دانلود پایان نامه رشته شیمی : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ارزیابی توابع تقسیم توسط مکانیک آماری

 

تعیین ثابت های سرعت از سطح کانونی نظریه حالت گذار یک کمک ارزشمند در شرح مکانیسم ها و ارزیابی ثابت های سرعت است. محاسبه ثابت سرعت برای یک واکنش به اطلاع از چگونگی ارزیابی توابع تقسیم به وجود آمده در به دست آوردن نظریه حالت گذار احتیاج دارد. مولکول های حقیقی می توانند انرژی های انتقالی، چرخشی، ارتعاشی و الکترونی داشته باشند. بنابراین، تابع تقسیم کلی همراه با حرکت درونی برای هر مولکول توسط حاصلضرب توابع تقسیم انتقالی،[۱]ارتعاشی،[۲]چرخشی[۳] و الکترونی[۴] بیان می شود:

= rot vib elec trans(3-44)

برای محاسبه توابع تقسیم به طور جداگانه، لازم است که ممان های اینرسی، فرکانس های ارتعاشی و حالات الکترونی را بدانیم. چنین اطلاعاتی برای واکنش دهنده های A و B را می توان از داده های طیف سنجی به دست آورد، اما، برای حالت گذار، باید از محاسبه نیمه تجربی یا آغازین استفاده کنیم.

 

تابع تقسیم الکترونی

تابع تقسیم الکترونی توسط رابطه زیر بیان می شود:

(۳-۴۵)

 

که  چندگانگی و  انرژی بالای پایین ترین حالت سیستم است. در اکثر واکنش ها، چند تراز انرژی الکترونی به غیر از حالت پایه برای بررسی لازم می باشند. برای واکنش های شامل سیستم های دوتایی و سه تایی، عامل چندگانگی برابر با چندگانگی اسپین مربوطه است که به میزان عامل دو یا بیشتر در ثابت سرعت محاسبه شده سهیم است.

 

تابع تقسیم انتقالی

برای حرکت انتقالی ذره ای با جرم m که در جعبه ای یک بعدی با طول l حرکت می کند، انرژی به دست آمده از معادله شرودینگر برابر است با:

(۳-۴۶)

 

که nt عدد کوانتومی برای ترازهای انرژی غیر هم ترازl و h ثابت پلانک است. تابع تقسیم برای یک بعد برابر است با:

(۳-۴۷)

 

 

 

 

هنگامی که ترازهای انرژی نزدیک به همدیگر باشند، یعنی، وقتی که فاصله بین آنها خیلی کم باشد  مجموع را می توان توسط انتگرال جایگزین کرد:

 

 

انرژی انتقالی کلی در سه بعد توسط رابطه زیر بیان می شود:

Etrans =Etrans,x + Etrans,y + Etrans,z (3-49)

 

به طوری که تابع تقسیم انتقالی کل برابر با حاصلضرب توابع تقسیم یک بعدی برای هر جزء است، یعنی:

trans = trans,x trans,y trans,z(3-50)

 

یا:

 

چون l3 برابر با حجم، V، است:

[۱]Translational

[۲]Vibrational

[۳]Rotational

[۴]Electronic

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان