دانلود پایان نامه رشته حقوق : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در …


با عنوان : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی ۱۹۷۷ همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.
واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو…………………………………………..۱۳
فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی……………………………………………………………………………………..۱۳
مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی…………………………………………………………………………………..۱۴
گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………………………………………………..۱۹
بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی……………………………………………………………………………………۲۰
بند دوم: کنوانسیون های ژنو……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی…………………………………………………………………………………………………………۲۳
مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………۲۵
گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد………………………………………………………………………………………………………..۲۷
بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………….۲۸
بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ…………………………………………………………………………………….۲۸
بند سوم: اهداف نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
بند سوم: حقوق هدف گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………….۴۲
مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی……………………………………………………………………………………………………۴۴
گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو…………………………۴۷
گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ ۱۹۷۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹
گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..۵۰
بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی……………………………………………………۵۲
مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………۵۵
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..۵۵
بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..۵۶
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..۵۶
بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..۵۷
الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۹
بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….۶۰
بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….۶۲
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………۶۲
ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………۶۳
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………۶۴
بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین …………..۶۸
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….۶۹
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………۷۱
گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………۷۵
گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………۷۷
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….۷۹
گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………۸۶
گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………۸۹
مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..۹۱
گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..۹۸
گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………۹۹
فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………۱۰۲
مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………۱۰۳
گفتار اول: از قطعنامه ۱۸۱ تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….۱۰۵
بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………۱۰۹
الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..۱۱۱
ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………۱۱۲
ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..۱۱۳
بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….۱۱۳
الف: جنگ شش روزه ۱۹۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۳
ب: جنگ رمضان ۶ اکتبر ۱۹۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۵
ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن ۱۹۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۸
۱: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۲: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
بند سوم: انتفاضه اول ۹ دسامبر ۱۹۸۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۹
گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………۱۲۱
بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..۱۲۱
بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………۱۲۳
الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….۱۲۷
الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………۱۲۸
ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۰
ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..۱۳۲
د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………۱۳۸
بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….۱۴۰
بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….۱۴۰
الف: مناطق اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………۱۴۳
مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….۱۴۴
گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………۱۴۷
بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده ۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۴۹
بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..۱۵۴
بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸
مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۶۱
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….۱۶۵
گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….۱۷۰
بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………۱۷۲
بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۳
بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷
بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………۱۷۸
بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………۱۷۸
بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲
بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..۱۸۵
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….۱۸۸
بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..۱۹۱
گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………۱۹۵
بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۷
بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………۲۰۰
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۴
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۴
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۷
مقدمه:
قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست ۱۹۱۴ آغاز و در نوامبر ۱۹۱۸ با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[۱] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در ۱۹۴۵ به پایان رسید.[۲] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های ۱۸۹۹، ۱۹۰۷، ۱۹۲۹ گرفته شده است.[۳]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[۴]
۱: سال ۱۹۴۷ تبلیغات جنگی ممنوع شد.
۲: سال ۱۹۵۰ تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.
۳: سال ۱۹۴۴ کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.
۴: سال ۱۹۵۰ صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).
۵: سال ۱۹۶۶ به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.
۶: سال ۱۹۷۰ روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.
۷: سال ۱۹۷۰ هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.
۸: سال ۱۹۷۲ منع توسل به زور.
۹: سال ۱۹۷۶ بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.
تعداد صفحه :۲۳۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***