دانلود پایان نامه شیمی : سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱- تکنیک های عمومی

مواد شیمیایی و حلال های به کار رفته، در این پروژه از شرکت مرک خریداری شدند. حلال ها پیش از استفاده، تقطیر شدند. پیشرفت واکنش ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) به صورت صفحات آلومینیومی پوشیده از سیلیکاژل ۶۰،  F256 شرکت مرک، کنترل  شد.

طیف های زیر قرمز (IR) با طیف سنج مادون قرمز شیمادزو مدل ۴۷۰ و طیف سنجFT  بروک وکتور استفاده شد.

طیف های رزونانس مغناطیسی هسته ((۱H NMR و (۱۳C NMR) به وسیله طیف سنج MHz 400 بروکر به ترتیب در حلال هایd6 – DMSOو  CDCl3ثبت شدند و در ترسیم طیف های رزونانس مغناطیسی هسته، TMS به عنوان مرجع داخلی مورد استفاده قرار گرفت.

۳-۲- روش عمومی تهیه ۳،۱- ایندان دیون ها

۳-۲-۱- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، ۳،۱- ایندان دیون (mmol1، g146/0) و ایندول (mmol1، g117/0) در mL10 اتانول و در دمای C˚۷۸ رفلاکس شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر۲:۱) کنترل شد. پس از پایان واکنش (۲۴۰-۱۵ دقیقه) پس از تشکیل رسوب مخلوط واکنش در حالت داغ صاف شد، تا رسوب ۳،۱- ایندان دیون مورد نظر (a-j64) جدا شد. برای خالص سازی محصول از شست و شو با اتانول استفاده شد.

 

۳-۲-۲- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، ۳،۱- ایندان دیون (mmol1، g146/0)، ایندول (mmol1، g117/0) در mL10 اتانول و در دمای اتاق قرار گرفت. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر۲:۱) کنترل شد. پس از پایان واکنش (۳۵۰-۶۰ دقیقه) پس از تشکیل رسوب مخلوط واکنش صاف شد، تا رسوب ۳،۱- ایندان دیون مورد نظر (a-j64) جدا شد. برای خالص سازی محصول از شست و شو با اتانول استفاده شد.

۳-۲-۳- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، ۳،۱- ایندان دیون (mmol1، g146/0)، مایع یونی [BDMIm]OH (mmol1،mL1/0) و ایندول (mmol1، g117/0) واکنش انجام شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر۲:۱) کنترل شد. پس از پایان واکنش (۱۵-۶ دقیقه) پس از تشکیل رسوب برای جدا کردن کاتالیزگر مخلوط واکنش در حالت داغ صاف و با اتانول شست و شو داده شد و در نتیجه حلال پرانی محصول مورد نظر جداسازی شد.

 

۳-۲-۴- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، ۳،۱- ایندان دیون (mmol1، g146/0)، کاتالیزگر DABCO (mmol1، g11/0) و ایندول (mmol1، g117/0) در mL10 اتانول و در دمای C˚۷۸ رفلاکس شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر۲:۱) کنترل شد. پس از پایان واکنش (۲۵-۱۰ دقیقه) در صورت تشکیل رسوب برای جدا کردن کاتالیزگر مخلوط واکنش در حالت داغ صاف و با اتانول شست و شو داده شد و در نتیجه حلال پرانی محصول مورد نظر جداسازی شد.

 

۳-۳- تهیه ترکیب ۲-((۴- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- ۳- ایل)- متیل)- ایندان-۳،۱- دیون(a64)

این ترکیب با استفاده از ۴- کلرو بنزآلدهید (a57)، (mmol1، g14/0) و طبق روش عمومی ذکر شده ۳-۲ تهیه شد، ترکیب، جامدی شیری رنگ با دمای ذوب C˚۲۲۱ است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱-۱- کاربرد و اهمیت ایندان دیون

ایندان دیون ترکیبات با اهمیت بوده و دارای خواص و کاربردهای شیمیایی و زیستی فراوان هستند. این ترکیبات علاوه بر اثرات ضدانعقادی[۱]، دارای فعالیت شدید متابولیکی[۲]، اثرات ضد انگلی[۳]، مرگ موش[۴]، مسکن[۵]، ضدباکتری[۶] و ضد التهاب ریوی می باشند ]۶–۱[.

مشتقات ایندان دیون دارای خواص درمانی فراوان هستند. بعضی از آن ها نیز، می توانند به عنوان مواد مفیدی در زمینه نوری به کار آیند. علاوه بر این،۱،۳- ایندان دیون ها در مرحله اول شناسایی در پزشکی قانونی استفاده می شوند و هم چنین به طور گسترده در صنعت کاغذ سازی به کار می رود.

بعضی از خصوصیات دارویی مشتقات ایندان دیون روی حیوانات آزمایشگاهی امتحان شده است که می‎توان به اثر ضد سرفه آن در موش ها اشاره کرد. متأسفانه بسیاری از این مولکول ها تأثیرات جراحت زایی دارند. این حقیقت تأثیر منفی روی کاربرد دارویی مشتقات ایندان دیون ها دارد.

۲،۱- ایندان دیون ها برای انگشت نگاری فلورسنت از مواد سلولزی مثل انواع کاغذ کاربرد دارند. این مواد با آمینو اسیدها واکنش می دهند تا فلورسنت انگشت نگاری را برجسته کنند.

گروهی از این داروها به نام داروهای ضد انعقاد می توانند برای درمان ترومبوز و گرفتگی های عضلانی استفاده شوند. برخی از داروهای ضد انعقاد در تجهیزات پزشکی مانند لوله های آزمایش، کیسه های انتقال خون و تجهیزات دیالیز کلیوی کاربرد دارند.

به عنوان مثال، آنیزیدیون[۷] (۱) به عنوان رقیق کننده خون عمل می کند و از تشکیل لخته‎های خونی جلوگیری به عمل می آورد.

  1. Anticoagulants
  2. Intense Metabolic Activity
  3. Anti Parasitic
  4. Rodenticidal
  5. Analgesic
  6. Anti Bacterial
  7. Anisidione(miradon)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها  با فرمت ورد