دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس و انجام تبلیغات شفاهی برای شرکت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس و انجام تبلیغات شفاهی برای شرکت 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات تحقیق.. ۱
۱-۱) مقدمه : ۲
۱-۲) بیان مساله تحقیق : ۳
۱-۳)سوالات فرعی: ۴
۱-۴)پیشینه تحقیق(سابقه موضوع): ۵
۱-۴-۱)پیشینه داخلی: ۵
۱-۴-۲-پیشینه خارجی: ۷
۱-۵) بیان اهمیت انجام تحقیق (اهمیت نظری-اهمیت کاربردی): ۸
۱-۵-۱)اهمیت نظری: ۸
۱-۵-۲)اهمیت کاربردی: ۱۰
۱-۶) بیان اهداف تحقیق : ۱۲
۱-۶-۱)هدف اصلی: ۱۲
۱-۶-۲) اهداف فرعی: ۱۲
۱-۶-۳)هدف آرمانی: ۱۳
۱-۶-۴)هدف کاربردی: ۱۳
۱-۷) چهارچوب نظری : ۱۴
۱-۷-۱-نگرش ها در رفتار مصرف کننده : ۱۴
۱-۷-۲)قصد. ۱۶
۱-۷-۳)بازاریابی ویروسی: ۱۷
۱-۷-۴)بازاریابی شبکه ای: ۱۷
۱-۷-۵) هنجار ذهنی ۱۸
۱-۷-۶) کنترل رفتاری. ۱۸
۱-۷-۷)هزینه درک شده یا خطر درک شده ۱۹
۱-۷-۸) اعتماد ۱۹
۱-۷-۹)فایده درک شده ۲۰
۱-۷-۱۱)سهولت استفاده: ۲۰
۱-۸) مدل تحقیق : ۲۰
۱-۹)فرضیات یا سؤالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه): ۲۲
۱-۱۰)روش تحقیق: ۲۳
۱-۱۱-۱)قلمرو موضوعی: ۲۴
۱-۱۱-۲)قلمرو مکانی: ۲۴
۱-۱۱-۳)جامعه آماری: ۲۴
۱-۱۱-۴)قلمرو زمانی : ۲۴
۱-۱۲) روش نمونه گیری-اندازه نمونه: ۲۴
۱-۱۳)روش و ابزار گردآوری داده ها: ۲۴
۱-۱۴)روش تجزیه تحلیل داده ها: ۲۵
۱-۱۵)تعریف متغیرهای تحقیق: ۲۵
۱-۱۵-۲) هنجار ذهنی ۲۵
۱-۱۵-۲-۱) کنترل رفتاری. ۲۵
۱-۱۵-۲-۲)هزینه درک شده یا خطر درک شده ۲۶
۱-۱۵-۲-۳) اعتماد ۲۷
۱-۱۵-۲-۴)فایده درک شده ۲۷
۱-۱۵-۲-۵)سهولت استفاده: ۲۸
فصل دوم: مروری بر ادبیات وپیشینه تحقیق.. ۲۹
۲-۱)مقدمه: ۳۰
۲-۲)چارچوب نظری. ۳۱
۲-۲-۱)بازاریابی: ۳۱
۲-۲-۲)بازاریابی ویروسی : ۳۲
۲-۳-۲) عوال با اهمیت در حوزه ی بازاریابی ویروسی: ۳۷
۲-۳-۳) بازاریابی شبکه ای. ۳۸
۲-۳-۳-۱)فعالیت شرکت پیشگامان باورس در بازاریابی شبکه ای: ۳۹
۲-۴) مدل تحقیق بازاریابی ویروسی موبایل در تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش تکنولوژیِ یانگ   ۳۹
۲-۵)مدل تاثیر اعتماد ۴۰
۲-۶)چارچوب نظری پژوهش حاضر : ۴۱
۲-۶-۱) تعریف متغیرها ۴۱
۲-۶-۱-۱) هنجار ذهنی ۴۲
۲-۶-۱-۲) کنترل رفتاری. ۴۲
۲-۶-۱-۳)هزینه درک شده یا خطر درک شده ۴۳
۲-۶-۱-۴) اعتماد ۴۴
۲-۶-۱-۵)فایده درک شده ۴۴
۲-۶-۱-۶)سهولت استفاده: ۴۵
۲-۷)مدل ها و تئوری ها ۴۵
۲-۷-۱)تئوری رفتار برنامه ریزی شده: (TPB) 45
