دانلود پایان نامه :مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A (

گرایش: بالینی

 

عنوان:

مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ

 

استاد راهنما (استادان راهنما):

دکتر مریم صادقی فرد

استاد مشاور (استادان مشاور):

دکتر کورش محمدی

سال تحصیلی:۱۳۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
 
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲-بیان مساله   ……………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳ -اهمیت و ضرورت تحقیق   ………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۴- اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۴-۱هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۴-۲ اهداف جزیی ………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۵-سئوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۶ -فرضیه های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی پژوهش ……………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۷-۱ تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-  موضع گیری  نظری  در خصوص سلامت روانی…………………………………………………………..۱۴
۲-۱-۱- تاریخچه سلامت روانی …………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۲-تعریف سلامت روانی ……………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۳-دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان …………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۳-۱-دیدگا ه زیست شناختی ……………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۳-۲ -دیدگاه تحلیل روانی ………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۳-۳-دیدگاه رفتار گرایی…………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۳-۴- دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۴- عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی ………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱-۴-۱ شخصیت و سلامت روانی…………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۴-۲ کیفیت زندگی و سلامت روانی  ……………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۴-۳ اهداف و سلامت روانی ……………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۴-۴ ایمان به خداوند و سلامت روانی ………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱-۴-۵ هیجانات و سلامت روانی …………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱-۴-۶ شادکامی و سلامت روانی ……………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱-۴-۷ امید و سلامت روانی ………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲ موضع گیری نظری در خصوص شیوه های فرزندپروری ……………………………………………….۳۶
۲-۲-۱- تاریخچه شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۲- اهمیت شیوه های فرزندپروری……………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۳- کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی ………………………………………………… ۳۸
۲-۲-۴- تعادل والدین- فرزندان………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۲-۵- شخصیت وروابط والدین با فرزندان………………………………………………………………………۴۳
۲-۲-۶- نقش مادردرتربیت فرزندان…………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲-۷- انواع شیوه های فرزندپروری …………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۲-۷-۱- شیوه فرزند پروری مقتدرانه ………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۲-۷-۲- شیوه فرزندپروری مستبدانه………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۲-۷-۳- شیوه فرزندپروری سهل گیرانه……………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۲-۸- عوامل موثر برشیوه های فرزند پروری ……………………………………………………………………. ۵۰
۲-۲-۸-۱- عوامل مربوط به کودک …………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۸-۲- عوامل مربوط به والدین وخانواده ها ………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲-۸-۳- عوامل فرهنگی ومحیطی ……………………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۲-۹- نظریه های مربوط به شیوه های فرزند پروری ………………………………………………………….. ۵۵
۲-۲-۹-۱- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه شفر ………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۹-۲- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه مک کوبی ومارتین  …………………………………………. ۵۶
۲-۲-۹-۳- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه گورن ……………………………………………………………. ۵۶
۲-۲-۱۰-ارتباط شیوه های فرزند پروری با اختلالات رفتاری – هیجانی کودک ………………………. ۵۷
۲-۳- موضع گیری نظری در خصوص اختلالات رفتاری کودکان ………………………………………….. ۵۸
۲-۳-۱-  تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری……………………………………..۵۸
۲-۳-۲- ملاک های اختلال رفتاری ……………………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۳-۳- شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ……………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۳-۴- سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان ………………………………………………………………۶۲
۲-۳-۵-سلامت روان در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری…………………………………………..۶۷
۲-۳-۶-  مشکلات ارتباطی والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ……………………………………..۶۸
۲-۳-۷- استرس والدینی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ……………………………………..۷۰
۲-۳-۷-۱- تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان …………………………………………………………………۷۳
۲-۳-۷-۲- مشکلات رفتاری وارتباطی کودکان ……………………………………………………………………..۷۳
۲-۳-۷-۳- سن کودک ……………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۳-۷- ۴- مسائل مالی ……………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۳-۷-۵- واکنش جامعه  ………………………………………………………………………………………………….۷۵
۲-۳-۷-۶- انزوای والدین …………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۳-۷-۷- ناسازگاری در روابط زناشویی …………………………………………………………………………….۷۶
۲-۳-۷-۸- مشکلات خواهران وبرادران ……………………………………………………………………………….۷۶
۲-۳-۸- سازگاری با استرس در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ………………………………..۷۶
۲-۴- یافته های پژوهشی در داخلی وخارجی در قلمرو موضوع مورد بررسی ……………………………۷۸
۲-۴-۱- یافته های پژوهشی در داخل کشور …………………………………………………………………………۷۸
۲-۴-۲- یافته های پژوهشی در خارج کشور………………………………………………………………………….۸۰
۲-۵- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………….۸۱
فصل سوم :  روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۲-۳- قلمرو تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………۸۴
۲-۳-۱- دوره زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۸۴
۲-۳-۲- مکان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۳-۴- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۴- روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۵- ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۶- روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………………….۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۴-۲-اطلاعات جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………… ۸۹
۴-۳- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….۹۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۵-۱-مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۲- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۳- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۵-۴- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۵-۵-۱-  پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۵-۲-پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۶- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
منابع ومآخذ
الف: منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
ب: منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
 
