دانلود پایان نامه :رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی  دانش آموزان دبیرستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی گروه روانشناسی

 

پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: تربیتی

 

عنوان :

رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی

دانش آموزان دبیرستان

 

استاد راهنما:

دکتر  فریبا حسنی

 

پاییز  ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
چکیده : ۱
فصل  اول کلیات پژوهش… ۲
مقدمه. ۳
بیان مسأله. ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
اهداف پژوهش… ۹
هدف کلی.. ۹
اهداف جزئی.. ۹
فرضیه های پژوهش… ۹
سوال پژوهشی: ۹
تعاریف متغیرها ۹
تعاریف نظری.. ۹
سبکهای دلبستگی.. ۹
سبکهای هویت.. ۱۰
کفایت اجتماعی.. ۱۰
تعاریف عملیاتی.. ۱۰
سبکهای دلبستگی.. ۱۰
سبکهای هویت.. ۱۱
کفایت اجتماعی.. ۱۱
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۲
کفایت اجتماعی: ۱۳
کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی.. ۱۴
مهارت ها و توانایی شناختی: ۱۵
مهارتهای رفتاری.. ۱۶
کفایت های هیجانی.. ۱۶
آمایه های انگیزشی و انتظارات.. ۱۷
کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت.. ۱۷
دلبستگی.. ۱۸
مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی: ۱۹
پایه های شکل گیری نظریه های دلبستگی.. ۲۰
نظریه روان تحلیلی: ۲۰
نظریه یادگیری.. ۲۰
آنا فروید : ۲۲
نظریه اشپیتز: ۲۲
نظریه اریکسون: ۲۲
نظریه وینی کات : ۲۳
نظریه ماهلر: ۲۳
نظریه شناختی : ۲۴
مراحل دلبستگی.. ۲۴
رویکرد رفتاری.. ۲۴
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی) ۲۴
مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۶-۸ ماهگی) ۲۵
مرحله دلبستگی واضح (۶-۸ ماهگی تا ۱۸ ماهگی- ۲ سالگی) ۲۵
تشکیل رابطه متقابل (۱۸ ماهگی تا ۲ سالگی و بعد از آن ) ۲۶
الگوهای دلبستگی.. ۲۷
دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی.. ۲۷
دلبستگی مقاوم یا مضطربانه- مقاوم. ۲۸
دلبستگی آشفته – سردرگم یا مضطربانه- سردرگم. ۲۸
عوامل موثر بر کفیت دلبستگی : ۲۹
انواع اختلالات دلبستگی.. ۳۰
نوع اول: اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل بسته) ۳۰
نوع دوم: اختلال دلبستگی نامتمایز. ۳۰
نوع سوم: اختلال دلبستگی بازداری شده (منع شده) ۳۱
نوع چهارم: اختلال دلبستگی پرخاشگرانه. ۳۲
نوع پنجم: اختلال نقش وارونه (جابجا شده ) ۳۲
دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان. ۳۳
مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش… ۳۵
در زمینه هویت.. ۳۵
تعریف هویت.. ۳۵
دیدگاه های نظری درباره هویت.. ۳۷
رویکرد ساختاری هویت.. ۳۸
دیدگاه اریکسون. ۳۸
دیدگاه مارسیا ۴۰
رویکرد فرآیندی به هویت.. ۴۲
دیدگاه بورک (نظریه کنترل هویت) ۴۲
دیدگاه برزونسکی به هویت.. ۴۵
فرآیند هویت.. ۴۶
محتوی هویت.. ۴۷
شخصی، جمعی و اجتماعی.. ۴۷
ساختار هویت.. ۴۸
سبک های پردازش هویت.. ۴۹
سبک پردازش هویت اطلاعاتی.. ۵۰
سبک پردازش هویت هنجاری.. ۵۲
سبک پردازش هویت مغوشش – اجتنابی.. ۵۴
یک مدل تصویری از سبک های هویت.. ۵۶
عوامل موثر بر شکل گیری هویت.. ۵۷
جایگاه خود در نظریه سبک های پردازش هویت.. ۵۸
سبک های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود» ۵۹
سبک های پردازش هویت و جهت گیری علّی.. ۵۹
سبک های هویت و مفروضه های معرفت شناختی.. ۶۰
سبک پردازش هویت و اهداف تحصیلی و شغلی.. ۶۱
سبک های پردازش هویت و روابط بین فردی.. ۶۲
سبک های پردازش هویت و سن.. ۶۲
رابطه سبک های هویت با عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. ۶۳
پیشینه مطالعاتی.. ۶۶
فصل سوم روش پژوهش… ۶۹
طرح پژوهش… ۷۰
جامعه آماری: ۷۰
حجم نمونه: ۷۰
شیوه نمونه گیر ی: ۷۱
روش گردآوری اطلاعات.. ۷۱
نحوه نمره گذاری و تفسیر نتایج. ۷۱
ویژگی های روان سنجی.. ۷۲
.پرسشنامه سنجش سبک هویت (ISI-G6) 73
پرسشنامه کفایت اجتماعی.. ۷۵
روش تجزیه تحلیل داده ها: ۷۶
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) ۷۷
مقدمه: ۷۸
۴-۱ : داده های توصیفی.. ۷۸
۴-۲ :  تحلیل داده ها ۸۶
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۹۱
۱-۵ خلاصه پژوهش: ۹۲
۲-۵ : بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش… ۹۳
۳-۵ محدودیت های پژوهش… ۹۷
۴-۵ پیشنهادها ۹۷
پیشنهادهای پژوهشی: ۹۷
پیشنهادهای کاربردی: ۹۸
منابع : ۹۹
پیوست ها ۱۰۷
 
