دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه …

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

                     

عنوان                                                      صفحه

پیشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق ۱

۱-۱- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن ۲

۱-۲- محدوده و مقطع زمانی تحقیق ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۵

۱-۵- سابقه و پیشینه تحقیق ۶

۱-۶- سؤالات و فرضیه های تحقیق ۱۳

۱-۷- روش تحقیق ۱۳

۱-۸- واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق ۱۵

۱-۹- مشکلات و محدودیت های تحقیق ۲۰

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۲۱

۲-۱- مکاتب و دیدگاه های موجود در ارتباط با بافت قدیم شهری ۲۲

۲-۱- ۱- مکاتب بهسازی و نوسازی بافت قدیم.. ۲۲

۲-۱-۲- دیدگاه های نظری پیرامون بهسازی و نوسازی بافت قدیم   ۲۷

جمع بندی ۳۵

۲-۲- منشورها و قطعنامه های جهانی ۳۷

۲-۲-۱- کنگره آتن (۱۹۳۱).. ۳۷

۲-۲-۲- معاهده لاهه (۱۹۵۴).. ۳۸

عنوان                                                      صفحه

 

۲-۲-۳- کنگره رم (۱۹۷۲).. ۳۸

۲-۲-۴- کنفرانس ونیز (۱۹۶۴ ).. ۳۹

۲-۲-۵- بیانیه مکزیکوسیتی (۲۰۰۰ میلادی).. ۴۰

۲-۲-۶- بیانیه استکهلم (۱۹۹۸).. ۴۱

۲-۲-۷- کنگره آمستردام (۱۹۷۵).. ۴۲

۲-۳- تجارب بهسازی و بازسازی بافت های قدیم شهری در کشورهای مختلف جهان ۴۳

۲-۳-۱- تجارب مرمت و بازسازی بافت های قدیم در فرانسه   ۴۳

۲-۳-۲- تجارب مرمت و بازسازی بافت های قدیم در انگلستان   ۴۶

۲-۳-۴- تجارب مرمت و بازسازی بافت های قدیم در ایتالیا   ۵۰

۲-۳-۵- تجارب مرمت و بازسازی بافت های قدیم در استکهلم   ۵۴

۲-۳-۶- تجارب مرمت و بازسازی بافت های قدیم در چکسلواکی سابق   ۵۵

۲-۴- تجارب کشورهای جهان سوم (آسیا – آفریقا) ۵۷

۲-۴-۱- تجارب کشور مصر؛ شهر قاهره.. ۵۷

۲-۴-۲- تجارب کشور سوریه ؛ شهر دمشق.. ۵۷

۲-۴-۳- تجارب کشور لبنان ؛ شهر بیروت.. ۵۸

۲-۴-۴- تجارب کشور ژاپن.. ۶۱

۲-۵- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری در ایران ۶۲

۲-۵-۱- کرمان.. ۶۲

۲-۵-۲- شهر شوشتر.. ۶۳

۲-۵-۳- قزوین.. ۶۴

۲-۵-۴- شهرکرد.. ۶۶

جمع بندی و نتیجه گیری ۶۹

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل سوم : روند تحولات سیاستها و برنامه های بهسازی  و نوسازی شهری در ایران ۷۱

۳-۱- سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های شهری در ایران ۷۲

۳-۱-۱- سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی بافت های شهری در قبل از انقلاب اسلامی (قبل از سال ۱۳۰۰ خورشیدی).. ۷۲

۳-۱-۱-۱- سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی اول (۱۳۲۰-۱۳۰۰)   ۷۳

۳-۱-۱-۲- سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی دوم (۱۳۵۷ – ۱۳۲۰)   ۷۴

۳-۱-۱-۲-۱- برنامه اول عمرانی (۱۳۳۴ -۱۳۲۷).. ۷۴

۳-۱-۱-۲-۲- برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۱-۱۳۳۴).. ۷۵

۳-۱-۱-۲-۳- برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۱).. ۷۵

۳-۱-۱-۲-۴- برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱-۱۳۴۷).. ۷۶

۳-۱-۱-۲-۵- برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶ -۱۳۵۲).. ۷۶

۳-۱-۲- سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های شهری در دوره پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷).. ۷۷