پیوست ها
پیوست (الف): پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند ……………………………………………………….۱۱۸
پیوست (ب): پرسشنامه سلامت عمومی GH-Q28 ……………………………………………………………………………..121
پیوست (ج) : پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر  …………………………………………………………………………………..۱۲۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۴-۱- سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر  ……………………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۲- تحصیلات مادر آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر  ……………………………………….۹۰
جدول ۴-۳- شغل مادر آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر  ………………………………………………۹۱
جدول۴-۴- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه اختلال رفتاری ومولفه های آن ها درکل آزمودنی …………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۵- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ومولفه های آن ها درکل آزمودنی ……………………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۶ – شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه سلامت روان در کل آزمودنی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۷- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه اختلال رفتاری ومولفه های آن ها درکل آزمودنی ………………………………………………………………………………………………. ۹۴
جدول ۴-۸- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ومولفه های آن ها درکل آزمودنی …………………………………………………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۹- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه سلامت رواندر آزمونی های عادی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول ۴-۱۰ شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه اختلال رفتاری ومولفه های آن ها درآزمودنی های دارای اختلالات رفتاری  ………………………………………………………….. ۹۶
جدول ۴-۱۱- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ومولفه های آن ها درآزمودنی های دارای اختلالات رفتاری  ……………………………………………….. ۹۷
جدول ۴-۱۲- شاخص های آماری میانگین وواریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه سلامت روان درآزمودنی های دارای اختلالات رفتاری  …………………………………………………………………………………….. ۹۷
جدول ۴-۱۳- آزمون T متغیر مستقل مربوط به سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
جدول ۴-۱۴- آزمون T متغیر مستقل مربوط به مقیاس آزاد گذاری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
جدول ۴-۱۵- آزمون T متغیر مستقل مربوط به مقیاس آمرانه مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۱۶- آزمون T متغیر مستقل مربوط به مقیاس اقتدار منطقی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
جدول ۴-۱۷- آزمون T متغیر مستقل مربوط به شیوه های فرزند پروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری ومادران کودکان بهنجار…………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول ۴-۱۸- آزمون T متغیر مستقل مربوط به شیوه های فرزند پروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار……………………………………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۱۹- – آزمون T متغیر مستقل مربوط به شیوه های فرزند پروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی  ومادران کودکان بهنجار…………………………………………………………………۱۰۴
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار ۴-۱- توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر …………………………….. ۸۹
نمودار ۴-۲- – توزیع درصدی مربوط به تحصیلات مادران آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر ………. ۹۰
نمودار ۴-۳- توزیع درصدی مربوط به شغل مادران آزمودنی های های شرکت کننده در مطالعه حاضر ………….. ۹۱
 
