی که در آن، رقابت فزاینده جهانی، توسعه و گسترش تکنولوژی اطلاعات و تغییرات در ویژگیهای جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان در قلب تغییرات قرار دارند . از سوی دیگر، توسعه و رشد هر جامعه ای در گروی داشتن سازمانهای سالم است. هر جامعه ای اگر به عنوان یک سیستم کلی نگریسته شود، در درون خود دارای سازمانها و نهادهایی است که به عنوان خرده سیستم وظایفی بر عهده دارند که باید این توانایی را داشته باشند که در کنار دیگر سیستمها و همگام با آنها در جهت تحقق اهداف سیستم بزرگتر گام بردارند . ( جعفری و همکاران ، ۱۳۹۰)

یکی از موضوعات مهم سازمانی، وجود تعهد در بین کارکنان است. مدیران لایق همیشه تلاش دارند تا تعهد کارکنان خود را افزایش دهند زیرا آن را لازمه توسعه و پیشرفت سازمان می دانند . ( حسینی ، ۱۳۸۷) .

تعهد سازمانی یکی ازمسائل مهم انگیزشی است. بر اساس آن، فرد به شدت هویت خود را از سازمان میگیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد . از نظر می یر و آلن (۱۹۹۱) تعهد، حالتی روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت اشتغال در یک سازمان فراهم میآورد . ( فردوسی و همکاران ، ۱۳۹۱)

به نظر پورتر و همکارانش (۱۹۷۴) نیز تعهد سازمانی، یعنی درجه ی همانند سازی روانشناختی و یا چسبندگی به سازمانی که ما برای آن کار میکنیم. تعهد سازمانی دارای اجزای زیر است:

قبول ارزش ها و اهداف سازمان، تمایل به اعمال تلاش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان . ( حاتمی و همکاران ، ۱۳۹۰ ) بر این اساس ، مفهوم سه جزیی تعهد سازمانی ارائه شده است که عبارتند از  : ۱- تعهد عاطفی ۲- تعهد تداوم ۳- تعهد هنجاری .

تعهد عاطفی : در شرایطی ایجاد می شود که به دلیل وجود دلبستگی هیجانی ، فرد مایل است به کار خود در سازمان ، ادامه دهد .

تعهد تداوم : وقتی شخص به آن دلیل به کار خود در سازمان ادامه می دهد که به حقوق و مزایای دریافتی از آن سازمان نیازمند است ، یا نمی تواند جای دیگری را برای کار کردن پیدا کند ، می گوییم تعهد تداوم یا استمرار را تجربه می کند .

تعهد هنجاری : این تعهد از ارزشهای فرد شاغل در یک سازمان ، سرچشمه می گیرد ، یعنی فرد معتقد می شود که به سازمان محل کارش مدیون است و احساس می کند درست آن است که به کار خود در همان سازمان ، ادامه دهد( ساعتچی ، ۱۳۸۹).

پورتر و همکارانش (۱۹۷۴) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند.چاتمن و اورایلی (۱۹۶۸) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری آن (وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر) تعریف می کنند. شلدون  تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند . عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیت ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثرخویش را در انجام آن ها حفظ کند(بهروان ، سعیدی ، ۱۳۸۸).

جهت ایجاد تعهد سازمانی، سه مرحله به شرح ذیل مطرح می شود :

۱- پذیرش: در این مرحله شخص نفوذ دیگران را برای به دست آوردن چیزی مانند حقوق می پذیرد.

۲- تعیین هویت کردن یا همانندسازی: در این مرحله شخص نفوذ را به منظور ادامه روابط ارضا کننده و خود مطرحی می پذیرد. افراد به خاطر پیوستن به سازمان احساس غرور می کنند.

۳- درونی شدن: در این مرحله فرد متوجه می شود که ارزش های سازمان ماهیتاً و ذاتاً پاداش دهنده هستند و با ارزشهای شخصی فرد منطبق می باشند ( ساکی ، ۱۳۸۹).

کارکنان متعهد و وظیفه شناس را می توان در سازمانی سالم یافت . سازمانی سالم است که از سلامت سازمانی کامل برخورد ار باشد بنابر این سلامت سازمانی ممکن است تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد .

اصطلاح سلامت سازمانی  نخستین بار در سال (۱۹۶۹) توسط مایلز به کار برده شد. از نظر مایلز سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمانی دلالت دارد که به مجموعه ای از خصایص نسبتاً پردوام اشاره میکند و عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر . در تعریفی دیگر، سازمانی را سالم میدانند که آفریننده باشد و برای اخذ این ویژگی، باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که عبارتند از: پذیرش دگرگونی و تحول، گرامیداشت اندیشه های تازه، پذیرش شکست به عنوان جزیی از کامیابی و بالأخره قدردانی از افراد( جعفری و همکاران ، ۱۳۹۰).

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده