دانلود پایان نامه شیمی : تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • تقسیم بندی پروتئازها

پروتئازها بر اساس سه مشخصه کلی تقسیم‌بندی می‌گردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

اولین طبقه‌بندی بر اساس نوع هضم پروتئین است، که بر این اساس، دو نوع می‌باشند:

  • اندوپپتیدازها[۱]: پروتئازهایی که بطور تصادفی به وسط یک زنجیره پپتیدی حمله می‌کنند و خود به دو گروه اندوپروتئازهای اختصاصی و غیراختصاصی تقسیم بندی می‌شوند. اندوپروتئازهای اختصاصی به پروتئازهایی اطلاق می‌شود که به مکان مشخصی که در آنجا اسید آمینه خاصی وجود دارد (مثلا بر اسیدهای آمینه‌ای که دارای گروه (-SH) هستند و یا زنجیره آبدوست و یا آبگریز هست) حمله می‌کنند. دسته دیگر، اندوپروتئازهای غیراختصاصی می‌باشند که محل تأثیر آنها جای مشخصی نیست، اکثر پروتئازها با این دسته تعلق دارند.
  • اگزوپپتیدازها [۲] : پروتئازهایی که تنها در نزدیکی انتهای زنجیر عمل می‌کنند و به دو دسته تقسیم می شوند: گروهی که بر روی پایانه) C (-COOH آزاد، و گروهی که بر روی پایانه ( N ( -NH آزاد، در زنجیره پپتیدی اثر می‌کنند [۲۵, ۳۳].

نوع دیگر طبقه‌بندی ، بر اساس pH بهینه فعالیت می باشد که به سه دسته پروتئازهای قلیایی با pH بهینه ۸ تا ۱۰، پروتئازهای خنثی با pH بهینه ۷ و پروتئازهای اسیدی با pH بهینه ۴ تا ۶ تقسیم می‌شوند [۳۴].

کامل‌ترین تقسیم بندی پروتئازها که تمام خصوصیات آنها را در برمی‌گیرد، بر اساس مکان‌های فعال آنهاست که براین اساس، به چهاردسته تقسیم بندی می‌شوند [۳۵].

  • متالو‌پروتئازها[۳] : آنزیم‌هایی هستند که در بین گونه‌های پروتئازی، بیشترین تنوع دارند. این دسته از پروتئازها بر اساس نیازمندی به یون فلزی دوظرفیتی برای فعالیت‌شان، تقسیم بندی می‌شوند [۳۶]. یون های روی (۲+Zn) ، مس(۲+Cu) و کلسیم(۲+Ca) از یونهایی هستند که همراه این آنزیم‌ها دیده می‌شوند، ولی تعداد آنزیم‌هایی که دارای یون روی هستند، بیشتر است. یونهای فلزی موجود در جایگاه فعال این آنزیم‌ها باعث انجام حمله سهولت نوکلئوفیلی آنزیم به سوبسترا می‌شود. به علت وجود یونهای فلزی متالوآنزیمها به اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)، حساس هستند و فعالیت خود را در حضور آن از دست می‌دهند [۲۵].
  • پروتئازهای اسیدی: پروتئازهای آسپارتیک که معمولا با نام پروتئازهای اسیدی شناخته می‌شوند، آندوپپتیدازهایی هستند که فعالیت کاتالیزوری آنها، به باقی مانده آسپارتیک اسید بستگی دارد [۶]. آنزیم‌هایی هستند که در شرایط اسیدی و در محدوده pH بین ۳ تا ۴، بیشترین فعالیت را از خود نشان می‌دهند و نقطه ایزوالکتریک شان در حدود ( ۵/۴-۳ pH) می باشد. پروتئازهای اسیدی، اکثرا بوسیله قارچها، تولید می‌شوند و مهمترین مصارف آنها در نانوایی، صنایع غذایی و پنیر سازی است [۲۵].
  • پروتئازهای سیستئین یا تیول : آنزیم‌های این گروه در جایگاه فعال خود دارای اسید آمینه سیستئین می‌باشند. بطور کلی این آنزیم‌ها بوسیله ترکیبات احیاکننده نظیر سیستئین یا سیانید هیدروژن، فعال شده و توسط ترکیبات اکسیدکننده یا یونهای فلزات سنگین، غیر فعال می‌شوند. pH مناسب برای عملکرد این آنزیم‌ها در محدوه خنثی می‌باشد از مهمترین پروتئازهای تیولی تجاری می‌توان پاپایین را نام برد [۲۵, ۳۷].

[۱] Endopeptidase

[۲] Exoproteases

[۳] Metalloproteases

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد