دانلود پایان نامه کارشناسی:تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت بازرگانی

عنوان : تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

 

رشته مدیریت بازرگانی

 

عنوان:

تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱  بیان موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲  مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵  مدل و متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶  سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۸  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۹  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۰  نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۱۱  روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۲  جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۱۳  روش تلخیص، توصیف داده ها و آزمون فرضیات………………………………………………… ۲۳

۱-۱۴  تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۲۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲ـ۱  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ـ۲  بخش بندی بازار…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲ـ۲ـ۱  تعیین بازار مورد هدف………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲ـ۲ـ۲  ایجاد پایگاه در بازار (مکان یابی)…………………………………………………………………….. ۳۲

۲ـ۳  مفاهیم بخش بندی………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲ـ۴  مزایای بخش بندی………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲ـ۵  فرآیند بخش بندی بازار……………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۶   رویکردی دیگر نسبت به فرآیند بخش بندی………………………………………………………… ۵۶

۲-۷ تقسیم بندی بخش های بازار………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۷-۱  بازاریابی انبوه…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۷-۲  بازاریابی مبتنی بر بخش هایی از بازار………………………………………………………………. ۵۸

 ۲-۷-۳  بازاریابی بر مبنای بخش های ویژه ای از بازار…………………………………………………… ۵۹

۲-۷-۴  بازاریابی خرد……………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۸  استراتژیهای ورود به بخش های بازار………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۸-۱  بازاریابی یکسان…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۸-۲  بازاریابی تفکیکی………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۸-۳  بازاریابی متمرکز…………………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۹  فاکتورهای موثر در انتخاب استراتژی ورود به بخش های بازار………………………………….. ۶۴

۲-۱۰  قواعد واصول بخش بندی………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱۱ عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………. ۶۹

۲-۱۲ طبقه بندی متغیرهای بخش بندی……………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۲-۱ بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………….. ۷۲

۲-۱۲-۱-۱ سن: …………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۱۲-۱-۲ جنسیت :……………………………………………………………………………………………… ۷۴
۲-۱۲-۱-۳ چرخه حیات خانواده:……………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۱۲-۱-۴) اندازه خانواده……………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۱۲-۱-۵ درآمد :………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۱۲-۱-۶ شغل:…………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۲-۱۲-۱-۷ تحصیلات :………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۱۲-۲بخش بندی بر اساس مناطق جغرافیایی…………………………………………………………….. ۷۸

۲-۱۲-۳ بخش بندی بر اساس عوامل روانشناختی………………………………………………………….. ۷۹

۲-۱۲-۳-۱طرز تفکر ………………………………………………………………………….. ۸۱
۲-۱۲-۳-۲ شخصیت :……………………………………………………………………………………………. ۸۲
۲-۱۲-۳-۳سبک زندگی :………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۱۲-۳-۳-۱ بازاریابی سبک زندگی ………………………………………………………………………… ۸۴
۲-۱۲-۳-۴ طبقات اجتماعی ……………………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۱۲-۴ بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری……………………………………………………………….. ۸۶