۲-۷-۲)مدل پذیرش تکنولوژی(TAM), 46
۱-۸-۱)پیشینه داخلی: ۴۸
۳-۳-۶-۲-پیشینه خارجی: ۵۰
۲-۸-۱-۲)توضیحات پیشینه تحقیق: ۵۱
فصل سوم:  روش شناسی تحقیق.. ۵۳
۳-۱)مقدمه: ۵۴
۳-۲)نوع و روش تحقیق : ۵۵
۳-۲-۱) انواع روش تحقیق. ۵۵
۳-۲-۲)تحقیق توصیفی پیمایشی. ۵۶
۳-۳-روش جمع آوری داده ها ۵۸
۳-۳-۱)مطالعات کتابخانه ای: ۵۸
۳-۳-۲)مطالعات میدانی: ۵۹
۳-۴)جامعه آماری: ۵۹
۳-۵)نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: ۵۹
۳-۶)ابزار گردآوری داده ها : ۶۰
۳-۷-اعتبار و پایایی ابزار اندازه  گیری پژوهش: ۶۲
۳-۷-۱)سنجش پایایی پرسشنامه : ۶۲
۳-۷-۲)روایی(اعتبار) ابزار پژوهش: ۶۵
۳-۷-۱-۱ )روایی صوری: ۶۷
۳-۷-۲-۱)روایی محتوا : ۶۷
۳-۷-۳ )تعیین آماره به منظور آزمون فرضیه ها: ۶۸
۳-۸) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها : ۷۰
۳-۸-۱) آمار توصیفی : ۷۰
۳-۸-۲) آمار استنباطی: ۷۱
۳-۸-۳)آزمون توزیع نرمال داده ها: ۷۱
۳-۹)  ابزارکار : ۷۱
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲
۱-۴)مقدمه ۷۳
۴-۲)آمارتوصیفی. ۷۳
۴-۲-۱)توصیف جمعیت شناختی جامعه پژوهش… ۷۴
۴-۲-۱-۱)متغیر جنسیت: ۷۵
۴-۲-۱-۲)متغیر سن: ۷۵
۴-۲-۱-۳)متغیر تحصیلات: ۷۶
۴-۲-۱-۴)متغیر درآمد: ۷۷
۴-۲-۱-۵)میزان آشنایی با بازاریابی ویروسی: ۷۷
۴-۲-۲)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: ۷۹
۴-۲-۳)بررسی اثر متغیرهای دموگرافیک بر متغیرهای تحقیق: ۷۹
۴-۲-۴) میانه ۸۲
۴-۲) آمار استنباطی: ۸۳
۴-۳) بررسی کفایت نمونه: ۸۴
۴-۳-۱)برازش مدل های اندازه گیری(Measurable Models Goodness Fit ): 86
۴-۳-۲)برازش مدل ساختاری: ۹۸
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۲
۵-۱) مقدمه ۱۱۳
۵- ۲)نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق: ۱۱۴
۵-۲-۱)نتیجه فرضیه اول. ۱۱۴
۵-۲-۲)نتیجه فرضیه دوم ۱۱۵
۵-۲-۳ )نتیجه فرضیه سوم ۱۱۶
۵-۲-۴)نتیجه فرضیه چهارم ۱۱۷
۵-۲-۵)نتیجه فرضیه پنجم. ۱۱۸
۵-۲-۶)نتیجه فرضیه ششم. ۱۲۰
۵-۲-۷)نتیجه فرضیه هفتم. ۱۲۰
۵-۲-۸)نتیجه فرضیه هشتم. ۱۲۱
۵-۲-۹)نتیجه فرضیه نهم. ۱۲۲
۵-۲-۱۰)نتیجه رضیه دهم. ۱۲۲
۵-۲-۱۱)نتیجه فرضیه یازدهم. ۱۲۳
۵-۲-۱۲)نتیجه فرضیه دوازدهم. ۱۲۴
۵-۲-۱۳)نتیجه فرضیه سیزدهم. ۱۲۴
۵-۲-۱۴) نتیجه فرضیه چهاردهم. ۱۲۵
۵-۳) پیشنهادات.. ۱۲۶
۵-۳-۱) پیشنهادات حاصل از تحقیق. ۱۲۶
۵-۳-۱-۱) پیشنهاد فرضیه اول. ۱۲۶
۵-۳-۱-۲)پیشنهاد فرضیه دوم ۱۲۷
۵-۳-۱-۳)پیشنهاد فرضیه سوم ۱۲۷
