دانلود پایان نامه رشته شیمی : پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۳ تاریخچه روش های اندازه‌گیری‌ که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است

اندازه گیری پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازول در دوز فرد به شکل قرص توسط RP-HP LC با استفاده از فاز متحرک:

روش کروماتوگرافی مایع روشی ساده، حساس، دقیق و با کارایی بالا است که برای آنالیز پنتاپرازول سدیم و لانزو پرازول توسعه داده شده است و برای تعیین ترکیبات در محصولات دارویی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ردی[۱] و همکارانش از این روش استفاده کردند.

ترکیبات به خوبی در روی ستون C18 از هم جدا شده اند با استفاده از یک فاز متحرک متشکل از استونیتریل: بافر فسفات (pH V. O و V/V 40: 60) در سرعت جریان ۱ میلی لیتر بر دقیقه با تشخیص UV در ۲۳۰ نانومتر است.

زمان باز داری پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازول ۰۱۷/۲ و ۵۳۸/۲ دقیقه شد و ضریب همبستگی برابر با ۹۹۹/۰ مطالعه نشان می دهد که کروماتوگرافی فاز مایع معکوس حساس و انتخابی برای تشخیص پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازل با استفاده فاز متحرک تنها است. ]۳ [.

 

اندازه گیری پنتاپرازول، راب پرازول[۲]، اسوم پرازول[۳]، دومپریدون[۴] در محصولات دارویی توسط کروماتوگرافی معکوس با استفاده از یک فاز متحرک :

روش کروماتوگرافی مایع یک روش ساده- حساس- دقیق با کارایی بالا برای آنالیز

تشخیص پنتاپرازول- راب پرازول، اسوم پرازول- دومپریدون با فرابنفش در ۲۱۰ نانومتر می‏باشد که توسعه داده شده است برای تعیین ترکیبات محصولات دارویی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیبات به خوبی در ستون فاز معکوس Hy  Persil  BDS  C18 با استفاده از یک فاز متحرک شامل ( ۷۰/۴) =  pH بافرپتاسیم دی هیدروژن فسفات M 5%- استونیتریل (V/V 280: 720) با سرعت جریان ۱ میلی متر بر دقیقه جدا می شوند محدوده‏ی خطی ngml-1 000/4- 400 برای پنتاپرازول، ngml-1 2000-200 برای راب پرازول،    ngml-1 000/4- 400 برای اسموم پرازول، ngml-1 000/3-300 برای دو مپریدول بدست آمد.

حد تشخیص (LOD) بدست آمده: پنتاپرازول ngml-151/147، راب پرازول   ngml-1 65/65، اسوم پرازول ngml-1 27/131، دو مپریدول ngml-1 33/98 مطالعه نشان داد که کروماتوگرافی فاز مایع معکوس حساس و انتخاب پذیر برای اندازه گیری پنتاپرازول، راب پرازول اسوم پرازول- دومپریدول با استفاده از فاز متحرک تنها می باشد. ] ۴[.

اندازه گیری اسپکتروفتومتری معتبر پنتاپرازول سدیم در داروسازی با استفاده از کلریدفریک و دو عامل کی لیت ساز :

دو روش ساده، حساس و گزینش پذیر برای اندازه گیری پنتاپرازول سسکوهیدرات (PSS) توسعه داده شده است. روش ها مبتنی بر کاهش کلرید آهن توسط PSS در محیط های خنثی وکی لیت از آهن (II) با ۱و۱۰ فنانترولین (Phen) ( روش A )یا ۲ و  ‘۲ (بی پیریدیل) (bipy) (روش B) در نتیجه کروموژن های قرمز رنگی در ۵۱۰ و ۵۲۰ نانومتر اندازه گیری می‏شوند به ترتیب برای روش A و روش B در شرایط بهینه، قانون بیر در محدوده‏ی غلظت     ۰/۴- ۲۵/۰ و gml-1  ۵۰- ۵/۲ با ضریب جذب مولار ۱۰۴ × ۳۵/۵ و cm-1  mol-1 104 89/7 و حسایست های سندل ۰۰۸/۰و    cm-2  ۰۵۵/۰ به ترتیب برای روش A و روش B. حد تشخیص (LOD) و حد کمی (LOQ) نیز گزارش شده است.

[۱] REDDY

[۲] Rabeprazole

[۳] Esomeprazole

[۴] Domperadone

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید