متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: روانشناسی  

گرایش: عمومی

عنوان:

اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

استاد راهنما:

دکتر حسن احدی

استاد مشاور:

دکتر محسن مشکبید حقیقی

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
۱-مقدمه ۳
۱-۱بیان مسأله: ۴
۱-۲هداف پژوهش… ۷
الف )هدف اصلی: ۷
ب)اهداف فرعی: ۷
۱-۳ فرضیه‏های پژوهش: ۷
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۵ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۸
۱-۵-۱تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی: ۸
۱-۵-۲تعریف مفهومی خلاقیت: ۹
۱-۵-۳تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی: ۹
۱-۵-۴ تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی: ۹
۱-۵-۵ تعریف عملیاتی خلاقیت: ۹
۱-۵-۶ تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی: ۹
۱-۶ متغیرهای تحقیق: ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق. ۱۱
۲-مقدمه : ۱۲
۲-۱تعریف فراشناخت.. ۱۲
۲-۱-۱ راهبردهای فراشناختی. ۱۳
۲-۱-۱-۱ خودآموزی. ۱۶
۲-۱-۱-۲ خودبازبینی. ۱۶
۲-۱-۱-۳ خودپرسی. ۱۶
۲-۱-۱-۴ خود نظم دهی. ۱۷
۲-۱-۱-۵ تدریس دو جانبه ۱۷
۲-۱-۱-۶ بازآموزی اسنادی. ۱۸
۲-۱-۲ راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان. ۱۸
۲-۱-۳ راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان. ۲۰
۲-۱-۴ ویژگی راهبردهای فراشناختی. ۲۳
۲-۱-۵ ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی. ۲۷
۲-۲تعاریف خلاقیت.. ۲۷
۲-۲-۱ اهمیت خلاّقیت.. ۳۱
۲-۲-۲ مراحل خلاّقیت.. ۳۱
۲-۲-۳ ویژگی های مهم در خلاقیت.. ۳۲
۲-۲-۴ عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن. ۳۴
۲-۲-۵ خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف.. ۳۵
۲-۲-۵-۱ مکتب رفتارگرایی: ۳۵
۲-۲-۵-۲ مکتب روانکاوی : ۳۶
۲-۲-۶ ویژگیهای افراد خلاق. ۳۷
۲-۲-۶-۱ ویژگیهای شناختی افراد خلاق. ۳۷
۲-۲-۶-۲ ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق. ۳۷
۲-۲-۶-۳ ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق. ۳۸
۲-۲-۷پرورش خلاّقیت و ایدهپردازی در دانشآموزان. ۴۲
۲-۲-۸ اصول تورنس… ۴۳
۲-۲-۹ الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر. ۴۴
۲-۳ خود پنداره ۴۶
۲-۳-۱ تعاریف خود پنداره ۴۷
۲-۳-۲منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره ۴۹
۲-۳-۳ ابعاد خودپنداره ۵۰
۲-۳-۴ رشد و تغییر خود پنداره ۵۱
۲-۳-۵ عوامل موثر بر رشد خودپنداره ۵۲
۲-۳-۶اهمیت خودپنداره ۵۳
۲-۳-۷ اجزا و عناصر خودپنداره ۵۴
۲-۳-۸ ویژگیهای خود پنداره ۵۶
۲-۳-۹ الگوهای نظری خودپنداره ۵۸
۲-۳-۹-۱الگوهای تک بعدی : ۵۸
۲-۳-۹-۲الگوی چند بعدی خودپنداره ۵۹
۲-۴ پیشینه تحقیق. ۶۳
۲-۴-۱ مروری بر پیشینه داخلی. ۶۳
۲-۴-۲ مروری بر پیشینه خارجی. ۶۴
فصل سوم:روش اجرای تحقیق. ۶۹
۳- مقدمه ۷۰
۳-۱روش تحقیق. ۷۰
۳-۲ جامعه آماری. ۷۰
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری. ۷۰
۳-۴ ابزارهای تحقیق. ۷۱
۳-۵ روش اجرای تحقیق. ۷۲