۳-۱-۲-۱- برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳۶۶-۱۳۶۲).. ۷۸

۳-۱-۲-۲- برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۷۷-۷۳).. ۷۹

۳-۱-۲-۳- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳۸۳-۱۳۷۹).. ۸۳

۳-۲- طرح های بهسازی بافت قدیم ۸۴

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل چهارم : مطالعات طبیعی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی شهر سبزوار با تاکید بر
بافت قدیم آن ۸۸

مقدمه ۸۹

۴-۱- موقع جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان سبزوار ۹۰

۴-۲- موقع سیاسی شهرسبزوار درتقسیمات سیاسی شهرستان سبزوار ۹۰

۴-۳- خلاصه ای بر شرایط طبیعی شهر سبزوار ۹۵

۴-۳- ۱- تقسیم بندی منطقه به بخش های طبیعی.. ۹۵

۴-۳-۲- زمین شناسی و خصوصیات تکتونیکی منطقه.. ۹۶

۴-۳-۳- منابع آب.. ۹۸

۴-۳-۴- خاک شناسی.. ۱۰۰

۴-۳-۵- آب و هوا و مشخصات آن.. ۱۰۱

۴-۳-۵-۱- شاخص های اقلیمی منطقه.. ۱۰۳

۴-۳-۵-۱-۱- درجه حرارت.. ۱۰۳

۴-۳-۵-۱-۲- میزان بارندگی.. ۱۰۴

۴-۳-۵-۱-۳- رطوبت نسبی.. ۱۰۴

۴-۳-۵-۱-۴- وزش باد.. ۱۰۵

۴-۳-۵-۱-۵- موقعیت خورشید.. ۱۰۵

۴-۳-۵-۲- نمودارهای اقلیمی.. ۱۰۶

۴-۴- وضعیت اقلیمی سبزوار و آسایش انسان (روش اولگی) ۱۰۸

۴-۵- تأثیر اقلیم در ساخت و بافت شهر ۱۰۹

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۱۰

مقدمه ۱۱۲

عنوان                                                      صفحه

 

۴-۶- میزان جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان سبزوار ۱۱۳

۴-۶-۱- پیش بینی جمعیت شهر سبزوار برای سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با بهره گرفتن از مدل رشد نهایی.. ۱۱۴

۴-۶-۲- جمعیت، تراکم و  نحوه توزیع آن در شهر سبزوار   ۱۱۵

۴-۶-۳- ساختار سنی و  جنسی جمعیت سبزوار.. ۱۱۹

۴-۶-۴- ویژگی مهاجرت در شهر سبزوار.. ۱۲۳

۴-۶-۵- وضعیت سواد و آموزش در شهر سبزوار.. ۱۲۵

۴-۷- مشخصات جمعیتی بافت قدیم ۱۲۷

۴-۷-۱- سهم جمعیتی بافت قدیم از جمعیت کل شهر.. ۱۲۷

۴-۷-۲- چگونگی پراکنش جمعیت در بافت قدیم سبزوار.. ۱۲۷

۴-۷-۳- ساختار سنی و جنسی جمعیت بافت قدیم سبزوار.. ۱۲۸

۴-۷-۴- وضعیت مهاجرت در بافت قدیم.. ۱۳۱

۴-۷-۵- تحولات جمعیتی بافت قدیم.. ۱۳۲

۴-۷-۶- توزیع و تراکم جمعیت در بافت قدیم.. ۱۳۳

۴-۷-۷- تراکم خالص و ناخالص شهری در بافت قدیم.. ۱۳۵

۴-۷-۸- وضعیت سواد و آموزش در بافت قدیم.. ۱۳۸

۴-۷-۸-۱- بررسی درصد باسوادی در محلات بافت قدیم.. ۱۳۹

۴-۸- سابقه سکونت ۱۴۰

جمع بندی ۱۴۰

۴-۹- ساختار اقتصادی و کارکردهای شهر سبزوار.. ۱۴۲

۴-۹-۱- تعیین پایه اقتصادی شهر سبزوار.. ۱۴۲

۴-۱۰- ویژگی های اقتصادی جمعیت بافت قدیم ۱۴۵

عنوان                                                      صفحه

 

۴-۱۰-۱- وضعیت اشتغال در سطح محله های بافت.. ۱۴۵

۴-۱۰-۲- جمعیت فعال و غیر فعال بافت قدیم.. ۱۴۷

فصل پنجم : خلاصه ای بر جغرافیای شهری و شهرشناسی سبزوار ۱۴۹

مقدمه ۱۵۰

۵-۱- تاریخ مختصر سبزوار ۱۵۱

۵-۲- وجه تسمیه ۱۵۳

۵-۳- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهری خراسان و کشور ۱۵۴

۵-۴- روند رشد فیزیکی شهر سبزوار ۱۵۵

۵-۴-۱- توسعه فیزیکی و تغییرات ساخت کالبدی در دوره اول (۱۳۴۵ – ۱۳۰۰).. ۱۵۶

۵-۴-۲- توسعه فیزیکی و تغییرات ساخت کالبدی شهر در دوره دوم (۱۳۶۵ – ۱۳۴۵).. ۱۵۸

۵-۴-۳- توسعه فیزیکی و تغییرات ساخت کالبدی شهر در دوره سوم  (۱۳۷۵ – ۱۳۶۵).. ۱۵۹

۵-۵- اثرات توسعه فیزیکی بر بافت قدیم شهر سبزوار ۱۶۲

۵-۶- نقش عمومی شهر سبزوار ۱۶۴

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۶۶

 

فصل ششم : مشخصات، ویژگی ها، محدودیت ها و امکانات فیزیکی کالبدی بافت قدیم سبزوار ۱۶۸

مقدمه ۱۶۹

۶-۱- مشخصات جغرافیایی بافت قدیم سبزوار ۱۷۰

۶-۲- بررسی بافت قدیم، ویژگیها و مشخصات آن ۱۷۵

۶-۲-۱- تراکم و دانه بندی بافت قدیم.. ۱۸۱

۶-۲-۲- جمع بندی ویژگی های بافت قدیمی شهر سبزوار.. ۱۸۲

۶-۳- آثار و بناهای باارزش تاریخی در بافت قدیم سبزوار ۱۸۶

عنوان                                                      صفحه

 

۶-۴- کاربری های موجود در بافت قدیم سبزوار ۱۹۳

۶-۵- شبکه های ارتباطی ۲۰۱

۶-۵-۱- راه های درون منطقه ای.. ۲۰۱

۶-۵-۲- راه های درون شهری.. ۲۰۱

۶-۵-۳- بررسی وضعیت خیابانهای محصور کننده بافت قدیم به لحاظ ساختار ارتباطی و شریانی آن.. ۲۰۴

۶-۵-۴- طبقه بندی معابر بافت قدیم از نظر سلسله مراتبی بر حسب نقش و عملکرد.. ۲۰۵

۶-۵-۵- گذرهای قدیمی بافت قدیم سبزوار.. ۲۰۶

۶-۶- مسائل و مشکلات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم سبزوار ۲۱۰

۶-۶-۱-مشکلات مربوط به شبکه معابر بافت.. ۲۱۰

۶-۶-۲-کمبود عناصر خدماتی، تأسیساتی و تسهیلات شهری و زیر بنایی   ۲۱۲

۶-۶-۳- فرسودگی و فشرده بودن بناهای موجود در بافت قدیمی   ۲۱۵

۶-۶-۳-۱- خصوصیات کالبدی مساکن بافت قدیم سبزوار.. ۲۱۷

۶-۶-۳-۱-۱- کیفیت ابنیه.. ۲۱۷

۶-۶-۳-۱-۲- عمر ساختمان.. ۲۱۸

۶-۶-۳-۱-۳- نوع مصالح ساختمانی.. ۲۱۸

۶-۶-۳-۱-۴- تعداد طبقات.. ۲۱۸

۶-۶-۳-۱-۵- نحوه تصرف مسکن.. ۲۱۹

۶-۶-۳-۱-۶- مساحت زیر بنا و تعداد اتاقهای واحدهای مسکونی موجود در بافت قدیم.. ۲۲۰

۶-۶-۴- تعارض بخشهای بافت قدیم با ساختار کلی شهر.. ۲۲۰

۶-۶-۵- تراکم و تمرکز فعالیت ها.. ۲۲۰

۶-۶-۶- کاهش ارزشهای محله ای و سکونتی.. ۲۲۱

عنوان                                                      صفحه

 

۶-۶-۷- انحطاط کیفیت فرهنگی و بصری.. ۲۲۱

۶-۷- امکانات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم سبزوار ۲۲۲

۶-۷-۱- فرسودگی و وجود سطوح مخروبه در بافت.. ۲۲۲

۶-۷-۲- امکانات شبکه حمل و نقل.. ۲۲۲

۶-۷-۳- امکانات، تاسیسات و تجهیزات زیرساختی.. ۲۲۳

۶-۸- اهداف بهسازی بافت قدیم ناشی از مسائل، مشکلات و پتانسیل های موجود ۲۲۳

 