فهرست  جداول
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
جدول شماره ۳-۱- پرسشنامه سبک های هویت برحسب مولفه های آن. ۷۳
جدول ۴-۱: شاخص های توصیفی سبک های دلبستگی دانش آموزان. ۷۸
جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی سبک های هویت دانش آموزان. ۸۱
جدول ۴-۳: شاخص های توصیفی کفایت اجتماعی دانش آموزان. ۸۵
جدول ۴-۴ : ماتریس همبستگی سبک های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش آموزان. ۸۷
جدول ۴-۵ : ماتریس همبستگی سبک های هویت و کفایت اجتماعی دانش آموزان. ۸۸
جدول ۴-۶: خلاصه تحلیل رگرسیون چندمتغیری پیش بینی کفایت اجتماعی دانش آموزان از طریق سبک های دلبستگی و سبک های هویت.. ۸۹
 
فهرست  نمودار
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
نمودار ۲-۱٫مؤلفه های فرایند کنترل هویت (اقتباس از بورک، ۲۰۰۷) ۴۴
نمودار ۲-۲٫ پیامدهای با خورد هماهنگ و ناهماهنگ درباره هویت فرد (کرپلمن، ۲۰۰۸) ۴۵
نمودار ۲-۳ تطبیق سبک های پردازش هویت بر اساس فرایند «تعهد و کاوشگری» ۵۷
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی اجتنابی.. ۷۹
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی ایمن.. ۸۰
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی دوسوگرا ۸۱
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت اطلاعاتی.. ۸۲
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت هنجاری.. ۸۳
نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت سردرگم. ۸۴
نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی نمرات تعهد هویت.. ۸۵
نمودار ۴-۸: توزیع فراوانی نمرات کفایت اجتماعی.. ۸۶
 

فصل  اول کلیات پژوهش

مقدمه

در مورد کفایت اجتماعی تعاریف متعددی از سوی روان شناسان و جامعه شناسان ارائه شده است کفایت به طور کلی رابطه ای است که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقرار می کند. مفهوم ضمنی آن این است که افراد درگیر فرآیندی مستمر برای ابراز استعدادهای خود واکنش نسبت به محیط و در عین حال تغییر دادن آن به گونه ای مؤثر و سالم می شود (افشارنیاکان، ۱۳۸۰).
به علاوه می توان گفت که هرگاه تعادل جسمی و روحی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به فرد دست بدهد و برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایتی خارجی باشد و در این اسلوب در بکارگیری ساز و کارهایی جدید موفق شود به شکل درست حل نماید فرآیند کفایت به وقوع پیوسته است (اسلامی نسب، ۱۳۸۳). اما کفایت اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که افراد خود را به تدریج از روی عمد و غیرعمد تعدیل می کنند تا با فرهنگ موجود سازگار شوند، مانند رعایت عادت، عرف و یا تقلید (مصائبی، ۱۳۸۷). و این صحت نخواهد داشت جز اینکه کودک در یک محیط، این عاطفی گری و محبت مادرانه و پدرانه را بچشد و ارتباط عاطفی مناسبی با والدین خود برقرار نماید از این طریق زمینه را برای شکل گیری هویت مناسب و سازگاری اجتماعی مثبت و سازنده آماده نماید. بدون شک نوع ارتباط عاطفی با والدین یا نوع سبک دلبستگی[۱] یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار است، در چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان، هر کودکی که به دنیا می آید اولین کسی را که در بدو تولد مشاهده و لمس می کند مادر است در واقع کودک در حالی، دنیای بسته و امن جنبشی را وداع می گوید که امنیت از دست رفته را با آغوش پر مهر مادر میدان می کند و این پایگاه سرشار از عاطفه پایه گذار اولین روان بندهای عاطفی و طرحواره های ارتباطی در نوزاد است که بی شک متضمن امنیت روانی ـ عاطفی کودک در چند سال اول زندگی است و چه بسا اثرات طولانی مدت عواطف مادری، گستره زندگی فرد را در بر می گیرد (بالبی[۲]، ۱۹۶۹).نحوه شکل گیری و پرداخته شدن سبک های دلبستگی ارتباط وتأثیر بسیار زیادی در چگونگی بروزکفایت اجتماعی دارد چرا که کفایت اجتماعی به معنی آن است که افراد یا گروه ها رفتار خود را تعدیل و با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی انطباق نمایند (اسماعیلی،۱۳۸۰).
رشد انسان با گذر از دوران کودکی به پایان نمی رسد بلکه فرآیندی است مداوم، با گستره ای از تولد تا بزرگسالی ودر نهایت پیری، بعد از دوره کودکی، دوره ای آغاز می شود که نوجوانی[۳] نام دارد. در واقع این دوره، دوره گذر از کودکی به بزرگسالی است. این دوره مرز سنی کاملاً مشخصی ندارد اما از ۱۲ سالگی آغاز می شود و تا آخرین سال های دهه زندگی یعنی تا رسیدن به رشد جسمانی کامل، ادامه می یابد. در این دوره نوجوان به بلوغ جنسی و جسمی می رسد و هویت فردی خود را از هویت خانوادگی جدا می کند (اتکینسون و همکاران[۴]؛ به نقل از براهنی و همکاران، ۱۳۸۲).
یک وظیفه مهم نوجوانی، شکل گیری هویت[۵] است. هویت یک مجموعه به هم پیوسته است از ارزش های شخصی مرتبط با اهداف شغلی، ارتباطات و ارزش های مذهبی و سیالی می باشد (اریکسون[۶]، ۱۹۶۸).
هویت در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت فرد به شمار می رود چنانکه در اغلب تعاریف هویت، این مسأله نهفته است که ما چه تعریفی از خود داریم (حاجیانی، ۱۳۸۷). دسترسی به یک هویت با ثبات نه تنها یک حس یکپارچه از خود فراهم می کند بلکه امکان پیشرفت و سازش های آینده را در سراسر زندگی ایجاد می کند (فابر و همکاران[۷]، ۲۰۰۳). یکی از مسائل مهم تحول انسان روند شکل گیری هویت است. این فرآیند از بدو تولد آغاز می گردد و در دوره نوجوانی به اوج می رسد، در واقع یکی از تکالیف عمده نوجوانی در جامعه تشکیل هویت است (رزمی، ۱۳۸۳).
گلاسر[۸] (۱۹۸۲؛ به نقل از رزمی، ۱۳۸۳) اعتقاد دارد که هویت عبارت است از نیاز به احساس جدا و متمایز بودن از دیگران است، به نظر وی این نیاز نه تنها نیاز روانی و اساسی انسان است که همه مردم و در همه فرهنگ ها از بدو تولد تا مرگ دارا می باشند (گلاسر، ۱۹۸۲؛ به نقل از رزمی، ۱۳۸۳).
سلیگمن (۱۹۹۱) معتقد است که به طور کلی شکل گیری هویت موفق در نوجوانان محصول چهار عامل رشد شناختی، ارتباط با والدین، تجارب خارج از خانواده و زمینه های گسترده اجتماعی دیگر است که از میان این عوامل نقش خانواده و ارتباطات عاطفی درون آن در شکل گیری هویت مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که تعداد زیادی از پژوهشگران معتقدند که ارتباط کودک با والدین شکل گیری هویت او را تحت تأثیر قرار می دهد .