۲-۱۲-۴-۱ موقعیت خرید ……………………………………………………………………. ۸۶:
۲-۱۲-۴-۲ منافع مصرف کنندگان:……………………………………………………………. ۸۷
۲-۱۲-۴-۳ وضعیت مصرف کننده…………………………………………………………………………….. :۸۸
۲-۱۲-۴-۴ میزان مصرف………………………………………………………………………. ۸۹
۲-۱۲-۴-۵ میزان وفاداری……………………………………………………………………………………….. ۸۹
۲-۱۴   روند استفاده از فنون بخش بندی بازار………………………………………………………………. ۹۳
۲-۱۵ تکنیکهای تحلیلی بخش بندی…………………………………………………………………………… ۹۵
بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۹۶
۲-۱۶   مطالعات بین المللی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار…………………………………….. ۹۶
۲-۱۷  مباحث بخش بندی بازار بین المللی………………………………………………………………… ۱۰۲
۲-۱۸خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار…………………………………. ۱۰۴
 فصل سوم:  روش تحقیق
۳-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۳-۲  نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۳-۳  ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۳-۳-۱   تبیین پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۳-۳-۲  توزیع سوالات پرسشنامه برای فرضیات تحقیق……………………………………………….. ۱۰۹
۳-۳-۳   روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۳-۳-۴  پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۱۱
۳-۴  جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۵  نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۵-۱  تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۳-۶   روش های آماری بخش بندی و آزمون فرضیه ها………………………………………………. ۱۱۴
۳-۷  فنون آماری بخش بندی…………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۳-۷-۱  تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۳-۷-۲  تحلیل خوشه ای …………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۳-۷-۲-۱  تحلیل خوشه ای K-Means…………………………………………………………………. 117
۳-۷-۲-۲  تعداد خوشه ها………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۳  فنون تحلیل آماری آزمون فرضیه ها………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۷-۳-۱  تحلیل واریانس یکطرفه…………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۷-۳-۲  آزمون استقلال کای- مربع…………………………………………………………………… ۱۲۰
۳-۷-۳-۳  آزمون کروسکال- والیس………………………………………………………………………….. ۱۲۰
فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۴-۲  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی………………………………………………………… ۱۲۳
۴-۲-۱  جنسیت…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
-۲-۲  وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۴-۲-۳  شغل………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۴-۲-۴  تحصیلات……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۴-۲-۵   سن……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴-۲-۶  تعداد اعضای خانواده………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۲-۷  درآمد……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۴-۳  تحلیل داده های مدل تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۲۷
۴-۴  اجرای تحلیل خوشه ای و شناسایی بخش های بازار………………………………………………. ۱۲۸
۴-۵  آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۵-۱  آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۵-۲  آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………… ۱۳۳
۴-۵-۳  آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………… ۱۳۴
۴-۵-۴  آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-۵-۵  آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۴-۵-۶  آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۴-۵-۷  آزمون فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………….. ۱۳۹
فصل پنجم: تحلیل یافته ها: نتیجه گیری وپیشنهادها
۵-۱  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
۵-۲  تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
۵-۲-۱   نتایج تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………. ۱۴۳
۵-۲-۲  نتایج بخش بندی……………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۵-۲-۳  نتایج حاصل از فرضیات……………………………………………………………………………… ۱۴۶
۵-۲-۴  اولویت بندی منافع مورد نظر مصرف کنندگان در خرید خودرو با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۹
۵-۳  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
۵-۳-۱  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی…………………………………………………….. ۱۵۰
۵-۳-۲  توصیف و تحلیل متغیرهای مدل منافع پژوهی خرید…………………………………………… ۱۵۱
۵-۴  محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۵۳
۵-۵  پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۵-۵-۱  پیشنهاد هایی بر اساس یافته های تحقیق………………………………………………………….. ۱۵۴
۵-۵-۲  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ۱۵۵
منابع………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۷
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                         صفحه
 
جدول ۱-۱  مطالعات داخلی بخش بندی بازار……………………………………………………………… ۲۱
جدول ۲ـ۲  ارزیابی جذابیت های بخش های بازار………………………………………………………… ۵۳
جدول ۲ـ۳  ارزیابی نقاط قوت کسب و کار بازرگانی…………………………………………………….. ۵۴
جدول ۲-۴  معیارهای بخش بندی اثربخش ………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۲-۵ متغیرهای مطرح در بخش بندی بازارهای مصرفی…………………………………………… ۷۰
جدول ۲-۶ مزایای حاصل از تقسیم بندی خمیر دندان…………………………………………………….. ۸۸
جدول۲-۷ متغیرهای اصلی برای بخش بندی بازار مصرفی ……………………………………………… ۹۰
جدول۲-۸  اهداف بخش بندی ومبناهای متناسب باآنها…………………………………………………… ۹۳
جدول ۳-۱ ترکیب سوالات پرسشنامه در ارتباط با فرضیات تحقیق ………………………………….. ۱۱۰
جدول ۳-۲  توزیع نمونه ها در سطح شهر شیراز در سال ۱۳۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴
جدول ۴-۳  توزیع جنسیت و تحصیلات……………………………………………………………………. ۱۲۴
جدول ۴-۴  توزیع جنسیت و سن……………………………………………………………………………. ۱۲۵
جدول ۴-۵  توزیع تحصیلات و درآمد………………………………………………………………………. ۱۲۶
جدول ۴-۶  توزیع شغل و درآمد……………………………………………………………………………… ۱۲۶
جدول ۴-۷  آزمون بارتلت و KMO……………………………………………………………………….. 127
جدول ۴-۸   نتایج تحلیل عاملی………………………………………………………………………………. ۱۲۸
جدول ۴-۹  نتایج تحلیل خوشه ای…………………………………………………………………………… ۱۳۲
جدول ۴-۱۰   تحلیل واریانس یکطرفه فرضیه سن……………………………………………………….. ۱۳۵
جدول ۴-۱۱  تحلیل واریانس یکطرفه فرضیه میزان وفاداری…………………………………………… ۱۴۰
جدول ۵-۱   عامل های استخراج شده……………………………………………………………………….. ۱۴۴
جدول ۵-۲  نتایج تحلیل خوشه ای…………………………………………………………………………… ۱۴۴
جدول ۵-۳  بخش های استخراج شده……………………………………………………………………….. ۱۴۵
جدول ۵-۳  اولویت بندی منافع مورد نظر مصرف کنندگان……………………………………………… ۱۵۰
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                         صفحه
شکل ۱-۱  مدل های سه گانه بخش بندی بازار…………………………………………………….. ۱۰
شکل ۱-۲ مدل مفهومی بخش بندی بازارتحقیق…………………………………………………….. ۱۱
شکل ۲-۱  مزایای اولیه و ثانویه بخش بندی بازار    …………………………………………….. ۳۷
شکل ۲-۲  مزایای بخش بندی بازار…………………………………………………………………… ۳۹
شکل ۲-۳  مدل STP……………………………………………………………………………………. 39
شکل ۲ـ۴  مثال ساده ای از نقشه بازار برای شرکت فرضی الف ………………………………. ۴۱
شکل ۲ـ۵  ماتریس چهارخانه ای   …………………………………………………………………… ۴۸
شکل ۲-۶  فرآیند بخش بندی بازار ………………………………………………………………….. ۵۵
شکل ۲-۷  فرآیندی دیگر برای بخش بندی بازار………………………………………………….. ۵۶
شکل ۲-۸ سطوح تقسیم بندی ( بخش بندی) بازار………………………………………………… ۵۷
شکل ۲-۹ استراتژی های بخش بندی بازار………………………………………………………….. ۶۲
شکل ۲-۱۰ عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………. ۶۹
شکل ۲-۱۱ مباحث بخش بندی بازار بین المللی………………………………………………….. ۱۰۳
 