۳-۵-۱ بسته آموزشی راهبردهای فراشناختی. ۷۲
۳-۵-۲ بستۀ آموزشی خلاقیت.. ۷۲
۳-۶ روش تحلیل داده ها ۷۲
فصل چهارم: یافته های پژوهش… ۷۳
۴- مقدمه ۷۴
۴-۱توصیف داده ها ۷۵
۴-۲ یافته های استنباطی. ۷۸
۴-۳ فرضیه اول پژوهش… ۷۹
۴-۴ فرضیه دوم پژوهش… ۸۰
۴-۵ فرضیه سوم پژوهش… ۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۳
۵-۱ بحث و نتیجه گیری: ۸۴
۵-۱-۱بحث و بررسی فرضیه اول: ۸۴
۵-۱-۲ بحث و بررسی فرضیه دوم: ۸۴
۵-۱-۳ بحث وبررسی سوم فرضیه سوم ۸۵
۵-۲محدودیتها و مشکلات تحقیق. ۸۷
۵-۲-۱ محدودیتهای در اختیار: ۸۷
۵-۲-۲محدودیتهای خارج از اختیار: ۸۸
۵-۳ پیشنهادها ۸۸
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی. ۸۸
۵-۳-۲ پیشنهاد برای سایر پزوهشگران. ۸۹
پیوست ها ۹۰
منابع و مآخذ. ۱۰۹
منابع فارسی. ۱۰۹
منابع انگلیسی. ۱۱۲
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
جدول۴- ۱ شاخصهای توصیفی خودپنداره تحصیلی. ۷۵
جدول ۴ – ۲ بررسی نرمال بودن توزیع بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنف به تفکیک گروه ۷۸
جدول ۴ – ۳ همگنی ضرایب رگرسیون- بررسی اثر گروه و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی. ۷۹
جدول ۴ – ۴  تحلیل کوواریانس- بررسی اثر گروه بر خودپنداره تحصیلی. ۸۰
جدول ۴–۵  همگنی ضرایب رگرسیون- بررسی اثر گروه (آموزش خلاقیت) و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی  ۸۱
جدول ۴ – ۶ تحلیل کوواریانس- بررسی اثر گروه (آموزش خلاقیت) بر خودپنداره تحصیلی. ۸۲
جدول ۴- ۷- نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس خودپنداره تحصیلی مربوط به بررسی روش آموزش خلاقیت، فراشناخت و گروه گواه ۸۲
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار ۲-۱ گزارش درصدی سئوال های درک مطلبی که دانش آموزی قبل، به هنگام، و پس از آموزش فراشناختی درست پاسخ داده است. ۲۵
نمودار ۲-۲ : ویژگیها و خصوصیات افراد خلاّق. ۴۱
نمودار ۴-۱ میانگین خودپنداره تحصیلی به تفکیک گروه و آزمون. ۷۶
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                               صفحه
شکل ۲-۱ الگوی خودپندارۀ تک بعدی. ۵۹
شکل ۲-۲ الگوی عامل مستقل خودپنداره ۵۹
شکل ۲-۳ الگوی عامل همبسته خود پنداره ۶۰
شکل ۲-۴ الگوی جبرانی خودپنداره ۶۰
شکل ۲-۵ الگوی طبقه ای (خودپندارۀ تحصیلی) ۶۱
شکل۲-۶ الگوی سلسله مراتبی. ۶۲
شکل ۴– ۱ بافت نگار مربوط به نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی۱ (آموزش فراشناخت) ۷۶
شکل ۴ – ۲ بافت نگار مربوط به نمرات پس آزمون گروه آزمایشی ۱ (آموزش فراشناخت) ۷۷
شکل ۴ – ۳ بافت نگار مربوط به نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی۲(آموزش خلاقیت) ۷۷
شکل ۴ – ۴ بافت نگار مربوط به نمرات پس آزمون گروه آزمایشی ۲ (آموزش خلاقیت) ۷۸
شکل ۴ – ۵ همگنی ضرایب رگرسیون- بررسی اثر گروه و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی. ۷۹
شکل ۴ – ۶  همگنی ضرایب رگرسیون- بررسی اثر گروه (آموزش خلاقیت) و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی  ۸۱
 