بیان مسأله

وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را بر میگزیند باید آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ایفای نقش، ابراز وجود، مهارتهای محاورهای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی، مهارتهای فراگیری و یادگیری رفتار دوستانه با دیگران، از مولفه های اصلی مهارتهای رفتاری تلقی گردیدهاند) مهار تهای هیجانی و عاطفی مولفه سومی است که برای برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخدهی مناسب به علائم هیجانی در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس لازم به نظر میرسد،) مهارتهای انگیزشی شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در .( نهایت احساس خودکارآمدی او میشود )فلنر و همکاران، ۱۹۹۰ ).
بالبی (۱۹۶۹)به نقل از یزدانی(۱۳۹۰) فرآیند شکل گیری دلبستگی نوزاد و مادر را تشریع کرد و نشان داد که چگونه سیستم احساسات و رفتارهای دلبستگی، نوزاد را به مادر نزدیک و از خطر دور می سازد و جدایی از مادر اضطراب و درماندگی کودک را در پی خواهد داشت. حساسیت، پاسخ گویی و حضور فعال مادر و دسترسی منظم نوزاد به وی خطوط اصلی دلبستگی ایمن را در کودک ترسیم می کند. از این پایگاه امن که متضمن اعتماد کودک به دیگران و خود می باشد رفتار اکتشافی تقویت می شود و کنش وری اجتماعی گسترش می یابد. وقتی مادر بی تفاوت با طردکننده باشد، مشخصه های دلبستگی بر محور فقدان اعتماد به خود و دیگران شکل می گیرد. بر این اساس دلبستگی محصول تجربه های واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخ گو بودن و حضور فعال و منظم مادر در خلال سال های نوزادی، کودکی و نوجوانی می باشد. در چارچوب روابط بزرگسالی اکثر محققان بر اهمیت دلبستگی به منزله یکی از جنبه های ارتباطی و بر استمرار تحولی آن اتفاق نظر دارند.
دوره نوجوانی دوره ای است همراه با تغییرات متعدد از لحاظ جسمانی و روحی، مهمترین مسأله ای که در این دوره مطرح است مسأله تکوین هویت شخصی است به این معنی که فرد باید به پرسش های تقلید: «من کیستم؟»، «مقصدم کجاست؟»، «جایگاه اجتماعی من کجاست؟، «شغل آینده من چیست؟» پاسخ دهد، پاسخ گویی به این پرسش ها که چندین سال ادامه خواهد داشت، جستجو و کاوش در مورد پدیده ای به نام هویت است. پاسخگویی به این سؤالات شاید خیلی هم آسان نباشد اما یافتن پاسخ مناسب فایده بسیار مهم به حال نوجوانان و جامعه پیرامون آن خواهد داشت. انتخاب راه ها و ارزش های ممکن برای نوجوانان چندان ساده نیست، چرا که آن ها با طیف گسترده ای از انتخاب های ممکن مواجه می شوند و با توجه به تنوع انتخاب ها باید تصمیم بگیرند (اسماعیلی، ۱۳۸۰).
در صورتی که خانواده پایگاه امنی باشد که نوجوان بتواند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگترها پیش برود هویت تقویت می شود. نوجوانانی که احساس می کنند به والدین شان وابسته اند، اما در عین حال آزادند تا عقایدشان را بیان کنند هویت کسب کرده یا در حالت وقفه اند نوجوانی که هویت جعلی دارد معمولاً روابط صمیمی باوالدین دارد اما از فرصت جدا شدن سالم بی بهره بوده است و نوجوانی که دچار پراکندگی هویت است از کمترین رابطه صمیمانه برخوردار است (پالکین[۹]، ۱۹۹۴؛ به نقل از برک، ۱۳۸۳).
بدون شک خانواده و محیط عاطفی اولین پایه گذار شخصیت و ارزش ها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک خط مشی زندگی آینده فرد است و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است. واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است. از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است و ارزش ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک متصل می شود به عنوان یک واسطه از لحاظ محیط اجتماعی به کودک اهمیت فراوانی دارد. به دیگر سخن چون خانواده که کانون تولد و زایش است پیش از وی شکل گرفته است تا مرحله ای که فرزند به شعور و آگاهی کافی برسد و در تعیین سرنوشت وی تأثیر فراوانی دارد (احدی و محسنی، ۱۳۸۰).
لازم به ذکر است که در دوره نوجوانی فرد شاهد تغییر و تحولات بسیار بزرگی در عرصه جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی است که به علت این تغییرات فراگیر در بسیاری از موارد کودک و نوجوان باید تلاش بسیاری در جهت کفایت اجتماعی نماید تلاشی که اگر بستر آن یعنی عوامل خانوادگی، عاطفی و هویتی نامنسب باشد بی فایده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا بین نوع سبک های دلبستگی، سبک های هویت با کفایت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
[۱]- attachment styles
[۲]- Bowlby
[۳]- adolescence
[۴]- Atkinson et al
[۵]- Identiy
[۶]- Erickson
[۷]- Faber & et al
[۸]- Glaser
[۹]- Pulkien
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***