فصل هفتم : آزمون فرضیات و نتایج ۲۲۹

۷-۱- بررسی فرضیه ها ۲۳۰

۷-۱-۱- فرضیه اول.. ۲۳۰

۷-۱-۲- فرضیه دوم.. ۲۳۵

۷-۱-۳- فرضیه سوم.. ۲۴۱

۷-۱-۴- فرضیه چهارم.. ۲۴۸

۱-۳-۵-بافت قدیم، عامل تبادل فرهنگ.. ۲۵۲

۲-۳-۵-طراحی شهری : تجلی و تبلور فرهنگی.. ۲۵۳

 

فصل هشتم : ارائه راهکارها و پیشنهادات ۲۵۸

ارائه راهکارها و پیشنهادات ۲۵۹

منابع و مأخذ ۲۶۴

منابع انگلیسی : ۲۷۲

منابع الکترونیکی : ۲۷۳

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (۴-۱ ) بخش ها، مراکز و دهستانهای شهرستان سبزوار ۹۱

جدول (۴-۲) : جمعیت و مشخصات آن در شهرستان سبزوار (۸۵-۱۳۴۵) ۱۱۳

جدول ( ۴-۳ ) تحولات تراکم نسبی جمعیت شهرستان سبزوار طی دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۴

جدول ( ۴-۴ ) مشخصات نواحی شهری سبزوار بر حسب تقسیمات شش گانه سال ۱۳۷۳ ۱۱۶

جدول ( ۴-۵) درصد گروه های سنی عمده نسبت به کل جمعیت شهر سبزوار در سالهای
۳۵ تا ۸۵ ۱۱۹

جدول ( ۴-۶ ) توزیع و ترکیب سنی و جنسی جمعیت سبزوار به تفکیک مرد و زن در سال ۱۳۸۵ ۱۲۱

جدول (۴-۷) نسبت جنسی جمعیت شهر سبزوار طی سالهای۳۵ تا ۸۵ ۱۲۲

جدول (۴-۸ ) حجم و جمعیت غیربومی در شهر سبزوار ۱۲۳

جدول ( ۴-۹) جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب جنس، سن، وضع سکونت به تفکیک استان و شهرستان در سال ۱۳۸۵ ۱۲۶

جدول ( ۴-۱۰  ) درصد گروه های سنی عمده در بافت قدیم شهر سبزوار در سالهای ۶۵ و ۷۵ ۱۲۹

جدول (۴-۱۱ ) مقایسه نسبت جنسی در بافت قدیم در مقایسه با کل شهر در سالهای
۶۵ و ۷۵ ۱۳۰

جدول ( ۴-۱۲ ) منشأ استانی مهاجران وارد شده به بافت قدیم سبزوار در سال ۱۳۸۲ ۱۳۱

جدول ( ۴-۱۳ ) توزیع فضایی جمعیت در بافت قدیم در سالهای ۶۵ و ۷۵ و ۸۵ ۱۳۴

جدول (۴-۱۴) مقایسه درصد باسوادی شهر سبزوار و بافت قدیم سال ۶۵ و ۷۵ و ۸۵٫ ۱۳۸

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (۴-۱۵) درصد باسوادی در قطعات (محلات) بافت قدیم سبزوار در سالهای ۶۵ و ۷۵٫ ۱۳۹

جدول (۴-۱۶ ) تعداد و درصد شاغلین در زیربخش های خدمات و بازرگانی سبزوار در
سال ۱۳۷۵ ۱۴۴

جدول (۴-۱۷) تعداد و درصد شاغلین در بخش های صنعت و معدن و ساختمان سبزوار
در سال ۱۳۷۵ ۱۴۵

جدول (۴-۱۸) مقایسه وضعیت اشتغال در بافت قدیم سبزوار به تفکیک قطعات در
سالهای ۶۵ و ۷۵ ۱۴۶

جدول (۴-۱۹) مقایسه جمعیت فعال و نسبت فعالیت در بافت قدیم و شهر سبزوار در
سالهای ۶۵ و ۷۵ ۱۴۸

جدول (۶-۱) توزیع کاربری ها در بافت قدیم سبزوار ۱۹۸

جدول(۶-۲) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه الف در خصوص مشکلات ناشی از ضعف دسترسی ها در بافت قدیم سبزوار ۲۱۱