چکیده
هدف :  از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل ۸۰ نفر ( تعداد ۴۰ نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ و۴۰ نفر مابقی از میان مادران کودکان عادی )نمونه ای به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند، آزمون سلامت روانی GHQ-28 واختلالات رفتاری راتر توسط مادران اعضای نمونه تکمیل شد.داده ها با بهره گرفتن از شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد برای خلاصه نمودن و توصیف اطلاعات استفاده و برای آزمودن فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه دو میانگین مستقل استفاده شد. یافته ها: آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس آزاد گذاری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود ندارد. آزمون T  متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس آمرانه مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود ندارد و آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس اقتدار منطقی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: مادران کودکان بهنجار در مقایسه با مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری در برخورد با فرزندان خود از شیوه منطقی تری استفاده می کنند اما در عین حال میزانی از آزاد گذاری و سختگیری نیز اعمال می کنند که به نظر می رسد لازمه شیوه اقتدار منطقی است. در مقابل مادران کودکان دارای اختلالات رفتاری به استفاده از شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبدانه گرایش بیشتری دارند.
کلید واژه : شیوه های فرزندپروری ، سلامت روان ، اختلالات رفتاری
 
فصل اول
کلیات


 
۱-۱ مقدمه
ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را در مورد جهان فرا می گیرد; از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد; شیوه های سخن گفتن را می آموزد; هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد; و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اجتماعی می شود . هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی – اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد(حسینی نسب و همکاران ،۱۳۸۵).
شیوه های پرورشی کودک در گذر سده ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که دارای قواعد خشک و مستبدانه بود – یعنی همان جامعه ای که والدین امروز در آن پرورش یافته اند – روابط مردم در قالب مافوق و زیردست برقرار بود، پدر خانه قدرت برتر به حساب می آمد و مادر مطیع او و فرزندان مطیع هر دو بودند. جامعه خوب و سازمان یافته بود و هر کس به نقش خود در جامعه واقف بود. اگر جامعه همان ساختار را حفظ می کرد بسیاری از مشکلات عمده ی امروزی به وجود نیامده بود. اما جامعه ایستا نیست و تغییرات وسیع آن منجر به طرح سوالات اساسی در زمینه پایه ساختار جامعه شده است (لعلی فاز و همکار،۱۳۸۷).
اختلال های روان شناختی که خود را به صورت انواعی از الگوهای رفتاری غیرانطباقی، کم و بیش متفاوت از زمانی به زمان دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر نشان می دهند، تا جایی که تاریخ بشر نشان داده است، مردان، زنان و کودکان زیادی را مبتلا کرده است( پورافکاری، ۱۳۷۳).
همچنین متخصصان و روان شناسان کودک علت بسیاری از ناهنجاری کودکان را روابط خانوادگی و روش های فرزند پروری والدین می دانند و تاثیر وقایع و رویدادهای دوران کودکی در شکل گیری شخصیت افراد و زندگی آنها تاکید می کند. با توجه به اینکه بی شک شرایط روانی کودکان بدون تغییر در کارکرد خانواده ها ، قادر به تغییر نخواهند بود و در اصلاح رفتار کودکان باید رابطه متقابل و پیچیده میان مشکلات رفتاری کودکان و متغیر خانواده مورد توجه قرار گیرند.(سید موسوی و همکاران،۱۳۸۷).
لذا این پژوهش با هدف مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ انجام پذیرفته است.
 
