دانلود پایان نامه :ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی- گروه روان شناسی

رساله برای دریافت درجه دکتری (Ph.D)

گرایش : روان شناسی عمومی

 

   عنوان :

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

استاد راهنما :

دکتر حیدرعلی هومن  

 

استادان مشاور :

دکتر مهدیه صالحی

دکتر شیرین کوشکی

پاییز ۱۳۸۹


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،۱۹۷۰، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، ۱۳۷۹) تعداد ۱۰۰۰ نفر دانشجو (۴/۷۸ درصد زن و ۶/۲۱ درصد مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. از طریق روش آلفای کرانباخ ضریب اعتبار پرسشنامه های مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی، به ترتیب ۸۹/۰ و ۷۸۸/۰ به دست آمد. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد شد. از پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی، ۶ عامل استخراج شد، که ۲/۳۹ درصد کل واریانس را تبیین کرد. از پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت هرمنس، ۵ عامل استخراج شد، که ۶/۳۴ درصد کل واریانس با آن تبیین شد. با بهره گرفتن از ضرایب همبستگی پیرسون، رابطه مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها مورد بررسی قرارگرفت؛ مولفه های مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت در سطح کمتر از ۰۱/۰ همبستگی معناداری داشت. آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون t برای مقایسه مهارت های شناختی و فراشناختی زنان و مردان نشان می دهد که متغیرهای شناختی و فراشناختی مرور ذهنی و کنترل و نظارت، در پسران کمتر از دختران و آگاهی در پسران بیشتر از دختران بود. آزمون کروسکال والیس نشان داد گروه های متفاوت سنی در متغیرهای شناختی و فراشناختی برنامه ریزی، مرور ذهنی، کنترل و نظارت، و ارزشیابی تفاوت معنادار داشت ولی بین بقیه متغیرهای شناختی و فراشناختی در سنین مختلف تفاوت معنادار وجود نداشت.
فهرست مطالب
 

عنوان                                                                                                                صفحه  
   

فصل یکم

معرفی پژوهش

 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹  
بیان مسآله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰  
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵  
سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

فصل دوم

بررسی پیشینۀ پژوهش
بخش اول : راهبردهای یادگیری
شناخت و فراشناخت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
پیدایش رویکرد فراشناخت …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
مولفه های فراشناخت ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
مهارتهای فراشناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
راهبردهای شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
راهبردهای فراشناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی …………………………………………….. ۴۳
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
               مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی …………………………………………………………….. ۴۶
               روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت……………………………………………………………………….. ۴۷
               مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی……………………………………………………………………….. ۴۹
مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ……………………………………………… ۵۰
مداخلات غیررسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ………………………………………………………………. ۵۳
موضوع                                                                                                                 صفحه
 
               راهبردهای براون درباره ی کمک به فراشناخت …………………………………………………………. ۵۵
               راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت ………………………………………………………………. ۵۷
بخش دوم : انگیزه پیشرفت
انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
نیازها و انگیزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی و خودشناسی…………………………………………………………………………………….. ۶۴
نظریه های انگیزه پیشرفت……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
نظریۀ نسبت دادن(اسناد) ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
الگوی اتکینسون………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
نظریه مک کللند………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
نظریه برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
پیامدهای انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی ……………………………………………………………………………………. ۷۲
اهمیت و ضرورت پژوهش و جمع بندی فصل ………………………………………………………………………………… ۸۹
 
 

 
 

فصل سوم

    روش شناسی پژوهش

 
 
طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………. ۹۲
روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
 
 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

 
 
   
توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
                                                                                                            
 

فصل پنجم

بحث و تفسیر

 
 
– نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
– محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
– پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
– خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
 
– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
 
 
 
-پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰
 
فهرست جداول

موضوع                                                                                                                          صفحه صفحه
 

جدول ۳ – ۱- فهرست مقدماتی عناوین دانشگاه های استان تهران به تفکیک نوع دانشگاه……………………….. ۹۳
جدول ۳ – ۲- فهرست اسامی دانشگاه های مستقر در استان تهران……………………………………………………….. ۹۴
جدول ۳ -۳- دانشگاه های نمونه بر اساس منطقۀ جغرافیایی مستقر در استان تهران……………………………….. ۹۵
جدول ۳-۴-ضریب تطابق کندال برای هر مولفه…………………………………………………………………… ۱۰۰
جدول ۳-۵- میانگین و انحراف استاندارد سوالات……………………………………………………………………….. ۱۰۱
جدول ۳-۶- میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ……………………………………………… ۱۰۳
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی هرسوال بانمره کل پرسشنامه…………………. ۱۰۹
جدول ۴-۲- میانگین و انحراف ارزش ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی و ضریب اعتبار عامل ها ………. ۱۱۳
 
ادامۀ فهرست جداول

موضوع                                                                                                             صفحه صفحه
 
جدول ۴-۳- میزان اشتراک سوال ها ازطریق تحلیل مولفه های اصلی …………………………………………………. ۱۱۴
جدول ۴-۴-ماتریس ساختار چرخش یافته پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختی به شیوه واریماکس… ۱۱۵
جدول ۴-۵- میانگین وانحراف استاندارد وضرایب همبستگی هرسوال بانمره کل پرسشنامه……………………. ۱۱۸
جدول ۴-۶- ارزش ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی و ضریب اعتبار عامل ها ……………………… ۱۲۲
جدول ۴-۷- میزان اشتراک سوال ها ازطریق تحلیل مولفه های اصلی …………………………………………………. ۱۲۲
جدول ۴-۸- ماتریس ساختار چرخش یافته پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس به شیوه واریماکس………….. ۱۲۴
جدول ۴-۹- میانگین، انحراف استاندارد وضرایب همبستگی متقابل برای انگیزۀ پیشرفت و مهارتهای شناختی و فراشناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
۱۲۶
جدول ۴-۱۰- خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارتهای فراشناختی و شناختی ……. ۱۲۸
جدول ۴-۱۱- تحلیل واریانس چند متغیری برای مهارت های شناختی و فراشناختی در زنان و مردان……… ۱۲۹
جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون t برای مقایسه مهارت های فراشناختی وشناختی زنان ومردان …………………….. ۱۳۰
جدول ۴-۱۳- میانگین رتبه مهارت های فراشناختی وشناختی درسنین مختلف ……………………………………. ۱۳۱
جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مهارت های فراشناختی وشناختی درسنین مختلف……….. ۱۳۱

 
فهرست نمودارها

موضوع                                                                                                                        صفحه صفحه

 

شکل ۴-۱- نمودار scree شیب دار عامل های پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختی  …………………… ۱۱۲
شکل ۴-۲- نمودارscree شیب دار عامل های پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس………………………………….. ۱۲۱

 
 

 

 

 

 
فصل یکم
 
معرفیِ پژوهش
 
مقدمه
در سال های اخیر روان شناسی راه های موثر یاد گرفتن و مطالعه کردن را مدّنظر قرارداده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی نوین در عصرحاضر، مدارس و دانشگاهها باید محلی برای استفاده از راهبردهای جدید در زمینه های آموزشی و برخورد تخصصی تر با مسئله آموزش و یادگیری و به عبارت صحیح تر روند انتقال دانش به افراد باشند. افرادی که به عنوان دانش آموز و دانشجو وارد این مکان ها می شوند بدیهی است که نیروها و سرمایه های انسانی این کشورند که باید هر چه صحیح تر و علمی تر به امر انتقال دانش و آگاهی های لازم و تبدیل کردن آن ها به نیروهای متخصص و کارآموز، مبادرت ورزید.
امروزه با پیشرفت هایی که در روان شناسی یادگیری و خبرپردازی[۱] صورت گرفته، راه های علمی به حداکثر رساندن توان یادگیرندگان هنگام مطالعه کشف گردیده که باید موردتوجه اولیای تعلیم و تربیت قرار بگیرد تا با شناسایی دقیق مشکلات یادگیرندگان و آموزش شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری و آموزش روش های شناختی و فراشناختی، روند ورود اطلاعات علمی را به ذهن یادگیرندگان ساخت و ساز منظمی بخشید. نکته ی دیگر این است که برای شناسایی میزان مهارت دانشجویان (و یادگیرندگان بطور کلی) ابزار و وسیلۀ تخصصی، ضروری است که این پژوهش با هدف ساخت چنین ابزاری شکل گرفته است.
 
 
بیان مسئله
شناخت[۲] به آن دسته از فرایندهای ذهنی اطلاق می شود که از طریق آن ها اطلاعات دریافت شده از حواس به روش های مختلف تغییر می یابد، به صورت رمز در می آید و در حافظه ذخیره می شود تا در استفاده های بعدی بازیابی گردد. فراشناخت به آگاهی فرد از تفکر خود و رفتارهای خودتنظیمی که همراه با این آگاهی هستند مربوط می شود(دریسکول[۳]، ۲۰۰۵). شناختن شناخت یا یادگیری[۴] درباره یادگیری یا هرگونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن تنظیم شناخت باشد نیز، فراشناخت[۵] خوانده اند(سیف،۱۳۸۷). در واقع فراشناخت، آگاهی و کنترل فرد بر فرایندهای شناختی است و فرایند مفیدی است که سبب افزایش یادگیری می شود. بنابراین، در یادگیری توجه به فراشناخت ضروری به  نظر می رسد(پلگرینو[۶]، ۲۰۰۸).
تلاش برای فهم فرایندهای شناختی انسان و نیز یافتن روش هایی به منظور تقویت و بهبود این توانایی ها ، همواره مورد توجه فیلسوفان تربیتی، متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان بوده است. روان شناسان سعی می کنند مکانیزم ها و فرایندهای درگیر در شناخت را مورد بررسی قرار دهند و بر اساس یافته های بدست آمده، روش ها و راهبردهایی برای پرورش توانایی های ذهنی و شناختی مورد نظر پیشنهاد کنند.
 
اهمیت و تأثیرگذاری مهارت های شناختی و فراشناختی بر یادگیری در پژوهش های بسیاری مورد تائید قرار گرفته اند (دوبویس، هاوارد و اسپرلینگ[۷]،۲۰۰۴؛ کیمس[۸]،۲۰۰۴؛ کرامارسکی[۹]، ۲۰۰۱ و۲۰۰۲ و ۲۰۰۴؛ وینمن[۱۰] ،۲۰۰۴،۲۰۰۶ ؛ پانورا[۱۱]، ۲۰۰۷ ؛ پانورا و فیلی پو[۱۲]،۲۰۰۵ ؛ پانورا، ۲۰۰۷ ؛ ریتراد[۱۳]، ۲۰۰۷؛ پوگال[۱۴]،۲۰۰۷ و۲۰۰۱ ؛ ریتراد، ۲۰۰۷؛ ویلسون و کلرکک[۱۵]، ۲۰۰۴؛ فلاول[۱۶]، ۱۹۷۹؛ شونفلد[۱۷]، ۱۹۹۱؛ پاریس و جیکوبس[۱۸]، ۱۹۸۷ و آرمبروستر و بران[۱۹]، ۱۹۸۴و۱۹۸۷؛ به نقل از برونینگ و گلاور[۲۰]، ترجمه خرازی،۱۳۸۲؛ کریمی، ۱۳۷۵؛ کریمی و فرزاد، ۱۳۷۹؛ سالاری فر، ۱۳۷۵؛ متولی، ۱۳۷۶؛ ابراهیمی قوام آبادی، ۱۳۷۷؛ افروز و کامکاری،۱۳۸۷؛ عباباف، ۱۳۷۵؛ و آوانسیان، ۱۳۷۷). بنابراین سنجش مهارت های شناختی و فراشناختی افراد از نظر تاثیری که بر یادگیری دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
مهارت های شناختی و فراشناختی، فراگیرندگان را در زمره یادگیرندگان راهبردی[۲۱] قرار می دهد. یعنی افرادی که دارای این مهارت ها هستند وضعیت متفاوتی از نظر تحصیلی با دیگران دارند. یادگیرندگان راهبردی در فرایند یادگیری از مهارت های شناختی و فراشناختی استفاده می کنند و معمولا پیشرفت تحصیلی[۲۲] بالایی دارند. مهارت های شناختی و فراشناختی اگرچه در جریان رشد انسان تکامل پیدا  می کند، قابل آموزش دادن هستند و افراد فاقد این مهارت ها را می توان در معرض این آموزش ها قرار داد. درباره اثربخشی این آموزش ها و تایید این امر پژوهش های مختلفی صورت گرفته اند. مویاهان[۲۳](۱۹۷۳ نقل از برک[۲۴]، ۱۹۹۴) نشان داده است که کودکان کمتر از بزرگسالان، عوامل موثر بر دانستن را می شناسند. کراتزر، لئونارد و فلاول(۱۹۷۵) نشان داده اند مهارت های فراحافظه کودکان به موازات رشد آنها افزایش می یابد. اسپیر[۲۵] و فلاول(۱۹۷۹) مطرح ساختند بچه های دبستانی در مقایسه با کودکستانی ها درک بهتری از متغیرهای تکلیف شناختی دارند. سوانسن[۲۶](۱۹۹۳) تأثیر دانش فراشناختی را بر حل مسآله مورد بررسی قرار داد و بین سطوح بالای دانش فراشناختی و حل مسآله رابطه معناداری یافت به این معنا که پاسخگویان با دانش فراشناختی بالا عملکرد بهتری را در حل مسآله نسبت به افراد با دانش فراشناخت پایین داشتند. او نشان داد دانش آموزانی که نمره های بالایی در پرسشنامه فراشناخت کسب کرده اند نسبت به افرادی که نمره کم گرفته اند در تکالیف حل مسئله عملکرد قوی تری داشتند. البته برخی پژوهش ها نیز حاکی از عدم تأثیر برنامه های آموزش فراشناخت در حل مسآله بوده اند(مک کورمید[۲۷]، ۱۹۹۳).
انگیزۀ پیشرفت از جمله مهم ترین انگیزه ها یا نیازهای اکتسابی شمرده می شود که نخستین بار به وسیلۀ موری[۲۸] معرفی شد. انگیزش را به بیان ساده جهت و شدت تلاش فرد تعریف کرده اند. منظور از جهت تلاش روشی است که در آن فرد قصد دستیابی به موقعیت های خاصی را دارد، و منظور از شدت تلاش مقدار کوششی است که از فرد سرمی زند(وینبرگ و گوآلد[۲۹]، ۱۹۹۵ به نقل از پِروین[۳۰]، ۲۰۰۵) امروزه این مطلب یکی از مفاهیم اساسی روان شناسی انگیزش است که درموفقیت های تحصیلی در مدرسه و دانشگاه