۵-۳-۱-۴ )پیشنهاد فرضیه چهارم ۱۲۷
۵-۳-۱-۵ )پیشنهاد فرضیه پنجم. ۱۲۸
۵-۳-۱-۶ )پیشنهاد فرضیه ششم. ۱۲۸
۵-۳-۱-۷ )پیشنهاد فرضیه هفتم. ۱۲۸
۵-۳-۱-۸)پیشنهاد فرضیه هشتم. ۱۲۹
۵-۳-۱-۹ )پیشنهاد فرضیه نهم. ۱۲۹
۵-۳-۱-۱۰)پیشنهاد فرضیه دهم. ۱۲۹
۵-۳-۱-۱۱)پیشنهادات فرضیه یازدهم. ۱۲۹
۵-۳-۱-۱۲ )پیشنهاد فرضیه دوازدهم. ۱۲۹
۵-۳-۱-۱۳) پیشنهاد فرضیه سیزدهم. ۱۲۹
۵-۳-۱-۱۴)پیشنهاد فرضیه چهاردهم. ۱۳۰
۵-۴-۳) پیشنهادات برای محقق بعدی. ۱۳۰
منابع و ماخذ. ۱۳۱
پیوستها و ضمائم. ۱۳۷
 
فهرست جداول
جدول۳-۱متغیرهای تحقیق ، منابع سؤالات و مقیاس اندازه گیری………………………………۶۱
جدول ۳-۲ جدول کد گذاری سؤالات بر اساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت.. ۶۲
جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه ۶۴
جدول ۳-۴ضرایب آلفای کرونباخ برهر کدام از ابعاد مورد بررسی کل پرسشنامه در ۶۵
جدول۳- ۵حداقل CVR  مورد قبول. ۶۷
جدول۱-۴جدول فراوانی سن. ۷۶
جدول۲-۴جدول فراوانی تحصیلات.. ۷۶
جدول۳-۴جدول فراوانی درآمد. ۷۷
جدول۴-۴جئول فراوانی شناخت بازاریابی ویروسی. ۷۸
جدول ۵-۴جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۷۸
جدول ۶-۴- لیست متغیرهای تحقیق و سوالات مربوط به هر متغیر. ۷۹
جدول۷-۴- جدول توافقی. ۸۱
جدول۸-۴-میانه آماره های توصیفی. ۸۲
جدول۹-۴- بررسی نرمال بودن با بهره گرفتن از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف.. ۸۴
جدول۱۰-۴- شاخص KMO و آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه ۸۵
جدول۱۱-۴-ضرایب بارهای عاملی. ۸۹
جدول۱۲-۴-جدول پایایی ترکیبی. ۹۰
جدول۱۳-۴-جدول واریانس به اشتراک گذاشته شده ۹۱
جدول۱۴-۴-میزان همبستگی سوالات با متغیرها ۹۴
جدول۱۶-۴-ماتریس روایی واگرا ۹۶
جدول۱۷-۴-رابطه فرضیات تحقیق. ۱۰۰
جدول۱۸-۴٫ ۱۰۱
جدول۱۹-۴ متغیر های برون زای. ۱۰۲
جدول۲۱-۴میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر درون زا ۱۰۴
جدول۲۰-۴-جدول برازش متغیرهای مدل. ۱۰۳
جدول۲۲-۴-جدول آزمون فرضیه ها ۱۰۸
فهرست نمودارها
نمودار۱-۴نمودار جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۵
نمودار۲-۴نمودار سن پاسخ دهندگان. ۷۵
نمودار۳-۴-نمودار سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۶
نمودار۴-۴نمودار سطح درآمد پاسخ دهندگان. ۷۷
نمودار۵-۴نمودار  میزان شناخت پاسخ دهندگان از بازاریابی ویروسی. ۷۸
نموداد۶-۴نمودار برازش مدلدر حالت معناداری. ۸۷
نمودار ۸-۴نمودار در حالت ضریب استاندارد شده ۹۷
