دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیر دار

 

استاد مشاور:

علیرضا فرشید پور

تابستان ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
 
 
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۴
۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵
۳ ـ ۱ اظهار مسئله ۶
۴ ـ ۱ چارچوب نظری پژوهش. ۸
۵ ـ ۱ اهمیّت و ضرورت پژوهش. ۱۰
۶ ـ ۱ اهداف پژوهش. ۱۰
۷ـ ۱ حدود مطالعاتی. ۱۳
۱-۷-۱قلمرو مکانی پژوهش. ۱۴
۲-۷-۱قلمرو زمانی پژوهش. ۱۴
۳-۷-۱قلمرو موضوعی پژوهش. ۱۴
۸ ـ ۱ فرضیه های پژوهش. ۱۴
۹ ـ ۱ ـ تعریف واژهها و اصطلاحات.. ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
۱-۲ مقدمه ۱۸
۲ ـ ۲ بازار مالی. ۱۸
۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندی بازارهای مالی. ۱۹
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول. ۱۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمایه ۱۹
۳ ـ ۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ۲۰
۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون. ۲۲
۵ ـ ۲ مفاهیم سود در حسابداری. ۲۲
۶ ـ ۲ تاریخچه پیشبینی سود ۲۴
۷ ـ ۲ سود سهام پیشبینی شده ۲۵
۸ ـ ۲ اهمیت سود سهام پیشبینی شده ۲۶
۹ ـ ۲ دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام ۲۶
۱۰ ـ ۲ روشهای پیشبینی سود ۲۷
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باکس ـ جنکینز. ۲۸
۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفی. ۲۹
۱۱ ـ ۲ بازده ۳۰
۱۲ ـ ۲ بازده شکل گیری یافته پیش روی بازده مورد انتظار. ۳۰
۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده شکل گیری یافته ۳۱
۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار. ۳۱
۱۳ ـ ۲ اجزای بازده ۳۱
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دریافتی. ۳۱
۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زیان) سرمایه ۳۱
۱۴ ـ ۲ بازده غیرعادی سهام ۳۲
۱۵ ـ ۲  فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیّه ۳۵
۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۵
۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. ۳۵
۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک. ۳۶
۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه علامت دهی. ۳۸
۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیات گرایشات و علائق زودگذر. ۳۹
۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران. ۴۰
۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. ۴۱
۱۶ ـ ۲  تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران. ۴۲
۱۷ ـ ۲ پیشینه پژوهش. ۴۳
۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقیقات خارجی. ۴۳
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقیقات داخلی. ۴۶
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۱-۳ مقدمه ۴۹
۲ ـ ۳ ـ روش پژوهش. ۴۹
۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۵۰
۴-۳ مدل پژوهش و شیوه اندازهگیری متغیرها ۵۱
۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوری دادهها ۵۴
۶ ـ ۳ ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها ۵۴
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۵۵
۷ ـ ۳ ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. ۵۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه‏ ۶۲
۲ ـ ۴شاخص های توصیفی متغیرها ۶۲
۳ ـ ۴روش آزمون فرضیه های پژوهش. ۶۶
۴ ـ ۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش. ۶۶
۵ ـ ۴بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۷
۶ـ ۴خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک. ۶۸
۱ـ ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۶۸
۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل. ۷۱
۲ ـ ۶ ـ ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: ۷۷
۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل. ۸۱
۳ـ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی. ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۸۹
۲ ـ ۵  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۰
۱ ـ ۲ ـ ۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۹۰
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل. ۹۰
۲ـ ۲ـ۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۱
۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل. ۹۱
۳ـ۲ـ ۵ نتایج فرضیه فرعی. ۹۲
۳ـ۵ نتیجه گیری کلی پژوهش. ۹۲
۴ـ۵ پیشنهادها ۹۲
۱ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۹۳
۲ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش.. ۹۳
۳ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. ۹۳
۵ـ ۵محدودیتهای پژوهش. ۹۴
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. ۹۶
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۰
منابع لاتین: ۱۰۳
منابع اینترنتی : ۱۰۶
چکیده لاتین. ۱۰۷
 
 
جدول (۱ ـ ۱) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای پژوهش. ۹
جدول (۲ ـ ۱) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل. ۱۳
جدول (۱ ـ۳) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل. ۵۳
جدول (۲ ـ ۳ ) ویژگی متغیرهای پژوهش. ۵۷
جدول (۱ـ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای پژوهش، شاخص های مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63
جدول (۲ـ ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای پژوهش، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یک سال پس از ورود به بورس(B ) 64
جدول (۳ـ۴): آزمون کلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) ۶۷
جدول (۴ـ ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه ۶۸
جدول (۵ـ۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه ۶۹
جدول (۶ـ۴): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه ۶۹
جدول (۷ـ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A.. 73
جدول (۸ـ۴) اختصار یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول  به روش Enter 74
جدول (۹-۴) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76
جدول (۱۰ـ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون  دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه ۷۷
جدول (۱۱ـ۴): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه ۷۸
جدول (۱۲ـ۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه ۷۸
جدول (۱۳ـ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B.. 82
جدول (۱۴ـ۴) اختصار یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83
جدول(۱۵-۴) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85
جدول (۱۶ـ۴)  یافته های حاصل از مطالعه فرضیه های پژوهش درحضور متغیرهای کنترل   به تفکیک صنعت   ۸۶
 