جدول (۶-۳) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ج در خصوص مشکلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار ۲۱۴

جدول ( ۶-۴ ) طبقه بندی بناهای مسکونی موجود در بافت قدیم سبزوار بر اساس کیفیت ۲۱۷

جدول ( ۶-۵) تعداد طبقات واحدهای مسکونی بافت قدیم سبزوار ۲۱۹

جدول(۶-۶) محدودیت ها و امکانات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم سبزوار ۲۲۷

جدول (۷-۱) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه الف در خصوص پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت ۲۳۲

 

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول(۷-۲) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ب در خصوص مشکلات و محدودیت های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم ۲۳۷

جدول (۷-۳) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ب در خصوص پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهره مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود ۲۳۹

جدول (۷-۴) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ج در خصوص مشکلات ناشی از کیفیت و نوع معماری واحدهای مسکونی موجود در بافت قدیم ۲۴۲

جدول (۷-۵) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ج در خصوص مهمترین دلایل نوسازی سکونت گاه های قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه ساکنین بافت ۲۴۴

جدول(۷-۶) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ج در خصوص مشکلات ناشی از فشردگی مساکن موجود در بافت قدیم ۲۴۶

جدول(۷-۷) نتایج حاصل از نمونه گیری های پرسشنامه ج در خصوص پیشنهادات ساکنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار ۲۵۷

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                      صفحه

 

نمودار (۴-۱) منحنی آمبروترمیک شهرستان سبزوار (۲۰۰۳-۱۹۵۴) ۱۰۷

نمودار (۴-۲) بیوکلیماتیک اولگی شهر سبزوار- دوره زمانی (۲۰۰۳-۱۹۵۴) ۱۰۹

نمودار (۴-۳) هرم سنی جمعیت شهر سبزوار -۱۳۸۵ ۱۲۰

نمودار (۶-۱) توزیع کاربری ها در بافت قدیم سبزوار ۱۹۹

نمودار (۶-۲) : مشکلات ناشی از ضعف دسترسی ها در بافت قدیم سبزوار ۲۱۱

نمودار (۶-۳) : مشکلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار ۲۱۵

نمودار (۷-۱) وضعیت دستیابی به شبکه معابر بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید ۲۳۰

نمودار (۷-۲) وضعیت دسترسی به شبکه ارتباطی بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید ۲۳۱

نمودار (۷-۳) پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت ۲۳۲

نمودار (۷-۴) میزان علاقمندی ساکنین بافت جهت سکونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (الف) ۲۳۴

نمودار (۷-۵) مشکلات و محدودیت های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم ۲۳۷

نمودار (۷-۶) پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهره مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود ۲۳۹

نمودار (۷-۷) میزان علاقمندی ساکنین بافت جهت سکونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ب) ۲۴۰

نمودار (۷-۸) مشکلات ناشی از کیفیت و نوع معماری واحدهای مسکونی موجود در
بافت قدیم ۲۴۲

نمودار (۷-۹) مهمترین دلایل نوسازی سکونت گاه قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه
ساکنین بافت ۲۴۴

عنوان                                                      صفحه

 

نمودار (۷-۱۰) : مشکلات ناشی از فشردگی مساکن موجود در بافت قدیم ۲۴۶

نمودار (۷-۱۱) میزان علاقمندی ساکنین بافت جهت سکونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ج) ۲۴۷

نمودار (۷-۱۲) پیشنهادات ساکنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار ۲۵۷

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                      صفحه

 

نقشه (۴-۱) تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان………………………………… ۹۲

نقشه (۴-۲) بخش ها، مراکز و دهستانهای شهرستان سبزوار  ۹۳

نقشه (۴-۳) سازمان فضایی شهرستان سبزوار……… ۹۴

نقشه (۴-۴) منطقه بندی کالبدی شهر سبزوار…….. ۱۱۸

نقشه (۴-۵) تراکم خالص مسکونی در بافت قدیم سبزوار به تفکیک قطعات(۱۳۷۵)…………………………….. ۱۳۶

نقشه (۴-۶) تراکم ناخالص شهری در بافت قدیم سبزوار به تفکیک قطعات(۱۳۷۵)…………………………….. ۱۳۷

