دانلود پایان نامه : مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری (مطالعه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک پارسیان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

                             

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 

(مدیریت صنعتی مالی)

 

عنوان:

مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری

(مطالعه موردی بانک پارسیان)

 

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر پروانه گلرد

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ابوتراب علیرضایی

 

اسفند۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده :.. ۱
فصل اول کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱)مقدمه:.. ۳
۲-۱)بیان مسأله پژوهش.. ۳
۳-۱) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. ۵
۴-۱) چارچوب نظری تحقیق:.. ۶
۵-۱) اهداف پژوهش.. ۷
۶-۱) مدل مفهومی تحقیق:.. ۸
۷-۱) متغیرهای پژوهش.. ۸
۸-۱) سوالات پژوهش.. ۸
۱-۸-۱) سوال.. ۸
۹-۱) فرضیه های پژوهش.. ۹
۱-۹-۱) فرضیه اصلی : ۹
۱-۹-۱) فرضیه های  فرعی : ۹
۱۰-۱) قلمرو پژوهش.. ۹
۱۱-۱) روش پژوهش.. ۹
۱۲-۱) گردآوری اطلاعات پژوهش.. ۹
۱۳-۱) جامعه آماری و حجم نمونه.. ۱۰
۱۴-۱) کاربران پژوهش.. ۱۰
۱۵-۱) واژگان و اصطلاحات کلیدی.. ۱۰
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۳
 
بخش اول مدیریت دانش.. ۱۳
۱-۱-۲)تعاریف مدیریت دانش.. ۱۴
۲-۱-۲) روند مدیریت دانش:.. ۱۴
۳-۱-۲) ویژگی های مدیریت دانش:.. ۱۵
۴-۱-۲) اصول مدیریت دانش:.. ۱۵
۵-۱-۲) نظریه های مدیریت دانش:.. ۱۶
۶-۱-۲) دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش:.. ۱۶
۷-۱-۲) اهداف مدیریت دانش:.. ۱۷
۸-۱-۲) گامهای مدیریت دانش:.. ۱۷
۹-۱-۲) عوامل کلیدی موفقیت دانش:.. ۱۸
۱۰-۱-۲) مدل های پیاده سازی مدیریت دانش.. ۲۰
۱-۱۰-۱-۲) مدل هیکس.. ۲۰
۲-۱۰-۱-۲) مدل مک الروی.. ۲۱
۳-۱۰-۱-۲) مدل بک من.. ۲۱
۴-۱۰-۱-۲) مدل ۷C. 22
۵-۱۰-۱-۲) مدل نوناکا و تاکوچی.. ۲۳
۲-۱-۱۰-۶) مدل پایه های ساختمان دانش.. ۲۶
بخش دوم سرمایه فکری.. ۲۹
۲-۲) سرمایه فکری:.. ۳۰
۱-۲-۲) اجزای سرمایه فکری:.. ۳۰
۱-۱-۲-۲) سرمایه انسانی:.. ۳۰
۲-۱-۲-۲) سرمایه ساختاری:.. ۳۱
۳-۱-۲-۲) سرمایه رابطه ای:.. ۳۱
۲-۲-۲) فرایند مدیریت سرمایه فکری:.. ۳۲
۳-۲-۲) تاریخچه سرمایه فکری:.. ۳۳
۴-۲-۲) مدیریت دانش و سرمایه فکری:.. ۳۵
۵-۲-۲) نظریه های مربوط به سرمایه فکری:.. ۳۵
۶-۲-۲) مدل ها والگوهای سرمایه فکری:.. ۳۶
۱-۶-۲-۲) ادوینسون و  مالونه  ( ۱۹۹۷).. ۳۷
۲-۶-۲-۲) سویبی (۱۹۹۷).. ۳۷
۳-۶-۲-۲) استوارت (۱۹۹۷).. ۳۸
۴-۶-۲-۲) پتی  ( ۲۰۰۰).. ۳۸
۵-۶-۲-۲) چن و همکارانش (۲۰۰۴).. ۳۸
۷-۲-۲) اندازه گیری سرمایه فکری: ۳۹
۸-۲-۲) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری :.. ۴۰
۹-۲-۲) منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری :.. ۴۰
۱۰-۲-۲) پیچیدگی اندازه گیری سرمایه فکری از نظر روس( ۱۹۹۷):.. ۴۱
۱۱-۲-۲) طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری:.. ۴۱
۱-۱۱-۲-۲) طبقه اول: روش های سرمایه فکری مستقیم.. ۴۱
۱-۱-۱۱-۲-۲) مزایای روش های سرمایه فکری مستقیم:.. ۴۱
۲-۱-۱۱-۲-۲) معایب روش های سرمایه فکری مستقیم:.. ۴۲
۲-۱۱-۲-۲) طبقه دوم: روش های سرمایه گذاری بازار.. ۴۳
۳-۱۱-۲-۲) طبقه سوم: روش های بازگشت روی دارایی ها.. ۴۳
۴-۱۱-۲-۲) طبقه چهارم: روش های کارت امتیازی.. ۴۴
۱۲-۲-۲) روش های اندازه گیری سرمایه فکری :.. ۴۴
۱-۱۲-۲-۲) ارزش افزوده اقتصادی:.. ۴۴
۲-۱۲-۲-۲) ارزش نامشهود محاسبه شده :.. ۴۵
۳-۱۲-۲-۲) روش های اندازه گیری سرمایه فکری روش کارت امتیازی متوازن : ۴۵
۴-۱۲-۲-۲) روش های اندازه گیری سرمایه فکری هدایت کننده اسکاندیا: ۴۶
۵-۱۲-۲-۲) کیوی توبین:.. ۴۶
۶-۱۲-۲-۲) روش های اندازه گیری سرمایه فکری ارزش بازار به دفتر : ۴۶
۷-۱۲-۲-۲) روش های اندازه گیری سرمایه فکری برگه متوازن نامحسوس : ۴۷
۸-۱۲-۲-۲) روش های اندازه گیری سرمایه فکری امتیازات ثبت شده تقدیر موزون : ۴۷
۹-۱۲-۲-۲) حسابداری منابع انسانی.. ۴۸
۱۰-۱۲-۲-۲) ترازنامه نامرئی :.. ۴۸
۱۱-۱۲-۲-۲) جستجوگر ارزش:.. ۴۸
۱۲-۱۲-۲-۲) نتایج امتیازی زنجیره  ارزش :.. ۴۹
۱۳-۲-۲) شاخصهای عملکرد مالی:.. ۵۲
۱۴-۲-۲)فرمولهای محاسباتی و روشهای کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری:.. ۵۳
بخش سوم پیشینه تحقیق.. ۵۵
۳-۲) پیشینه تحقیق:.. ۵۶
۱-۳-۲) تحقیقات مشابه داخلی.. ۵۶
(۲-۳-۲تحقیقات مشابه خارجی.. ۶۰
فصل سوم روش اجرای پژوهش .. ۶۲
۱-۳) مقدمه:.. ۶۳
۲-۳) روش تحقیق.. ۶۳
۳-۳) جامعه آماری.. ۶۴
۱-۳-۳)روش نمونه گیری پژوهش.. ۶۴
۴-۳) مدل مفهومی تحقیق.. ۶۵
۵-۳) سوالات پژوهش:.. ۶۶
۳-۶)فرضیه های پژوهش.. ۶۶
۳-۵) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :.. ۶۷
۳-۵-۱)ساختار پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری.. ۶۷
۳-۵-۲)ساختار پرسشنامه عملکرد مالی.. ۶۷
۳-۶)روایی و پایایی پرسشنامه.. ۶۸
۱-۶-۳) روایی تحقیق:.. ۶۸
۳-۶-۲)پایایی تحقیق:.. ۶۸
۷-۳)  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :.. ۷۰
۸-۳)آزمون فرضیه:.. ۷۱
فصل چهارم یافته های پژوهش.. ۷۲
۱-۴)مقدمه:.. ۷۳
۲-۴)توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری پژوهش.. ۷۳
۱-۲-۴)  جنسیت جامعه آماری.. ۷۳
۲-۲-۴)وضعیت تاهل.. ۷۴
۳-۲-۴)سن جامعه آماری.. ۷۵
۴-۲-۴) تحصیلات جامعه آماری.. ۷۵
۵-۲-۴)رشته تحصیلی جامعه آماری.. ۷۶
۶-۲-۴)عنوان شغلی جامعه آماری.. ۷۷
۷-۲-۴)سابقه خدمت جامعه آماری در سازمان.. ۷۹
۳-۴)تحلیل داده های تحقیق :.. ۸۰
۴-۴)آزمون فرضیه ها توسط ضریب همبستگی اسپیرمن:… ۸۳
۵-۴) تجزیه وتحلیل ها رگرسیون متغیرها به تفکیک هرفرضیه.. ۸۳
(۱-۵-۴آزمون فرضیه اصلی.. ۸۳
(۲-۵-۴آزمون فرضیه های فرعی : ۸۵
(۱-۲-۵-۴آزمون فرضیه فرعی اول.. ۸۵
(۲-۲-۵-۴آزمون فرضیه فرعی دوم.. ۸۷
(۳-۲-۵-۴:آزمون فرضیه فرعی سوم.. ۸۸
(۶-۴:پاسخ به سوالات پژوهش:.. ۸۹
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. ۹۲
۱-۵)مقدمه:.. ۹۳
(۲-۵ارزیابی و تشریح فرضیه های آزمون.. ۹۳
(۱-۲-۵فرضیه اصلی.. ۹۳
(۲-۲-۵فرضیه فرعی شماره ۱٫٫ ۹۴
(۳-۲-۵ فرضیه فرعی شماره ۲٫٫ ۹۴
(۴-۲-۵فرضیه فرعی شماره ۳٫٫ ۹۴
(۳-۵ پیشنهادات پژوهش.. ۹۵
(۱-۳-۵ پیشنهاداتی در راستای فرضیه های پژوهش.. ۹۵
(۲-۳-۵ پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. ۹۵
(۴-۵محدودیتهای پژوهش.. ۹۶
( منابع و پیوست ها).. ۹۷
منابع فارسی:.. ۹۸
منابع لاتین:.. ۱۰۰
پیوست ها.. ۱۰۲
پرسشنامه:.. ۱۱۱
Abstract. 113
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار۱-۱(مدل مفهومی تحقیق منبع فرضیات پژوهش). ۸
نمودار ۱-۲(اجزای سرمایه فکری). ۱۱
نمودار ۴-۱ جنسیت(منبع:دادهای پژوهش). ۷۴
نمودار ۴-۲ وضیعت تاهل (منبع:دادهای پژوهش). ۷۴
نمودار ۴-۳ جنسیت(منبع:دادهای پژوهش). ۷۵
نمودار ۴-۴ تحصیلات افراد(منبع:دادهای پژوهش). ۷۶
نمودار ۴-۵ رشته تحصیلی (منبع:دادهای پژوهش). ۷۷
نمودار ۴-۶ عنوان شغلی (منبع:دادهای پژوهش). ۷۸
نمودار ۴-۷ سابقه کار (منبع:دادهای پژوهش). ۷۹
 
فهرست جدول ها
جدول (۲-۱)عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(زمردیان و رستمی،۱۳۸۹،۵۰). ۲۰
جدول (۲-۲) تبدل دانش بین شکل های نهان و آشکار آن. ۲۶
جدول(۲-۳)تلاش های تاثیر گذار بر سیر تاریخی سرمایه فکری( خاوندکار و متقی،۱۳۸۸، ۴۷-۴۸). ۳۴
جدول (۲-۴)طبقه بندی سرمایه های فکری از دیدگاه پتی و گوتری.. ۳۸
جدول(۲-۵)شمای کلی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. ۵۲
جدول۲-۶) : راهنمای فرمولهای سرمایه فکری ( انواری رستمی و همکاران ، ۱۳۸۴). ۵۴
جدول ۴-۱ جنسیت(منبع:دادهای پژوهش). ۷۳
جدول ۴-۲ وضیعت تاهل(منبع:دادهای پژوهش). ۷۴
جدول ۴-۳ سن افراد(منبع:دادهای پژوهش). ۷۵
جدول ۴-۴ تحصیلات افراد(منبع:دادهای پژوهش). ۷۶
جدول ۴-۵ رشته تحصیلی(منبع:دادهای پژوهش). ۷۷
جدول ۴-۶ عنوان شغلی (منبع:دادهای پژوهش). ۷۸
جدول ۴-۷ سابقه کار (منبع:دادهای پژوهش). ۷۹
جدول ۴-۸ نرمال بودن متغیرها ۸۰
جدول ۴-۹(تاثیر حذف سوالات بر میانگین و واریانس و آلفای کرونباخ پژوهش). ۸۲
جدول ۴-۱۰ مقدار ضریب همبستگی.. ۸۳
جدول ۴-۱۱(ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اصلی). ۸۴
جدول ۴-۱۲ بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بر اساس آزمون رگرسیون. ۸۴
جدول ۴-۱۳(ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی اول). ۸۶
جدول ۴-۱۴بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بر اساس آزمون رگرسیون. ۸۶
جدول ۴-۱۵(ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی دوم). ۸۷
جدول ۴-۱۶بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی بر اساس آزمون رگرسیون. ۸۷
جدول ۴-۱۷(ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم). ۸۸
جدول ۴-۱۸ بررسی تاثیر سرمایه مشتری بر عملکرد مالی بر اساس آزمون رگرسیون. ۸۹
جدول ۴-۱۹ الگوی تفسیر ضریب هم بستگی پیرسون(بامنی مقدم،۱۳۹۰). ۹۰
جدول ۴-۲۰جدول شدت متغیرهای معنا دار. ۹۰
جدول ۵-۱ وضیعت فرضیه ها ۹۴
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱- مدل ۷C. 23
شکل ۲-۲ مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی.. ۲۴
شکل۲-۳ – نحوه و اجزای شکل گیری مراحل چهارگانه مدل نوناکا و تاکوچی.. ۲۵
شکل۲-۴ مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش.. ۲۷
شکل(۲-۵) فرآیند مدیریت دانش(دستگیر و محمدی، ۸۸). ۳۲
شکل(۲-۶)طرح ارزش اسکاندیا ۳۷
شکل(۲-۷)مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها ۳۹
 

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد.  برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق، ۴ فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.برای آزمون فرضیه های  پژوهش  از پرسشنامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان و مدیران  بانک پارسیان شعبه غرب تهران که تعداد آن ۴۷۲نفر  تشکیل می دهند که از این تعداد به عنوان نمونه ۴۵۰ نفر انتخاب شده اند. در این پژوهش  از روش  تصادفی  خوشه ای  استفاده شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای  بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی  و ازآزمون کلموگروف-اسمیرنف نرمال و غیر نرمال بودن  متغیرها استفاده شده است هم چنین از آزمون همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با مدیریت دانش ۰٫۵۵۷ و این میزان هم بستگی در سطح بالایی است. هم چنین ضریب میزان تغییرات بیانگر این است که ۳۱ درصد از تغییرات متغییر وابسته عملکرد مالی توسط متغیر مستقل سرمایه فکری پوشش داده میشود و میزان بتای به دست آمده در رگرسیون برای متغییر سرمایه انسانی ۰٫۴۴۸و  برای سرمایه ساختاری ۰٫۲۲۷- و برای سرمایه مشتری ۰٫۵۵۶ است و بجز سرمایه ساختاری بقیه فرضیه ها از آنجاییکه سطح معنا داری آنها کمتر از ۰٫۰۵ معنی داری می باشد.با توجه به آزمون F فیشر به جز سرمایه ساختاری نسبت بقیه متغیر ها با عملکرد مالی رابطه خطی وجود دارد زیرا سطح معنا داری آنها کمتر از ۵ درصد می باشد.
کلید واژه:سرمایه فکری،عملکرد مالی،سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری،مدیریت دانش
 
 

فصل اول

(کلیات پژوهش)
 

۱-۱)مقدمه:

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است  و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.( وطنی،۱۳۸۹). دراکر[۱] (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست. قرن ۲۱، قرن اقتصادی دانشی است.در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی، ۱۳۸۶). امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی، ۱۳۸۶).این پژوهش کوششی است از سوی محقق تا تاثیر  سرمایه فکری و اجزای سه گانه آن را بر عملکرد مالی بانکها(به طور خاض بانک پارسیان )بسنجد.در این فصل کلیات تحقیق نظیر بیان مساله و اهمیت آن و اهداف پژوهش که مد نظر محقق است  ارائه می شود تا ذهن خواننده در مورد تحقیق در مسیر روشنی قرار بگیرد و چارچوب اصلی در ذهن خواننده ایحاد شود.

۲-۱)بیان مسأله پژوهش

در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن ۲۱ اقتصاد مبتنی بر دانش است. به عنوان مثال ستارامن[۲] و همکارانش به نقل از کندریک یکی از اقتصاد دانان آمریکا بیان می کنند که در سال ۱۹۲۵ نسبت دارایی های نامشهود به دارایی های مشهود ۳۰ به ۷۰ بود. اما در دهه ۱۹۹۰ به نسبت ۶۳ به ۳۷افزایش یافت. استوارت[۳] سرمایه انسانی را مهمترین دارایی سازمان تلقی می کند . بنابراین انتظار می رود شرکت هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آنها نیز بالاتر باشد.
سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است . امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد . به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.( عباسی،۱۳۸۹)
در اقتصاد امروز ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است . در طول عصر صنعت بهای تمام شده دارایی ها ، کارخانجات ، تجهیزات و مواد خام بود که برای موفقیت یک تجارت لازم بود اما در عصر اطلاعات این استفاده موثر از سرمایه های فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه مؤثر است . بنابراین مدیران نیاز دارند که بتواند اثر تلاش های مدیریت را بر عملکرد سازمان خود اندازه گیری کند . اغلب شاخص های عملی مدیریت دانش برای اندازه گیری دارایی های دانش یا سرمایه فکری متمرکز هستند و فرض می کند که خروجی مدیریت دانش بر میزان سرمایه گذاری سازمان مؤثر است .(همتی،۱۳۸۹) نکته ی قابل بررسی آن است که  سرمایه فکری در واقع مدیریت سرمایه گذاری سازمان را بر عهده دارد که بنا بر نظر صاحبنظران در مقابل سرمایه فیزیکی قرار گرفته یا به نوعی مکمل آن است . سرمایه فکری ،دانشی است که می تواند به سود تبدیل شود و به عنوان دارایی پنهان شناخته می شود. بنابراین به کارگیری آن موجب افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن می شود سرمایه فکری ، سرمایه ای است که ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ کمی اندازه گیری آن سخت و دشوار است . ولی از سویی باید به این نکته توجه داشت که ارائه شاخص های مدون و حتی الامکان کمی است که می تواند بکارگیری سرمایه فکری در سازمان را برای مدیران توجیه کند . این گفته لرد کلوین در اینجا می تواند صادق باشد و اهمیت تدوین شاخص ها و سنجش های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری را نشان دهد : “وقتی از آنچه صحبت می کنید ، بتوانید آن را به صورت کمی و عددی بیان نموده و اندازه گیری کنید ، می توانید درک مناسبی از آن بدست آورید . اما در مقابل ، وقتی نتوانید منظور خود را به صورت کمی و عددی بیان کنید در واقع نمی توانید درک و شناخت مناسبی از آن حاصل نمایید ”  لذا تاثیری که سرمایه فکری می توانند در ابعاد مختلف مالی و غیر مالی شرکت ایفا کند امری انکار ناپذیر است بنابراین شناسایی سهم آن درصورتهای مالی میتواند ضروری باشد (مادیشن[۴] ۲۰۱۱).
به بیان دیگر اقتصاد صنعتی جای خود را به اقتصاد دانش محور داد. در اقتصاد صنعتی عوامل اصلی تولید ثروت اقتصادی، داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و … میباشند و ترکیب این عوامل است که در نهایت موجب تولید ثروت می شود. در این نوع اقتصاد، دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت، نقش ناچیزی ایفا میکند. در اقتصاد دانش محور[۵] به دانش و سرمایه فکری[۶]به عنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی جایگاه مهمتری اختصاص مییابد. در بازارهای رقابتی فعلی که هدف سازمانها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیتهای رقابتی است، موفقیت یک سازمان در گروی بکارگیری و مدیریت عنصر دانش[۷] و سرمایه فکری در تمامی ابعاد سازمانی است.( زمانیان،۱۳۸۹)
هدف اساسی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش بر عملکرد مالی صنعت بانکداری است.
[۱] Druker
[۲] Seetharaman A.
[۳] Stewart
[۴] Maditinos
[۵] Knowledge Based Economy
[۶] Intellectual Capital
[۷] Knowledge
تعداد صفحه : ۱۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***