۱-۲بیان مسئله :
ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال ها نظر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره ی جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیوه های سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اجتماعی می شود. هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیردکه شیوه های فرزندپروری نامیده می شوند.شیوه های فرزندپروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای از رفتارها که تعاملات والد ـ کودک را در طول دامنه ی گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند در نظر گرفته می شود (آندر [۱]و گولای[۲]،۲۰۰۹).
شیوه های فرزندپروری والدین یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می آید (زی[۳]، ۲۰۰۴؛ پرات[۴]، ۲۰۰۳). شیوه فرزندپروری به لحاظ مفهومی تحت تاثیر دو چارچوب نظری قرار دارد: اول، نظریه دلبستگی که بر کارهای اولیه جان بالبی (بالبی[۵]، ۱۹۶۹) و متعاقب آن کارهای ماری آینسوورث[۶] و همکاران او (۱۹۷۸) استوار است. مطابق با این نظریه ماهیت روابط کودکان با افراد مهم زندگی (نظیر والدین یا هردو فرد مراقبت کننده دیگر) در سال های اولیه زندگی بسیاری از جنبه های رشد اجتماعی عاطفی و شناختی کودکان را شکل می دهد. دوم پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودک که نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزندپروری مورد بررسی قرار داده اند (یوسفی،۱۳۸۶).
بر اساس تعریف دارلینگ[۷] و استینبرگ[۸] (۱۹۹۳؛ گلاسگو[۹] وهمکاران، ۱۹۹۷) می توان شیوه های فرزندپروری را اینگونه تعریف کرد: « شیوه های فرزندپروری مجموعه ای از گرایش ها، اعمال و جلوه های غیر کلامی است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی موقعیت های گوناگون مشخص می کند». شیوه های فرزندپروری بیانگر تنوع های بهنجار در تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن فرزندان است. بنابراین این شیوه ها ابزاری برای توصیف تفاوت های بهنجار والدینی بوده و با موضوع کنترل، ارتباط تنگاتنگ دارند، به گونه ای که اکثر پژوهشگران معتقدند که نقش اصلی والدین آموزش و کنترل فرزند است (جان بزرگی و همکاران،۱۳۸۷).
تأثیر محیط خانواده بر رشد کودک اغلب به وسیله ی مشاهده تعامل والد ـ فرزند مورد بررسی قرار گرفته است. در این مشاهدات معمولاً ویژگی های رفتاری والدین به وسیله دو بعد ارزیابی شده است: الف) پذیرش (گرمی) که شامل حمایت و پرورش عاطفه ی مثبت بین والدین و کودک می باشد. ب) کنترل که شامل آن دسته از رفتارهای والدین است که رفتار کودک خود را هدایت می کنند مانندراهنمایی و کنترل کردن، بازدارنده یا تسهیل کننده بودن (کتانین[۱۰] و همکاران،۲۰۰۱).
شیوه های فرزندپروری یک عامل تعیین کننده و اثرگذار است که نقش مهمی در رشد و آسیب شناسی روانی کودکان بازی می کند و به عنوان بخشی از تاثیرات خانوادگی، سهم زیادی در جهت دهی به رفتارهای کودکان دارد. بحث در مورد هریک از ویژگی های روان شناختی و مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها، رفتارها و شیوه های فرزندپروری تقریباً غیرممکن است.  بی گمان، همه والدین با وظیفه ارتقاء بهینه تحول بهنجار و سلامت کودکان خود در چالش هستند که چالش های مذکور هم در جهت رشد و پختگی جسمانی و هم در جهت تحول اجتماعی، هیجانی و عقلانی کودکان می باشند (انتن و گولان[۱۱]،۲۰۰۹). هرچند روانشناسان و نظریه پردازان بر نقش والدین و شیوه های فرزندپروری تأکید می کنند، تحقیقات محدودی در مورد شیوه های فرزندپروری و رابطه آن با ویژگی های روانشناختی کودک به عمل آمده است.
یکی از حوزه های مربوط به سلامت روانی کودکان که از رفتار والدین و تعامل آنها با کودک تاثیر می پذیرد، اختلالات رفتاری کودکان می باشد. پدران و مادران در طیف وسیعی از ویژگی های لازم برای فرزندپروری با هم متفاوتند و ترکیب های متفاوت شیوه های فرزندپروری پدرانه و مادرانه با سازگاری و سلامت کودکان ارتباط دارد. محیط خانواده و شیوه های فرزندپروری نتایج مهمی را در رشد روانی اجتماعی فرزندان به بار می آورند (آندر و گولای،۲۰۰۹). شیوه های فرزندپروری والدین بر بروز انواع مختلف اختلالات رفتاری در کودکان از جمله ناسازگاری اجتماعی (یوسفی،۱۳۸۶) ، پرخاشگری (سید موسوی، نادعلی و قنبری،۱۳۸۷)، بیش فعالی- کمبود توجه (حیدری، دهقانی و خداپناهی،۱۳۸۸)، افسردگی و اضطراب (حسینی نسب، احمدیان و روانبخش،۱۳۸۵)، رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنی (سید موسوی و همکاران، ۱۳۸۷) تاثیرگذار است.
