دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

(مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل)

عنوان:

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

استاد راهنما:

دکتر نادر محقق

استاد مشاور:

دکتر عبدا… نعامی

 (شهریور ۱۳۹۳)


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
 
فصل ۱ (کلیات تحقیق)
۱ـ۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱ـ۲ اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵
۱ـ۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵
۱ـ۴ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶
۱ـ۵ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵-۱ قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵-۲ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. ۶

  • قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… ۶

۱ـ۶ مفروضات…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱ـ۷ صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………. ۷
 
فصل ۲ (ادبیات تحقیق)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱ تعریف کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲ تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک……………………………………………………. ۱۲
۲-۳ فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… ۱۵
۲-۴ تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۵ اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………….. ۱۷
۲-۶ اجزاء اصلی مدل کسب و کار………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۷ نحوه طراحی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۸ مدل های کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۹ بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۱۰ یکپارچه سازی مدل کسب و کار…………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱۱ عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک…………………………………………………… ۲۵
۲-۱۲ اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱۳ عوامل اصلی در کسب و کار………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱۴ اجزای کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱۵ ابزار عمده کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱۶ شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک…………………………………………… ۳۱
۲-۱۷ شیوه های کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱۸ پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۹ توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲۰ انواع کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۲۱ کاربری های کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۲۲ استراتژی کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۲۳ ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… ۳۸
۲-۲۴ یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… ۳۸
۲-۲۵ چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی…………………………………………………. ۴۰
۲-۲۶ مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………. ۴۱
۲-۲۷ تحویل به موقع…………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۲۸ تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع………………………………………………. ۴۳
۲-۲۹ کاستن از موجودی انبار………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳۰ مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع……………………………………………………….. ۴۵
۲-۳۱ تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی………………………………. ۴۵
۲-۳۲ تاریخچه ایران خودرو………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۳۳ برند ایران خودرو………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۳۴ گروه صنعتی ایران خودرو…………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۳۵ سبد برند آیکو………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۳۶ توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو………………………………………….. ۵۲
۲-۳۷ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵۴
 
فصل ۳ (روش شناسی تحقیق)
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۱ طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۲ طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش……………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۳ جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۵ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۶ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………… ۶۲
۳-۷ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۸ روش تحلیل های آماری……………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۹ آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۹-۱ شاخص های GFIو AGFI………………………………………………………………………….. 65
۳-۹-۲ شاخص RMSEA……………………………………………………………………………………… 66
۳-۹-۳ مجذور کای……………………………………………………………………………………………… ۶۶
۳-۹-۴ شاخص NFI و CFI………………………………………………………………………………… 66
 
فصل ۴ (تجزیه و تحلیل داده ها)
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۴-۲ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………….. ۶۸
۴-۳ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴-۳-۱ محاسبه پایایی سوالات تحقیق……………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۳-۲ یافته های مربوط به روایی……………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۳-۳ تحلیل عامل تأییدی…………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۳-۳-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین…………………………………………………. ۸۸
۴-۳-۳-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار…………………………………………. ۹۸
۴-۳-۳-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری………………………………… ۱۰۵
۴-۳-۳-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات…………………………………………… ۱۰۷
۴-۳-۳-۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی………………………………………. ۱۱۱
۴-۳-۳-۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………. ۱۱۳
۴-۳-۳-۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی………………………………………………. ۱۲۳
۴-۳-۳-۸ تحلیل عاملی تأییدی کل……………………………………………………………………. ۱۲۷
۴-۴ نتایج آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۸۵
۴-۴-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. ۱۸۵
۴-۴-۲ فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………. ۱۸۶
۴-۴-۲-۱ فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸۶
۴-۴-۲-۲ فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸۷
۴-۴-۲-۳ فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸۸
۴-۴-۲-۴ فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸۹
۴-۴-۲-۵ فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹۰
۴-۴-۲-۶ فرضیه ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹۱
۴-۴-۲-۷ فرضیه ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹۱
 
