دانلود پایان نامه رشته حسابداری : تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.A. )

رشته حسابداری

عنوان :

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

 

استاد راهنما :

دکتر غلامرضا محفوظی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….ض
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱-بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳ -اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳-۱-اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۳-۲-اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵ -فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶ -روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۱-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۲-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶-۳ -روش گردآوری  داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۶-۴-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶-۵ -تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ -جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۸ -استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۹ -تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………۸
۱-۱۰- مروری بر ادبیات و مبانی نظری………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۱۱-ساختار کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۳
فصل دوم :  ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ –مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
بخش اول: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۱-توجیه تقاضا برای حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۲-۲-تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات……………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۳-گسترش دامنه حسابرسی……………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۴-ویژگی های حسابرسی………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۳-کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۳-۱-تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۳-۲-تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………۲۰
۲-۴-اندازه موسسه حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۵-دوره تصدی حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۶-مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۶-۱-تعاریف و مفاهیم مدیریت سود………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۶-۲-رویکرد های مطالعه مدیریت سود…………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۶-۳-دیدگاه های مختلف مدیریت سود………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۶-۳-۱-مدیریت سود کارا…………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۶-۳-۲-مدیریت سود فرصت طلبانه……………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۶-۴-مدیریت سود واقعی و تعهدی………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۶-۵-مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد………………………………………………………………………….۲۷
۲-۶-۶-اقلام تعهدی و اقلام نقدی سود……………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۶-۷-اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-۸-هدف ها و انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶-۸-۱-سایر انگیزه های موجود در متن قرارداد………………………………………………………………………………۳۱
۲-۶-۸-۲-انگیزه های سیاسی……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۸-۳-انگیزه های مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۸-۴-تغییر مدیر عامل ………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۸-۵-عرضه سهام برای نخستین بار…………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۶-۸-۶-اطلاع رسانی به سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۶-۹-الگوهای مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۶-۹-۱-آب از سر گذشتن(استقبال از زیان)…………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۶-۹-۲-به حداقل رساندن سود……………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۶-۹-۳-به حداکثر رساندن سود……………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۶-۹-۴-هموار سازی سود…………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۷-تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود……………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۸-خصوصی سازی و عرضه اولیه سهام ………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۸-۱-عرضه اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۸-۲-مدیریت سود در زمان عرضه اولیه………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۸-۳-بررسی های عرضه اولیه در بورس………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۸-۴-روش معمول عرضه اولیه در ایران و دنیا…………………………………………………………………………………۳۸
۲-۸-۵-عرضه های اولیه جذاب برای بازار سرمایه……………………………………………………………………………….۳۸
۲-۸-۶-مفاهیم مرتبط با عرضه اولیه سهام…………………………………………………………………………………………..۳۸
بخش دوم-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۹-تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۰-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۱-موارد افتراق و اشتراک تحقیق حاضر با تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………….۴۱
-۱۲-۲خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱-بخش اول:کلیات روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۲-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۳-طرح مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۴-تدوین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۵-روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۶-جامعه و نمونه آماری ، قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………….۴۵
۳-۷-روش جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۸-متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۸-۱-متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۸-۲-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۸-۲-۱-اندازه گیری مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی……………………………………………………………..۴۸
۳-۸-۲-۲-اندازه گیری مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام واقعی………………………………………………………………۴۹
۳-۸-۳-متغیر کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۸-۳-۱-کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۸-۳-۲-اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۸-۳-۳-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر(MB)………………………………………………………………………………50
۳-۸-۳-۴-طول عمر LN(1+age)………………………………………………………………………………………………….51
۳-۸-۳-۵-نسبت اهرمی (Leverage)………………………………………………………………………………………………51
۳-۸-۳-۶-بازده داراییها(ROA)………………………………………………………………………………………………………..51
۳-۸-۳-۷-رشد مخارج سرمایه ای (capex growth)……………………………………..………………………………..51
۳-۹-مدل های تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱۰-آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۱۱-بخش دوم:مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین…………………………………………………………………۵۴
۳-۱۲-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۱۲-۱-مزایای استفاده از داده های تلفیقی………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۱۳-انواع مدل های داده های تلفیقی……………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۳-۱-مدل داده های تلفیقی ایستا………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۳-۱-۱-مدل ضرایب ثابت………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۱۳-۱-۲-مدل اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۱۳-۱-۳-مدل اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۱۴-تفاوت بین مفاهیم pooled و panel……………………………………………………………………………………..57
۳-۱۴-۱-آزمون چاو ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۱۴-۲ -آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۱۵-مدل داده های تلفیقی پویا………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۱۶-تکنیک های تخمین سیستم معاملات…………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۱۶-۱-روش حداقل مربعات معمولی(OLS) …………………………………………………………………………………59
۳-۱۶-۲-روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)……………………………………………………………………………..59
۳-۱۷-مسایل مورد توجه در تخمین مدل…………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۱۷-۱-نرمال بودن………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۱۷-۲-نا همسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۱۷-۳-خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۱۷-۴-هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۱۷-۵ -آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۱۸-خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲-آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۳-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۳-۱-آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۳-۲-تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۶۷
۴-۳-۳-آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۳-۲-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۳-۲-۲-آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۳-۲-۳-آزمون نرمال بودن توزیع خطاها…………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۳-۲-۴-ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۳-۲-۵-آزمون هم خطی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۴-نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۴-۱- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۴-۲-فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۵-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………..………………………………………………………………………۷۹
۵-۲-خلاصه تحقیق………………………………………………..……………………………………………………………………..۷۹
۵-۳-فرضیات و نتایج آزمون ها………………………………....……………………………………………………………………..۸۱
۵-۴-بحث و نتیجه گیری………………………………………………..………………………………………………………………..۸۲
۵-۵-محدودیت های تحقیق……………………………………………...………………………………………………………………۸۳
۵-۶-پیشنهاد های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۷-خلاصه فصل………………………………………………………….……………………………………………………………..۸۵
منابع فارسی……………………………………………………………………..……………………………………………………………..۸۶
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………………..۹۱
پیوست(ب) نمودار چندک ها برای شناسایی داده های پرت…………………………………………………………………۹۳
پیوست (ج)خروجی ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………….……………………….…………………۱۱۸
فهرست جداول
جدول(۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..۶۵
جدول( ۴-۲) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………………………………66
جدول( ۴-۳) آزمون لین و لوین (LL)……………………………………………………………………………………………….66
جدول( ۴-۴) آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
جدول(۴-۵٫) آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………۶۸
جدول( ۴-۶)آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول(۴-۷) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس………………………………………………………………………………….۷۰
جدول (۴-۹)آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل……………………………………………………………………………….۷۱
جدول(۴-۱۰) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول(۴ -۱۱) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………..۷۵
جدول(۴-۱۲) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….۷۶
جدول(۵-۱۲)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………..۷۷
 
