دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

 

استاد راهنما:

 

نگارش:

شماره دانشجویی:

زمستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. ۸
۱-۲) بیانمساله. ۹
۱-۴) اهدافانجامتحقیق.. ۱۱
۱-۵) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. ۱۲
فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. ۱۴
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- سرمایه. ۱۶
۲-۳- انواعسرمایه. ۱۷
۲-۴- سرمایهاجتماعی.. ۱۸
۲-۵- تعریفسرمایهاجتماعی.. ۲۱
۲-۷-  انواعسرمایهاجتماعی.. ۲۶
۲-۸-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها ۲۶
۲-۹- منشأهایسرمایهاجتماعی.. ۲۸
۲-۱۰- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. ۲۹
۲-۱۱- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان) ۳۱
۲-۱۲- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. ۳۱
۲-۱۳-  سنجشسرمایهاجتماعی.. ۳۲
۲-۱۴- کارآفرینی.. ۳۴
۲-۱۵- تاریخچهکارآفرینی.. ۳۵
۲-۱۶- تعاریفکارآفرینی.. ۳۷
۲-۱۷- انواعکارآفرینی.. ۴۰
– کارآفرینیمستقل.. ۴۱
– کارآفرینیدرونسازمانی.. ۴۱
– کارآفرینیسازمانی.. ۴۲
۲-۱۸-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. ۴۳
۲-۱۹- مدلهایفرآیندکارآفرینیسازمانی.. ۴۴
۲-۲۰-  مدلکارآفرینیسازمانیکورنوالوپرمن.. ۴۵
۲-۲۱-  مدلکارآفرینیسازمانیکوراتکوونافزیگر. ۴۶
۲-۲۲- فرآیندکارآفرینیاحمدپورومقیمی.. ۴۷
۲-۲۴- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند. ۴۸
۲-۲۵- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن. ۵۰
۲-۲۵-۲- تکنیکهایایدهپردازی: ۵۳
۲-۲۵-۳- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان. ۵۴
۲-۲۵-۴- نتایجایده ۵۵
۲-۲۶- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. ۵۵
۲-۲۷- تحقیقاتانجامگرفته : ۵۹
۲-۲۷-۱- داخلی: ۵۹
۲-۲۷-۲- خارجی:. ۶۰
فصل سوم:
۳-۱) مقدمه. ۶۴
۳-۲) روشتحقیق.. ۶۴
۳-۲-۱)تحقیقکاربردی.. ۶۵
۳-۲-۲) تحقیقتوصیفی.. ۶۵
فرایندپژوهش: ۶۸
۳-۳) متغیرهایتحقیق.. ۶۸
۳-۴) روشهایجمع آوریاطلاعات.. ۶۹
۳-۵) رواییوپایاییپرسشنامه. ۷۰
۳-۵-۱) تعیینپایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه. ۷۰
۳-۵-۲) تعییناعتبار (روایی) پرسشنامه. ۷۱
۳-۶) جامعهونمونهآماری.. ۷۲
۳-۶-۱) جامعهآماری.. ۷۲
۳-۶-۲) قلمرومکانیتحقیق.. ۷۳
۳-۶-۳) قلمروزمانیتحقیق.. ۷۳
۳-۶-۴) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه. ۷۳
۳-۸) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. ۷۵
فصل چهارم:
۴-۱- مقدمه. ۷۷
۴-۲- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان. ۷۷
۴-۳- تحلیلاستنباطیدادهها ۷۹
۴-۳-۱-بررسینرمالبودنمتغیرها ۸۰
۴-۳-۱-۱- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه. ۸۰
۴-۳-۱-۲- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. ۸۱
۴-۳-۳- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته. ۸۱
۴-۳-۳-۱- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. ۸۱
۴-۳-۳-۲- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. ۸۲
۴-۳-۳-۳- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. ۸۳
۴-۳-۳-۶- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. ۸۳
فصل پنجم:
۵-۱- مقدمه. ۸۶
۵-۲- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیکار. ۸۶
۵-۳- نتایجآزمونها ۸۷
۵-۳-۱- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. ۸۷
۵-۳-۱ -۱  آزمونفرضیهفرعی۱:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. ۸۷
۵-۳-۱ -۲  آزمونفرضیهفرعی۲:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. ۸۸
۵-۳-۱ -۳  آزمونفرضیهفرعی۳: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. ۸۸
۵-۳-۲- آزمونفرضیهاصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد. ۸۹
۵-۴- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. ۹۰
منابعوماخذ. ۹۷
 

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، ۱۳۸۲) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(۲۰۰۳)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموکراتیکدرمحیطهایکاریاستفادهمیکند .بهعقیدهوی،مفهومدموکراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیکهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوکیفیتهایمتمایزخودرابیانکنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.
در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ در کشور آمریکا قریب به ۸/۱۰ میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف ۳/۸ میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، ۱۳۸۴ )
از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه ۱۹۹۰ به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه ۱۹۹۰ مربوط به اثر ۱۹۹۳ پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، ۱۳۸۵).
بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینیی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، ۱۳۸۷).
تعداد صفحه : ۹۸
در قسمت هایی از متن این فایل کلمات به هم چسبیده شده ولی خواناست
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***