 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

 
 
۱- مقدمه
از برجسته­ترین ویژگیهای انسان و اساس تداوم حیات قدرت اندیشه است. و یکی از کمبود­های حسرت­بار  در بسیاری از دانش آموزان و در مراحل بعد بزرگسالان، ناتوانی آن­ها در بیان اندیشه و حل مسئله و به نوعی ابداء و نوآوری می­باشد. اگر چه انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکّر و اندیشه فارغ نبوده وبا نیروی تفکّر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد. ولی لازمه­ی درست اندیشیدن و تفکر خلاّق، حل مسئله، تمرین اسـت.با توجه به اینکه از پیچیده­ترین و عالی­ترین جلوه­های اندیشه انسان تفکّر خلاّق است. لازم است دانش آموزان با اندیشه­های زیبا خو بگیرند. بنابراین مهمترین نقش مربی این است که دانش آموزانرا به این راه هدایت کند و از راهبرد­های مختلفی استفاده نماید. از جمله این راهبرد­ها آموزش فرا شنـاخت و آموزش دست سازه­های خلاّق اسـت که در سال­های اخیر مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته­است. تجربه نشان می­دهد که اگر مفاهیم روان شناسی شناختی و فرا شناختی و کار­های عملی (دست سازه­ها) خوب توصیف کنیم و آموزش دهیم شاهد پیشرفت چشمگیری در جهت پرورش نسلی خلاّق با قدرت حل مسئله بالا و شکوفایی استعداد­ها در زمینه­های مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش خواهیم بود. که به نوعی این امر سسب با رفتن عزت نفس در نوجوانان ما خواهد شد و در پی آن بر افزایش خود پندارۀ تحصیلی افزوده می­گردد.
این مفاهیم با بسیاری از اعتقادات، متخصصان آموزش و پرورش تناسب دارد. یعنی با حمایت از یادگیری فعال و نه منفعل و با قائل بودن ارزش برای تفاوت­های فردی و با احساس درباره­ی اینکه دانش آموزان انسان­های جامع­ای هستند. دانش آموزان اغلب سعی می­کنند، آموزش­هایی را دنبال کنند، در حالی که عقیده­ای درباره­ی کاری که انجام می­دهند، ندارند و غالباً از تشریح روش­های خودشان برای حل مسائل ناتوان هستند. و یا قادر به نوآوری و ساخت نیستند. اگر رفتار هوشمندانه به عنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند، باید راهبرد­های آموزشی که بطور هدفمند سوگیری شده و توانایی­های فراشناخت و تفکّر خلاّق، و ساخت و تولید ابزاری جدید که بر گرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گسترش می­دهد، در روش­های تدریس آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.
جالب توجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا وقتی راهبرد­های حل مسأله به دانش آموزان تکلیف می­شود به جای اینکه به وسیله­ی خود آن­ها ایجاد شود ممکن است عملکرد آن چندان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی فرا شناخت تدریس می­شود  فشار اضافی  به دانش آموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود.
از راه های مختلفی می توان توانایی فرا شناخت و خلاّقیت دانش آموزان را افزایش داد. از جمله این روش­ها طرح سؤال و الگو دادن به دانش آموزان می باشد (درویزه۱۳۷۷) در این رابطه پالینسکار[۱]و براون[۲] آموزش دوجانبه را مطرح کردند.
علاوه­بر­این، بزرگسالان هدف­ها و منظور­شان را به وسیله­ی هماهنگی ماهرانه­­ی راهبرد­های متنوع پیشرفت می­دهند که شامل تولید کردن، سازمان­دهی، ارزیابی و تدوین گفته­های خود، می­باشد. بر عکس، دانش­آموزانی
که در فرآیند  حل مسئله مشکل دارند روش­های متفاوت و ناآگاهانه­ای را برای ترکیب کردن به کار می­برند که نقش برنامه­ریزی را به حداقل می­رساند و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل می­کنند (مکاچن[۳] ۱۹۸۱،به نقل از دلاپازو گرام،۱۹۷۷)
در پژوهش حاضر محقق در صدد است اثرآموزش راهبرد­های فراشناختی (سکستون وهمکاران ۱۹۷۷)   TREE[4]و خلاقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانش­آموزان دختر با استفاده ازپنج خرده فرایند راهبرد­های فرا شناختی  و آموزش خلاقیت برای ایجاد تفکّر خلاّق با توجه به اصول ویلیامز و تورنس  بررسی کند.
 
۱-۱بیان مسأله:
یکی  از صفات ممتاز آدمیان آفرینندگی (خلاقیت) است . خلاقیت در علم ، هنر، ادبیات، و سایر جنبه­های فرهنگ و تمدن همواره مورد احترام انسانها بوده است، و به همین سبب پرورش استعداد­­های خلاق باید سر لوحه هدفهای آموزش و پرورش قرار گیرد. امروزه صاحب نظران، خلاقیت را دانشی بنیادی برای هر گونه تغییر و نو­آوری وعاملی مهم در شتاب بخشیدن به نوآورریهای علمی و فناورانه بشر می­دانند. مطالعات موجود نیز نشان می­دهند که مر کز ثقل حرکات نوین در آینده را خلاقیت و میزان بهر ه گیری از تفکر خلاّق تشکیل می­دهند. بر این اساس، یکی از چالش های جدی و قا بل پیش بینی بشر در آینده مساله میزان بهره گیری از ذهن و شخصیت­های خلاق در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی، فناورانه و بهداشتی است (پیرخائفی و همکاران،۱۳۸۸)   خلاقیت به عنوان پر­قدرت­ترین توانایی بشری در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود، با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است. قطعاً نخستین جایگاه خلاقیت دوران کودکی است. بنابراین مدت زیادی لازم است که کودک تجربه اندوزی کند و خلاقیتش را غنا بخشد. بدون تردید، خلاقیت تنها برای دوران کودکی مورد نیاز نیست.کودک به خلاقیت برای تمامی عمر نیاز دارد. گیلفورد خلاقیت را عمل یا رفتاری می­شناسد که راه حلی مناسب برای مشکل ارائه نماید. او می­گوید خلاقیت عبارت است از نشان دادن عمل یا رفتار و توانایی خلاق و به طور کلی عمل خلاقانه یعنی ارائه  راه حل مناسب برای مسائل و مشکلات. بنابراین  انسان تا با مشکل روبرو نشود خلاقیتی از او صادر نمی­شود. بنابراین خلاقیت مستلزم بهره گیری از نوعی تفکر است که گیلفورد آن را تفکر واگرا می نامد یعنی یافتن راه حل مسئله به صورت  متفاوت راه حل­های معمولی(پیر خائفی،۱۳۸۴) خلاقیت یکی از ابعاد شناختی فرد است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد. تمامی اختراعات و دستاورد­های علمی و هنری بشر از خلاقیت سر چشمه می­گیرد. پژو هش­های انجام شده در زمینه خلاقیت نشان می­دهد که با کار برد شیوه­های مناسب می توان آنرا پرورش داد. به نظر می­رسد  آموزش راهبرد­های فرا شناختی یکی از شـیوه­های پرورش خلاقیت باشد.خود پنداره نیز از متغیر­هایی هستند که هم می­توانند با خلاقیت در ارتباط باشند و هم اینکه تحت تأثیر تغیرات ناشی از آموزش راهبرد­­های  فرا­شناختی قرار گیرد.
 