فهرست نمودار ها
نمودار(۴-۱)نمودار منحنی اجزاء خطا…………………………………………………………………………………………………۷۰
چکیده
یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می­پردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل ۸۴ شرکت در طی سال های ۸۷ تا ۹۱ بوده است که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق مشاهده صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss  مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، استفاده می­کنیم. یافته های پژوهش نشان می­دهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی وجود دارد.
 
کلید واژه ها: کیفیت حسابررسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، عرضه اولیه اوراق بهادار
مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد. از جمله معیارهای با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سود های آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سود های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند (سجادی و عربی، ۱۳۸۸).
شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می­کنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. یکی از اشکال کنترل مدیریت، استفاده از حسابرسی است. حسابرسی می­تواند از سوی مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده شود که مدیریت رفتار فرصت‏طلبانه ای ندارد. طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳). عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آنها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج، عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی می­باشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت میگیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­شود (فریدلن،۱۹۹۴٫فن،۲۰۰۷٫چنگ و همکارانش،۲۰۱۰). پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی انجام شده است. الدرو ژو (۲۰۰۲) وچن و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی،   سازمانهای حسابرسی موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی و تعهدی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کنیم.
۱-۱- بیان مساله تحقیق
مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (زیمرمن،۱۹۹۴) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. مدیریت سود یعنی اینکه مدیر بتواند رویه ای از حسابداری را انتخاب کند که به هدف خاصی دست یابد. یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی IPO)) نامیده می­شود. شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدی سود تاحدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است. کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می دهد.
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی و سیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. اگر مدیریت سود به شیوه ی مسئولانه اعمال شود،  چندان بد نخواهد بود. تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه از جمله مباحث مطرح و مورد علاقه در مدیریت مالی، حسابداری، و ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی است. یکی از مسائل اساسی این است که شرکت های دارای عرضه اولیه، لازم است، رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تا در نتیجه به مالکان (سهامداران) اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­شود. (فریدلن،۱۹۹۴٫فن،۲۰۰۷٫چنگ وهمکارانش،۲۰۱۰). در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم. در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی وجود دارد. مطالعات پیشین شواهدی را فراهم کرده است که حسابرسی با کیفیت بالا بر مدیریت سود تعهدی با سطح بازده سود کمتر همراه بوده است. الدر و ژهو(۲۰۰۲) وچن و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی، موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. یکی از جنبه های مهم پژوهش حاضر این است که نشان دهد آیا حسابرسی با کیفیت بالا، مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه را کاهش می­هد یا خیر؟
به عبارت دیگر در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار میگیرند، برای مدیریت سود، بیش تر از اقلام واقعی استفاده می­کنند؟
بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کنیم.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در سالهای اخیر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی بوده و البته این امر با چالش هایی نیز مواجه می­باشد. در این خصوص کیفیت اقلام حسابداری و نیز میزان موفقیت شرکت های مذکور در راستای رسیدن به اهداف اولیه بسیار مهم می­باشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. بدیهی است به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی است. با توجه به مرور تحقیقات انجام شده از گذشته، به این موضوع اصلی پرداخته شده است. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جهان و به دنبال آن رشد اقتصادی در بازار های نوظهور و تغییرات سریع در محیط شرکت ها، عرضه های اولیه را در این بازار ها افزایش داده است. هدف اصلی از عرضه های اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت‏ها است. بیش‏تر شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به عموم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. ازآنجایی که اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت است بنابراین ممکن است برخی مدیران در این شرایط از مدیریت بر سود، سوء استفاده کنند. حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های دارای عرضه اولیه و به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند از ضروریات تحقیق حاضر است .
تعداد صفحه : ۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***