نقش فراوانی داشته است. نظریه پردازان معتقدند آنان که در سطح بالایی از این انگیزه قرار دارند افرادی هستند با صفاتی مانند وظیفه شناسی، عزت نفس، مسئولیت شناسی فردی، که در حیطه فعالیت های دانشگاهی یا به طور کلی تحصیلی همواره کوشا و ساعی هستند(مک کللند[۳۱]،۱۹۸۷). در واقع علاقه به یادگیری، محصول مجموعه عواملی است که به شخصیت[۳۲] و توانایی های یادگیرنده، ویژگی های تکلیف، مشوق ها، و سایر عوامل بیرونی مرتبط است(واینر[۳۳]، ۱۹۷۲). متغیرهای فراوانی هستند که بر روی انگیزش دانشجویان تأثیر می نهد و یکی از مؤثر ترین این عوامل انگیزۀ پیشرفت است که به زعم کسانی همچون اسلاوین[۳۴] (۱۹۸۳) روان شناسان پرورشی بیشترین مواجهه را با آن دارند چرا که پژوهش های بسیاری در این خصوص انجام شده که گویای تفاوت افراد از لحاظ این انگیزه با یکدیگر می باشد. برخی انگیزه های بالایی را از خود نشان می دهند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود، برای دستیابی به موفقیت سخت کوش هستند. بعضی نیز انگیزۀ چندانی برای پیشرفت تحصیلی ندارند و از بیم شکست خوردن، آمادۀ خطر کردن برای دستیابی به موفقیت نیستند(سیف، ۱۳۷۹). دانش آموزانی که انگیزۀ پیشرفت قوی دارند، در فعالیت های روزمرّه خود در جستجوی موفقیت هایی هستند که امکان برآورده ساختن انگیزه های  پیشرفت را فراهم آورد. آنها معیارهای پیشرفت ویژه ای را برای خود در نظر می گیرند و سپس برای دستیابی به آن معیارها به شدت تلاش می ورزند(زیمرمن و شونک[۳۵]، ۱۹۸۹). قدر مسلّم آن است که افراد دارای سطوح گوناگون انگیزۀ پیشرفت، در زندگی روزمرّۀ خود به شیوه هایی کاملاً متفاوت رفتار می کنند. چنانکه جوان هایی که انگیزۀ پیشرفت بالایی دارند، بیش از آنها که انگیزۀ پیشرفت پایینی دارند به تحصیل دانشگاهی و دستیابی به نمره های بالاتر و شرکت در برنامه های غیردرسی متمایل هستند(شونک، ۱۹۹۱).
از آنجا که امروزه یکی از مهمترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراشناخت می دانند(موارچ[۳۶]، ۱۹۹۹)، این پژوهش با هدف ساخت[۳۷] و استانداردسازی[۳۸] چنین ابزاری طراحی شد و در عین حال ارتباط میان این مهارتها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی[۳۹] دانشجویان را مدّنظر قرار داد.
[۱] Information-processing
[۲] cognition
[۳] Driscoll
[۴] learning
[۵] metacognition
[۶] Pellegrino
[۷] DuBois & Howard & Sperling
[۸] Kymes
[۹] Kramarski
[۱۰] Veenman
[۱۱] Panaoura
[۱۲] Philippou
[۱۳] Retrieved
[۱۴] Pugalee
[۱۵] Wilson & Clarke
[۱۶] Flavell
[۱۷] Shounfeld
[۱۸] Paris & Jicobs
[۱۹] Armbroster & Bran
[۲۰] Glover & Bruning
[۲۱] strategice learners
[۲۲] academic achievement
[۲۳] Moyahan
[۲۴] Berk
[۲۵] Speer
[۲۶] Swenson
[۲۷] Mc Cormid
[۲۸] Murray
[۲۹] Weinberg & Gould
[۳۰] Pervin
[۳۱] Mc Clelland
[۳۲] personality
[۳۳] Weiner
[۳۴] Slavin
[۳۵] Zimmerman & Schunk
[۳۶] Mevarech
[۳۷] struction
[۳۸] Standardization
[۳۹] academic achievement motive
تعداد صفحه : ۱۷۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***