 
نمودار (۱ـ ۴): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای  پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A.. 70
نمودار (۲ـ۴): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A.. 71
نمودار (۳ـ۴): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای  پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B.. 79
نمودار (۴ـ ۴) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B.. 80
 

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و بهره گیری بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
مانند اطلاعاتی که بهره گیری کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها می باشد . در این بین هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، مانند اطلاعاتی می باشد که از سوی شرکت ها اعلام می گردد . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار می باشد و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار بهره گیری کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام گردد و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

فصل اول

کلیات پژوهش

 

۱-۱ مقدمه

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به بهره گیری کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری می باشد. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی می باشد که از طریق سیستم حسابداری تهیه می­گردد. اندازه تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده­های حسابداری بایستی سبب تغییر در بازده سهام شرکت­ها گردد.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه­های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه­گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی­های مالی می­پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه­گذاری خود نیاز به مطالعه عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه­گذاری­های خود دارند.
پیش­بینی­های سود هر سهم در سرمایه­گذاری­ها از اهمیّت ویژه­ای برخوردار می باشد، زیرا در
شیوه­های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می­گردد و در بیشتر موردها، جزء اساسی روش­های انتخاب سهام می­باشد. اهمیت این پیش­بینی به اندازه انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه اندازه این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیشتری برخوردار می باشد و این مسئله برای بهره گیری کننده و تهیه کننده مهم تلقّی می­گردد.
تصمیم­گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات بایستی از طریق گزارش­های مالی شرکت در اختیار آن­ها قرار گیرد. اکثر
بهره گیری­کنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور می­کنند مربوط­ترین اطلاعات می باشد. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی می باشد که از نظر بیشتر بهره گیری­کنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب می­گردد. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این می باشد که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش­بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می­گذارد و سرمایه­گذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف می باشد علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت­های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیش­بینی شده را در اختیار بهره گیری­کنندگان بگذارد.
تصمیم­گیری صحیح سبب می­گردد سرمایه­گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست می­تواند اعتماد بهره گیری­کننده را جلب کند.
در پژوهش حاضر، ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی  سال ورود به بورس و یک­سال پس از ورود به بورس مورد مطالعه قرار می­گیرد.
در این فصل پس از اظهار مسئله پژوهش به اظهار اهمیّت و ضرورت آن می­پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را اظهار می­کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه­های پژوهش و مدل تحلیلی نیز تصریح شده می باشد.
 

۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی

بیورکلارک ورایت (۱۹۷۹)[۱]
بیورکلارک ورایت در مورد اندازه واکنش بازار تحقیقی انجام دادند. آن­ها نمونه متشکل از ۲۷۶ شرکت را برای دوره ۱۰ ساله از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ مورد مطالعه و پژوهش قرار دادند. در مورد هر شرکت موجود در این نمونه و برای هر سال که این نمونه مورد پژوهش قرار می­گرفت، آن­ها تغییرات غیر منتظره در سود خالص را محاسبه کردند، سپس با روش مبتنی بر الگوی بازار در صدد بر آمدند بازده غیر عادی سهام مربوط به تغییر غیر منتظره در سود خالص را محاسبه نمایند. این پژوهشگران با مقایسه کردن تغییرات غیر منتظره سود با بازده غیر عادی سهام به این نتیجه رسیدند که هر قدر شدت تغییرات در سود خالص غیر منتظره بیشتر باشد بازار اوراق بهادار واکنش بیشتری نشان خواهد داد، این نتیجه با کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای و با روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم­گیری سازگار می باشد.
تحقیقات داخلی
محمد رضا ذاکری[۲] (۱۳۷۵) به مطالعه تحلیلی کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. هدف وی از انجام این پژوهش مطالعه مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می­باشد. نتایج پژوهش حاکی از این می­باشد که شرکت­های جدید طی ۴ ماه اول معامله به گونه متوسط ۷/۱۱% بازده اضافی (غیر عادی) و در دوره بلند مدت ۳ ساله ۴/۱۶% کسر بازده داشتند (ذاکری، ۱۳۷۵،ص ۴۵)۱.
حمید خالقی مقدم (۱۳۷۷)وی در رساله دکتری خود دقت پیش­بینی سود شرکت­های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای ۱۳۷۳تا ۱۳۷۵  مورد مطالعه قرار داد.مانند عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد مطالعه قرار گرفته،متغیرهایی زیرا: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت می باشد. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود ارتباط معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم هست.
عبده تبریزی و دموری (۱۳۸۲)در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت­هایی را مطالعه کردند که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در این پژوهش شرکت­های تازه وارد به بازار طی سال­های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ مورد مطالعه قرار گرفته­اند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت این شرکت­ها به گونه خاص مورد آزمون قرار گرفته می باشد. این عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شرکت و بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت­های مربوط می باشد. نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکت­های جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده می باشد. پس آنان عملکرد قیمت­گذاری سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس را مشابه بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف دانسته­اند (عبده تبریزی و دموری، ۱۳۸۲،ص ۲۷)۲.
بهرام فر (۱۳۸۳)وی در مقاله ای به مطالعه تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۷۴ ـ ۸۲ پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای  درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام ارتباط معکوس دارند.درحالی که متغیرهای  نرخ بازده سرمایه­گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ، ارتباط مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.
[۱] . Clark & Riyht, 1979
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***