دانلود پایان نامه رشته شیمی : تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۲ اجزاءتشکیلدهندهرنگ

 

رنگهایآلییاپوششهایالیعمدتاًبهمنظورحفاظتازسطوحوتزئیناستفادهمیشوند.

بیشتررنگهاازاجزاءزیرتشکیلمیشوند:

– رنگدانهورنگدانهیار

– رزین

– حلال

– موادافزودنی

البتهمواردیوجود داردکهتماماقلامذکرشدهممکناستدرفرمولاسیونرنگ وجودنداشتهباشند.مثلاًدرموردلاکها،رنگدانهورنگدانهباردرفرمولاسیونلاکبه کاربردهنمیشودیاپوششهایبدونحلالمانندرنگهایپودریکهدرفرمولاسیون آنهاازحلالاستفادهنشدهاست.پوششهایپودری،پسازمصرفتحتتأثیرحرارت، سیالیتلازمرابهدستمی آورند. فرمولبندیرنگدرواقعتعیینمیزانموادتشکیلدهنده یرنگوچگونگیساختآناست.

۲-۳ خصوصیاتاجزاءتشکیلدهندهرنگ

۲-۳-۱-رنگدانههاورنگدانهیارها:

۱ ) رنگدانهها:  رنگدانههاذراتجامدیهستندکهبرایبوجودآوردنخصوصیاتمعینیدررنگ پراکندهمیشوند. رنگدانههابهدوگروهاصلیمعدنیوآلیتقسیممی شوندکهازنظرخواصوکاربردمتفاوتومتمایزهستند.

۲ )رنگدانهیارها: رنگدانهیارهاموادیهستندکهدررنگپایهنا محلولندوعملاًهیچ نقشیدردادنرنگوپوشانندگیبهرنگپایهندارند.اینموادتنهابهمنظورتعدیلواصلاحخواصرنگمورداستفادهقرار

میگیرند. ایندستهازموادتشکیلدهنده یرنگوظایفیازقبیلفامدادن،پوششدادن،دوام، استحکاممکانیکی،محافظتسطوحفلزدرمقابلخوردگی،جذبنورماورابنفش،وزنمخصوصودیگرخصوصیاتفیزیکیوشیمیاییمربوطبهرنگرابهعهدهدارند.

۲-۳-۲-رزینها : (Resin)

پایهاصلیپوششرنگرارزینتشکیل میدهدومسئولیتزمانخشکشدن،چسبندگیبهسطح،مقاومتدربرابرآبوموادشیمیایی،سختی،دوامواستحکامپوششرا به عهدهدارد.

یکیازوظایفاصلیرزینتشکیلفیلمرویسطحموردنظراستکهرزینبوسیله اینخاصیتقادراستسطحزیرینراازمحیطاطرافجداکند. معمولاًرزینبصورت مایعرویسطحپهنشدهوباانجامیکیاچندواکنشپلیمریزاسیونجامدمیشود.

ازوظایفدیگررزینچسبندگیبهسطحاست. چسبندگیخوبپوششبهسطحمیتواندبسیاریازخواصسطحراحفظکردهوبصورتیکمحافظدائمیعملکند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S