دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت

عنوان : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس

 

 استاد راهنما:

آقای مسعود بیرجندی

خرداد ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. ۸
۱-۲) بیان مساله. ۹
۱-۴) اهداف انجام تحقیق.. ۱۱
۱-۵) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۴
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- سرمایه. ۱۶
۲-۳- انواع سرمایه. ۱۷
۲-۴- سرمایه اجتماعی.. ۱۸
۲-۵- تعریف سرمایه اجتماعی.. ۲۱
۲-۷-  انواع سرمایه اجتماعی.. ۲۶
۲-۸-  سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از مشخصه های جوامع و ملت ها ۲۶
۲-۹- منشأهای سرمایه اجتماعی.. ۲۸
۲-۱۰- الگو های اندازه گیری سرمایه اجتماعی.. ۲۹
۲-۱۱-  عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان) ۳۱
۲-۱۲- رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی.. ۳۱
۲-۱۳-  سنجش سرمایه اجتماعی.. ۳۲
۲-۱۴- کارآفرینی.. ۳۴
۲-۱۵- تاریخچه کارآفرینی.. ۳۵
۲-۱۶- تعاریف کارآفرینی.. ۳۷
۲-۱۷- انواع کارآفرینی.. ۴۰
– کارآفرینی مستقل.. ۴۱
– کارآفرینی درون سازمانی.. ۴۱
– کارآفرینی سازمانی.. ۴۲
۲-۱۸-کارآفرینی درون‍سازمانی.. ۴۳
۲-۱۹- مدلهای فرآیند کارآفرینی سازمانی.. ۴۴
۲-۲۰-  مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرمن.. ۴۵
۲-۲۱-  مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر. ۴۶
۲-۲۲- فرآیند کارآفرینی احمد پور و مقیمی.. ۴۷
۲-۲۴- مدل کارآفرینی  بارینگر و ایرلند. ۴۸
۲-۲۵- مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر بر آن. ۵۰
۲-۲۵-۲- تکنیکهای ایده پردازی: ۵۳
۲-۲۵-۳- بکارگیری(امکان سنجی) ایده در سازمان. ۵۴
۲-۲۵-۴- نتایج ایده ۵۵
۲-۲۶- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی.. ۵۵
۲-۲۷- تحقیقات انجام گرفته : ۵۹
۲-۲۷-۱- داخلی: ۵۹
۲-۲۷-۲- خارجی:. ۶۰
فصل سوم:
۳-۱) مقدمه. ۶۴
۳-۲) روش تحقیق.. ۶۴
۳-۲-۱) تحقیق کاربردی.. ۶۵
۳-۲-۲) تحقیق توصیفی.. ۶۵
فرایند پژوهش: ۶۸
۳-۳) متغیرهای تحقیق.. ۶۸
۳-۴) روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۶۹
۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۰
۳-۵-۱) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۷۰
۳-۵-۲) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۷۱
۳-۶) جامعه و نمونه آماری.. ۷۲
۳-۶-۱) جامعه آماری.. ۷۲
۳-۶-۲) قلمرو مکانی تحقیق.. ۷۳
۳-۶-۳) قلمرو زمانی تحقیق.. ۷۳
۳-۶-۴) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. ۷۳
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۵
فصل چهارم:
۴-۱- مقدمه. ۷۷
۴-۲- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان. ۷۷
۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها ۷۹
۴-۳-۱-بررسی نرمال بودن متغیرها ۸۰
۴-۳-۱-۱- بررسی نرمال بودن متغیرهای گرایش کارافرینانه. ۸۰
۴-۳-۱-۲- بررسی نرمال بودن متغیر سرمایه اجتماعی.. ۸۱
۴-۳-۳- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته. ۸۱
۴-۳-۳-۱- همبستگی بین بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی.. ۸۱
۴-۳-۳-۲- همبستگی بین بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی.. ۸۲
۴-۳-۳-۳- همبستگی بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی.. ۸۳
۴-۳-۳-۶- همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی.. ۸۳
فصل پنجم:
۵-۱- مقدمه. ۸۶
۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. ۸۶
۵-۳- نتایج آزمونها ۸۷
۵-۳-۱- تائید یا عدم تائید فرضیات با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاریافته خطی.. ۸۷
۵-۳-۱ -۱  آزمون فرضیه فرعی۱:  همبستگی معنی داری میان بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد.. ۸۷
۵-۳-۱ -۲  آزمون فرضیه فرعی۲:  همبستگی معنی داری میان بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد. ۸۸
۵-۳-۱ -۳  آزمون فرضیه فرعی۳: همبستگی معنی داری بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد. ۸۸
۵-۳-۲- آزمون فرضیه اصلی: گرایش کارآفرینانه بر سرمایه اجتماعی سازمانی تأثیر دارد. ۸۹
۵-۴- نتیجهگیری و پیشنهادات کاربردی.. ۹۰
منابع و ماخذ. ۹۷
 

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، ۱۳۸۲) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکی از اندیشمندان مدیریت به نام لیندا گراتون(۲۰۰۳) برای ترسیم این وضعیت جدید از استعاره انقلاب دموکراتیک در محیط های کاری استفاده می کند .به عقیده وی ، مفهوم دموکراسی سازمانی حول چند اصل اساسی بوجود می آید :ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند توانایی بالقوه و کیفیت های متمایز خود را بیان کنند ، حمایت از استفاده اختیاری از قدرت ، مداخله افراد در تعیین شرایط ارتباطشان با سازمان و نهایتا توسعه فرصت برای دسترسی به منابع ارزشمند.
در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ در کشور آمریکا قریب به ۸/۱۰ میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف ۳/۸ میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، ۱۳۸۴ )
از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه ۱۹۹۰ به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه ۱۹۹۰ مربوط به اثر ۱۹۹۳ پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، ۱۳۸۵).
بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینی ، مورد توجه  قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، ۱۳۸۷).
تعداد صفحه : ۹۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***