نقشه (۵-۱) مراحل توسعه فیزیکی شهر سبزوار…… ۱۶۱

نقشه (۶-۱) موقعیت بافت قدیم شهر سبزوار…….. ۱۷۲

نقشه( ۶-۲) قطعه بندی بافت قدیم سبزوار(براساس محلات)  ۱۷۳

تصویر(۶-۱) عکس هوایی بافت قدیم سبزوار سال ۱۳۵۸ ۱۷۴

نقشه (۶-۳) محله بندی بافت قدیم سبزوار………. ۱۸۵

نقشه (۶-۴) موقعیت عناصر و فضاهای تاریخی در بافت قدیم سبزوار  ۱۹۲

نقشه (۶-۵) کاربری های موجود در بافت قدیم سبزوار ۲۰۰

نقشه (۶-۶) محورهای ارتباطی شهر سبزوار با شهرستان های اطراف    ۲۰۳

نقشه (۶-۷) سلسله مراتب راه های ارتباطی در بافت قدیم سبزوار    ۲۰۹

پیشگفتار

 

ایران با تاریخ بلند شهر نشینی دارای کهن شهرها و سکونت گاه های باستانی متعدد و متنوع در زیست بوم های گوناگون سرزمینی است. چشم اندازی گذرا بر سیمای شهرنشینی ایران بافت های قدیمی پرارزشی را به نمایش می گذارد که میراث های فرهنگی این جامعه کهن در آنها نهفته است اما در چند دهه اخیر بافت های مزبور تحرک و نشاط گذشته خود را از دست داده و در آستانه ویرانی و تخریب قرار گرفته و محیطی نامناسب و بسیار کم رونق را برای زندگی ساکنین خود به وجود آورده است ولی با وجود همه این مسائل در ارزش وجودی آنها جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست و تصور ما بر این است که پژوهش و مطالعات بنیادی و شناخت جغرافیایی از این بافتهای شهری نخستین گامی است که برای هر گونه حرکت عمرانی با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ضرورت کامل دارد.

بطور کلی بافت های قدیم به عنوان بخشهای مهمی از شهرها که نشان دهنده گذشته و هویت آنها بوده در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه ویژه قرار دارند. در کشور ما نیز که سابقه شهرنشینی کهن و دیرینه ای دارد و به عنوان هسته اولیه شهر و قسمتی که نحوه اندیشیدن و نگرش نیاکان ما را در جنبه های مختلف زندگی نشان می دهد مورد توجه معماران و برنامه ریزان شهری قرار داشته و عموماً از زاویه و دید فرهنگ، هنر و زیبایی شناسی آن را بررسی می کنند و با هدف اصلاح کالبدی و سامان دهی آنها برنامه ها و راهکارهایی را ارائه می کنند. بافت قدیم سبزوار نیز به مانند بافت قدیمی سایر شهرها با توجه به دارا بودن ارزشهای تاریخی و فرهنگی و داشتن مشکلاتی نظیر افول کیفیت کالبدی، وضعیت وخیم زیست محیطی، دشواری دسترسی و مشکلات ترافیکی، کمبود عناصر خدماتی و انحطاط کیفیت فرهنگی و بصری نیازمند ارائه برنامه ها و راهکارهایی جهت ساماندهی و احیاء می باشد. بدین ترتیب تحقیق حاضر در هشت فصل به شرح زیر تدوین یافته است.

فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد. در این فصل با طرح مسأله، ضرورت و اهمیت آن و با توجه به اهداف آن فرضیات تحقیق مشخص گردیده است و با توجه به محدوده مورد مطالعه جامعه آماری و حجم نمونه، روش تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شده است.

در فصل دوم چهارچوب نظریه تحقیق اعم از نظریه ها و راهبردهای ارائه شده در رابطه با بهسازی بافت قدیم تبیین گردیده است بررسی دیدگاه های نظری در این رابطه و آشنایی با چگونگی برخورد با بافتهای قدیمی در کشورهای مختلف جهت استفاده در تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای پیشنهادی می باشد.

در فصل سوم به بررسی سیاست ها و قوانین مداخله در بافت قدیم و بهسازی و نوسازی آن در شهرهای ایران در مقاطع زمانی مختلف پرداخته شده است.

در فصل چهارم به بررسی ویژگیهای طبیعی، جمعیتی و اقتصادی سبزوار با تأکید بر بافت قدیم پرداخته شده است.

در فصل پنجم به بررسی جغرافیایی شهری و شهرشناسی سبزوار و روند توسعه فیزیکی شهر از آغاز تا اوایل قرن حاضر پرداخته شده است زیرا بهسازی بافت قدیم باید با توجه به پیشینه تاریخی و سیر و روند شکل گیری و تحول بافت شهر در ادوار مختلف تاریخی صورت بگیرد.

در فصل ششم به شناخت دقیق بافت قدیم سبزوار، ویژگیها، مشخصات شبکه معابر، نحوه توزیع کاربری ها در بافت قدیم، خصوصیات کالبدی مساکن ، محدودیت ها و امکانات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم و اهداف برنامه های بهسازی بافت پرداخته شده است

و سرانجام در فصل هفتم با بهره گرفتن از نتایج پرسشنامه ها به بررسی آزمون فرضیات و نتایج پرداخته شده است.

و سرانجام در فصل هشتم به ارائه راهکارها و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول :

 

طرح تحقیق

 
۱-۱- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن

 

 

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بخش قابل توجهی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهد این بافتها از یک سو از طیف گسترده مشکلات کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی رنج می برند و از سوی دیگر مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تامین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود زیست محیطی محسوب می شوند. ضمناً مشکلات کالبدی که بافت های قدیمی با آن روبرو هستند فرسودگی شدید بناها، مشکلات مربوط به شبکه معابر نامنظم و ناکافی در بافت، تراکم و پیوستگی اجزاء بافت، مسائل و مشکلات مربوط به تیپ و نوع بناهای مسکونی، مسائل ناشی از مصالح به کار رفته و نحوه مرمت بناها و کمبود خدمات و تأسیسات و تسهیلات شهری و زیربنایی و … هستند که بافت قدیمی شهرها را در پاسخگویی به نیازهای امروزی زندگی دچار نارسایی های کرده است (شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳).

در اینکه شهر پدیده ای تاریخی است تردیدی وجود ندارد. چنین پدیده ای نمی تواند از پیشینه خود بگسلد از این رو در رشد و توسعه فضایی، کالبدی توجه به ویژگیهای بومی ضروری است. بخش چشمگیری از تاریخ و فرهنگ شهر در کالبد آن تجلی می یابد که نشان دهنده
ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فنی و ساختار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی و … نسل های گذشته است (همان منبع : ص ۳۷).

بافتهای تاریخی علاوه بر اینکه واجد ارزشهای زیبایی شناختی و هویت بخشی شهرهای ما هستند هنوز در بسیاری از شهرها محل سکونت و معیشت میلیونها نفر از شهروندان به شمار
می روند (کلانتری و حاتمی نژاد، ۱۳۸۵ : ص ۱۳۹).

از این رو، چنانچه در جهت بهبود مشکلات در بافت قدیمی شهرها برنامه ریزی اصولی و صحیحی صورت نگیرد روند فرسودگی و تخریب بافت های قدیمی تسریع گشته تا جائی که حتی حیات شهری به خطر خواهد افتاد.

شهر سبزوار یکی از شهر های کهن در استان خراسان رضوی می باشد که به لحاظ تاریخی دارای قدمت طولانی می باشد و بافت قدیمی آن دارای ارزش و اعتبار تاریخی می باشد. اقداماتی که جهت بهبود مشکلات و بافت قدیم شهر سبزوار صورت می گیرد نباید تنها در قالب اقدامات کالبدی، اصطلاحاً بازسازی از نوع تخریب و دوباره ساختن باشد زیرا در بسیاری از هسته های قدیمی، آنچه دارای ارزش است نه تنها کالبد موجود و بناها و ساخت شهرهای آن، بلکه گذرها، مراکز محله ای، روابط اجتماعی بین ساکنین، یادمان ها و نشان های بافت است که دارای ارزش اجتماعی و فرهنگی است لذا در بسیاری از عرصه ها بهسازی بافت و اقدام خرد و مشارکتی با مردم ساکن در آن شیوه بسیار مطلوب و پایداری را ارائه می دهد که می تواند در طول دوره کوتاه مدت صورت پذیرد و رفاه شهروندی را در بافت فراهم سازد.

از آنجا که بافت قدیم شهر سبزوار به مانند بافت قدیمی بسیاری از شهرها دارای ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می باشد و از سوی دیگر، این بافت نیز به مانند بافت قدیمی سایر شهرها از مشکلات کالبدی، عملکردی، زیست محیطی و اجتماعی رنج می برد لذا جهت جلوگیری از روند فرسودگی و تخریب بافت، برنامه ریزی جهت بهسازی بافت قدیم لازم و ضروری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۴۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***