چکیده
در پاسخ به تغییرات محیط رقابتی شرکت ها شعار خدمات متمایز و بخش بندی بازار را در پیش گرفته اند تا بتوانند نیازهای تک تک مشتریان را در بازار هدف ارضا کنند. در سال های اخیر رویکرد بازاریابی ارتباطی یا بازاریابی تک به تک از اساسی ترین رویکردهایی است که توسط شرکت ها استفاده می شود. این رویکرد که سطح نهایی بخش بندی است در پی ارضای نیازهای تک تک مشتریان در بازار هدف می باشد. یکی دیگر از رویکرد هایی که امروزه برای بخش بندی بازار مورد استفاده قرار می گیرد رویکرد “منافع پژوهی خرید” است .منافع پژوهی به انواع مزیت هایی اطلاق می شود که مصرف کنندگان در محصولات جستجو می کنند..بنابراین، در این تحقیق بازار خودرو بر اساس منافع مورد نظر مصرف کنندگان شهر شیراز بخش بندی می شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان تندر ۹۰ در شهر شیراز تشکیل داده و نمونه مشتمل بر ۲۵۰ نفر از مصرف کنندگان تندر ۹۰ در مناطق پنجگانه(شمال- جنوب- مرکز- شرق- غرب) شهر شیراز است.ابزار پژوهش، پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است.مدل تحقیق با ۲۷ متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق در سه مرحله است. در مرحله اول با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تعداد متغیرها به پنج متغیر کاهش یافت سپس پنج متغیر استخراج شده به عنوان متغیر ورودی الگوریتم تحلیل خوشه ای K-Means در نظر گرفته شده ،بعد از اجرای تحلیل خوشه ای، بازار با توجه به منافع مورد نظر مصرف کنندگان به چهار بخش تقسیم شد.بعد از شناسایی بخش ها به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج آزمون های آماری نشانگر وجود رابطه معنی داری بین عوامل ” وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد، وفاداری ” با منافع مورد نظر مصرف کنندگان خودرو است که در قالب بخش های بازار ارائه شده است. در این تحقیق فرضیه های تاثیر جنسیت مصرف کنندگان و سن در انتخاب و خرید خودرو تایید نشد.
واژگان کلیدی: بخش بندی بازار، منافع پژوهی، خودرو تندر ۹۰
 

 فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه به دلیل افزایش رقابت، بازاریابی و تحقیقات بازار به عنوان مولفه های پیشرفت شرکت ها عمل می کنند و با شناسایی و ارزیابی مشتریان و بازار در صدد ارائه راهکارهایی برای بهبود هدف غایی شرکت ها یعنی سودآوری آنها هستند.
یکی از اصول مسلم حاکم بر بازار رقابتی کنونی مشتری مداری و اعتقاد به اصول مشتری محوری می باشد. در واقع عصر امروز را عصر “تولید هدفمند” نام نهاده اند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. در این روش کل بازار را به بخش های مختلفی تقسیم می نمایند و بهترین و مناسب ترین بخش ها را بر می گزینند و برای ارائه خدماتی سودآور، بهتر از رقبای خود، استراتژی های سازمانی را تدوین و طرح ریزی می نمایند.
از آنجا که برای بخش بندی بازار مبنای ثابتی وجود ندارد، تا شرکت ها بر اساس آن بازارهایشان را بخش بندی نمایند، برای بخش بندی بازار روی متغیرهای زیادی کار شده است، به طوری که این متغیرها به تنهایی و یا به صورت جمعی ساختار بازار را نشان می دهند.
در این فصل سعی بر آن است تا ضمن بیان ضرورت و اهداف تحقیق و توضیح خلاصه ای از مبانی و متغیرهای بخش بندی بازار، مدل تحقیق به منظور شناسایی متغیر مناسب، جهت بخش بندی بازار خودرو ارائه گردد.
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***