نمودار۹-۴نمودار برازش مدل در حالت معنا داری. ۹۸
نمودار ۱۰-۴ نمودار برازش مدل در حالت استاندارد ۹۹
نمودار۱۱-۴نمودار سطح معنی داری. ۱۰۵
نمودار۱۲-۴مدل معنی داری. ۱۰۶
نمودار۱۴-۴نمودار در حالت مدل استاندارد ۱۰۷
نمودار۱۳-۴استاندارد ۱۰۷
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ویژگی های منبع نفوذ بازاریابی ویروسی. ۱۴
شکل۱-۲مدل مفهومی تحقیق. ۲۲
شکل ۲-۱ماتریس رنگ محصولات وین برگر. ۳۴
شکل۲-۲ عوامل مهم در بازاریابی ویروسی. ۳۸
شکل۳-۲مدل بازاریابی ویروسی موبایل. ۳۹
شکل۴-۲مدل تاثیر اعتماد در بازاریابی ویروس.. ۴۰
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

۱-۱) مقدمه :

دستیابی به مزیت های رقابتی در سازمان ها، داشتن سازمانی استراتژی محور و موفق همگام با مشتری محوری و نهایتا ایجاد ارزش افزوده برای سازمان از جمله اهداف پیش روی مدیران است. اجرای صحیح استراتژی ها و اعمال فرایند بازاریابی مدیران را به سوی هدف نهایی، یعنی موفقیت در منظر مالی(افزایش درآمد و افزایش سود) در سایه رضایت مشتری به ارمغان می آورد. امروز در عصر الکترونیک و رقابت ، سازمان ها به دنبال شیوه ای کارامد در بازاریابی هستند که تاثیر گذار و سریع باشد. بازاریابی ویروسی که نوعی از بازاریابی دهان به دهان است پاسخگوی نیاز بازاریابی امروز سازمانهاست. در این روش سازمان با بهره گرفتن از ارتباط میان مشتریان پیام خود را به دیگران میرساند(گویت و برگرون،۲۰۱۰)[۱]. بازاریابی ویروسی هفت برابر موثرتر از آگهی روزنامه، چهار برابر موثرتر از فروش مستقیم، دو برابر موثرتر ازتبلیغ رادیویی (کتز،۱۹۵۵[۲]) بوده و همچنین تاثیر آن بر رفتار خرید،نه(۹) برابر بیشتر از سایر آگهی ها و تبلیغات است (دِی،۱۹۷۱)[۳]. در نتیجه بازاریابی ویروسی موثرترین راه جذب و حفظ مشتریان است. لذا در این تحقیق مطالعه ای بر روی بازاریابی ویروسی و رفتار افراد به واسطه ی این نوع از بازاریابی صورت گرفته است. بازار یابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می کنند، شرکت را در معرض دید همه قرار می دهد و پیام تبلیغی یک شرکت با بهره گرفتن از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می تواند به طور چشمگیری افزایش یابد. در دوران آشفتگی اطلاعاتی وبه سرقت رفتن حریم خصوصی ،مشتریانی که  با مساله ی کمبود وقت مواجه می شوند ،به تدریج برای بسیاری از ابزارهای ارتباطی سنتی در حال مانع تراشی هستند.
در فصل اول درباره ی تئوریهایی در زمینه بازاریابی ویروسی به طور خلاصه بحث می کنیم به طوریکه به موضوع رفتار بازاریابان نیز مرتبط می شود.این تئوری ها درک وفهم تحقیق ما را آسان می سازد.سپس موضوعات اصلی ما را به سمت مشکل تحقیق و اهداف آن سوق می دهد.بنابراین پژوهش حاضر با در نظر گرفتن بازاریابی ویروسی به عنوان شیوه بازاریابی نوین و فروش محصولات در شبکه های فروش(بازاریابی شبکه ای)، که در سال های اخیر در ایران جای خود را به شیوه های سنتی فروش داده اند ، صورت پذیرفته تا نتایج به دست آمده از تحقیق در جهت پیشبرد فروش شرکت آدیداس و شرکت های مشابه استفاده گردد.

۱-۲) بیان مساله تحقیق :

همانطوری که در مقدمه گفته شد در بازاریابی ویروسی در واقع شرکت از مشتریان خود برای انجام کار استفاده می کند و مشتری با هر بار استفاده ، بی اختیار فروشنده محصول شرکت می شود.دنیایی که در آن بازاریابان می توانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجادکنند.
می خواهیم بدانیم کدام عوامل تاثیر بیشتری در انجام بازاریابی ویروسی دارد؟
کدام عامل بیشتر افراد را به انجام بازاریابی ویروسی ترغیب می کند؟
چه عاملی کمتر در رفتار بازاریابی ویروسی افراد موثر است؟
با دانستن میزان تاثیرگذاری شاخص های مورد مطالعه به روند کار بازاریابی کمک خواهد شد و با صرف نظر از تاکید بر عواملی که کمتر تاثیرگذار هستند و یا تاثیر معنی داری بر  نگرش،قصد،رفتار بازاریابی ویروسی ندارند در وقت و هزینه و انرژی صرفه جویی خواهد شد و همچنین با تاکید بر عوامل موثر، در ترغیب افراد به بازاریابی ویروسی کمک می شود.
هدف بازاریابی ویروسی فروش محصولات شرکت توسط خود مصرف کنندگان به دیگران است به طوریکه بر نگرش ورفتار آن ها تاثیر گذار نیز باشد. بنابراین،می خواهیم بدانیم استفاده از بازاریابی ویروسی برای شرکت آدیداس مفید است یا خیر؟ آیا این نوع بازاریابی احساساتی را که قبلا نیز مصرف کنندگان برای این محصولات و شیوه ی فروش داشتند افزایش می دهد؟
به طورخلاصه این تحقیق  بررسی می کند که برای داشتن کسب و کار موفق در فروش شبکه جهت متقاعد سازی افراد دیگر برای انجام بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکه ای به چه عواملی بیشتر تکیه کنیم و این پژوهش عوامل اثرگذار بر رفتار بازاریابی افراد را نشان میدهد.
به طور کلی تر این تحقیق در زمینه پاسخ به این سوال است:
چه عواملی بر مولفه های بازاریابی ویروسی در شبکه فروش شرکت آدیداس تاثیرگذار هستند؟
۱Goyyet and Bergeron,2010
[۲]Katz,1955
[۳]Day,1971
تعداد صفحه : ۱۵۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***