فصل ۵ (نتیجه گیری)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴
۵-۱ نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………… ۱۹۴
۵-۲ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۰۱
۵-۳ رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………… ۲۰۲
۵-۴ پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. ۲۰۶
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۷
جدول ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸
پرسشنامه خبرگان……………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵
منبع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵
منبع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۷
Abstract…………………………………………………………………………………………………………….. 239
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱ سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک… ۱۴
جدول ۲-۲ تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. ۱۷
جدول ۲-۳ روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶) ۲۰
جدول ۲-۴ عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. ۲۰
جدول ۲-۵ عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شرکت‏ها (توبیاس کولمان، ۲۰۰۱) ۳۵
جدول ۴-۱ تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۶۸
جدول ۴-۲ تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. ۶۹
جدول ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. ۷۰
جدول ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۱
جدول ۴-۵ خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ. ۸۳
جدول ۴-۶ دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. ۸۴
جدول ۴-۷ میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه ۲۷ گویه‏ای.. ۸۴
جدول ۴-۸ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. ۸۸
جدول ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. ۹۳
جدول ۴-۱۰ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۹۶
جدول ۴-۱۱ ضرایب استاندارد. ۹۷
جدول ۴-۱۲ آزمون نرمال بودن. ۹۸
جدول ۴-۱۳ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۰۳
جدول ۴-۱۴ ضرایب استاندارد. ۱۰۴
جدول ۴-۱۵ ارزیابی نرمال بودن. ۱۰۵
جدول ۴-۱۶ آزمون نرمال بودن. ۱۰۷
جدول ۴-۱۷ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۱۰
جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد. ۱۱۰
جدول ۴-۱۹ ارزیابی نرمال بودن. ۱۱۱
جدول ۴-۲۰ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. ۱۱۳
جدول ۴-۲۱ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. ۱۱۸
جدول ۴-۲۲ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۲۱
جدول ۴-۲۳ ضرایب استاندارد. ۱۲۲
جدول ۴-۲۴ ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی……………………………………………………….. ۱۲۳
جدول ۴-۲۵ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۲۶
جدول ۴-۲۶ ضرایب استاندارد……………………………………………………………………………………… ۱۲۶
جدول ۴-۲۷ ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. ۱۲۸
جدول ۴-۲۸ ارزیابی نرمال بودن. ۱۳۳
جدول ۴-۲۹ برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق……………………………………………………………….. ۱۳۴
جدول ۴-۳۰ ضرایب استاندارد روابط در مدل. ۱۵۳
جدول ۴-۳۱ انتخاب بهترین روش برآورد. ۱۶۸
جدول ۴-۳۲ برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. ۱۶۸
جدول ۴-۳۳ محاسبه حد بالا و پایین.. ۱۷۵
جدول ۴-۳۴ مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. ۱۸۳
جدول ۴-۳۵ رتبه عوامل تحقیق. ۱۸۵
جدول ۴-۳۶ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. ۱۸۵
جدول ۴-۳۷ آزمون t برای فرضیه اصلی.. ۱۸۶
جدول ۴-۳۸ آماره‏های مربوط به فرضیه اول. ۱۸۶
جدول ۴-۳۹ آزمون t برای فرضیه اول. ۱۸۷
جدول ۴-۴۰ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. ۱۸۷
جدول ۴-۴۱ آزمون t برای فرضیه دوم. ۱۸۷
جدول ۴-۴۲ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. ۱۸۸
جدول ۴-۴۳ آزمون t برای فرضیه سوم. ۱۸۸
جدول ۴-۴۴ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. ۱۸۹
جدول ۴-۴۵ آزمون t برای فرضیه چهارم. ۱۸۹
جدول ۴-۴۶ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. ۱۹۰
جدول ۴-۴۷ آزمون t برای فرضیه پنجم. ۱۹۰
جدول ۴-۴۸ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. ۱۹۱
جدول ۴-۴۹ آزمون t برای فرضیه ششم. ۱۹۱
جدول ۴-۵۰ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. ۱۹۲
جدول ۴-۵۱ آزمون t برای فرضیه هفتم. ۱۹۲
جدول ۵-۱ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. ۱۹۴
جدول ۵-۲ آزمون t برای فرضیه اصلی.. ۱۹۴
جدول ۵-۳ آماره‏های مربوط به فرضیه اول. ۱۹۵
جدول ۵-۴ آزمون t برای فرضیه اول. ۱۹۵
جدول ۵-۵ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. ۱۹۶
جدول ۵-۶ آزمون t برای فرضیه دوم. ۱۹۶
جدول ۵-۷ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. ۱۹۷
جدول ۵-۸ آزمون t برای فرضیه سوم. ۱۹۷
جدول ۵-۹ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. ۱۹۸
جدول ۵-۱۰ آزمون t برای فرضیه چهارم. ۱۹۸
جدول ۵-۱۱ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. ۱۹۹
جدول ۵-۱۲ آزمون t برای فرضیه پنجم. ۱۹۹
جدول ۵-۱۳ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. ۱۹۹
جدول ۵-۱۴ آزمون t برای فرضیه ششم. ۲۰۰
جدول ۵-۱۵ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. ۲۰۰
جدول ۵-۱۶ آزمون t برای فرضیه هفتم. ۲۰۰
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. ۲۰۲
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. ۲۰۲
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. ۲۰۳
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. ۲۰۴
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. ۲۰۴
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. ۲۰۵
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. ۲۰۶
 
 
فهرست اشکال
شکل ۲-۱ فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. ۱۶
شکل ۲-۲ مثلث منطق تجاری.. ۱۸
شکل ۲-۳ مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، ۲۰۰۴) ۲۷
شکل ۲-۴ عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. ۳۳
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. ۹۳
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. ۹۴
شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. ۹۹
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. ۹۹
شکل ۴-۵ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۱
شکل ۴-۶ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. ۱۰۲
شکل ۴-۷ ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره ۱۰۵
شکل ۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۶
شکل ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. ۱۰۷
شکل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۸
شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. ۱۰۸
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۱۲
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. ۱۱۳
شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۱۹
شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. ۱۱۹
شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۲۴
شکل ۴-۱۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. ۱۲۴
شکل ۴-۱۸ مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. ۱۳۵
شکل ۴-۱۹ مدل کلی با ضرایب استاندارد. ۱۳۵
شکل ۴-۲۰ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. ۱۴۹
شکل ۴-۲۱ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. ۱۴۹
 
 
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. ۱۵
نمودار ۲-۲ مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. ۲۹
نمودار ۲-۳  فرآیند مدیریت.. ۳۰
نمودار ۴-۱ توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۶۹
نمودار ۴-۲ توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. ۷۰
نمودار ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن……………………………………………………………………. ۷۱
نمودار ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۲
 
چکیده
کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی ۷ مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو ۴۰۰ پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق ۸۸۱/۰ میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.
 
کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.
 
مقدمه
این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.
 
تعداد صفحه : ۲۶۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***