خود پنداره، شبکه­ای از عقاید و باور­های مثیت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود می­باشد.در پژوهـش­های مختلف این مفهوم با اصطلاحات متفاوتی  مترادف با عزت نفس و خود تنظیمی  تعریف شده است.خودپنداره تحصیلی نیز فرایند شکل گیری ارزشیابی  از خود پنداره متأثر از تجـربه­های آموزشی دانـش­آموزان و تفسیر محیط آموزشی (پکران [۵]و همکاران،۲۰۱۱) و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف خود­مان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی در باره توانایی­هایمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده است و یکی از بهترین پیش بینی کننده­ها و میانجی­ها برای متغیر­های انگیزشی اثر بخش و غیر اثر بخش و از جمله عوامل مؤثر در فرایند یادگیری می­باشد (اکرم راناوظفراقبال،۲۰۰۵) راهبرد­های شناختی راه های یادگیری هستند. در قیاس با آنها، راهبرد­های فرا­شناختی تدبیری­هایی هستند برای نظارت بر راهبرد­های شناختی و کنترل و هدایت آنها.(فلاول[۶]،۱۹۷۹) هر چند این راهبرد­ها قابل یادگیری هستند ولی بعضی از یاد گیرندگان از عهده یادگیری آن بر نمی­آیند و لازم است در این زمینه آموزش ببینند (سیف،۱۳۹۲)
وقتی که ما یک چیز را شناسایی می­کنیم، نامی را به خاطر می­آوریم، جمله را می­فهمیم یا نظری ارائه  می­کنیم و یا یک مسئله را حل می­کنیم دست به عمل شناخت می­زنیم. فرا­شناختی نیز نقش بارزومهمی در حل مسئله، کنترل خود، خود آموزی و تغییر رفتار دارد (نیازآذری،۱۳۸۲)
در فرایند یادگیری، باید فضایی ایجاد کردتا دانش آموزان فرصت اندیشه پیدا کنند و معلم به جای آموزش اندیشه، چگونه اندیشـیدن را آموزش دهد. بسـیاری از محافل آموزشی به جای این که برای پرورش اسـتعداد­های فکری نوجوانان اهمیت قائل شوند، بر ­یادگیری اطلاعات و محتویات تأکید می­کنند. با توجه به اهمیت خودپندارۀ تحصیلی دانش­آموزان بویژه از بعد اثر آن در موقعیت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی تحقیق زیر درصدد پاسخگویی به سولات خاصی است. آیا آموزش خلاقیت سبب تغییر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر می­شود؟ آیا آموزش راهبرد­های فراشناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر مؤثر است؟ چه تفاوتی میان آموزش فراشناختی و آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر وجود دارد؟
۱-۲هداف پژوهش
 
الف )هدف اصلی:
شناسایی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم
ب)اهداف فرعی:
– شناسایی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم
– شناسایی تأثیر آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم.
– شناسایی تفاوت اثر بخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد­های فراشناختی در تغییر خودپنذارۀ تحصیلی دانش­آموزان
[۱]Polinscar
[۲] Brown
[۳] Mccuthen
  ۴ در متن اصلی حروفTREE مختصر شده­ی وازه­های Topic,Reason,Exrnin,end به کار رفته­است. که به معنی واژه­های موضوع، دلیل، بررسی، سرانجام می­باشد.
[۵] Pkran
[۶]Flavell
تعداد صفحه : ۱۲۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

دسته‌بندی نشده