آکینبای[۱۲] (۲۰۰۲) موقعیت خانوادگی را از عوامل اساسی در شکل گیری شخصیت فرزندان می داند. وی نتیجه گرفت که تعاملات صمیمانه و عدم کنترل گری والدین پیش بین سلامت روانی فرزندان و از سوی دیگر عدم پذیرش و کنترل گری والدین پیش بین همنوایی و نشانگان آسیب شناسی روانی در آن ها می باشد (آکینبای، ۲۰۰۲). تاثیرات بازدارنده خانواده های کنترل گر بر مسئولیت پذیری و گشاده رویی به تجربه فرزندان در تحقیقات فورنهام [۱۳]و همکاران (۲۰۱۱) و کنگ لنگ[۱۴] (۲۰۰۸) نیز به اثبات رسیده است. باس، کارستن و نیستاد[۱۵] (۲۰۱۱) نشان داده اند که رفتار و نگرش والدین و کمیت و کیفیت علاقه آنها و نحوه ارتباط با فرزندان در رشد توانایی های شناختی فرزندان و سلامت روان شناختی آنها کاملا موثر است. کتانین و همکاران (۲۰۰۱) در تحقیقی که در مورد خلق و خوی کودکان و نگرش های فرزندپروری مادران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شیوه های انضباطی سخت گیرانه مادران هیجان های منفی و اجتماعی بودن پایین کودکان را توسعه می دهد و مانع بروز فعالیت های خود انگیخته از سوی کودکان می شود. زی (۲۰۰۴) در مطالعه ای تأثیر سبک های فرزندپروری را روی یادگیری اکتشافی کودکان در مدرسه مورد بررسی قرار داد. یافته ها حاکی از آن بود که بکارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه از سوی والدینیادگیری اکتشافی کودکان را افزایش داده و موجب سازگاری بهتر در رابطه با مشکلاتی همچون مشکلات رفتاری، مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی می گردد. از سوی دیگر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در محیط خانواده، بر وضعیت روان شناختی والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیرگذار است. انکار واقعیت، عدم پذیرش معلولیت فرد، خشم و پرخاشگری، افسردگی، احساس گناه و فدا شدن زندگی و آمال و آرزوها ، اختلال در روابط زناشویی و … از جمله مهمترین تأثیرات عاطفی بر روی والدین می باشد. همچنین بواسطه حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری ارتباطات اجتماعی ، خانوادگی ، برقراری و یا حضور در مهمانی، تفریحات و فعالیت های اجتماعی خانواده ها دچار اختلال جدی می شود به ترتیبی که در بسیاری موارد منجر به جدایی والدین از یکدیگر شده است یکی از حوزه هایی که تحت تاثیر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده قرار می گیرد سلامت روانی والدین است. از نظر سازمان بهداشت جهانی (ساپینگتون،۱۳۸۵)، سلامت روانی عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب». سلامت روانی، یعنی سازش با خود و محیط اجتماعی و فشارهای مکرر زندگی. منظور از سازگاری، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط است که باعث حفظ تعادل روانی او در ارتباط با تغییرات و دگرگونی های محیط خود شود و نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد. والدین کودکان مبتلا به اختلال رفتاری نسبت به دیگر افراد جامعه با فشارهایی مواجهند که از نظر شدت و حدت متفاوتند. همانطور که ذکر شد حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده مشکلات و فشارهای مکرر زیادی را به همراه دارد، بنابراین این والدین در سازگاری با فشارهای زندگی که تعیین کننده سلامت روانی آن ها می باشد، نسبت به افراد دیگر جامعه مشکلات بیشتری را پیش رو دارند. ادبیات تحقیق نیز بیانگر این است که حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده بر روی میزان بهداشت روانی والدین تاثیر منفی دارد (پاکزاد،۱۳۸۰).
حال این سوال مطرح می شود که آیا وضعیت روان شناختی فرزندان به طور عام و بروز اختلالات رفتاری در آن ها به طور خاص تحت تاثیر شیوه های فرزندپروری والدین می باشد ؟ و از سوی دیگر اختلالات رفتاری فرزندان بر سلامت روانی والدین تاثیر گذار است؟
[۱] Ander
[۲] kolay
[۳] Xie
[۴] Pratt
[۵][۵] Balbi
[۶] Aynsoverth
[۷] Darling
[۸] stinberg
[۹] Glasgow
[۱۰] Katanin
[۱۱] Anten & kolan
[۱۲] Akinboye
[۱۳] Furnham
[۱۴] Keang Ieng
[۱۵] Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad
تعداد صفحه : ۱۴۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***